Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Доповідь "Використання технології ситуативного моделювання"

Про матеріал

Доповідь на педраді

"Використання технології ситуативного моделювання"

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Перегляд файлу

Використання технології ситуативного моделювання

 

ВСТУП

       Освітній процес, в якому поєднуються процеси накопичення знань і процеси пізнання, творить людину, яка вміє діяти, співчувати, розуміти свою причетність до того, що відбувається навколо неї, розуміти інших, бути толерантною, відповідальною, накопичувати досвід розв’язання проблем, знаходження компромісу. Цей процес не простий і довготривалий. Інноваційні технології, що запроваджуються в освіті, допомагають в організації навчально-пізнавального процесу та орієнтуються на виховання особистості необхідної в сучасних умовах.

       Одним із кроків підвищення ефективності уроку математики є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання. Ефективними вважаю уроки математики  з використання інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно-зорієнтованого навчання й унеможливлюють домінування одного учасника навчального процесу над іншим, для формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервно змінному світі, яка може сміло розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати етичний вибір і нести за нього відповідальність.

                        Від пізнавальної активності учнів під час вивчення шкільного курсу математики залежать результати знань, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв’язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра. 

       Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики є однією з проблем сучасної шкільної освіти. Це пов'язане, в першу чергу, із зниженням інтересу молоді до навчання в цілому, а також з підвищенням ролі математики в різних галузях суспільства. Інтерактивні технології навчання на уроках математики сприяють ефективному розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на уроках математики, так і в житті; розвитку здатності цінувати знання та вміння користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об’єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв’язання спільної проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума, вихованню толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності, формуванню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і правил поведінки.

        В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються формування в його учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати відповідальні рішення.

 

 

 

 

 

 

1.1. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

«Повноцінними є тільки ті знання,  які дитина здобула власною активністю»

Йоганн Песталоцці         Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Учитель і учень є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання.               Учитель               виступає               як               організатор               процесу               навчання, консультант. Результатів навчання можна досягти взаємними зусиллями учасників               процесу               навчання.               Учні               беруть               на               себе               взаємну відповідальність за результати роботи.  Суть такого навчання виголосив більше 2400 років тому ще Конфуцій: те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію.  Ці три прості твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. 

        Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Одним з видів інтерактивних технологій є  технологія ситуативного моделювання. Тобто навчання у грі.

        Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Використання гри в навчальному процесі завжди стикається з протиріччям: навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений результат (інтригу). Тому завдання педагога при застосуванні гри у навчанні полягає у підпорядкуванні гри, визначеній дидактичній меті.

        Ігрова модель навчання покликана реалізувати ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання дитині можливості самовизначення; надихання і допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свої думки.

        Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише означуваними правилами гри. Учні самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність на обране рішення. Вчитель в ігровій моделі виступає як: інструктор, суддя, тренер, головуючий, ведучий.

        Як правило, ігрову модель навчання реалізую в чотири етапи:

 1. Орієнтація (введення учнів в тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд її перебігу).
 2. Підготовка до проведення гри (викладення сценарію гри, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтованих шляхів розв’язання проблеми).
 3. Основна частина – проведення гри.
 4. Обговорення.

       Обов’язково використовую універсальні пам’ятки для учнів під

проведення гри (див. творчу роботу):

        Вибір інтерактивних ігор досить великий, але в своїй діяльності використовую моделюючий. Кожна така гра відбувається за схемою:

1.2. МЕТОДИКА І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

        Під час проведення уроків математики та позакласних заходів можна використовувати такі форми ситуативного моделювання, як презентація, реклама, мікрофон, ток-шоу, рольові ігри, судові слухання тощо. Всі ці форми можна умовно розділити на чотири типи.

 Стимуляційні або імітаційні ігри. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми, а стимуляція дає можливість учням глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її із середини.

Алгоритм діяльності вчителя:

 1. Вибрати явище, тему для імітації.
 2. Спланувати все, що необхідно для імітації, продумати участь у ній всього класу.
 3. Надати учням достатньо інформації, щоб вони могли впевнено виконувати всі передбачені процедури, одночасно вчитися.
 4. Перед імітацією зробити короткий вступ.
 5. Заздалегідь продумати запитання для підбиття підсумків.

Спрощене судове слухання. Технологія спрощеного суду дає можливість учням отримати спрощене уявлення про процедуру прийняття судового рішення, взяти участь у вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням, прийняттям рішень.

Алгоритм діяльності вчителя:

 1. Обрати ситуацію для вивчення. Перевірити, чи відповідає вона очікуваним результатам та темі уроку.
 2. Підготовка додаткової інформації (статистику, думки авторитетів, закони тощо) або продумати посилання на неї.
 3. Продумати можливі варіанти розв’язування ситуації.
 4. Підготувати  план  проведення  судового  слухання  (його регламент).
 5. Провести аналіз ситуації за наведеною схемою.
 6. Познайомити клас з процедурою слухання.
 7. Розподіл класу на три групи: судді, обвинувачі й обвинувачені. (провести з кожною групою інструктаж щодо проведення судового слухання). 

Громадське слухання. Мета застосування технології: моделювання суспільного слухання за допомогою імітаційної гри дозволяє учням зрозуміти мету і порядок слухань, а також ролі й обов'язки членів державних органів, комітетів, комісій. Крім цього, учні одержують практичний досвід у визначенні і поясненні ідей, інтересів і цінностей, пов'язаних із предметом слухання.

Алгоритм діяльності вчителя:

 1. По можливості запросити на урок співробітника органу влади                 або представника організації, які володіють необхідними                   знаннями.
 2. Підготувати додаткової інформації (статистику, думки авторитетів, закони тощо) або продумати посилання на неї.
 3. Приготувати таблички з іменами учасників, посад за ролями та розставити на столах: законодавці, групи з особливими інтересами, секретар, відповідальний за часовий регламент(провести з кожною групою інструктаж щодо проведення громадського слухання).
 4. Пояснити учням мету громадського слухання.
 5. Продумати можливі варіанти розв’язування ситуації.
 6. Відвести достатньо часу для підготовки учнів до громадських слухань відповідно до їхніх ролей.
 7. Провести слухання.
 8. Провести розбір інтерактивної вправи.

Розігрування ситуацій за ролями. (―Рольова гра‖, ―Програвання сценки‖). Мета рольової гри - визначити ставлення конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід.

Алгоритм діяльності вчителя:

1. Сплануйте попередньо роботу та підготуйтесь:

 • сформулювати проблему, яку буде ілюструвати рольова гра;
 • спільно з учнями визначити кількісний склад учасників рольової гри і спостерігачів;
 • надати учням достатньо інформації, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі і  одночасно вчитися; продумати сценарій рольової гри.

2. Підготовка й тренування учнів:

 • дайте учням час на обдумування ситуацій своїх ролей;
 • забезпечте активну участь всього класу в проведенні вправи.
 1. Змінюйте види діяльності.
 2. Створіть атмосферу довіри.
 3. Після завершення гри проведіть ретельний і поглиблений аналіз учасниками та «спостерігачами» набутого досвіду, їхніх думок та почуттів.
 4. Продумайте вихід дітей з ролей. Обговоріть детально ситуацію.

Дуже важливим є розподіл рольової гри за часом.

        Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п'яти елементів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

«Якщо ви турбуєтесь про інших, не дозволяйте їм залежати від себе,

Адже насправді ви їм не допомагаєте, а завдаєте шкоди»

Джон Максвелл              Технологія ситуативного моделювання – це побудова навчального процесу за допомогою включення у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Вона реалізує ще й комплекс цілей:

 • забезпечує контролю виведення емоцій;
 • надає дитині можливості самовизначення;
 • надихає і допомога розвитку творчої уяви;
 • надає можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті;
 • надає можливості висловлювати свої думки.

       Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише правилами гри. Учні самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі виступає як: інструктор, суддя, тренер, головуючий, ведучий.

       Новітні підходи до організації навчання роблять навчальновиховний процес різноманітним, цікавим та ефективним. Спільна діяльність учнів у процесі освоєння навчального матеріалу означає, що кожний вносить свій внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В умовах доброзичливості, взаємної підтримки учні одержують не тільки знання, але йде і розвиток пізнавальної діяльності, що переводить її на більш високі форми співробітництва.  Для того, щоб учень добре навчався, він має бути постійно включений у процес роботи. Шляхом спілкування з учнями та учителем, він має говорити на уроці не один і не два рази, а постійно спілкуватися.

       Спільна діяльність в організації та проведенні ігор сприяє об’єднанню колективу та формуванню спільної мети. Ігрові технології інтерактивного навчання (ситуативне моделювання), які цікавістю, емоційністю позбавляють дитину почуття суспільного відчуження, сприяють соціальному розвитку дитини. Таким чином діти вчаться працювати в колективі.

       Під час активного навчання учень аналізуючи творче завдання, визначає потрібні для його виконання операції, послідовність дії, порівнює та визначає спільне й відмінне в способах реалізації аналогічних завдань, узагальнює способи його виконання. На основі таких розумових дій розвивається інтелектуальна сфера особистості. Крім того, у процесі виконання навчальних дій учням доводиться робити певні розрахунки. Вони навчаються використовувати знання з інших предметів (тобто здійснюються між предметні зв'язки); правильно поводитися в певних життєвих ситуаціях (додається універсальна пам’ятка дій  для учнів при проведення математичних ігор); мова школярів збагачується новими словами, термінами, вони вчаться формулювати свою думку (додається універсальна пам’ятка математичного діалогу) що, у свою чергу, позитивно впливає на розумовий розвиток особистості. Вільне спілкування на уроці, висловлювання власної думки, повага до думки оточуючих — необхідні умови, що забезпечують ефективність нових технологій. 

 

 

 

 

 

 

     Універсальна пам’ятка  для учнів

 

при проведенні математичних ігор

 

 

 1. Вибирайте роль, яка вам ближче до душі.

 

 1. Дотримуйтеся правил дій згідно своєї ролі.

 

 1. Поставтесь до своєї ролі, як до реальної ситуації.

 

 1. Уважно слухайте партнерів та вчителя під час гри.

 

 1. Ніколи не коментуйте діяльність інших.

 

 1. По завершенню гри – вийдіть з ролі.

 

 1. Обов’язково приймайте участь в аналізі ігрових ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Універсальна пам’ятка – математичного діалогу учнів

 

 1. Висловлювання власної точки зору o Я переконаний, що … o На мій погляд …
  •                Я хотів би відмітити (зауважити, підкреслити) таке … o На цей рахунок у мене є така думка … o Спробую пояснити свою точку зору…
 2. Посилання на джерело, авторитет, думку o Загальновідомо, що … o Наскільки я знаю … o За загальним визнанням …
  •                Виходячи з останніх даних (спостережень) … o Як показує досвід…
 3. З’ясування думки співбесідника o Що ви можете сказати з цього приводу? o Цікаво було б знати вашу думку про … o У чому ви бачите проблему? o Яким може бути, на вашу думку, вирішення цієї проблеми?
  •                Чи не здається вам, що … o Ви поділяєте цю точку зору? o Я переконав вас?
 4. Виділення головного, суттєвого o Найголовніше – це …
  •                Зараз поставлене серйозне (актуальне) питання … o Якщо говорити по суті, то … o Це можна сформулювати таким чином…
 5. Уточнення o Під … я розумію … o Доведеться пояснити детальніше … o Я маю на увазі таке … o Уточніть, що ви маєте на увазі … o Швидше не …, а ….
 6. Доповнення o До цього я б додав … o Слід додати … o Хочу продовжити думку … o У мене є ще один аргумент o До речі, я подумав ось про що …
 7. Ілюстрація o Візьмемо, наприклад … o Ось яскравий приклад …
  •                Це підтверджує такий випадок (факт, епізод) … o Взяти хоча б такий приклад … o Можна знайти багато прикладів тому …
 8. Сумніви, невпевненість, невизначеність o Безумовно, це так …
  •                З цим не можна погодитися, але … o Цілком можливо, але … o Не можу сказати точно … o Припустимо, але … o Так, але за умови …
  •                З одного боку це так, але з іншого … o Найімовірніше так … o Мені здається, що ви помиляєтьсь ..
 9. Початок розмови o Сьогодні нам треба поговорити про … o Розглянемо ще один аспект цієї проблеми. o Я хотів би порадитись з питання …
 10. Корекція розмови o Вибачте, але я хочу відмітити, що … o Ви відійшли від теми .. o Я все ж таки хотів би повернутися до проблеми (розмови) …
 11. Оцінка висловлювання o На щастя … o Це цікаво o На жаль … o Дуже шкода … o На мій подив (здивування) … o Прикро, що …
 12. Згода
  •                Абсолютно точно … o Це не викликає сумнівів  o Я поділяю вашу точку зору o Хочу підтримати думку (точку зору) …
 13. Незгода. заперечення o Ні, це далеко не так …
  •                Ніяк не можу погодитися з вами (з цим) … o Я дотримуюсь іншої думки … o Все це не відповідає істині (правді)…
 14. Узагальнення, підбиття підсумків
  •                Таким чином … o Можна зробити висновок … o Одним словом … o Підсумуємо те, що тут сказали … o Спробуємо узагальнити те, що буде сказано.

 

Універсальна пам’ятка  для учнів

 

при проведенні презентації

 

 1. Вибирайте тему, яка вам небайдужа. 

 

 1. Обговоріть мету вашого завдання.

 

 1. Підберіть цікавий та корисний матеріал до теми.

 

 1. Підготуйте ілюстрації до теми.

 

 1. Уважно продумайте та складіть план проведення презентації.

 

 1. До роботи віднесіться відповідально та старанно.

 

 1. Не коментуйте роботи інших учнів.

 

 1. Обов’язково беріть участь в аналізі презентацій.

 

 

Універсальна пам’ятка  для учнів

 

при роботі в групі

 

 1. Створіть у групі доброзичливу атмосферу.

 

 1. Не бійтеся висловлювати свою думку.

 

 1. Прислухайтеся до кожного учасника групи.

 

 1. До роботи віднесіться відповідально та старанно.

 

 1. Не коментуйте роботу інших учнів групи.

 

 1. Знаходьте альтернативні варіанти вирішення проблеми.

 

 1. Не забудьте подякувати за роботу, кожного учасника групи.

Універсальна пам’ятка  для учнів

 

при створенні  реклами

 

 

 1. Уважно ознайомтеся з теоретичним матеріалом.

 

 1. Опрацюйте додаткову літературу з теми.

 

 1. Підберіть цікавий та корисний матеріал.

 

 1. Підберіть або виготовте ілюстрації до теми.

 

 1. Продумайте хід своєї роботи.

 

 1. Охайно оформіть рекламну роботу.

 

 1. Обов’язково беріть участь в аналізі інших робіт.

 

 

Універсальна пам’ятка  для учнів

 

при проведенні «прес - конференції»

 

 

 1. Уважно ознайомтеся з теоретичним матеріалом.

 

 1. Опрацюйте додаткову літературу з теми.

 

 1. Підберіть цікавий та корисний матеріал.

 

 1. Продумайте та складіть план виступу.

 

 1. Продумайте запитання до теми та відповіді до них.

 

 1. Уважно слухайте інших учнів.

 

 1. Обов’язково беріть участь в обговоренні теми.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Агафонова О.О. Інтерактивні форми і методи роботи на уроках // Математика в школах України – 2005 рік №8 
 2. Герега Т. Інтерактивні методи роботи на уроках // Завуч – 2004 рік №7 
 3. Гін А.  Прийоми педагогічної техніки //Луганськ «Навч. книга, Янтар» 2004рік
 4. Годцкевич Л. Інтерактивні технології // Завуч – 2004 рік №6
 5. Гушулей Й.М., Вітенко І.М. Загальна методика викладання основ економіки // Тернопіль СМП «Астон» - 2004 рік
 6. Жулик Л.В. Інтерактивні технології навчання на уроках математики // Математика в школах України – 2005 рік №9 
 7. Іванішева С. Форми і методи інтерактивні навчання // Початкова школа – 200 рік №3 
 1. Інтерактивні форми і методи роботи // Відкритий урок 2006 рік № 23 – 24
 2. Інтерактивні технології на уроках математики // Харків «Основа» 2007 рік
 3. Інтерактивні методи роботи на уроках фізики // Київ «Шкільний світ» 2008 рік
 4. Карпенчук С. Педагогічна технологія і антропологічний підхід// Рідна школа. – 2001 рік - №12
 5. Касьяненко М.Д.  Педагогіка співробітництва // Київ 1993 рік
 6. Кларин М.В.  Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ зарубежного опыта //Москва « Наука» 1997 рік
 7. Коломієць  М.    Інтерактивні  технології  в  особистісно зорієнтованій освіті // Відкритий урок -  2006 рік № 9
 8. Комар О. За інтерактивні технології // Рідна школа. – 2006 рік - №10
 9. Мартинець А. М. Нові педагогічні технології. Інтерактивне навчання // Відкритий урок -  2003 рік № 7 - 8
 10. Новицьких Л.Б. Інтерактивні методи навчання математики // Математика в школах України – 2008 рік №3 
 11. Особистісно орієнтований підхід в початковій освіті фізики // Київ «Шкільний світ» -  2008 рік
 12. Пометун О..І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання //Київ «А.С.К.» - 2006 рік
 13. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання // Відкритий урок -  200 рік № 3 - 4
 14. Пєхота О.М. та інші. Освітні технології// Київ « А.С.К» -  2001 рік 
 15. Падалка О.С. та інші. Педагогічні технології // Київ  «Укр.енциклопедія» -  1995рік
 16. Реформат М. Впровадження інтерактивних технологій // Завуч – 2006 рік №13
 17. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання // Харків «Основа» - 2003 рік
 18. Сластенин В.А., Подымова Л. С. Педагогика инновационной деятельности деятельности // Москва – 1997рік
 19. Слевко Г.К. Современные образовательные технологии // Москва «Народное образование» - 1998 рік
 20. Сирдюк О. Інтерактивні технології у навчально – виховному процесі // Директор школи - 2006 рік № 46
 21. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технологи // Москва «Академия» - 1999
 22. Технології інтерактивні навчання, як інноваційне педагогічне явище // Рідна школа. – 2007 рік - №5
 23. Харіна Н.Ю. Інтерактивні методи роботи на уроках // Математика в школах України – 2006 рік №6 
 24. Шнурко А. Інтерактивні методи навчання: за і проти //

Шкільний світ – 2006 рік №35

 

 

   1

docx
Додано
16 квітня 2018
Переглядів
1873
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку