ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Про матеріал

Мета і завдання роботи з батьками на навчальний рік

1.Забезпечити повне взаєморозуміння і взаємодію школи і сім'ї у здійс­ненні комплексного підходу до виховання.

2.Максимально розвивати виховання батьків у "шкільній родині".

3.Сприяти створенню в кожній сім'ї умов для всебічного виховання дітей.

4.Сприяти активізації діяльності батьків з метою трудового і фізичного загартування дітей.

5.Мобілізувати колектив учителів, які працюють у класі, на прискорення процесу адаптації учнів до умов навчання і виховання у 5-му класі:

а) здійснювати принципи наступності у керівництві дитячим і
батьківським колективами;

б) сприяти дальшому розвиткові традицій колективу ростові активності;

Перегляд файлу

 

Зміст папки

 1. План роботи з батькам (на рік по місяцям)
 2. Взаємодія класного керівника з батьками учнів(розподіл доручень серед батьків)
 3. Розробки батьківських зборів (4 на рік)
 4. Протоколи батьківських зборів(4 на рік)
 5. Протоколи бесід з батьками (при проведенні бесід з батьками)
 6. Додатки

-Лекції для батьків

-Практичні поради батькам

-Діагностична робота (анкети)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Мета і завдання роботи з батьками на навчальний рік

 1.   Забезпечити повне взаєморозуміння і взаємодію школи і сім'ї у здійс­ненні комплексного підходу до виховання.
 2.   Максимально розвивати виховання батьків у "шкільній родині".
 3.   Сприяти створенню в кожній сім'ї умов для всебічного виховання дітей.
 4.   Сприяти активізації діяльності батьків з метою трудового і фізичного загартування дітей.
 5.   Мобілізувати колектив учителів, які працюють у класі, на прискорення процесу адаптації учнів до умов навчання і виховання у 5-му класі:

а) здійснювати принципи наступності у керівництві дитячим і
батьківським колективами;

б) сприяти дальшому розвиткові традицій колективу ростові активності;

 

 

 

 

 

Тематика пе­дагогічної освіти батьків

Індивідуа­льна робота з сім'ями

Робота з бать­ківським ко­мітетом, гро­мадськими

організаціями

Робота з сім'ями, які потребують

  особливої

уваги

Термін

вико­нання

П    Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1.

І.

Зміна соціаль­но-психологіч­ної ситуації розвитку учнів п'ятих класів і її вплив на особи­стість дитини.

Знайомство з сім'ями учнів класу.

Підготовка до проведення перших бать­ківських збо­рів.

Сім'я Саш­ка В.: неузго­дженість впливу бать­ків.

 

 

ІІ.

Роль сім'ї та школи у при­скоренні адап­тації дітей до навчання у 5-му класі.

Визначення конкретних завдань ви­ховання ко­жної дитини

Підбір членів батьківського комітету і уча­сників ініціа­тивних груп: складання про­екту плану роботи.

Сім'я Ната­лі П.'. п'ян­ство батьків. Сім'я Оле­га Д.: непра­вильні мето­ди вихован­ня. (Встанов­лено із бесід з учителем початкової школи.)

 

 

 

III.

У якому колек­тиві хотіли б ви бачити свою дитину в шко­лі? Що потріб­но зробити для цього педаго­гам?

Підведення батьків до складання програм ін­дивідуально­го всебічного розвитку ди­тини. Відві­дування сі­мей; прове­дення індиві­дуальних консультацій.

Створення ма­теріальної бази для позаклас-ної роботи. Запис дітей в гуртки і секції. Організація гуртків і секцій за інтересами силами бать­ків

Вивчення сімей. Інди­відуальні бесіди з ба­тьками. Вироблення практичних рекомендацій по вихован­ню.

 

 

IV.

Внутрішній світ дитини. Що за­важає дітям бу­ти вихованими?

Вручення батькам ха­рактеристик учнів. Одержання від батьків відгуків і доповнень до характерис-тик. Відвіду­вання сімей, проведення педагогічних консультацій.

Встановлення зв'язку з ше­фами класу. Створення матеріальної бази для поза-класної робо­ти.

Збір матеріалу для проведен­ня наступного заняття бать­ківського все­обучу.

Бесіда з ба­тьками Ок­сани І. про здійснення нагляду за дітьми. Залучення батька Ми­коли Д до громадської роботи в школі.

 

 

V.

Яких дітей хо­тіли б ви бачн­ій в оточенні ваших нащад­ків?

Назвіть їх із числа незнайо­мих чи знайо­мих вам дітей. Розбір ситуації родинної педа­гогіки.

Складання індивідуаль­них програм виховання. Розробка практичних рекомендацій батькам. Відвідування сімей, прове­дення консу­льтацій.

. Підготовка до проведення усного журна­лу "Життя і праця "важ­ких" батьків".

Бесіда з ба­тьками Оле­га С.

Доручення зробити огляд педа­гогічної лі­тератури. (Література підібрана спеціально).

 

 

VI.

Завдання шко­ли ч умовах побудови укра­їнської держав­ності. Мораль­ність у родині.

У чому вона полягає?

Складання індивідуаль­них проірам виховання. Розробка практичних

рекомендацій на адресу батьків.

Збір матеріалів для проведен­ня чергового заняття бать­ківського все­обучу. Підго-

товка до кон­ференції за матеріалами книги В. Сухо-млииського "Народження громадянина".

Відвідування сімей члена­ми батьків­ського комі­тету з тема­тичними.

рейдами.

 

 

VII.

Режим школя­ра. Переваги і перспективи.

Як ми відпочи­ваємо?

Аналіз робо­ти за індиві­дуальними програмами виховання. Відвідування сімей, прове­дення консу­льтацій.

Збір матеріалів для батьківсь­кого всеобучу.

Відвідування сімей, що потребують особливої педагогічно; уваги, чле­нами бать­ківського комітету у зв'язку тема­тичними рейдами.

 

 

VIII.

Раціональне використання вільного часу учня. (На рік у дитини 135 вільних днів!) Помилки ро­динного вихо­вання. В чому вони поляга­ють?

Аналіз робо­ти батьків за індивідуаль­ними про­грамами ви­ховання. Відвідування сімей і про­ведення кон­сультацій.

Збір матеріалу для проведен­ня останнього дзвінка (вітан­ня одинадця­ти класників).

Бесіда з ба­тьками по виконанню рекомендацій і рішень, які приймаються на батьків­ських зборах.

 

 

IX.

Батьківська хата.

Радість мате­ринства і бать­ківства.

Дерево родово­ду.

Аналіз робо­ти батьків за індивідуаль­ними програ­мами вихо­вання.

Відвідування сімей і про­ведення кон­сультацій.

Складання нсихолого-педагогі чної характерис­тики учнів

Проведення підсумків ро­боти з батька­ми.

Підготовка до проведення родинного свята.

Свято закін­чення навчаль­ного року. План відпочин­ку дітей влітку.

Аналіз хара­ктеристики, даної бать­ками з метою коригування виховання.

Аналіз хара­ктеристик Наталі К., Олега Д., з метою на-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія класного керівника з батьками класу

 

№ п/п

ПІБ

Доручення

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол батьківських зборів

 

 

Дата ____________________________

Кількість присутніх _______________

Кількість відсутніх ________________

Порядок денний _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тема _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Організаційні питання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слухали _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ухвалили __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова засідання   _______________    (_______________)

 

Секретар   ________________ (_________________

 

doc
Додано
16 листопада 2018
Переглядів
1401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку