Конспект уроку з географії на тему: "Економіко-географічний​ ​поділ​ ​України"

Про матеріал

Урок з елементами інтерактивного навчання

Перегляд файлу

                                                                                               Урок географії​ 

 

Тема: Економіко-географічний поділ​    України​  Мета:​ 

        сформувати розуміння суттєвих​  ознак​     поняття​   «економічний район»;​  

        вивчити поділ території України на економічні райони, критерії їх виділення та спеціалізації; 

        розвивати навички​    користуватися​  типовим​  планом​   характеристики;​     

        виховувати національну​    самосвідомість.

Обладнання:​ підручник, шкільний навчальний атлас, статистичні дані щодо економічних районів,​  ІКТ, планшети.​ 

      Тип уроку:​ ​ вивчення нового матеріалу.​  

Вчитель: Чумак​                Анастасія​    Іванівна,​   спеціаліст І категорії Хід уроку

I.Організаційний момент ІІ. Мотивація навчальної​  діяльності.​     Оголошення теми уроку.​   

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того,

щоб впоратися на уроці з завданнями,​ ​ будьте​ ​ старанними і​​ слухняними.​   

       Прийом «Слово вчителя»

      Що на вашу думку впливає на господарську діяльність в певному районі​ ​ України?

Сьогодні на уроці ми вивчемо поділ території України на економічні райони за допомогою різноманітних​   сервісів.​ 

       ІII.Актуалізація опорних знань і вмінь​  

Відкриваємо    Classroom   і         виконуємо перше         завдання.    Склади           пазл. https://www.mindomo.com/ru/mindmap/624fe501376545da92c60975af763a5c           та http://www.jigsawplanet.com/

 

 

 

 Наш пазл допоможе нам розглянути економіко-фізичне районування України.

Тож який район у вас отримався?

IV.   Вивчення нового​    матеріалу Прийом «Географічна​    лабораторія»​    

Давайте звернемося до географічної лабораторії. За ментальною картою https://www.mindomo.com/ru/mindmap/28f478fac97b4bcf9a880907765a5f96 ознайомтеся із регіоном, який ви отримали. Відкрийте завдання два та створіть тези документа, охарактеризувавши​    економічний​    район.​   

       Давайте подивимося, що у вас отрималося.

 

V.      Узагальнення та систематизація знань​   

Підсумком нашої роботи буде форма, тож пройдіть її. https://goo.gl/forms/mGGDh8RIUGTBgGXz2 Не забудьте написати прізвище і надіслати мені.

 

 

 

  

                                                                      Список використаної літератури​   

1.        Дорогунцов С., Заяць Т. А., Бандур С. І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т К. : КНЕУ, 2000. 363с.

2.        Клиновий Д. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навчальний посібник/ Дмитро Клиновий, Тарас Пепа,; Ред. Л. Г. Чернюк; М-во

освіти і науки України. - К.: Центр ​​навчальної ​​літератури, 2006. -​​ 726 с.

3.        Курочкін Г. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник/ Г. Ф. Курочкін,; НАУ. - К.: Національна академія управління, 2004. - 272 с.

4.        Сазонець І. Л. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян, О. О. Чубар;

М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 317 с.

5.        Чернюк Л. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Людмила Чернюк, Дмитро Клиновий,. - К.:

ЦУЛ, 2002. - 440 с.

 

 

                                                                             Методичний супровід уроку

Стрижневою вимогою забезпечення впровадження нових Державних стандартів є особистісно зорієнтований,​  компетентнісний і діяльнісний​   підходи.​ 

Ми усвідомлюємо, що головним завданням сучасної школи є створення умов для якісної освіти. А найважливішою умовою, що працює на підвищення якості освіти є впровадження компетентнісного​   підходу.​ 

Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як особистісно орієнтований (оскільки потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти) та діяльнісний (тому що може бути реалізований тільки в

діяльності, тобто в процесі​  виконання конкретним​    учнем​    певного​   комплексу​ ​ дій). Принциповою ознакою компетентності є те, що вона безпосередньо залежить від якості навчальних здобутків. А це досягається в діяльнісному підході, на якому ґрунтується педагогіка розвитку.

Таким чином, діяльнісний підхід забезпечує формування наукових знань, а компетентнісний – використання цих знань для розв’язання практичних завдань у різних сферах життєдіяльності дитини. Лише за умови синтезу цих двох підходів можливий повноцінний розвиток особистості. 

На уроці географії “Економічне районування України” використані такі форми роботи учнів:

1.Індивідуальна

2.Фронтальна

3.Групова​   

4.Колективна​ 

5.Самостійна​ 

      Діти легко забувають недавно вивчене? Не біда. 

Вчителі і вихователі нашого навчального закладу зверталися до методу інтелект-карт.

 Застосовувати метод інтелект-карт (mind mapping) у початковій школі стали у 70-80-х роках минулого століття у Великій Британії. Сама назва інноваційного педагогічного інструменту є спробою перекладу словосполучення «Mind Maps», котре використовував у своїх бестселерах її творець — британський психолог Тоні Бьюзен. Також часто зустрічаються синонімічні переклади: карти асоціацій карти розуму карти думок карти пам’яті ментальні карти. 

Назви відображають основну ідею техніки — побудову «дерева асоціацій», у якому: в центрі розміщено базовий образ, від якого відходять кілька товстих гілок — рішення, безпосередньо пов’язані з базовим образом від останніх може відходити нескінченне число малих гілочок, які будуть відносно першообразу вторинними, третинними і т. д.

      Що таке ментальні карти?

 Це популярний освітній інструмент, що сприяє максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синергетичному синтезу: візуалізації систематизації класифікації асоціації. 

      Навіщо інтелект-карти? 

Де-факто, інтелект-карти є проекцією тих процесів, що відбуваються в нашому мозку під час запам’ятовування нової інформації. Так, новий біт даних, що надходить до мозку, можна зобразити у вигляді цілісного ядра, від якого відходять численні промені — наші асоціації, дотичні до цієї нової інформації. При цьому кожна асоціація перебуває у нерозривному зв’язку з безліччю інших, безпосередньо непов’язаних з первинним бітом. І якби вдалося сфотографувати всі ті зв’язки, що утворюються з асоціацій, то отримали б інтелект-карту обраної предметної області. Для вивчення кожного окремого поняття, проблеми чи зображення ідеї потрібно будувати специфічну для цього ментальну карту. Інтелект-карти можна застосовувати в освітньому процесі, приміром: опановуючи кейс-технології досліджуючи один із економічних районів України. Глибинне (майже 100%) засвоєння нового матеріалу відбувається завдяки тому, що: дитина кожне нове для себе поняття запам’ятовує крізь призму уже відомих для себе образів записи у

вигляді деревовидних​  схем є тотожними​    ​ «мові»​    ​ людського мозку.​    Ментальні карти на уроках.

 Аби досягти оптимального ефекту від використання інструменту інтелект-карти в загальноосвітніх (та й дошкільних) закладах, орієнтуються​   на такі правила: 

будувати дерево з гнучкими гілками, а не малювати традиційну схему зі словами в прямокутниках.​   Подібна​  візуалізація​    дозволяє: 

          спілкуватися з мозком його ж мовою, подібною до схеми побудови нейронних зав’язків 

          уникати      монотонності       та      одноманітності    візуальних образів,           що унеможливлюють глибинне​   запам’ятовування​     

одна гілка дерева повинна дорівнювати лише одному слову. Такий підхід допоможе: 

          посилити​  асоціативний​   ряд 

          збільшити інтелектуальну і творчу свободу величина лінії не повинна перебільшувати слово, оскільки:​ 

          економія простору на папері (дошці) дозволяє розширити дерево асоціацій – відбувається візуалізація​    довжини​  слова,​    що​​ підвищує​   ​ імовірність запам’ятовування 

товщина, колір. форма і розмір гілок і слів, а також шрифти повинні диференціюватися. Це дозволяє:​    

      уникнути монотонності зображення – акцентувати увагу на ключових словах і відсіювати другорядні 

      структурувати сприйняття максимізувати застосування нешаблонних: – іконок – малюнків 

      значків​   

      символів​ 

  обирати відповідний​  формат​   паперу:​  

        для невеликих за ​​обсягом інтелект-карт А4

        для масштабних карт А3 

  використовувати інструменти побудови карти,​    які б відповідали віку дітей:

          для дошкільнят, учнів початкових класів — кольорові олівці та ручки, фарби, фломастери, маркери, кольорова крейда​   тощо 

          для учнів старшого шкільного віку — програми Paint, PhotoShop, PowerPoint тощо 

  будувати дерево по горизонталі, а не вертикалі, що полегшує його сприйняття мозком 

  будувати контури між гілками у випадку, якщо вітки однієї гілки заходять на вітки іншої гілки.​    Контури​  запобігають:​   

змішуванню інформації 

утворенню​   накладених​    один на​​ одного​ ​ візуальних образів.​  

      Також диференціюйте застосування інструментів залежно від:

-            віку вихованців​  чи школярів​     

-            вимог навчального​    процесу​   

      Зокрема, карти пам’яті можуть використовуватися:​   

-            всією дошкільною​    групою​   чи класом 

-            окремими групами​    класу​    

-            індивідуально.​   

Створити ментальну карту​    онлайн​   можна​    за допомогою​   таких​   програм,​  як: draw.io​     

     від Google  coggle.it 

     XMind 

     Mindomo

     MAPMYself

     MindMeister  

     Mind42

Ментальні карти — саме те для покоління Z! Як і інфографіка. Зразок Інтелект-карти в методичній роботі (створила Анастасія Чумак, витель географії НВО №33 м.Кропивницький)​     

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
3665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку