5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Доповідь на тему " Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початкових класах "

Про матеріал
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початкових класах "Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостій¬ність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями." Ш.Амонашвіпі XXI століття — століття високих комп'ютерних техно¬логій та електронної культури, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку суспільства, а знання — предметом відносним і ненадійним, бо швидко застаріва¬ють і потребують в інформаційному суспільстві постійного оновлення. Очевидно, що сучасна освіта — це безперерв¬ний процес, а роль учителя в цьому процесі — стати коор¬динатором інформаційного потоку. Безумовно, при цьому всебічна комп'ютеризація відкриває нові, ще не досліджені варіанти навчання. Вони пов'язані з унікальними можли¬востями сучасної електроніки і телекомунікацій.
Перегляд файлу

"Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостій­ність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями."              Ш.Амонашвіпі

XXI століття — століття високих комп'ютерних техно­логій та електронної культури, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку суспільства, а знання — предметом відносним і ненадійним, бо швидко застаріва­ють і потребують в інформаційному суспільстві постійного оновлення. Очевидно, що сучасна освіта — це безперерв­ний процес, а роль учителя в цьому процесі — стати коор­динатором інформаційного потоку. Безумовно, при цьому всебічна комп'ютеризація відкриває нові, ще не досліджені варіанти навчання. Вони пов'язані з унікальними можли­востями сучасної електроніки і телекомунікацій.

В той же час питання щодо використання в процесі навчання початкової школи комп'ютерів досі викликає неоднозначну реакцію з боку вчителів. Усі згодні з тим, що деяка адаптація школи (в тому числі і початкової) до століття інформаційних технологій необхідна. Єдиної ж думки про те, в чому вона повинна полягати, не існує. Перш за все, така думка пов'язана з необхідністю прове­дення певних змін, які можуть стосуватися всіх аспектів навчання. Основними об'єктами, на які спрямовуються новації, є, на наш погляд, — вчитель та учні.

Питання підготовки вчителя до впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання середньої школи розглядалося досить детально. Проте у вивчених джерелах автори не акцентували увагу на підготовці початкової школи як фундаменту будь-якої освіти, в якій закладаються перші ази. Тому, в даній статті розглядаються деякі проблемні питання в ході впровадження та вико­ристання комп'ютерних технологій в початковій школі.

Початкова школа в інтересах питань комп'ютеризації має досить значні відмінності від середньої школи. З кожним роком рівень комп'ютерної навченості молодших школя­рів зростає. Підростаюче покоління існує сьогодні не тільки в часі і реальному просторі, а й у просторі медіа. Це об'єктивне явище необхідно враховувати в процесі модер­нізації освіти. Нині з'явилися цілі самодостатні медіа-середовища, які вступають в суперечність зі сталими в педагогіці засобами і методами впливу на особистість, що розвивається. До свідомості сучасного покоління можна "достукатися" лише через Інтернет, чати, sms- та mms-повідомлення, теле- і радіоефір — у цьому переконані чимало провідних психологів та педагогів.

Якщо взяти за реальність існування нових засобів кому­нікації, виникає суттєва необхідність встановити доціль­ність і своєчасність використання нових інформаційних технологій у початковому навчанні. Для початкової школи це, очевидно, повинен бути час, коли сформовані методи пізнання навколишнього світу, адекватні віковому етапу розвитку дитини: спостереження, сенсорна та читацька діяльність, — які вже не можуть бути підмінені іншими методами пізнання. Такий підхід забезпечить розвиток емоційного шару процесу пізнання (результат навчання) та доцільне застосування медіазасобів у процесі навчання як допоміжних (технологія навчання).

Розвиток здібностей учня в початковій школі залежить від багатьох чинників, у тому числі і від того, наскільки наочним і зручним для його сприйняття є навчальний матеріал. Урок повинен бути яскравим, ефектним, емо­ційним, а головне - продуктивним. Тільки тоді знання, передані дітям, надовго запам'ятаються, стануть міцною основою того фундаменту, на який спиратиметься вся подальша освіта особистості.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ).

Впровадження в процес навчання молодших школя­рів ІКТ забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів і сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому логічний і пошуковий характер, а також вирішує проблеми пошуку шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, стимуляції розу­мової діяльності.

У молодшого школяра краще розвинена мимовільна увага, яка стає особливо концентрованою, коли йому цікаво, навчальний матеріал вирізняється наочністю, яскравістю, викликає позитивні емоції. Тому цілком очевидна висока ефективність використання в навчанні медіауроків. Наочність матеріалу покращує його засвоєн­ня, бо задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий та емоційний. Переваги мультиме­дійних технологій порівняно з традиційними різноманіт­ніші: наочне уявлення матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. За умови системного використання ІКТ у навчальному процесі, в поєднанні з традиційними методами, можна значно підвищити ефективність навчання.

Дослідження психологів свідчать, що в середньому лише 15 % інформації ефективно засвоюється учнем за допомогою органів слуху і 25 % - за допомогою органів зору. Разом з тим результат комбінованої дії на зазначені канали сприйняття перевищує сумарну дію кожного з них окремо і становить 65 %. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їхнього абстрактного мислення відбувається за допомогою образів.

Для диференційованого підходу до навчання дітей необхідно з'ясувати їхню особистісну сферу, здібності та інтереси. Визначення здібностей учнів мого класу проводилося за допомогою методики Г.Е.Акімової, сутність якої полягає у проведенні анкетування дітей. Кожна з анкет містить "рівень здатності" з певної галузі: анкета 1 — здатності до заняття науковою роботою; анкета 2 — літературне обдаровання; анкета 3 — інтелектуальні здібності; анкета 4 — музичний талант; анкета 5 — артистичний талант; анкета 6 - художні здібності; анкета 7 - технічні здібності, анкета 8 — здатності до спорту. За сумарною кількістю балів за кожну галузь будується графічне зображення здібностей дитини, для цього на горизонтальній осі позначається 8 областей здібностей, на вертикальній - отриманий на кожній середній бал; вийде ламана лінія - профіль здібностей дитини.

За результатами дослідження мого класу за вказаною методикою - 64 % дітей відноситься до візуалів. Візуал пам’ятає те, що бачив, запам’ятовує картинами (добре розвинене образне мислення). Даний факт допомагає мені проекувати навчально-виховний процес для досягнення цілей освіти і цілей роботи за обраним напрямом.

Комп’ютерні технології впливають не тільки на розвиток та освіту дитини, а й висувають певні вимоги до підготовки вчителя до проведення навчального процесу.

З досвіду застосування ІКТ, що я отримала на своїх уроках, можна визначити такі основні чинники, які потребують обов'язкового врахування:

 методична мета уроку і визначений нею тип уроку (пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення вивченої теми, проміжний контроль тощо);

 гігієнічні вимоги до роботи учнів з комп'ютером інтерактивною дошкою;

 рівень підготовки класу;

 готовність учнів до нового виду навчальної діяльності.

Від того, наскільки учні добре знають прийоми роботи з комп'ютером та інтерактивною дошкою, залежить темп і,              в кінцевому результаті, успіх уроку. Для слабо підготовлених дітей необхідно більше уваги приділяти технології роботи з технічними засобами. Найбільш підготовлені учні здатні швидко орієнтуватися в програмі і операційному середовищі. У цьому випадку завдання вчителя значно полегшується. Проте слід особливо звернути увагу учнів на дисципліну роботи з комп'ютером на уроці.

Під час проведення комбінованих уроків і уроків вивчення нового матеріалу я використовую інтерактивну дошку, CD, навчальні та демонстраційні програми, Internet. На уроках закріплення знань, удосконалення, узагальнення і систематизації умінь і навичок я використовую навчально-контролюючі програми. На уроках контролю та корекції знань, умінь і навичок застосовую програми з тестовими системами.

Орієнтовна схема уроку із застосуванням ІКТ

1. Постановка мети уроку — 2 хвилини.

2. Робота з комп'ютером, інтерактивною дошкою — 10-12 хвилин.

3. Робота з підручником - 10-12 хвилин.

4. Закріплення - 10 - 20 хвилин.

5. Підбиття підсумків уроку, домашнє завдання — 4—5 хвилин.

Таким чином, технічні засоби навчання (комп'ютер, інтерактивна дошка, проектор) дають змогу розширити можливості звичайного уроку, використовувати звук і анімацію, швидкі посилання на раніше вивчений матеріал. Проведений аналіз застосування ІКТ дозволяє вчителю виконати завдання, яке ставить перед ним сучасне суспільство. Це не тільки передача знань, а передусім розвиток особистих вагомих якостей школярів. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Розвиток здібностей учня в початковій школі залежить від безлічі факторів, у тому числі і від того, наскільки наочним і зручним для сприйняття є навчальний матеріал. Досягти зазначених цілей та завдань повного мірою допомагають сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

 

 

docx
Додано
7 травня 2019
Переглядів
308
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку