Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
32 запитання
Запитання 1

Індустріалізація це


варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинного виробництва

утворення монополістичних об’єднань в провідних галузях економікипроцес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості


розвиток народного господарства в цілому

Запитання 2

Яка подія 20-х рр. в Україні відбулася раніше?


варіанти відповідей

запровадження непу


початок українізації

проголошення курсу на колективізацію сільського господарства


проголошення курсу на індустріалізацію

Запитання 3

Які поняття та терміни відповідають періоду в історії України 1921-1928 рр.»?


варіанти відповідей

Конституція УНР, Українська Держава, Директорія, Акт злуки, продрозкладка


продподаток, трест, договірна федерація, СРСР, коренізація

п’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», масові репресії


Українська Центральна Рада, Універсали, українізація армії, УНР, радянська влада

Запитання 4

Який термін відповідає визначенню: «Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами?

варіанти відповідей

тоталітаризм

департація

репресії

терор

Запитання 5

Який термін відповідає визначенню: «Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом?"

варіанти відповідей

автоматизація

автономізація

колективізація

індустріалізація

Запитання 6

Який термін відповідає визначенню: «Роки наступу сталінського режиму на всі сфери культурного життя України, коли під пресом терору опинилися науковці, освітяни, діячі сфери культури"

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

голодомор 1932-1933 рр.

роки розкуркулення

роки департації

Запитання 7

Про які події в Україні йдеться: «Коли вмирає одна людина – з нею відходить цілий світ, коли вмирали в муках мільйони від голоду - з ними відходили цілі галактики»?


варіанти відповідей

наслідки індустріалізації

наслідки українізхації

наслідки колективізації – Голодомору 1932-1933 рр.

наслідки культурної революції

Запитання 8

«Система заходів радянських органів влади, спрямованих на знищення заможного селянства. Супроводжувалася конфіскацією майна й висилкою на Північ і до Сибіру селян, які не бажали вступати до колгоспів.» - це


варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

розкуркулення

українізація

колективізація

Запитання 9

Яка подія відбулася найпізніше?

варіанти відповідей

початок першої п’ятирічки


початрк політики "великргр терору"

заява Української автокефальної православної церкви про свою самоліквідацію

перша хлібозаготівельна криза

Запитання 10

Який із вказаних заходів не передбачала політика українізації?

варіанти відповідей

встановлення обмежень на вступ українців до вищих навчальних закладів

виховання кадрів із представників української національності

впровадження в роботу партійних, радянських і господарських апаратів української мови

розширення мережі шкіл та інших навчальних закладів із навчанням українською мовою

Запитання 11

Яка подія відбулася пізніше?

варіанти відповідей

сфабрикований процес над членами "Союзу визволення України" в Харкові

"Шахтинська справа"

утворення СРСР

ухвалення "закону про п'ять колосків"

Запитання 12

З 1927 по 1933 р. – нарком освіти УСРР, активно проводив політику українізації.  це...
варіанти відповідей

Християн Раковський

Лазар Кагановмч

Олександр Шумський

Микола Скрипник

Запитання 13

Договірна федерація це...
варіанти відповідей

система двосторонніх і багатосторонніх угод між радянськими республіками


утворення федеративного союзу рівноправних радянських республік

утворення незалежних радянських республік


включення на засадах автономії радянських республік до складу РСФРРЗапитання 14

Який із вказаних заходів не передбачала нова економічна політика?


варіанти відповідей

відмова від трудової мобілізації, впровадження економічних методів господарювання

впровадження багатопартійності


заміна продрозкладки продподатком

надання права селянам вільно розпоряджатися результатами своєї праці


Запитання 15

Який із названих заходів належить до поняття «колективізація»?варіанти відповідей

ліквідація куркульства як класу

перехід до багатогалузевої економіки

запровадження вільних цін на товари


заміна продрозкладки на продподаток
Запитання 16

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

справи «Спілки визволення України»


«Шахтинської справи»


Голодомору


«Закону про п’ять колосків»


Запитання 17

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?

варіанти відповідей

зневіра в можливості побудови соціалізму


здійснення масових репресій у республіці


наростання загрози Другої світової війни


згортання політики «українізації»


Запитання 18

Укажіть особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920–1930-х рр. (виберіть три правильні відповді)

варіанти відповідей

децентралізація управління галузями промисловості та будівництва


побудова та реконструкція великих промислових об’єктів


розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції


нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки


пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості


поява в промисловому комплексі республіки нових галузей


Запитання 19

Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був

варіанти відповідей

Г.Юра.


Л. Курбас.


М.Бойчук.


О. Довженко.


Запитання 20

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.


Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.


Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.


Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».


Запитання 21

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.? (Три відповіді)

варіанти відповідей

Проведення політики «українізації».


Масове знищення культових споруд.


Початок русифікації української школи.


Запровадження обов’язкової середньої освіти.


Створення творчих літературно-мистецьких об’єднань та угрупувань.


Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок.


Запитання 22

«Розстріляне відродження» – умовна назва

варіанти відповідей

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х роках.літературно-мистецької генерації України 1920–1930-х років, репресованої сталінським режимом.плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».


Запитання 23

Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш.

варіанти відповідей

театр


література


музика


живопис


Запитання 24

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках (Три відповіді)


варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадянусеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільстваіснування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституційодержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової працівизнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільствапанування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя


Запитання 25

Актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»

варіанти відповідей

Г. Верьовка


Л. Курбас


П. Вірський


М. Рильський


Запитання 26

Комплекс заходів, уживаних компартійно-радянським керівництвом у 1920-х – 1930-х роках, що мали на меті розбудову й модернізацію промисловості, увійшов в історію під назвою

варіанти відповідей

«інкорпорація».


«колективізація».


«коренізація».


«індустріалізація».


Запитання 27

Які із зазначених понять дають змогу схарактеризувати колективізацію сільського господарства в УСРР? (Три відповіді)

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»


«соціалістичний реалізм»


«розкуркулення»


«українізація»


«паспортна система»


«чорна дошка»


«продрозверстка»


Запитання 28

Укажіть факти біографії діяча, зображеного на фото.

варіанти відповідей

заснував мистецьке об’єднання «Березіль»


був членом спілки «Гарт» упродовж 1923–1925 рр.


засуджений у справі «Спілки визволення України»


заклав основи монументального мистецтва в Україні


воював у лавах Армії УНР проти більшовиків упродовж 1918–1919 рр.


автор збірки «Сині етюди», новели «Я (Романтика)»


фундатор національного кінематографа


Запитання 29

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?


варіанти відповідей

1919 р.


1920 р.


1921 р.


1922 р.


Запитання 30

У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин

варіанти відповідей

упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.


здійснювалася примусова трудова мобілізація.


застосовувався вільний найм робочої сили.


масово створювалися трудові армії та трудові табори.


Запитання 31

Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано

варіанти відповідей

П. Тичиною.


М. Рильським.


Ю. Яновським.


М. Хвильовим.


Запитання 32

Укажіть заходи непу в Українській СРР (Три відповіді)

варіанти відповідей

поширення різних форм кооперації


запровадження продрозверстки


мілітаризація праці


відновлення кредитно-банківської системи


збереження державної монополії зовнішньої торгівлі


розпуск колгоспів і радгоспів


денаціоналізація важкої промисловості


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест