«Екологічний марафон» для учнів 9-10 класів

Про матеріал

Мета:

-привернути увагу учнів до проблеми сміття, сортування сміття;

-розвивати екологічне мислення;

-виховувати бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища

Перегляд файлу

Тема: «Екологічний марафон»

Мета:привернути увагу учнів до проблеми сміття; розвивати екологічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи.

 

Хід гри

Ведучий. Добрий день, дорогі друзі. Я вітаю всіх, хто зібрався в цьому залі. Наш марафон присвячений одній з найбільш акту­альних тем сьогодення – забруд­ненню планети Земля.

Сьогоднішнє населення Землі – суспільство суперспоживачів. Підраховано: на кожного з нас протягом року витрачається 20 т сировини, щоправда, більша його частина – 97% – іде... у сміття.

Сміття поступово перетво­рюється на монстра цивілізації. При теперішньому становищі економіки і культури побуту люди ще довго приречені жити серед цих рукотворних монументів своєї безтурботності. Питання «Куди діти сміття?» стає все актуальнішим. І ми спробуємо сьогодні дати відповідь на нього.

(На магнітній дошці намальована земна куля, на ній прикріплено невеликі смужки паперу – «сміття» – двох кольорів, що відповідають двом командам. Команда за кожну правильну відповідь от­римує свою смужку, а земна куля «очищається від сміття».)

Тур І. «Що ми викидаємо, або золоті розсипи смітників»

Команди отримують таблички-вказівки з буквами А, Б, В. На кожне запитання ведучий дає три варіанти відповідей. За сигналом ведучого команди піднімають відповідну табличку.

                                         (За правильну відповідь 1 бал)

Запитання

1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, становить:

а) пластмаса;     б) скло;       в) метал.

2. Рекордсменами за кількістю побутових відходів є мешканці:

а) Москви;                

б) Лондона;     

в) Нью-Йорка.

3. Яка галузь промисловості у Франції вважається найактивні­шою і прибутковою:

а) виробництво пакувальних матеріалів;

б) переробка сміття;

в) виробництво автомобілів?

4. Перед початком утилізації відходів їх необхідно:

а) розсортувати;

б) зібрати в одному місці;

в) подрібнити.

5.Для того, щоб переробити пластмасу, її необхідно:

а) компостувати;

б) спалити при певних умовах;

в) переплавити.

6. Першочергове завдання під час вибору місця звалища:

а) захист поверхні землі і ґрун­тових вод;

б) огородження місця звалища;

в) укомплектування певною технікою.

7. Поява несанкціонованих звалищ тягне за собою:

а) забруднення ґрунту;

б) спотворення ландшафту;

в) зміну кліматичних умов (тем­пература, вологість).

8. Основою для розроблен­ня санітарних норм, а також рішення про відкриття або при­зупинення того чи іншого ви­робництва є:

а) гранично допустима кон­центрація речовин;

б) наявність важких металів;

в) державний стандарт якості.

9. Шкідливі викиди впли­вають:

а) тільки на місця, де з'явило­ся забруднення;

б) на близькі регіони;

в) навіть на території, що віддалені від місць, де виникло за­бруднення.

10. Найстрашніший «додаток» до води:

а) побутове сміття;

б) пестициди;

в) мінеральні добрива.

11. Яку країну називають «смітником Європи»:

а) Британію;

б) Росію;

в) Польщу?

12. Більше половини загальної кількості сміття в країнах Євро­пейського економічного співтова­риства припадає на:

а) важку промисловість;

б) легку промисловість;

в) сільське господарство.

13. Які з радіоактивних відходів цілеспрямовано розсіюють у нав­колишнє середовище:

а) гази;

б) рідини;

в) тверді речовини?

14. Найефективніший шлях боротьби із все більшою кількістю відходів, які потрапляють у навко­лишнє середовище:

а) їх захоронення;

б) розробка правових ме­ханізмів регулювання процесу;

в) рециркуляція (повторне вико­ристання).

15. Надходження в середовище шкідливих речовин, які призводять до порушення функціонування екологічних систем, називають:

а) забрудненням;

б) екологічною кризою;

в) інтродукцією.

16. Перше місце за сумарним обсягом викидів шкідливих речо­вин в атмосферу займає:

а) теплоенергетика;

б) нафто- і газопереробки;

в) автотранспорт.

17. Що таке вирмікультура:

а) систематизована збірка да­них про водні ресурси країни;

б) спеціальне розведення дощо­вих черв яків (для переробки орга­нічних відходів і підвищення родю­чості ґрунту);

в) ступінь визначення чистоти води?

18. Оптимальне розв'язання енергетичної проблеми:

а) економія енергії,

б) розвиток атомної енергетики;

в) розвиток вітроенергетики.

19. Гарбологія – це:

а) наука про дім, місцеперебу­вання;

б) наука, яка вивчає ґрунти;

в) сміттєзнавство.

20. Пляшка чи банка з пласт­маси, залишена в лісі, пролежить без змін:

а) 10 років;

б) 50 років;

в) 100 років і більше.

21. Викинутий папір «з'їдять» невидимки-мікроби за:

а) 1–2 роки;

б) 2–5 років;

в) 20 і більше років.

 

Тур II. «Вустами дитини»

У цьому турі діти ознайомлять­ся з найбільш поширеними типа­ми відходів, можливістю їх вто­ринного використання. Ведучий читає дитячі вислови про відходи (на кожний вид підготовлено 5 фраз). Команди повинні якомо­га швидше здогадатися, що маєть­ся на увазі. Переможе та, яка пер­шою правильно назве відходи. Якщо команда дає неправильну відповідь, з подальшої боротьби в цьому турі вибуває.

                                                                         (За правильну відповідь 5 балів)

Дитячі вислови

1. Його виробляє звичайна ко­рова.

2. У невеликих кількостях він дуже корисний.

3. Коли його дуже багато, це стає справжньою бідою.

4. Потрапляючи у воду, він руйнується; риба та інші організ­ми, що там живуть, починають задихатися.

5. Його необхідно компостувати.

(Гній.)

* * *

1. Я маю дуже багато іграшок, виготовлених з неї.

2. Вона буває різнокольоровою і її дуже легко зламати.

3. Предмети, виготовлені з неї, легкі.

4. Якщо її підпалити, то з'я­виться багато чорного диму, який має неприємний запах.

5. Її не можна викидати, тому що вона сама по собі не розкла­дається.

(Пластмаса.)

* * *

1. Його винайшли китайці.

2. У нас його виготовляють з дерева.

3. Він легко горить.

4. З нього виходить дуже бага­то сміття.

5. На ньому звичайно малю­ють чи пишуть.

(Папір.)

* * *

1. Його виробляють з піску.

2. Найчастіше воно прозоре.

3. Коли падає, розбивається.

4. Якщо його нагріти, воно тяг­неться, як тісто.

5. Якщо його кинути у лісі, воно може викликати пожежу.

( Скло.)

* * *

1. Це те, чого багато в місті, але мало в селі.

2. Особливо, де велика кіль­кість заводів та фабрик.

3. Від цього люди хворіють, нервуються, голосно кричать і цього буває ще більше.

4. Його роблять різні прибори та машини.

5. Спричиняє забруднення по­вітря та навколишнього середови­ща, а в деяких випадках — має наркотичну дію.

(Шум.)

* * *

1. Їх майже не видно.

2. Їх найбільше, де працюють фабрики та заводи.

3. Від них у людини буває аст­ма, бронхіт та рак.

4. Їх можуть збирати на своє листя зелені рослини.

5. У місцях, де їх дуже багато, не росте лишайник.

(Газові відходи.)

* * *

1. Виникає, коли щось стає старим або ламається.

2. Його можна побачити і в місті, і в селі, і навіть біля шляхів.

3. Це можна здати та отрима­ти гроші.

4. З нього можуть зробити щось нове.

5. Інколи буває кольоровим, за нього теж можна отримати гроші.

(Металолом.)

* * *

1. Завжди чорного кольору.

2. її багато в містах, особливо де є заводи та фабрики.

3. Це дуже шкідливо.

4. У людини спричиняє хворо­би, а одяг стає брудним.

5. Її багато після спалювання чогось.

( Сажа.)

 

* * *

1. Це те, без чого ми вже не зможемо прожити.

2. Цим ми користуємося кож­ного дня.

3. Коли це потрапляє у воду, утворюється багато піни.

4. Вбиває рибу у воді, а росли­ни на землі.

5. За допомогою цього все стає чистіше.

(Синтетичні мийні засоби.)

 

* * *

1. Найчастіше забруднює воду.

2. На поверхні води утворює темну пляму.

3. У річці його стає багато, коли в ній миють машини.

4. Воно заважає дихати рибам.

5. Його треба видалити з по­верхні води.

(Машинне мастило.)

Тур ІII. «Запитання до аукціону»

(За правильну відповідь 1 бал)

1. Що є головною причиною парникового ефекту?

(Спалювання пального, вугілля та бензину; накопичення в атмо­сфері вуглекислого газу.)

2. Як називають ліси нашої пла­нети? (Легенями Землі.)

3. Які речовини є руйнівника­ми озонового шару? (Фторхлорвуглеводи.)

4. Назвіть сучасні екологічні проблеми. (Озонові діри, парнико­вий ефект, засміченість, кислотні дощі, забрудненість води та атмо­сфери тощо.)

5. Який газ є екологічно чистим паливом майбутнього? (Водень.)

6. Як називається штучна тра­в'яна покрівля? (Газоном.)

7. Сукупність організмів, що населяють дно водойм. (Бентос.)

8. Сукупність тварин, що істо­рично склалася і населяє певну те­риторію.

                                                                                                            (Фауна.)

9. Територія, у межах якої тим­часово перебувають під охороною певні види тварин і рослин. (За­казник.)

Тур ІV. «Чорна скринька»                   (За правильну відповідь 5 балів)

1. Її батьківщина – Африка, а точніше – Ефіопія. У Європу її завезли турки. Хоча   зараз    її   асо­ціюють   переважно  з  двома  краї­нами  Південної

Америки. За од­нією з легенд людство зобов'яза­не її використанню спостережли­вому пастуху, який помітив, що кози, споживши її, почували себе краще, були більш жваві і не втомлювалися. За іншою версією, честь відкриття належить настоятелю одного монастиря, який да­вав споживати її своїм «братам», щоб вони не засинали під час дов­гих нічних богослужінь. Про що йдеться?

Відповідь. Про каву, найпопулярніший тонізуючий напій люд­ства. Хоча вона походить з Аф­рики, набула широкої популяр­ності в країнах Сходу, проте за­раз її вирощують у Бразилії та Колумбії.

2. Багато хто вважає її най­кращою у своїй категорії не лише через виняткову красу та витон­ченість, а й за здатність захища­ти себе. Вона походить із Персії. Вже в епоху Парфянського цар­ства були відомі майже всі її ко­льорові різновиди. Вона зіграла видатну роль у середньовічній історії Англії. За кольором її різновидів було названо найтри­валішу в історії Британії грома­дянську війну за корону Англії, її, як правило, дарують коханій людині.

Відповідь. Йдеться про троян­ду, улюблену для багатьох на­родів декоративну рослину, яка має шипи. Відома в культурі з часів персидського царства, звідки і потрапила в Європу (че­рез Грецію і Рим). Війну в Англії за престол країни було названо війною червоної та білої троянд за кольором цих рослин на гер­бах  Йорків  та  Ланкастерів. У  ба­гатьох  країнах  червоні  троян-

ди – символ кохання.

3. Цю рослину вперше знай­шли іспанські конкістадори в Перу. В XVI столітті при королів­ських дворах Європи вважалося особливим шармом прикрашати її скромними білими, рожевими чи фіолетовими квітами зачіски при­дворних дам. У Франції її поши­ренням займався дворянин, який, вирощуючи її, поставив на полі варту, якій було дано наказ не чіпати злодіїв. У Росію її привіз цар, проте довгий час люди відмов­лялися її вирощувати, вважаючи     отруйною.    Вони    замість   підземної   частини  вживали плоди.

Особливо активно протистояло цьому духів­ництво, що називало її яблуком. Про що йдеться?

Відповідь. Про картоплю.

 

Тур V. «Хто вони?»

                                                                         (За правильну відповідь 5 балів)

 

1. Вони не брали участі у Другій світовій війні, проте втра­ти американської армії від їх діяльності становили, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч уби­тими (переважно це були військові моряки). Вважається, що японсь­ка армія втратила не менше. В американській інструкції для жертв корабельної катастрофи дається така їх характеристика: вони «тупі», неповороткі, по­вільні, їх легко можна відлякати ударами весла по воді. Загалом важко вигадати більш непридат­ну та шкідливу інструкцію. Хто вони?

Відповідь. Йдеться про акул (білих, блакитних, мако та ін.), котрі здатні вбивати людей, і в часи війни дуже багато військових моряків з підбитих кораблів гину­ло в їхніх пащах.

Тур VІ. Конкурс «Анаграми»

З переплутаних літер гравці мають зібрати певні терміни з теми «Охорона природи». За правильну відповідь – 1 бал. На ви­конання завдання – 1 хв, але якщо команда не в змозі скласти це слово, то надається підказка і додаткові 30 с. Але тоді команда отримує лише 0,5 бала.

Завдання

Для команди 1

П, І, Н, Д, К, И, З, О, В, А.

Підказка: природоохоронна територія.

Відповідь. Заповідник.

Для команди 2

О, Д, Д, Е, А, К, Р, Р, П, Н.

Підказка: природоохоронна територія.

Відповідь. Дендропарк.

Тур VІІ. «Чи правда це?»

                                                                            (За правильну відповідь 1 бал)

 

1. Чи правда, що великі че­репахи плачуть? (Так. На березі черепахи справді пускають сльо­зи. Можливо, так вони позбавля­ються піщинок, що потрапляють їм в очі.)

2. Чи правда, що блакитні тро­янди ростуть тільки в Китаї? (Не­правда. Блакитних троянд, як і чорних, у природі не існує.)

3. Чи правда, що краби підіймаються до поверхні на дель­фінах? (Ні. Краби спливають за допомогою своїх ніг.)

4. Чи правда, що зелена кар­топля настільки отруйна, що може вбити людину? (Так. Зелена кар­топля містить велику кількість сильної отрути, так званих со­ланінів, які особливо небезпечні для дітей. Ці отруйні речовини не руй­нуються навіть під час варіння.)

5. Чи правда, що кінчик меча у меч-риби отруєний смертонос­ним миш'яком? (Ні. Меч-риба аб­солютно нешкідлива, а миш’як – це мінерал, що добувають із землі.)

6. Чи правда, що пожираючи своїх жертв, крокодили плачуть? (Ні. Крокодили, які живуть у со­лоній воді, часто плачуть на березі, але при цьому вони просто позбав­ляються зайвої солі, а не ридають від каяття.)

7. Чи правда, що змії можуть здійснювати стрибки у висоту до метра? (Так. Гадюка, яка водить­ся в Центральній Америці, може підстрибнути на висоту до метра, нападаючи на свою жертву.)

Тур VІІІ. «Екологічна листівка»

Команди повинні намалювати екологічну листівку під назвою «Не брудни криниці, бо схочеш водиці». На виконання роботи – 10 хв.

 

                                                                         (За правильну відповідь 5 балів)

Ведучий. Ерудиціон закінчуєть­ся. Бережімо нашу Землю! Всю­ди, на кожному кроці, всі разом і кожний окремо! Адже завтрашній день Землі буде таким, яким ми його зробимо сьогодні.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Харчук Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Сценарії
Додано
8 жовтня 2018
Переглядів
1146
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку