12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Український національно-визвольний рух на початку ХХ ст. (ЗНО)

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 91 раз
54 запитання
Запитання 1

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:


варіанти відповідей

легалізація діяльності українських політичних партій

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

реорганізація Української православної церкви

Запитання 2

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:


варіанти відповідей

революційними подіями 1905—1907 рр.

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

формуванням самостійницької течії в українському русі

проведенням Столипінської аграрної реформи

Запитання 3

Яка країна на початку XX ст. визнала свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: «1) приєднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне значення для виходу нашого флоту... в Середземне море»?

варіанти відповідей

Російська імперія

Австро-Угорщина

Німеччина

Франція

Запитання 4

Українські парламентські громади в І та II Державних Думах Російської імперії обстоювали:


варіанти відповідей

гасло ліквідації «межі осілості» в українських губерніях

вимогу створення української автокефальної церкви

право України на початкову школу і судочинство українською мовою

ідею скасування Емського указу

Запитання 5

Правонаступницею якої партії в 1905 р. стала Українська соціал-демократична робітнича партія?


варіанти відповідей

Революційної української партії (РУП)

Русько-української радикальної партії (РУРП)

Української народно-демократичної партії (УНДП)

Української народної партії (УНП)

Запитання 6

У якому місті на українських землях у роки революції 1905—1907 рр. виникла перша рада робітничих депутатів?


варіанти відповідей

Києві

Катеринославі

Юзівці

Одесі

Запитання 7

У яких скликаннях російської Державної Думи були створені українські думські громади?


варіанти відповідей

І та II

II та III

І та IV

III та IV

Запитання 8

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?


варіанти відповідей

М. Міхновський

М. Грушевський

І. Шраг

В. Шемет

Запитання 9

Укажіть ім’я державного діяча XX ст., якому належить наведений уривок із виступу в Державній Думі Росії на захист пропонованої ним реформи.

«В основу закону 9 листопада покладена певна думка, певний принцип... У тих місцевостях Росії, де особистість селянина отримала вже певний розвиток, де община як примусовий союз ставить перешкоду для його самодіяльності, там необхідно дати йому свободу працювати, багатіти, розпоряджатися своєю власністю; треба дати йому владу над землею, треба позбавити його від кабали віджилого общинного ладу».

варіанти відповідей

П. Столипін

П. Валуев

М. Терещенко

О. Брусилов

Запитання 10

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської... До обов’язків уряду ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадської свободи совісті, слова, зібрань і союзів...»

варіанти відповідей

створення губернських зборів і земських управ

утворення Української автокефальної церкви

поява перших україномовних періодичних видань

відкриття в усіх університетах кафедр історії України

Запитання 11

Кому з діячів українського визвольного руху найбільш імовірно могло належати таке висловлювання?

«Час вишиваних сорочок... минув і ніколи вже не вернеться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: “Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу... Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на ії чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів”... Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин».

варіанти відповідей

М. Грушевському

М. Міхновському

Д. Донцову

М. Драгоманову

Запитання 12

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні...»

варіанти відповідей

великодержавний шовінізм

земельна реформа П. Столипіна

міграція росіян на Південь і Схід України

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

Запитання 13

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905—1907 рр. Є. Чикаленком?

варіанти відповідей

«Зоря Галицька»

«Рада»

«Основа»

«Громада»

Запитання 14

Австрійська влада на початку XX ст. йшла на політичні поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію із:


варіанти відповідей

Німеччиною

Росією

Італією

Сербією

Запитання 15

Боротьба західноукраїнських політичних партій у складі Австро-Угорщини за реформи виборної системи на початку XX ст. привела до:


варіанти відповідей

обмеження виборчих прав для українського населення Галичини

запровадження загального виборчого права для чоловіків

виділення місць для українських депутатів у віденському парламенті

ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади

Запитання 16

На початку XX ст. українські політичні партії на західноукраїнських землях зміну в долі України пов’язували із:


варіанти відповідей

початком війни між Росією та Австро-Угорщиною

вибухом української революції на території Російської імперії

приєднанням Галичини до відродженої Польщі

утворенням єдиного Коронного краю, що об’єднував би Східну Галичину, Північну Буковину та Закарпаття

Запитання 17

Що давало змогу М. Грушевському характеризувати Східну Галичину як «Український П’ємонт»?


варіанти відповідей

природно-кліматична схожість із Північною Італією

наявність розгалуженої системи українських політичних партій, кооперативів, організацій, товариств

домінування депутатів-українців від Галичини та Буковини у Віденському парламенті та Галицькому сеймі

стрімкий економічний розвиток краю, формування національного капіталу

Запитання 18

Яку вимогу українського руху на початку XX ст. на західноукраїнських землях вдалося реалізувати до початку Першої світової війни?


варіанти відповідей

відкрити український університет

впровадити загальне виборче право

поділити Галичину на українську і польську частини

ліквідувати поміщицьке землеволодіння

Запитання 19

Хто був митрополитом Української греко-католицької церкви на початку XX ст.?


варіанти відповідей

А. Шептицький

І. Боберський

К. Трильовський

Є. Петрушевич

Запитання 20

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод


варіанти відповідей

фактично втратив свою чинність Емський указ.

упроваджено земства в губерніях Правобережної України.

остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.

створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

Запитання 21

Яка подія відбулася під час російської революції 1905—1907 рр.?


варіанти відповідей

Створення Союзу визволення України (СВУ).

Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.

Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».

Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

Запитання 22

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?


варіанти відповідей

Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Оприлюднення Емського указу 1876 р.

Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 23

У 1900 році було створено


варіанти відповідей

Русько-українську радикальну партію.

Українську національно-демократичну партію.

Революційну українську партію.

Українську народну партію.

Запитання 24

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?

варіанти відповідей
Запитання 25

У ході революції 1905 – 1907 рр. у Російській імперії українці здобули


варіанти відповідей

систему україномовної шкільної освіти.

перший досвід парламентської діяльності.

національно-територіальну автономію.

автокефальну національну церкву.

Запитання 26

Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.?


варіанти відповідей

москвофільська

радикальна

народовська

старорусинська

Запитання 27

На фото зображено


варіанти відповідей

В. Липинського, організатора та ідеолога Української демократичної хліборобської партії.

Є. Коновальця, голову проводу Організації українських націоналістів (ОУН).

І. Боберського, голову старшини (ради) гімнастичного товариства «Сокіл-Батько».

Є. Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 28

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на


варіанти відповідей

Буковині.

Галичині.

Закарпатті.

Волині.

Запитання 29

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося


варіанти відповідей

відкриття у Львові окремого українського університету.

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

Запитання 30

Укажіть найчисельнішу та найвпливовішу політичну силу Галичини на початку XX ст.


варіанти відповідей

Українська народно-демократична партія (УНДП)

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Русько-українська радикальна партія (РУРП)

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Запитання 31

Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

варіанти відповідей

Д. Донцов

І. Боберський

Є. Петрушевич

К. Трильовський

Запитання 32

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував


варіанти відповідей

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Запитання 33

У якому році відбулася подія, що зумовила появу в польській газеті «Kurjer Stanisławowski» цитованої статті: «На згаданому вічі справедливо було порушено питання, що жінкам належить право голосу на рівні з чоловіками, які цього року його здобули... і за це право ми маємо боротися...»?

варіанти відповідей

1900 р.

1907 р.

1908 р.

1911 р.

Запитання 34

Чому в школах Галичини на початку ХХ ст. була обов’язковою для вивчення німецька мова?


варіанти відповідей

регіон був окупований військами кайзера Німеччини

із середніх віків у містах краю були великі німецькі колонії

німецька мова на той час була мовою загальноєвропейського спілкування

край уходив до складу Австро-Угорщини, де державною мовою була німецька

Запитання 35

На українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, новою формою соціального протесту на селі на початку ХХ ст. були


варіанти відповідей

втечі.

страйки.

повстання.

голодування.

Запитання 36

Діяч, якого називали «батьком» українського консерватизму:


варіанти відповідей

Сергій Єфремов.

В’ячеслав Липинський.

Микола Терещенко.

Євген Чикаленко.

Запитання 37

Бачення майбутнього України політичними українськими партіями (крім УНП):варіанти відповідей

автономія об’єднаної України в складі Австро-Угорщини.

національно-територіальна автономія України у федеративній демократичній Росії.

політична самостійність українських земель, що перебували в межах Російської імперії.

Українська самостійна соборна держава від Карпат по Кавказ.

Запитання 38

Назва української організації, що виникла в 1908 р.:


варіанти відповідей

Громада українських поступовців.

Об’єднання українських поступовців.

Партія українських поступовців.

Товариство українських поступовців.

Запитання 39

Сутність події, що увійшла в історію під назвою «справа Бейліса»:


варіанти відповідей

розпочата київською єврейською громадою судова справа проти учасників погрому.

спровокована антисемітами судова справа у Києві, що завершилася виправданням несправедливо обвинуваченого єврея Бейліса.

спровокована антисемітами судова справа у Києві, яка закінчилася покаранням єврея Бейліса за ритуальне вбивство.

судова справа, що завершилася викриттям антисемітизму в Російській імперії.

Запитання 40

Прояви українського національного руху на початку XX ст.:

варіанти відповідей

масові культурно-просвітні заходи.

масштабна нелегальна видавнича діяльність (книги, газети, листівки).

організація селянських збройних повстань.

численні демонстрації, мітинги, страйки.

Запитання 41

Одна з головних проблем Галичини, за вирішення якої боролися на зламі XIX і XX ст., зокрема загинув студент Адам Коцко:


варіанти відповідей

боротьба за окремий український університет.

боротьба за рівність студентів українців і поляків.

боротьба за студентські стипендії.

боротьба за українські гімназії.

Запитання 42

Основні цілі, які ставив український національний рух у Галичині на початку XX ст.:


варіанти відповідей

автономія України, загальне виборче право, створення українського університету.

відкриття Львівського університету, надання українському правописові статусу офіційного, усунення поляків з урядових посад у Галичині.

доступ українців до державних посад, національно-територіальний поділ Галичини, скасування кріпацтва.

запровадження в школах Галичини української мови навчання, зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков, приєднання до Галичини Буковини.

Запитання 43

Стан національної самосвідомості на Буковині та Галичині на початку XX ст. порівняно з кінцем XIX ст.:

варіанти відповідей

дещо зросла завдяки діяльності Української греко-католицької церкви.

знизилася, оскільки посилився тиск Австро-Угорщини на слов’янські народи.

не змінилася, оскільки поляки та румуни, що мали владу в краях, чинили серйозний тиск на український рух.

суттєво зросла завдяки діяльності українських громадських організацій, партій, преси, церкви.

Запитання 44

Причина вбивства Мирославом Січинським намісника Галичини Анджея Потоцького:


варіанти відповідей

відповідь на криваву розправу під час виборів.

з метою грабежу.

терористичний акт.

через особисті причини.

Запитання 45

Стан українсько-польських відносин у Галичині напередодні Першої світової війни:


варіанти відповідей

відкриті збройні сутички, які були придушені з допомогою регулярної армії.

ескалація напруження, здобуття українцями ініціативи в політичній боротьбі.

припинення конфронтації, оскільки українці змирилися з повною політичною перевагою поляків.

укладення українсько-польської угоди (компромісу), яку не вдалося реалізувати через початок Першої світової війни.

Запитання 46

Установіть відповідність між назвами українських політичних партій та їхніми характеристиками.

1 Русько-українська радикальна партія (РУРП)

2 Українська національно-демократична партія (УНДП)

3 Революційна українська партія (РУП)

4 Українська народна партія (УНП)

А Провідна партія Галичини, центральне місце у програмі якої посідала ідея створення української автономії в імперії Габсбурґів

Б Партія Наддніпрянської України соціал-демократичного спрямування, що виступала за парламентаризм і федералізм як засіб забезпечення автономії України у складі Росії

В Перша українська політична партія, у програмі якої було закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України

Г Партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об’єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України

Д Перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Махновського

варіанти відповідей

АВГБ

БВАД

ВАДГ

ГДАВ

Запитання 47

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 А. Шептицький

2 І. Боберський

3 К. Трильовський

4 М. Павлик

А Митрополит, що перетворив Українську греко-католицьку церкву на моральний авторитет українського руху

Б Один з організаторів і керівників сокільсько-стрілецького руху

В Засновник першого осередку спортивно-фізкультурної організації «Січ»

Г Один із засновників першої української політичної партії

Д Організатор і видавець першої щоденної україномовної газети

варіанти відповідей

АБВГ

БВАД

ВАДГ

ГБАВ

Запитання 48

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 А. Коцко

2 М. Січинський

3 Д. Донцов

4 К. Трильовський

А Ідеолог українського інтегрального націоналізму, у 1913 р. висунув ідею політичного сепаратизму щодо Росії

Б Український студент, загибель якого стала могутнім каталізатором українського руху в Галичині

В Засновник першого осередку пожежно-гімнастичного товариства «Січ»

Г Студент, який здійснив замах на галицького намісника графа А. Потоцького

Д Один з організаторів сокільсько-стрілецького руху в Галичині

варіанти відповідей

АВДГ

БГАВ

ВБГД

ДВАБ

Запитання 49

Установіть послідовність подій.

А Призначення митрополитом греко-католицької церкви А. Шептицького

Б Виборча реформа в Австро-Угорщині на засадах загального виборчого права

В Створення пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл»

Г Організація й проведення першого селянського страйку в Галичині

варіанти відповідей

АВГБ

БВАГ

ВАГБ

ГБВА

Запитання 50

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку XX ст.

А Створення української парламентської громади в І Державній Думі

Б Повстання матросів на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

В Видання Маніфесту царя Миколи II про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

Г Створення Революційної української партії (РУП)

варіанти відповідей

АВГБ

БВАГ

ВАБГ

ГБВА

Запитання 51

Установіть послідовність подій.

А «Справа Бейліса»

Б Утворення ТУП

В Третьочервневий переворот

Г Убивство в Києві П. Столипіна

варіанти відповідей

АВГБ

БВАГ

ВБГА

ГБВА

Запитання 52

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.?

1 убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

2 повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

3 повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

4 утворення Української революційної партії

5 повстання селян у Великих Сорочинцях

6 створення Товариства українських поступовців (ТУП)

7 «Справа Бейліса»

варіанти відповідей

136

256

235

367

Запитання 53

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

1 скасування панщини

2 запровадження української мови в школах і судочинстві

3 створення українського університету

4 поява україномовної преси

5 надання окремого представництва українцям у Державній Думі Росії

6 поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

7 скасування для селян викупних платежів

варіанти відповідей

167

245

346

467

Запитання 54

Які методи політичної боротьби використовував український національний рух у Галичині на початку XX ст.?

1 страйки і народні віча

2 діяльність парламентської опозиції

3 терористичні акти

4 збройні повстання

5 зрив роботи представницьких органів влади

6 бойкот державних установ

7 акції громадянської непокори

варіанти відповідей

123

134

145

167

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест