11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Україна в період загострення кризи радянської системи

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 72 рази
20 запитань
Запитання 1

Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».

варіанти відповідей

деформованість структури економіки

зростання конкурентоспроможності продукції

посилення економічної самостійності

зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

Запитання 2

Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? 

варіанти відповідей

перебудова

 відлига

застій

дисидентство

Запитання 3

Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з :

варіанти відповідей

 подіями «Празької весни»

проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

інтервенцією радянських військ до Афганістану

ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

Запитання 4

Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація 

варіанти відповідей

«...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»

«про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства республіки...»

«...про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей...»

«...про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі...»

Запитання 5

Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це 

варіанти відповідей

поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів

завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти

переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу

збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання

Запитання 6

Основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки:

варіанти відповідей

економічна реформа

зростання експорту

науково-технічна революція

ножиці цін

Запитання 7

Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:

варіанти відповідей

депутатська недоторканість

відстоювання прав людини

 підготовка до збройного повстання

критика недоліків радянської системи

постійні переслідування з боку владних структур

регулярні виїзди за кордон

Запитання 8

Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало:

варіанти відповідей

обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВД)

зародження робітничого руху і розгортання масових страйків

посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією

внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи

Запитання 9

Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою «реформи Косигіна», передувало:

варіанти відповідей

проведення локальних економічних експериментів

придушення Угорської революції та «Празької весни»

 розроблення продовольчої і житлової програм

оприлюднення політики прискорення і гласності

Запитання 10

Як наприкінці 1960-х — у середині 1980-х рр. називали людей, які не поділяли панівної в СРСР ідеології?

варіанти відповідей

дисидентами

космополітами

«лишенцями»

анархістами

Запитання 11

Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображено карикатуристом?

варіанти відповідей

хронічний дефіцит

зростання безробіття

житлова проблема

соціальна проблема

Запитання 12

Укажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж другої половини 1970-х — 1980-х рр.

варіанти відповідей

пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впровадження досягнень науково-технічної революції

дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої та житлової проблем

децентралізація системи управління, розвиток підприємств місцевої промисловості та промислів

розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг та сільському господарстві

розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур, зокрема кукурудзи

криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування, розробка «Продовольчої програми»

бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації виробництва, домінування важкої промисловості, остаточне формування воєнно-промислового комплексу

Запитання 13

Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?

варіанти відповідей

політика розміщення промислових об’єктів без урахування існуючої сировинної бази, трудових ресурсів, екологічної ситуації, потреб регіону

система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу політичні партії

узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

Запитання 14

Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 15

Укажіть складові економічних реформ другої половини 1960-х рр. (реформи О. Косигіна).

варіанти відповідей

дозвіл на індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання

оцінка діяльності промислових підприємств повинна була здійснюватися не за валовими показниками зробленої продукції, а за її реалізацією;

ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків

ліквідація раднаргоспів і здійснення переходу від територіальної системи керівництва до галузевої (відновлення міністерств і відомств);

запровадження на всіх великих промислових підприємствах держприйомки готової продукції

Запитання 16

Що належить до характерних рис політичного життя СРСР в 1970-ті — середині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

скасування положення про керівну роль КПРС

відмова від критики культу особи Й. Сталіна

прискорена реабілітація політичних в’язнів

скорочення кількісного складу партійного апарату

Запитання 17

Які риси притаманні українській науці?

варіанти відповідей

Українські вчені мали широкі можливості для спілкування з зарубіжними колегами.

Світовим лідером в галузі порошкової металургії був Інститут проблем матеріалознавства .

Досягнення української науки негайно впроваджувались у виробництво.

Фундаментальна наука гостро відчувала нестачу коштів.

Запитання 18

Кінорежисер, який зняв фільм «Тіні забутих предків»:

варіанти відповідей

С. Сміян;

С. Параджанов;

А. Скибенко;

І. Равицький.

Запитання 19

Укажіть основні напрямки політики П. Шелеста.

1) орієнтація економіки України на загальносоюзний господарський комплекс

2) розширення прав УРСР у внутрішній та зовнішній політиці

3) посилення політики русифікації

4) поміркована українізація

5) написання книги «Україна наша радянська»

6) боротьба з інакомисленням

варіанти відповідей

1,2,5

1,3,6

2,4,5

2,3,4

Запитання 20

Історичний процес швидкого зростання старих і появи нових міст та підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства називають:

варіанти відповідей

мілітаризація;

асиміляція;

колонізація;

урбанізація.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест