24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Узальнення теми "Організми і середовище існування"

Додано: 22 травня
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 602 рази
18 запитань
Запитання 1

Популяція - це:

варіанти відповідей

найвищий рівень організації живої природи

група самок, самців і малят

особини близьких видів

група особин одного виду, що існує на території тривалий час та мешкає певною мірою відокремлено від подібних угруповань

Запитання 2

Наука, що вивчає взаємозв'язки організмів та їхніх угруповань між собою й умовами середовища життя - це...

варіанти відповідей

  Етологія

 Екологія

 Ботаніка

Зоологія

Запитання 3

Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють називають:

варіанти відповідей

Біосфера

Середовище життя

Популяція

Клімат

Запитання 4

Властивостями популяції є:

варіанти відповідей

Щільність

Народжуваність

 Вікова структура

  Смертність

Запитання 5

Ланцюг живлення - це:

варіанти відповідей

ряд видів організмів, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

ряд видів організмів, пов’язаних між собою трофічними зв’язками

трофічні зв’язки, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

Запитання 6

Наведіть приклади компонентів живої і неживої природи, які входять до складу будь-якої екосистеми:

варіанти відповідей

тварини, рослини, бактерії, гриби, ґрунт, повітря

ставок з рослинами, рибами, безхребетними тваринами, мікроорганізмами

органічні сполуки, які пов'язують біотичну і абіотичну частини в кругообігу речовини і енергії

кліматичний режим, який визначає температуру, вологість, режим освітлення та інші фізичні характеристики середовища

жоден із варіантів невірний

Запитання 7

Виберіть правильну послідовність ланцюга живлення

варіанти відповідей

жаба - слимак - капуста

слимак - жаба - капуста

капуста - слимак - жаба

капуста - жаба - слимак

Запитання 8

Який ланцюг живлення складено правильно? 

варіанти відповідей

Подорожник  → гусінь → олень 

Вовк → заєць → конюшина 

Пшениця →  миша  → лисиця 

Муха →  жаба → лелека 

Запитання 9

Укажіть групу екологічних чинників, до якої належить господарська діяльність людини :

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

оптимальні

антропогенні

Запитання 10

Виберіть організми, між якими є взаємовигідне співіснування

варіанти відповідей

павук та муха

миша та хомяк

джміль та конюшина

тюлень та риба

Запитання 11

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

сокіл-синиця-гусінь метелика- яблуня

сокіл - синиця - яблуня - гусінь метелика

синиця - гусінь метелика - яблуня - сокіл

яблуня - гусінь метелика - синиця - сокіл

Запитання 12

Знайди приклади біотичних зв’язків тварин, які забезпечують співіснування організмів в угрупуваннях :

А. Мутуалізм

Б. Паразитизм

В. Конкуренція

Г. Виїдання

Д. Коменсалізм

Е. Хижацтво


1. Один із існуючих видів отримує користь та завдає шкоду іншому виду

2. Корисне співіснування для обох видів  

3. Змагання за засоби існування і умови розмноження між особинами одного виду або різних видів;

4. Один із організмів отримує користь від співіснування без завдавання шкоди іншому виду

5. Одні організми поїдають інші

6. Поїдання рослиноїдними тваринами рослин.

варіанти відповідей

А - 2, Б - 1, В - 3, Г-6, Д-4,Е-5

А-1,Б-4,В-2,Г-3,Д-6,Е-5

А-6,Б-3,В-2,Г-1,Д-4,Е-5

Запитання 13

На рисунку зображено тип взаємодії тварин. Вкажи правильні твердження 

варіанти відповідей

Рак-самітник і актинія, тип мутуалізм, форма симбіоз

Рак-самітник і актинія, тип хижацтво, форма антибіоз

Рак-самітник і актинія, тип паразитизм, форма симбіоз

Запитання 14

Принципи екологічної етики

варіанти відповідей

не нашкодь

втручайся за необхідності

компенсуй шкоду

максимально використовувати ресурси

Запитання 15

Головне завдання екологічної етики

варіанти відповідей

раціональне ведення господарства

відновлення розорених степів

збереження максимальної кількості видів організмів і ділянок дикої природи

розробка екологічного законодавства

Запитання 16

Основними завданнями щодо збереження біорізноманіття є

варіанти відповідей

інтенсивне використання наявних ресурсів

раціональне використовування ресурсів моря

боротьба зі зменшенням площі лісів

дослідження вимерлих видів

Запитання 17

На малюнку зображено приклад взаємовідносин

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

коменсалізм

паразитизм

Запитання 18

Прикладом хижацтва є

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест