Виховна система класу "Ми - майбутнє України"

Про матеріал

Виховна система класу "Ми - майбутнє України" для учнів початкових класів побудована, спираючись на програму Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Перегляд файлуВиховна система 4-Б  класу

 

«Ми – майбутнє України»

 

 

 Сьогодні діти – завтра народ.  (В.Сухомлинський)

Мета виховної системи: виховання гармонійної, всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до самореалізації та адаптованої до життя у соціумі.

Гіпотеза виховної системи: виховання випускника – громадянина, патріота, освіченої людини, вільної, культурної, творчої, гуманної, здатної до саморозвитку особистості.

Принципами виховної системи стали:

v  принцип поваги індивідуальності особистості;

v  принцип колективної діяльності і діалогу;

v  принцип розумної вимогливості та узгодження;

v  принцип вікового підходу;

v  принцип педагогічної підтримки; v    принцип стимулювання самовиховання; v           принцип зв’язку з реальним життям.


Завдання виховної ситеми:

v  утвердження принципів співпраці, формування вмінь роботи в команді, розвиток комунікативних навичок і культури міжособистісних відносин;

v  сприяння розумінню поняття «Я-Особистість», усвідомлення своєї ролі в класі, школі, громаді, суспільстві;

v  формування навичок приймати рішення, створення умов для вибору дитиною своєї

світоглядної позиції;

v  формування ціннісних орієнтацій, розвиток особистісних якостей.

Учасники виховної системи: учні 4-Б класу, класний керівник, батьки (родина), вчителіпредметники, дорослі, які беруть участь у виховному процесі.

Модель випускника початкової школи:

 

Випускник початкової школи - громадянин України:

v  усвідомлює свою належність до народу України;

v  знає свої права та виконує обов'язки молодшого школяра;

v  зберігає й продовжує традиції та звичаї українського народу;

v  знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких і рідних.

 

Випускник початкової школи - це особистість:

v  володіє первинними навичками, необхідними в повсякденному житті;

v  формулює й висловлює свою точку зору та виявляє повагу до поглядів інших;    v дотримується правил і норм толерантної поведінки;

v  усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Випускник початкової школи - резерв для подальшого інтелектуального розвитку:

v  активно залучається до навчального процесу;

v  установлює й аналізує рівень власних знань;

v  уміє порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки в навчальній діяльності;  

v  постійно отримує нові знання й володіє навичками отримання інформації із сучасних додаткових джерел.

 

Випускник початкової школи здатний до творчої діяльності:

v  визначає коло своїх власних інтересів;

v  усвідомлює свої здібності та прагне до їх розвитку;

v  шукає шляхи самостійного творіння нового й оригінального; v     виконує нестандартні завдання з логічним навантаженням.

 

Випускник початкової школи - комунікативна особистість:

v  володіє мовними засобами спілкування;

v  прагне до грамотного усного та писемного мовлення; v     проявляє самовираження та критичне мислення.

 

 Випускник початкової школи - здорова дитина:

v  володіє гігієнічними навичками навчальної праці, харчування, дотримується режиму дня; v      добре обізнаний з наслідками шкідливих звичок; v        прагне до фізичного розвитку.

 

 Випускник початкової школи - частина природи:

v  володіє знаннями про навколишнє середовище;

v  прагне до захисту та збереження природи; v             стає учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному місті.

 

   Для реалізації  моделі випускника  у виховній системі 4-Б класу,  з метою забезпечення цілісності та системності виховного процесу, упорядкованості роботи з класним колективом,  я визначила вісім основних ціннісних орієнтирів, тих самих символічних «кроків»,  які мають конкретні напрямки розвитку. Для зручності їх можна розподілити на 8 робочих місяців, а у травні підвести підсумки роботи.

     

 

 

 

 

 

Схематично виховну систему можна подати так:


 

 

 

 

 

 

 

 

1 крок до Закону: «Я – громадянин України»

Спрямований на сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

-  почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

-  приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

-  любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

                В рамках цього напрямку планується круглий стіл «Закони нашого класу», обрання активу класу для учнівського самоврядування; бесіда «Я маю право знати свої права», відвідування Історичного музею, цикл виховних класних заходів «Ми – діти твої, Україно!».

2 крок до Батьківщини: «Я – господар на своїй землі»

Спрямований на сформованість понять та уявлень про довкілля:

-  усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини;

-  пізнавального інтересу до природи; 

-  необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

-  дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;

 В рамках цього напрямку плануються бесіди “Стань природі другом, будь природі сином”, “Себе я бачу в дзеркалі природи”, “Збережемо природу рідного краю”. Туристська гра-естафета „Долаємо перешкоди”.

3  крок назустріч Знанням: «Я – творець своєї долі»

Передбачає формування відповідального ставлення до навчання, розуміння необхідності набуття якісних і глибоких знань для їх подальшого використання у житті.  

У цьому напрямку для учнів буде цікаво взяти участь у конкурсі «Зустріч юних математиків», турнирі з шах, п’ятнашок, інтерактивній подорожі «Чудеса України», у проекті «Світ моїх захоплень», «Моя майбутня професія».

4  крок назустріч Родині: «Я – надія родини»

Спрямований на сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей: - уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів, 

-                      здатності враховувати думку інших людей., адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

-                      моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

-                      усвідомлення цінностей соціального спілкування та засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

Учням буде запропоновано взяти участь у виставці творчих робіт «Моя весела історія», де кожен мав можливість розповісти і показати фотографії пам’ятних подій своєї сім’ї, у проекті: «Мозаїка законів, за якими живе моя сім’я», складання пам’яток  «Правила поведінки справжньої леді», «Правила поведінки справжнього джентельмена».

 

5 крок до Моральності і Духовності: «Я – справжня людина»

Спрямований на сформованість основ духовно-морального  розвитку особистості:  - адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності;

- передбачає формування єдності моральної свідомості та поведінки, єдності слова і діла, наявності активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції, ціннісного ставлення до духовного надбання народу.

У цьому напрямку запропоную учням скласти цикл пам’яток «Культура поведінки», конкурс малюнків «Добрі вчинки», зустріч з психологом «Вчимося радіти життю», виховний захід «Я – громадянин України», зустріч з юристом «Дисципліна та відповідальність».

6 крок до Праці: «Я – майстер на всі руки»

Спрямований на  сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини: - уявлення про типи професій;

-  вміння і навички самообслуговуючої праці;

-  поваги до людини праці;

-  почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

У цьому напрямку буде реалізовано такі форми роботи: захист проектів «Сучасні технологічні домашні помічники»; майстер-класи з різних галузей народної творчості з залучанням батьків учнів; конкурсно-ігрова програма «Домашні помічники», конкурс малюнків « Професії моїх батьків»; зустрічі з батьками (розповіді про їх професії).

7 крок до Творчості і Дозвілля: «Я – талановита людина»

Сприяти сформованості естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві:

-  основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності ;

-  вміння відчувати та розуміти художні образи;

-  навичок виконувати творчі завдання;

 У цьому напрямку, під час планування класних свят будуть враховуватися творчі здібності дітей класу, співпраця з викладачами ДШМ №3, планується провести конкурс «Я - талановита дитина», конкурс творчих поробок до осінніх, новорічних, пасхальних свят; конкурс «Запрошення на день народження»; музичний концерт «Звуки мого інструмента»; відвідування виставок.

8 крок  до здоров’я та споту: «Я – цінитель життя»

Спрямована на фізичний розвиток особистості:

-                      усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини; 

-                      знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

 Цей напрям буде реалізовано через співпрацю з вчителем фізичної культури, батьками. Плануються такі заходи: бесіди про корисні та шкідливі звички; «День здоров’я», конкурс фото презентацій «Спорт в моїй родині», вікторина «Історія олімпійських ігор», спортивні родині змагання «Мамо, тато, я – спортивна сім’я», похід вихідного дня.

                                        «Продовжуючи себе у своїх нащадках, ми творимо час», - писав Василь

Сухомлинський. Не рветься зв’язок поколінь, тепліє на серці від думки, що моя праця не була марною. Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато досконаліші та мудріші  за  нас, бо мають  доступ  до  інформації, проте їм так бракує ще справжнього життєвого  морального досвіду. То ж допоможімо їм  у  навчально-виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи недоліків! Бо вони – сучасні діти, особистості, індивідуальності...

Бо вони – діти нашої держави, її майбутнє.

 

                 

pdf
Додано
1 жовтня 2018
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку