Вступ. Біорізноманіття.

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Керування та передача спадкової інформації відбувається на рівні:

варіанти відповідей

клітинному;

молекулярному;

тканинному;

органному.

Запитання 2

Критерії виду, що визначаються за здатністю організмів мешкати в межах певного ареалу:

варіанти відповідей

географічний;

екологічний;

цитогенетичний.

Запитання 3

Біологічна номенклатура - це:

варіанти відповідей

об’єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак

система наукових найменувань біологічних об’єктів

розділ систематики 

сукупність таксонів

Запитання 4

Принцип ієрархічності, згідно з яким систематичні категорії (таксони) нижчого порядку об’єднують у таксони вищого порядку, виглядає таким чином:

варіанти відповідей

вид – порядок (ряд) - домен – клас – відділ (тип) - рід – родина

вид – рід – родина – відділ (тип)- домен - порядок (ряд) – клас

клас – відділ (тип) – рід – родина – порядок (ряд) – вид - домен

вид – рід – родина – порядок (ряд) – клас – відділ (тип) - домен

Запитання 5

Місце, яке займає вид в екосистемі, та особливості його взаємодії з іншими видами - це такий критерій визначення виду:

варіанти відповідей

географічний

морфологічний

фізіологічний

екологічний 

Запитання 6

Перші спроби систематизації організмів і внесок у становлення біологічної систематики як науки здійснив

варіанти відповідей
Запитання 7

Укажіть найменший рівень організації життя:

варіанти відповідей

Організмовий

Молекулярний

Клітинний

Атомний

Запитання 8

Сукупність якісних змін в організмі називається

варіанти відповідей

Ріст

Розвиток

Розмноження

Гомеостаз

Запитання 9

Здатність організмів сприймати впливи довкілля і певним чином на них відповідати, - це ...

варіанти відповідей

Мінливість

Спадковість

Подразливість

Адаптація

Запитання 10

Збільшення кількості організмів, відтворення собі подібних - це ... 

варіанти відповідей

Розмноження

Ріст

Розвиток

Подразливість

Запитання 11

Сталість внутрішнього середовища організму - це ...

варіанти відповідей

Гомеостаз

Ріст

Спадковість

Розвиток

Запитання 12

Укажіть на якому рівні організації життя перебувають віруси, віроїди, пріони:

варіанти відповідей

Молекулярному

Клітинному

Організмовому

Біосферному

Запитання 13

Здатність біосистем підтримувати та відновлювати відносну сталість свого складу та перебігу функціональних процесів після їхньої зміни, - це:

варіанти відповідей

Саморегуляція

Самооновлення

Самовідтворення

Самоподвоєння

Запитання 14

Предметом вивчення біології є:

варіанти відповідей

Живі організми

Властивості живих організмів (прояви живого)

Екосистеми

Рівні організації життя

Запитання 15

Укажіть рівень організації життя, зображений на рисунку:

варіанти відповідей

Організмовий

Популяційно-видовий

Екосистемний

Біосферний

Запитання 16

Основною ознакою живого на біосферному рівні є:

варіанти відповідей

Подразливість

Біологічний колообіг речовин

Спадковість

Розмноження

Запитання 17

Найменша універсальна одиниця живого — найдрібніша структура, що має властивості живої системи: саморегуляцію й самовідтворення

варіанти відповідей

організм

біосфера

клітина

молекула

Запитання 18

В природі іноді зустрічаються види-двійники, які дуже схожі між собою. Який критерій дозволяє визначити точну приналежність організму до певного виду:

варіанти відповідей

генетичний

біохімічний

цитологічний 

морфологічний

Запитання 19

Вкажіть критерій, що полягає в подібності процесів життєдіяльності.

варіанти відповідей

морфологічний

біологічний

фізіологічний 

біохімічний

географічний

генетичний

екологічний 

Запитання 20

Вкажіть критерій, який пов'язаний з кількістю хромосом у каріотипі та особливостями їхньої будови

варіанти відповідей

морфологічний

біохімічний

екологічний

каріотипічний

репродуктивний

генетичний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест