10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

«БОНУСНА» СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Про матеріал
Подані методичні рекомендації надають нові орієнтири з питань оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури.
Перегляд файлу

 

 

 

 

«БОНУСНА» СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Маньківський навчально – виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. - гімназія»

смт.Маньківка – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Затверджено                             

Рішенням педагогічної ради                                                                                           від ____ ___________ 202__ р.

 

 

 

 

 

«БОНУСНА» СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ      навчальних досягнень учнів з фізичної культури Маньківського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - гімназія»

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                      

                              

                                  

 

                                                                                   

             Подані методичні рекомендації надають нові орієнтири з питань оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури.

             Комплексний підхід дослідження проблеми, теоретичне обґрунтування механізму «бонусного» оцінювання дозволяє підвищити мотивацію учнів в особистісних досягненнях з фізичної культури, створити індивідуальну освітню траєкорію.

             Рекомендовано вчителям фізичної культури для творчого використання.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

                                          

                                                         треба,щоб до фізичних  вправ

                                                                         залучилася кожна людина.                                                                                                                                                                                                         

                                                         Без чого не можливі ніякі розмови         

                                                                         про здоровий спосіб життя.

                                                                                          М.Амосов

Вступ

 

     Розробка  ефективних заходів  із збереження  та укріплення  здоровя   учнів має  велике значення для сучасної школи.  Разом  з тим якість навчання  залежить від стану здоров’я учнів.                                                                                                                  Основна мета освітньої глазурі «Здоров’я і фізичної культури» це розвиток                                                                                                            здоровязбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоровя та дбайливого ставлення до нього.

 Модернізація освітньої галузі має на меті створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є формування у школярів відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. Постійно говорити школярам про стан їхнього здоров’я,  формувати у них стійку мотивацію щодо обрання кожним здорового способу життя. Вчителі фізичної культури на уроках та позакласних заходах прищеплюють учням  бажання самостійно займатися фізичними вправами заради сформування потреби в фізичних вправах, бажання виконувати їх систематично.

На базі Маньківського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І – ІІІ ст.. - гімназія» двічі на рік (вересень-травень) здійснюється моніторинг стану здоров’я учнів і рівня їхнього фізичного розвитку, проводиться оцінка фізичної підготовленості з урахуванням можливостей дитини. Постійно застосовуються здоров’язберігаючі технології та особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання, що є метою підвищення інтересу до уроків фізичної культури у наших учнів.

Оцінка з фізичної культури – це дія, яка впливає на психологічний  стан  і соціальний статус учня. Таким чином, навчання вимагає від вчителя створення необхідних умов, для допомоги йому налаштувати дітей на активну участь в навчально-виховному процесі.

Діяльність вчителя має бути спрямована на розвиток  3-х компонентів культури здоровя школярів:

 •              когнітивного (наявність у школярів бажання та потреби у          навчанні);
 •              креативного (поява якостей, як натхненність, неординарність, ініціативність);
 •              конативного (формування позитивних стійких звичок, самоконтрольованій діяльності, спрямованої на збереження й зміцнення здоровя).

З  метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їхньої рухової активності, оцінювання навчальних досягнень з навчального предмету має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті.  При оцінюванні  навчальних досягнень з фізичної культури бонусні бали впливають на тематичну оцінку.                                                                      

В основу особистісно–зорієнтованого оцінювання покладаються:

 •     особисті  досягнення школяров протягом навчального року;
 •     активна робота  учнів на уроках фізичної культури;
 •     залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час;
 •     участь у змаганнях різних рівнів.

                                                                                          

Зазначені показники дозволяють застосовувати різноманітні системи нарахування  бонусних  балів (одиниці виміру винагороди).

            Актуальність бонусної системи розглядається як психологічний механізм, який зумовлює творчу активність учня для самореалізації у різних видах життєдіяльності, реалізацію творчого потенціалу за власною ініціативою.

            Упровадження такої системи оцінювання сприяє формуванню ключових компетентностей, побудові учнем індивідуальної власної освітньої траєкторії  і створює можливості для:

 •            підвищення мотивації учнів для самонавчання та самооцінювання;
 • розширення    індивідуальних    можливостей         розвитку;
 • підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень;
 •         градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (творчі роботи, проекти, змагання, конкурси тощо). 

Проблема     системи    оцінювання    знань   та   умінь     учнів    не  втрачає   актуальності протягом довгого часу.  При оцінюванні навчальних досягнень можна використовувати систему нарахування «бонусних» балів, які впливатимуть на тематичну оцінку та включатимуть в себе:

- особисті досягнення школярів протягом навчального року;

- активну роботу учнів на уроках фізичної культури;

- залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час;

- участь у змаганнях всіх рівнів, тощо.   

Необхідність впровадження у професійну діяльність вчителів фізичного виховання бонусної системи оцінювання є нагальною потребою. Адже запропонована схема оцінювання надає можливість:

 • корегувати   дії        учнів за   допомогою   балів;
 • визначати      пріоритетні      напрямки   діяльності кожного;                                  
 • заохочувати    самостійну      діяльність         учнів;
 • заохочувати бажання самовдосконалюватись всіх присутніх на уроках фізичного виховання. 

   

 

Використання  бонусної системи   оцінювання  дає можливість:

 • використовувати індивідуальний та диференційований підхід у навчанні;
 • заохочувати   до   занять   фізичною культурою сучасну молодь;
 • оголошувати дисциплінарне стягнення  з учнів за порушення дисципліни та правил безпеки життєдіяльності у вигляді віднімання заохочуваних балів.

                      

Специфіка   реалізації   вищезазначеної системи оцінювання   на   уроках  фізичної культури включає в себе:  

Рекомендації:         

1) використовувати не більше 5 бонусних балів,  до складу яких входить:

- 1 бал за позакласну роботу (участь в фізкультурному активі, шкільних змаганнях, фізкультурній діяльності навчального закладу);

- 1 бал за позашкільну роботу (відвідування спортивних секцій,участь у змаганнях різного рівня);

- 3 бали за урок  фізичної культури (покращення особистого результату, систематичне відвідування уроків, ведення здорового способу життя, допомога однокласникам у виконанні вправ, виконання завдань вчителя та дотримання техніки безпеки).                                               

2) Система нарахування бонусів може бути кредитною. Вона передбачає на початок теми отримання всіма учнями 5-ти бонусів, після чого задача учнів зберегти ці бонуси до кінця теми, а вчитель може відраховувати бали за пропуски уроків, порушення техніки безпеки життєдіяльності, наявність шкідливих звичок тощо. 

 3) Система «бонусного» оцінювання розробляється учителем фізичної культури та затверджується на педагогічній раді, після чого може використовуватися в професійній діяльності  методичного об’єднання вчителів фізичної культури.

Мета:

 • Підвищення мотивації учнів до набуття знань і вмінь з фізичної культури шляхом створення ситуації успіху на кожному уроці.
 • Диференціація знань учнів і їхнє позитивне відношення до предмету.
 • Формування відповідальності за результат освітньої діяльності в кожного учасника навчально-виховного процесу.

Задачі:

 • Організація зворотного зв’язку між вчителем і учнем у процесі навчання.
 • Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і методів навчання.
 • Забезпечення  активної   і  продуктивної   самостійної роботи школярів.

 

 

 

Очікувані результати:

 • Стійка мотивація до навчальної діяльності.
 • Застосування прийомів вибору стратегії і тактики з організації  самостійного процесу навчання.
 • Готовність вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах, використання набутих знань й умінь в навчальних та життєвих ситуаціях.

 

З метою  формування  позитивного  ставлення  учнів   до занять  фізичною  культурою  та  підвищення   їхньої рухової активності, заради сприяння самостійної       роботи учнів на уроках фізичного виховання, залучення  учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час,  участі школярів  у   змаганнях всіх рівнів, творчої роботи дітей у школі сприяння здоров’ю, 

ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень учнів має здійснюватися, базуючись не тільки на базі особистих  досягнень школярів протягом навчального року за програмою, учням має надаватися шанс отримати високу оцінку не зважаючи на їхній стан здоров’я, фігуру чи фізичну готовність...   Задля цього і розроблена система нарахування «БОНУСНИХ БАЛІВ».

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бонусна система оцінювання

                        

   

 

Ставлення до уроку фізичного виховання:

  (максимальний бонус 0,5 балів)

  а) систематичне відвідування уроків;

  б) активна  робота  учнів  на уроках;

  в) допомога   у    проведенні    уроків ;

  г) дотримання    правил    поведінки ;

  д) дотримання техніки безпеки.

 

 

 

 

   Участь у спортивно-масових заходах:

    (максимальний бонус 0,5 балів)

   а) участь у спортивних змаганнях;

   б) допомога в організації та проведені заходу на шкільному рівні.

 

 

 

 

  Участь за збірну команду Маньківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - гімназія»:

   (максимальний бонус 0,5 балів)

    а) першість району;

    б) першість області.

        

 

 

 

    Відвідування спортивних секцій:

    (максимальний бонус 0,5 балів)

 

 

 

 

    Виконання творчих робіт:

    (максимальний бонус 1 бал)

    а) презентація творчих проектів, відеоматеріалів;

    б) малювання     стіннівок,    розробка емблем;

    в) створення    кросвордів, рефератів, тощо.

 

 

     Теоретико-методична робота:

    (максимальний бонус 1 бал)

     а) складання   комплексів  загально-розвивальних   вправ;

     б) комплекси вправ за діагнозом для учнів спеціальної медичної групи;

     в) комплекси   ранкової   гімнастики,   фізкультхвилинок.

     г) складання     сценаріїв       спортивних  свят;                   

     д) теоретичний матеріал з різних видів спорту,

     є) музичний супровід уроків.   

 

 

                                                  

   

  Особисті досягнення учнів за семестр:

      (максимальний бонус 2 бали)

     а) покращення  особистого результату:

     -  підтягування;

     -  згинання та розгинання рук в упорі лежачі;

     -  стрибок у довжину з місця;

     -  вправа на прес;

     -  стрибки на скакалці за 1хвилину.

     б) ведення щоденника самоконтролю.

 

 

 

 

        Додаткові бали за набрані бонуси вкладаються в суму при виставленні тематичної  оцінки.

 Для виведення ТО чи семестрової оцінки необхідно до всіх оцінок, отриманих учнем додати бонусні бали та поділити тільки на кількість    отриманих   балів   за   12  -  бальною    шкалою  оцінювання.

 

Приклад: 5+7+7+8 (3 - додаткових бонуси), суму = 30 поділяємо на кількість оцінок, не враховуючи бонусні бали (в даному випадку – 4 оцінки за навчальні результати)

       Приклад:  5+7+7+8 =27+3 = 30 / 4 = 7,5 = 8б     

                               4                                                         

 А без використання Бонусної ситеми оцінювання та сама дитина отримала б тільки 7 балів. Така система роботи з учнями є важливим стимулом для них, особливо учнів старших класів, адже оцінка за фізичну культуру враховуватиметься під час конкурсу атестатів.

 

 

 

 

Таблиця нарахування бонусних балів з фізичної культури                                за тему і семестр:

 

                                  Бонус « + »

Бал

1.

Систематичне відвідування уроків фізичної культури

+0,5

2.

Виконання техніки безпеки та правил самострахування на уроці фізичної культури

+0,5

3.

Активна робота учнів на уроках

+0,5

4.

Творчий підхід у підготовці до уроків

+0,5

5.

Особисті досягнення школярів за тему

+1

6.

Володіння інформацією щодо стану розвитку фізичної культури і спорту в Україні та поза її межами

+0,5

7.

Допомога в організації та проведенні уроків та позакласних заходів

+0,5

8.

Зайнятість у спортивних секціях

+0,5

9.

Участь у шкільних змаганнях з різних видів спорту

+0,5

10.

Участь у районних змаганнях з різних видів спорту

+0,5

 

Таблиця виключення бонусних балів за тему або семестр:

                                Бонус «-»

Бал

1.

Несистематичне відвідування уроків фізичної культури

-1

2.

Погане виконання фізичних вправ

-1

3.

Порушення техніки безпеки на уроках фізичної культури

-1

4.

Порушення правил поведінки на уроках фізичної культури

-1

Примітка:штрафні бонуси віднімаємо від заохочувальних бонусів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
20 квітня
Переглядів
136
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку