Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Додано: 30 березня
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

«Негайно вислати з краю Драгоманова і Чубинського як невиправних й однозначно небезпечних для краю агітаторів» — це одна з вимог

варіанти відповідей

Валуєвського циркуляру (1863 р.).

Емського указу (1876 р.).

Університетського статуту (1884 р.).

Столипінського циркуляру (1906 р.).

Запитання 2

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини?

«Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»

варіанти відповідей

В. Антоновичу

М. Костомарову

П. Чубинському

М. Драгоманову

Запитання 3

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

кваліфікована робоча сила

значні природні ресурси

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 4

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

селянської реформи Олександра II 1861 р.

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

Запитання 5

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

варіанти відповідей

1856 р.

1863 р.

1876 р.

1892 р.

Запитання 6

Установіть послідовність суспільно-політичних подій в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.


Апідписання імператором Олександром ІІ Емського указу про повну заборону використання української мови

Бвидання міністром внутрішніх справ П. Валуєвим циркуляру про обмеження видання книг українською мовою

Впідписання імператором Олександром ІІ Маніфесту про скасування кріпосного права

Гвідкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

варіанти відповідей

в,б,г,а

а,б,в,г

г,б,в,а

б,а,в,г

Запитання 7

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: 

промисловий переворот — індустріалізація — монополізація.


Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

варіанти відповідей

початку промислового перевороту.

завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.

завершенню індустріалізації та початку монополізації.

завершенню монополізації.

Запитання 8

Під час правління якого російського імператора запроваджено такі заборони:


«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»

?

варіанти відповідей

Олександра ІІ

Миколи І

Олександра ІІІ

Миколи ІІ

Запитання 9

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника:

«Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?

варіанти відповідей

«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 10

Установіть послідовність реформ, здійснених у 1860—1870-х рр. у Російській імперії.

Аупровадження міського самоврядування

Бліквідація кріпосної залежності селян

Взапровадження суду присяжних

Гупровадження загальної військової повинності

варіанти відповідей

а,б,в,г

б,в,а,г

в,г,а,б

г,б,а,в

Запитання 11

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?

варіанти відповідей

Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму.

Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини.

Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху.

Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції.

Запитання 12

«Емський указ» — це

варіанти відповідей

постанова російського уряду про закриття на території імперії осередків товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

розпорядження російського міністра внутрішніх справ про заборону видання українською мовою навчальних книг, закриття недільних шкіл.

спільна ухвала Сенату та Синоду Руської православної церкви про заборону перекладу українською мовою Біблії та інших богослужебних книг.

таємне розпорядження російського імператора про заборону друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.

Запитання 13

Які із зазначених нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

варіанти відповідей

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864—1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

Запитання 14

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860—1880-х рр. був спрямований на

варіанти відповідей

об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.

організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.

створення підпільних терористичних організацій.

Запитання 15

Програмові положення якої організації наведено в уривку з документа: «...Ми, свідомі Українці, назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки... кожен повинен протягом року вивчити українській грамоті не менше двох членів для нашої організації...»?

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївського братства

Братства тарасівців

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Старої Київської громади

Запитання 16

Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста

варіанти відповідей

Катеринослав та Кременчук.

Харків та Полтаву.

Одесу та Балту.

Київ та Чернігів.

Запитання 17

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.


«Як не кумедним здавалося нам це засідання Громади під головуванням генерал-губернатора, але нікому з нас і в голову не приходила гадка, що ми користуємося чужим недоглядом. Насправді ми одержали тільки те, на що, за здоровим глуздом, ми мали повне право: збиратися й відкрито займатися науковою діяльністю про Україну й для України».


В уривку йдеться про відкриття

варіанти відповідей

товариства «Просвіта».

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

Собору руських вчених.

Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Запитання 18

Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії.

варіанти відповідей

завершення промислового перевороту

витіснення іноземного капіталу національним

формування ринку вільнонайманої праці

подолання селянського малоземелля та безземелля

зникнення дворянства як соціального стану

розгортання трудової еміграції до США та Канади

широке долучення селян до підприємницької діяльністі та торгівлі

Запитання 19

На фото зображено

варіанти відповідей

політичного діяча, історика, засновника Вільної української друкарні в Женеві,видавця журналу «Громада».

історика, голову Історичного товариства Нестора-літописця, одного з ініціаторів заснування першого в Україні історичного журналу «Киевская старина».

етнографа, громадського діяча, автора вірша «Ще не вмерла України...».

історика, професора Київського університету, автора праць з історії козацької України, члена Кирило-Мефодіївського братства.

Запитання 20

На фото зображено

варіанти відповідей

письменника, політичного діяча, одного з організаторів першої української політичної партії.

композитора, етнографа, учасника громадівського руху, засновника української класичної музики.

політичного діяча, основоположника й одного з ідеологів українського націоналізму, творця Української народної партії.

публіциста, історика, одного з провідних діячів громадівського руху, видавця першого українського політичного журналу «Громада».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест