Біологія. Підсумкова контрольна робота

Про матеріал
Тестові завдання та завдання на доповнення охоплюють програмовий зміст як 10 так 11 класів.
Перегляд файлу

Тема. Підсумкова контрольна робота.

Варіант - 1

I рівень (Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бали.)

1. Вкажіть, як називається властивість організмів відтворювати coбі подібних:

а) розвиток;    б) piст;   в) розмноження;  г) подразливість.

2. 4.З’ясуйте, який метод ґрунтується на дослідженні особливостей

каріотипу організму: а) цитогенетичний;    б) гібридологічний;

в) популяційно-статистичний;   г) близнюків;    д) біохімічний.

3. Визначте, який рік вважається роком народження генетики:

а)1865;    б) 1900;    в) 1906;   г) 1932.

4. Вкажіть, про що свідчить довжина варіаційного ряду:

а) поширеність окремих варіант; б) розмах модифікаційної мінливості;

в) межі модифікаційної мінливості;   г) частоту мутацій.

5. Споріднене схрещування це:

а) селекція;  б) інбридинг;   в) гетерозис;  г) аутбридинг.

6. Методом селекції  мікроорганізмів є:

а) неспоріднене схрещування;    б) відбір штамів;   в) гетерозис.

7. Назвіть стадію ембріогенезу, якою завершується процес дробіння:

а) зигота;   б) нейрула;   в) гаструла;   г) бластула.

8. Утворення гаструли шляхом заповзання:

а) імміграція;    б) інвагінація;    в) де ламінація.

II рівень (Виберіть декілька правильних відповіді iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бала.)

1. Вкажіть, які твердження щодо мутацій є правильними:

а) мутації виникають раптово;  б) зміни, спричинені мутаціями, стійкі і

можуть успадковуватися;  в) мутації є неспрямованими і можуть бути корисними, нейтральними чи шкідливими для організму;  г) одні і ті ж

мутації не можуть виникати багаторазово.

2. Визначте, чим займається генна інженерія: а)  штучним синтезом генів;

б) вивченням впливу різних факторів на фенотипічний прояв ознак;

в) аналізом закономірностей успадкування ознак; г) виділенням генів з організму;

д) перенесенням генів з одного організму в інший.

 ІІІ рівень (Дайте визначення. 3а кожну правильну відповідь - 1 бал)

   1.Фрагментація – це ____________________   .

2. Регенерація – це ____________________   .

3. Генетика – це ______________________     .

ІV рівень  (Дайте відповідь на запитання. За повну відповідь — 2 бали.)

Що таке клонування? Наведіть декілька прикладів.

 

Варіант - 2

І рівень (Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бали.)

 1. Для якого способу розмноження характерне утворення гамет:

 а) вегетативного;   б) нестатевого;    в) статевого.

2. Визначте, яка кількість груп зчеплення у людини:

а) 4;  б) 8;  в) 12;  г) 23;  д) 46.

3. Зазначте, хто вважається автором хромосомної теорії спадковості:

а) Г.Мендель;  б) Е.Чермак;    в)К.Коренс;    г)Т.Морган.

 4. З'ясуйте, яке явище отримало назву множинної дії генів:

 а) взаємодія неалельних генів, за якої алель одного гена пригнічує прояв

 іншої ознаки; б) взаємодія неалельних генів, за якої розвиток певної ознаки визна­чається одночасною присутністю двох чи більше домінантних неалельних генів;  в) вплив на прояв станів різних ознак однієї алелі гена;

 г) відсутність домінування однієї алелі гена над іншою.

5. Кратне збільшення хромосомного набору:

а) дуплікація;   б) поліплоїдія;   в) делеція.

6. Назвіть ученого, що започаткував вчення про мутації і ввів це поняття:

а) А. Вейсман;     б) Г. де Фріз;     в) Р. Вірхов;   г) В. Йогансен;   д) Р. Броун.

7. Із мезодерми утворюється: а) серце;   б) легені;    в)спинний мозок.

8. Утворення гаструли шляхом вгинання:

а) епіболія; б) інвагінація;   в)деламінація.

II рівень (Виберіть декілька правильних відповіді iз запропонованих варіантів.

 3а кожну правильну відповідь – 0,5 бала.)

1. Назвіть, які методи селекції мікроорганізмів застосовують:

 а)  віддалену гібридизацію;   б)  штучне схрещування за допомогою

 бактеріофагів;  в) штучний мутагенез; г) методи клітинної та генетичної інженерії;   д) щеплення.

 2. Назвіть джерела комбінативної мінливості:  а) кон'югація гомологічних хромосом у профазі;   б) незалежне розходження гомологічних хромосом в анафазі першого мейтичного поділу;  в) випадкове сполучення гамет при утворенні зиготи; г) зміна послідовностей нуклеотидів, що виникає раптово.

ІІІ рівень (Дайте визначення. 3а кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Генотип – це ________________________    .

2. Онтогенез – це ______________________    .

3. Аутосоми – це ______________________   .

ІV рівень ( Дайте відповідь на запитання. За повну відповідь — 2 бали.)

Поясніть, яке значення для людства має біотехнологія. Які можливості ця галузь дає людству та в чому полягає її небезпека?

         

Варіант - 3

I рівень (Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих варіантів. 3а кожну правильну відповідь – 0,5 бали.)

1.Тип розмноження, за якого утворюються яйцеклітини:

а) статевий; б) нестатевий;  в) вегетативний;  г) брунькування.

2. Наука, яка вивчає закони спадковості і мінливості:

а) генетика;   б) біохімія;  в) цитологія;   г) гістологія.

3. Розмноження – це: а) відновлення заплідненої клітини;  

б) дроблення яйцеклітини;  в) розвиток від запліднення до поділу організму;

 г) властивість живих організмів  відтворювати собі подібних.

4. Визначте, як називається наука про створення нових порід, сор­тів і штамів:

а) генетика;   б) селекція;   в) молекулярна біологія;   г) теорія еволюції; 

 д) філогенія.

5. Назвіть  вченого, що сформулював закон  гомологічних  рядів спадкової мінливості:  а) В. Вернадський;  б) М. Вавилов;  в) О. Ковалевський; 

г) С. Навашин;  д) І. Шмальгаузен.

6. Чинники, що спричиняють незворотні зміни в організмі: а) мутагени;   

 б) модифікації;     в) мутації.

7. Процес відокремлення двох первинних зародкових листків у зародків усіх багатоклітинних організмів: а) нейруляція;  б) бластуляція; 

в) гаструляція.

8. Індивідуальний розвиток особини від її народження до смерті називається:

 а) гістогенезом; б) органогенезом;  в) онтогенезом;

г) ембріогенезом.

II рівень (Виберіть декілька правильних відповіді iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бала.)

1. Вкажіть,  які  фактори  можуть змінювати  поширеність  певних генотипів

у популяціях від покоління до покоління: а)  інтенсивні міграції особин між популяціями;  б) дрейф генів; в) модифікаційна мінливість; г) відсутність вільного схрещування.

2. З’ясуйте, яким чином можна дізнатися про спадковість організмів, які відібрані внаслідок штучного добору: а) вивчаючи фенотипи організмів;

 б) аналізуючи вплив різних факторів на прояв ознак; в) вивчаючи родоводи;

г) проводячи аналіз схрещування.

ІІІ рівень (Дайте визначення. 3а кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Життєвий цикл – це ________________________    .

2. Мінливість – це _________________________      .  

3. Варіаційний ряд – це ___________________   .

ІV рівень  (Дайте відповідь на запитання. За повну відповідь — 2 бали.)

Що таке генетично модифіковані організми? Наведіть декілька прикладів.

            

Варіант - 4

І рівень (Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бали.)

1. Особина, яка має і чоловічі й жіночі статеві залози: а) самець;  

б) самиця;   в) гермафродит;   г) нестатеве покоління життєвого циклу.

2. Зазначте, хто вважається засновником гібридологічного методу генетичних досліджень: а) Т.Морган; б) Е.Чермак; в) К.Коренс;

г) Г.Мендель.

1. До способів вегетативного розмноження належить:

а) фрагментація;  б) спороутворення;  в) партеногенез.

4. Назвіть, який учений у 1909 році запропонував термін «ген»:

а) В. Йогансен; б) М. Шляйден;   в) Р. Броун;  г) Р. Вірхов;   д) К. Бер.

5. Неспоріднене  схрещування  це: а) селекція;  б)інбридинг;    в)аутбридинг;   г) гетерозис.

6. Чиста  культура  мікроорганізмів  це:  а) порода;  б) штам; 

в) гетерозис;  г) сорт.

7. Ріст, що триває без зупинок,  протягом усього росту організму:

 а) періодичний;  б) обмежений;  в) ізометричний;  г) безперервний.

8.Зародкові листки формуються в процесі: а) гаструляції;   б) нейруляції;  

 в) дроблення.

II рівень (Виберіть дві  правильні відповіді iз запропонованих варіантів.

3а кожну правильну відповідь – 0,5 бала.)

1. Штучний  добір  буває: а)масовий;    б)моногібридний;   в)дигібридний;    г)індивідуальний.

2. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів: а) йонізуюче випромінювання;   б)  вірусні захворювання;  в) зміна освітленості;             

г) дія алкалоїду колхіцину;   д) зміна температури.

3. Зазначте, з якими факторами пов'язана цитоплазматична спад­ковість:

а) наявністю позаядерних генів, розташованих у мітохондріях і пластидах;

б) виходом частини генів з ядра; в) появою у нащадків ознак, зумовлених ядерними генами, на прояв яких впливає цитоплазма яйцеклітини;

г) конденсацією хроматину під час поділу клітини

ІІІ рівень (Дайте визначення. 3а кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Органогенез – це ____________________     .

2. Спадковість – це ____________________     .

3. Варіаційна крива – це ________________   .

ІV рівень ( Дайте відповідь на запитання. За повну відповідь — 2 бали.)

Сформулюйте основні положення хромосомної теорії спадковості. Яку роль відіграла ця теорія в розвитку біології ?

 

 

docx
Додано
17 травня 2020
Переглядів
3096
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку