10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

"Форми організації самостійної роботи учнів під час вивчення іноземних мов"

Про матеріал
Методичні рекомендації для самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови.
Перегляд файлу

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

 

 

Кафедра теорії і методики

мовно-літературної  та

художньо-естетичної освіти

 

 

 

 

 

 

Курсова робота
«Форми організації самостійної роботи учнів

під час вивчення іноземної мови»

 

 

Виконав: слухач курсів  підвищення кваліфікації вчителів німецької мови

 

Міняйло Яна Володимирівна

вчителя німецької мови

гімназії №41,

м. Миколаїв

 

 

 

 

                                                                                                      Козир Маря Миколаївна

                                                                                                                          методист

кафедри теорії і методики

мовно-літературної  та

художньо-естетичної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв

2017

Зміст

Вступ

 1. Самостійна робота учнів під час навчання іноземної мови як методична проблема.
 2. Практичне застосування методів активізації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови.

2.1. Проблемний метод навчання.

2.2. Метод проектів на уроках іноземної мови.

2.3. Засоби і методи, що сприяють розвитку навичок домашньої самостійної роботи учнів з іноземної мови.

 1. Організація самостійної роботи учнів на прикладі конкретних вправ.

Висновки

Додатки

Вступ

Розвиток навичок самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови - важливий компонент навчально-виховного процесу. Навчити учня вчитися, самостійно здобувати знання й удосконалювати навички та вміння - таке завдання стоїть перед кожним учителем. Для цього необхідно озброїти учня прийомами виконання завдань, виробити певні алгоритми опрацювання того чи іншого матеріалу, підготувати відповідні наочні посібники для кабінету, які були б завжди перед очима учнів.

Самостійна робота учнів на уроках іноземної мови проводиться часто, оскільки цього потребує специфіка предмета. Учні самостійно виконують завдання, пов’язані як із засвоєнням знань (лексики, граматики), так і з розвитком навичок і вмінь.

Природно, що учень не може повністю оволодіти всією сумою знань лише на уроках, він мусить багато працювати самостійно, в позаурочний час.

Організація самостійної роботи, керівництво нею це відповідальна і складна робота кожного вчителя. Виховання активності і самостійності  необхідно розглядати як складову частину виховання учнів. Це завдання виступає перед кожним учителем у числі завдань першорядної важливості.

Говорячи про формування у школярів самостійності, необхідно мати на увазі два тісно пов'язані між собою завдання. Перше з них полягає в тому, щоб розвинути в учнів самостійність у пізнавальній діяльності, навчити їх самостійно оволодівати знаннями, формувати свій світогляд, а друге -  в тому, щоб навчити їх самостійно застосовувати наявні знання в навчанні і практичній діяльності.

Самостійна робота не самоціль. Вона є засобом боротьби за глибокі та міцні знання учнів, засобом формування у них активності і самостійності як рис особистості, розвитку їх розумових здібностей.


 1. Самостійна робота учнів під час навчання іноземної мови як методична проблема

Одне з пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток ушколярів самостійності, яка проявляється в їхній здатності до самоорганізації, самовиховання та самоосвіти. Самоосвіта в свою чергу, є складним видом систематичної пізнавальної діяльності, під час якої людина сама ставить перед собою пізнавальну мету й завдання, визначає шляхи їх досягнення, контролює хід самостійної роботи з одержання знань та сама оцінює і вдосконалює їхні результати. Бажання особистості здійснювати самоосвітню діяльність залежить значною мірою від усвідомлення нею факту необхідності отримання знань шляхом самоосвіти та можливістю їхнього застосування для розширеннядіапазону своєї діяльності.

Основна практична мета навчання іноземної мови у сучаснійшколі полягає в тому, щоб формувати й розвивати вміння і навички усного мовлення, навчати читати не тільки адаптовану, але й оригінальну літературу, розуміти носіїв іноземної мови. Для кращого засвоєння знань та оволодіння певними вміннями й навичками у процесі вивчення іноземної мови необхідно активізувати пізнавальну й розумову діяльність учнів. Одним із важливих засобів такої активізації є правильно організована самостійна робота як на уроках, так і в позаурочний час.

Саме правильно організована самостійна робота сприяє розвитку творчихздібностей учнів, розширює їхній світогляд, розвиває мислення, виробляє

працьовитість.

Сьогодні проблема організації самостійної роботи учнів привертаєдо себе увагу педагогів, психологів та методистів. Загально дидактичні, психологічні й методичні аспекти планування та організації самостійної роботи учнів розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних науковці, зокрема, С. Архангельського, Ю. Бабанського, Т. Балицької, І. Бендер, В. Буряк, Л. Вяткина, М. Гарунова, В. Граф, О. Данилова, Б. Єсипова, І. Ільясова, В. Козакова, М. Князян, В. Луценко, І. Малкіна, П. Підкасистого, О. Савченко, М. Скаткина, М. Солдатенко, В. Ужик, А. Усової, І. Хом’юк, Т. Шамової, Н. Шишкіної, В. Якуніна та інших.

Самостійна робота — це робота, яка запланована для учня тавиконується відповідно до завдання вчителя за його методичного керівництва, але без його безпосередньої участі. Крім того, вона передбачає оволодіння складними вміннями та навичками бачити мету і зміст роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до розв'язання завдань, пізнавальну та розумову активність і самостійність, здатність до творчості. Плідна самостійна робота у процесі навчання є необхідною умовою формування організаційнихнавичок особистості, здатності до постійного відновлення своїх знаньпротягом трудової діяльності. Самостійна навчальна робота учнів розглядається як сфера їхньої особистісної самореалізації, прояв творчого потенціалу. Разом із тим у процесі цілеспрямованої самостійної роботи формуються основні якості особистості, а саме, почуття громадського обов’язку й відповідальності, цілеспрямованість, активність та інші.

Самостійна робота учнів є обов’язковим елементом навчального процесу, який передбачено навчальними планами загальноосвітніх закладів. Разом із тим самостійна навчальна робота є сферою прояву творчої активності особистості, засобом формування її інтелектуальних, психологічних, моральних і професійних якостей в їхній органічній єдності, а також засобом організації пізнавальної діяльності. Саме тому самостійна робота істотно впливає на формування психологічних установок і ціннісних орієнтацій особистості на активний спосіб життя, виховує потребу та здатність до формування і розвитку таких якостей творчої особистості, як самоорганізація та самоконтроль. Аналіз наукових досліджень педагогів та методистів дав змогу виділити три рівні самостійної діяльності учнів:

→ копіювальний,

→ репродуктивний,

→ продуктивний.

На першому копіювальному рівні відбувається розпізнавання об’єктів та явищ шляхом порівняння з відомим зразком, за яким учні навчаються. На другому репродуктивному рівні діяльність учнів пов’язана з відтворенням інформації про різні властивості навчального об’єкта, узагальнюються прийоми та методи пізнавальної діяльності. На третьому рівні продуктивної діяльності відбувається самостійне застосування набутих знань для вирішення завдань, які виходять за межі відомого зразка.

 До організаціїсамостійної діяльності учнів під час вивченняіноземної мови висуваються певні вимоги. По-перше, будь-яка самостійна робота повинна мати конкретну мету, а кожен учень знати порядок і прийоми її виконання роботи. По-друге, самостійна робота повинна відповідати навчальним можливостям учнів, а ступінь складності має задовольняти принцип поступового переходу від одного рівня самостійності до іншого, забезпечуючи поєднання різних видів самостійної роботи. По-третє, зміст роботи та форма її виконання повинні викликати інтерес в учнів, бажання виконати роботу до кінця. По-четверте, самостійна робота повинна організовуватися так, щоб вона сприяла виробленню в учнів навичок та звичок до праці.

За формою організації самостійні роботи можна поділити наіндивідуальні та групові. Індивідуальна форма організації роботи учнів на уроці передбачає те, що кожен учень отримує для самостійного виконання завдання, спеціально для нього підібране, у відповідності до його підготовки і навчальних можливостей. Групова навчальнадіяльність учнів – це сукупна навчальна діяльність невеликих за складом груп учнів, які працюють в межах одного класу.

У відповідності з рівнем самостійної продуктивної діяльності учнів виділяють чотири типи самостійних робіт: відтворюючі, реконструктивно-варіативні, евристичні та творчі. Кожний із цих типів має свої особливості та дидактичну мету.

Відтворюючі самостійні роботи за зразком необхідні для запам’ятовування способів дій в конкретних ситуаціях, формування умінь і навичок та їх засвоєння. При виконанні робіт цього типу, діяльність учнів не зовсім самостійна, оскільки їхня самостійність обмежується простим відтворенням, повторенням дій за зразком. Однак, роль таких робіт досить значна. Вони формують ґрунт для дійсно самостійної діяльності учня. Роль учителя полягає в тому, щоб для кожного учня визначити оптимальний обсяг роботи. Передчасний перехід до самостійних робіт інших типів позбавляє учня необхідної системи знань, умінь і навичок.

Реконструктивно-варіативні самостійні роботи дозволяють на основі раніше отриманих знань самостійно знайти конкретні способи вирішення завдань. Самостійні роботи цього типу сприяють осмисленому перенесенню знань у типові ситуації, виробленню умінь аналізувати події, явища, факти, формуванню прийомів і методів пізнавальної діяльності. А також сприяють розвитку внутрішніх мотивів пізнання, створюють умови для розвитку розумової активності школярів.

Евристичні самостійні роботи формують уміння і навички пошукувідповіді за межами відомого зразка. Учень сам обирає шлях вирішення завдання на основі вже відомих йому знань. На даному рівні продуктивної діяльності формується творча особистість учня. Постійний пошук нових рішень, узагальнення й систематизація нових знань, перенесення їх в нові роблять знання учнів більш гнучкими, мобільними, виробляють уміння, навички і потреби самоосвіти. Види евристичних самостійних робіт можуть бути найрізноманітнішими. Найпоширенішим видом евристичних самостійних робіт у практиці школи є самостійне пояснення, аналіз демонстрації, явища, реакції, обґрунтування висновків за допомогою аргументів, порівнянь.

Творчі самостійні роботи є найбільш ефективним типом самостійної діяльності школярів, яка дозволяє їм отримувати принципово нові знання, зміцнити навички самостійного пошуку знань. Психологічні дослідження доводять, що розумова діяльність школярів при вирішенні проблемних, творчих завдань аналогічна розумовій діяльності творчих і наукових працівників. Творчі самостійні роботи є одними з найефективніших засобів формування творчої особистості.

Методика організації самостійної роботи, її планування якєдиного цілого повинна бути спрямована на розвиток в учнів навичок організованої суспільно-корисної праці, уміння організувати себе в різних видах життєдіяльності, а також на формування творчої особистості школярів. У розвитку творчої активності учнів зростає роль вчителя як організатора пізнавальної діяльності, який здатний методично забезпечити навчальну працю школярів.

Отже, організація самостійної роботи учнів активізує різні форми сприйняття і засвоєння навчального матеріалу. Оптимальне використання усіх її форм допоможе успішно вирішити ті завдання, які ставляться перед середньою школою, а також виховати творчу особистість. Широке застосування самостійної роботи в навчальному процесі дозволяє скоротити об’єм домашнього завдання, зменшити час його виконання, раціоналізувати прийоми роботи по виконанню завдань.

Використання різних видів самостійних робіт допомагає вчителю підвищити рівень знань учнів, активізувати пізнавальну активність, урізноманітнити роботу з учнями, як у процесі вивчення нового матеріалу, так і у процесі закріпленні вже вивченого.

 

 1. Практичне застосування методів активізації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови

Використання сучасних методів навчання є основою при організації самостійної роботи учнів на уроці.

2.1. Проблемний метод навчання.

Одним з таких методів можна вважати проблемний метод навчання. Він отримав своє розповсюдження в 20-30-х рр.. 20в. в радянській і зарубіжній школі. Він грунтується на теоретичних положеннях американського психолога і педагога Дж. Дьюї.

Сьогодні під проблемним методом навчання розуміється така організація навчальних занять, яка припускає створення під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, в результаті чого і відбувається творче оволодіння знаннями, вміннями і навичками і розвиток розумових здібностей.

Для проблемного методу навчання характерно те, що знання та способи діяльності не підносяться у готовому вигляді, не пропонуються правила та інструкції, дотримуючись яких навчають, міг би висловитися гарантовано правильно. Весь сенс методу полягає у стимулюванні пошукової діяльності учня. Подібний підхід обумовлений сучасної орієнтацією освіти на виховання творчої особистості і на закономірності розвитку цієї особистості, що формується саме в проблемних ситуаціях.

Активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток інтересу до предмета, формування самостійності, творчого ставлення до досліджуваного відбувається успішніше, якщо вчитель постійно міркує, розмірковує, залучає учнів в активний процес докази, обґрунтування, і якщо запропоновані завдання вимагають пошукової діяльності.

Проблемне навчання засноване на створенні особливого виду мотивації - проблемної, тому вимагає адекватного конструювання дидактичного змісту матеріалу, який повинен бути представлений як ланцюг проблемних ситуацій.

Слід сказати, що проблемні методи - це методи, засновані на створенні проблемних ситуацій, активної самостійної пізнавальної діяльності учнів, що складається в пошуку і вирішенні складних питань.

Необхідно згадати, що цей метод, не дивлячись на свою ефективність, як і будь-який інший, не можна вважати єдино прийнятним для навчання, так як ефективність навчання залежить від вмілого поєднання різних методів. Вчителю слід пам'ятати, що не можна в кожному простому питанні бачити проблему. Також не можна висувати надто складні завдання перед учнями, так як вони вимагають спеціальної підготовки і особливих знань. Проблемне навчання полягає в тому, щоб пропонувати учням для вирішення посильні завдання, які вели б їх до власних «відкриттів».

Важливим моментом є підведення підсумків обговорення проблеми. Для цього вчитель може використовувати різні способи заохочення учнів. Також учителю необхідно проявити терпимість до помилок учнів і виправляти ці помилки тоді, коли учневі потрібна допомога.

Як вже зазначалося вище, проблемний метод відповідає соціальному замовленню, природі розвивального наукового знання, основним закономірностям розвитку особистості і розвивального навчання. Використання проблемного методу навчання сприяє ефективному розвитку самостійної роботи учнів, прийняття ними самостійних рішень з тієї чи іншої проблеми. Завдання повинні спиратися на актуальний досвід учнів і містити в собі умови, що розширюють мовний досвід учня. Завдання та труднощі повинні бути рівномірно розподілені на всьому відрізку навчання.

Як і у будь-якого методу, в цього теж є ряд позитивних ознак:

- Індивідуалізація процесу навчання

- Розвиток способів вибору

- Придбання вміння самостійно працювати з усякого роду літературою

- Розвиток вміння співробітництва та власних ідей [20].

 

 

2.2. Метод проектів на уроках іноземної мови.

Метод проектів виник ще на початку століття, коли уми педагогів, філософів були спрямовані на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити його не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дасть школа, а вміти застосовувати їх на практиці .

Метод проектів знайшов широке застосування в багатьох країнах світу головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з  різних областей при вирішенні однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї. Якщо говорити про  іноземну мову, то було доведено, що проект цінний саме тим, що в ході його виконання учні яких навчають, вчаться працювати самостійно, набувають досвіду пізнавальної діяльності. Найважливіше, що саме учень визначає зміст проекту, в якій формі пройде його презентація. Цей метод допомагає оптимізувати процес навчання навіть в звичайній школі, розвивати навички самостійної роботи учнів.

Метод проектів пропонує використання широкого спектру проблемних, дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих на чіткий результат, значимий для кожного учня, що брав участь в розробці проекту.

Потрібно пам'ятати, що на всіх етапах уроку вчитель повинен ініціювати самостійну пошукову, творчу діяльність учня, спрямовувати на визначення проблеми, яка складає основу проекту і пошук шляхів її вирішення.

Спочатку вчителю необхідно розробити план проектної роботи і продумати систему комунікативних вправ. Учні повинні вільно володіти активної лексикою і граматикою в рамках навчальної теми, перед тим як переходити до обговорення певних питань.

Робота над проектом зазвичай займає декілька уроків, а для захисту раціонально виділити здвоєний урок. Організовуючи роботу над проектом, важливо дотримати наступні умови:

- Відповідність тематики проекту

- Учні повинні бути зорієнтовані на залучення фактів із суміжних галузей знань

- Учнів необхідно зорієнтувати на зіставлення і порівняння подій, фактів з життя людей різних національностей і різних країн, підходів до вирішення тих чи інших проблем.

Наприклад, можна запропонувати наступні теми проектів:

 • Сучасна королівська сім'я
 • Іноземна мова в моєму житті
 • Знамениті люди нашої країни і країни мови, що вивчається
 • Проблеми освіти в нашій країні і в країні мови, що вивчається

Учень повинен мати здатність узагальнювати прочитаний матеріал, робити самостійні висновки, спираючись на свій досвід, ерудицію, творчість. Він повинен вміти аналізувати опрацьований матеріал, порівнювати різні чинники, прогнозувати хід захисту проекту.

Метод проектів чітко орієнтований на реальний практичний результат, значимий для школярів. Розширюється їх освітній кругозір, зростає стійкий пізнавальний інтерес, природним стає участь у діалозі культур. В учнів є можливості показати свої організаторські таланти, а також уміння самостійно здобувати знання, що є дуже суттєвим моментом для організації процесу навчання в сучасній школі.

 1.        Засоби і методи, що сприяють розвитку навичок домашньої самостійної роботи учнів з іноземної мови

Що ж стосується самостійної роботи вдома, то тут ми розглянемо роботу з такими компонентами як робота з текстом, словником і довідковою літературою, робочим зошитом, а також написання творів.

Отже, робота з текстом. Ця робота є більш складною, тому що тексти досить великі за обсягом і в них може зустрічатися певна кількість незнайомих слів. Але така робота повинна проводитися обов'язково, так як вченими доведено, що ті, хто більше читають іноземною мовою, краще нею говорять. Читаючи значний за обсягом текст, учень не завжди в змозі відразу розібратися в його змісті. Не маючи можливості негайно переконатися у достовірності прочитаного, учень може не зовсім правильно зрозуміти зміст тексту. Тому потрібно привчити учня до читання виносок, де зазвичай розкриваються необхідні лексичні, граматичні, стилістичні труднощі. І, як правило, в кінці будь-якої книги з домашнього читання є двомовний словник, тому подібні книги цілком під силу учням для виконання домашньої самостійної роботи. Учитель також, на свій розсуд може пропонувати в якості домашнього завдання один з абзаців для письмового літературного перекладу.

Мета самостійної роботи з текстом вдома може бути зведена до запам'ятовування певних слів і переказу її змісту. З тексту учні вибирають те, що потрібно для вирішення пізнавальної задачі, поставленої в зв'язку з темою тексту. Така робота супроводжується розгорнутою бесідою за її результатами, стає важливою ланкою процесу засвоєння нових знань. А досягти цього можна за допомогою вправ, які зазвичай дані після тексту і які учням необхідно виконати вдома самостійно. Подібні вправи допоможуть краще розібратися у змісті тексту, вони є опорними для обговорення пропонованого тексту в класі. Після їх виконання доцільно пропонувати «Тест на розуміння», який дає можливість проконтролювати розуміння тексту. Його можна виконувати вдома усно і перевіряти виконання за ключем.

Також хочеться додати, що, якщо в «Книзі для читання» є вірші, то доцільно пропонувати їх учням для самостійного літературного перекладу. Це дуже корисний вид роботи: він дає можливість спробувати свої сили і в якості перекладача, і як поета, а також завдання для самостійної роботи розвивають розумову діяльність і творчий потенціал учнів.

Сюди ж можна віднести різного роду довідники, які розташовані в підручнику. Матеріали в них підібрані відповідно до програми даного класу і співвіднесені з віковими можливостями учнів і їх досвідом у досліджуваному іноземною мовою. Всі пояснення зроблені в доступній формі, учень зможе використовувати їх у самостійній діяльності.

Слід сказати окремо про розвиток навичок роботи зі словником. Необхідно прищеплювати «смак» роботи з ним учням, так як це дуже корисний вид роботи. Він розвиває мислення, пізнавальну діяльність і самостійність. Необхідно познайомити учнів з методикою роботи зі словником і умовними позначеннями, що містяться в словнику. Треба також навчити учнів правильно виписувати слова в їх індивідуальні словнички.

Отже, підручник є важливим засобом управління домашньою самостійною роботою учнів. Тепер хочеться зупинитися на «Робочих зошитах» і виявити їх значення в організації домашньої самостійної роботи.

В даний час «Робочі зошити» з іноземної мови входять до складу навчально-методичного комплекту. Вони містять методично обгрунтовану і практично перевірену систему вправ, що забезпечують свідоме засвоєння матеріалу, що вивчається. Тексти для вправ друкуються таким чином, що від учнів потрібно або вписати орфограмму в слово, або написати слова, або закінчити пропозиції і т.д. у всіх текстах вправ передбачається застосування не тільки правил, які вивчаються в певній темі, але й раніше засвоєних. Крім того, у зошиті включені спеціальні узагальнююче-повторювальні вправи.

Матеріал таких робочих зошитів забезпечує велику варіативність вправ з іноземної мови. Він використовується для письмових підготовчих вправ при вивченні нового матеріалу, тренувальних вправ по закріпленню вивченого, узагальнюючих, а частково і усних вправ. Учитель сам вирішує, які з вправ варто виносити на домашню самостійну роботу.

Що стосується ролі вправ у формуванні вмінь оволодіння іноземною мовою, то на цій основі включені в робочі зошити вправи поділяються на тренувальні та творчі.

 • Тренувальні вправи допомагають учням активно використовувати певний словниковий фонд. Сюди відносяться вправи на заповнення пропусків (прийменники, артиклі, модальні дієслова, використання часів, займенників); на складання фраз із пропозицій не по порядку слів, на виправлення помилок.
 • Творчі вправи вимагають від учнів відповідей на запропоновані запитання по темі, опис картинки, складання оповідань, висловлювання власної думки.

Робоча зошит - це хороший засіб організації поточного контролю знань, умінь і навичок учнів.

Окремо хочеться зупинитися на такому питанні як написання творів. Це одна з ефективних різновидів домашньої самостійної роботи. Твори дозволяють широко застосовувати набуті знання в різноманітній за своїм змістом писемного мовлення іноземною мовою, сприяти її розвитку.

Твориможна назвати творчим самовираженням учня, так як вони відображає його інтереси, інтелектуальний розвиток та емоційний стан. У творі проявляється самостійність учня, його оригінальність і творчий потенціал.

Але вчителю не варто забувати, що твір може стати змістовним і самобутнім творчим виразом школяра лише в тому випадку, якщо розроблена методика, здатна його орієнтувати в правильному напрямку думок іноземною мовою.

Дані методи управління домашньою самостійною роботою з іноземної мови справляють істотний вплив на формування особистості учня, що вміє долати труднощі, самостійно і творчо працювати і здобувати необхідні знання.

 

 1. Організація самостійної роботи учнів на прикладі конкретних вправ.

У своїй роботі я намагаюсь застосовувати такі прийомі навчання, які сприяють підтримці інтересу в учнів до іноземної мови, допомагають залучити до іншомовної  мовленнєвої діяльність всіх школярів, підвищують ефективність уроку.

Пріоритетними  завданням є - підтримати прагнення за допомогою завдань комунікативного характеру. Шлях до таких завдань лежить через вправи, які можна виконувати вже на етапі освоєння мовного матеріалу. Наведемо приклади цих вправ за темою "Театр. Кіно ". Роботу можна почати з ознайомлення учнів з деякими розмовними кліше (позитивна реакція: That's a good idea - гарна думка; I'm all for it - Я "за"; That suits me very well - це мене цілком влаштовує і т. д.; негативна реакція: I'm afraid I can't - Боюся, що не зможу; I object to it - я заперечую; Why should I go there? - навіщо мені йти туди?; It's out of the question - про це не може бути і мови і т. д.).

Потім виконується вправа, в процесі якого учні не тільки вживають нові мовні кліше, але і додають свої репліки - пояснення, доповнення і т. д.:

Give replies to the proposals, adding a few words to the formulas of agreement or disagreement.

T.: We are free tonight. What about going to the cinema?

P1: That's a good idea. I've not been there for several weeks.

P2: I'd love to. Let's meet at 5 pm

P3: I'm all for it. Let's choose seats not far from the screen. My eyesight is rather poor, you know.

P4: Why should I go there? I've got plenty of video films at home.

P5: I'm afraid I can t. I'm busy tonight.

Іншою вправою, в процесі якого відбувається поступовий перехід мовної ініціативи від учителя до учня, є завдання «Find the pair». Кожному учневі дається картка, на якій написана репліка (або перша, або друга, що є відповіддю на першу). Завдання учня - знайти свою пару, тобто учня з відповідною реплікою.

Ще одна вправа, що розвиває ініціативну мову учнів - розповідь по картинці з ускладненою нерозгорнутою ситуацією (головним у даному випадку є не зображене, а "внутрішня" наочність, власний домисел, фантазія, а також мовні можливості кожного учня). Наприклад, вчитель показує картинку, на якій зображені три учні, які сидять в кріслах кінотеатру. Вправа може виконуватися в наступних межах:

а) розповідь від імені одного із зображених на картинці хлопців;

б) розповідь від 3-ї особи;

в) розповідь по ланцюжку;

г) розповідь вчителя з зупинкою для запиту додаткової інформації.

Таким чином, знайомлячи учнів з новим мовним матеріалом, подібні завдання  допомагають розвивати мовлення учнів.

У той же час досвід показує, що чим активніше протікає процес говоріння, тим краще освоюється, закріплюється і активізується основний мовний матеріал.

Слід зазначити, що мотиваційна готовність учнів є одним з найважливіших аспектів проблеми самостійної роботи школярів.

Використання в роботі актуального матеріалу, включення в процес пізнання різних аудіовізуальних засобів, опор, ключів, пізнавальних ігор, створення навчальних ситуацій спілкування з особистісної спрямованістю стимулюють самостійну роботу в учнів, підтримують інтерес до вивчення іноземної мови.

Особливі труднощі викликає в учнів самостійна робота над читанням. Тому велику увагу необхідно приділяти в 5-6 кл. вихованню культури навчальної праці, цілеспрямованому плануванню самостійної роботи школярів, ширше використовувати картки для читання; індивідуальну роботу з учнями.

Ще у вересні учнів слід познайомити з наступного пам'яткою:

· Для того, щоб оволодіти англійською мовою, треба багато читати.

Намагайся прочитати всі тексти "Книги для читання". Ти дізнаєшся багато нового і цікавого.

· Читай щодня, а не напередодні уроку.

· Якщо при читанні тексту ти зустрічаєш незнайоме або забуте тобою слово, не перебивай читання, а читай далі, намагаючись зрозуміти значення цього слова з  контексту.

· Прочитай завдання до тексту, якщо щось буде не зрозумілим, прочитай текст ще раз.

· Регулярне обговорення прочитаних вдома текстів в значній мірі сприяє і формуванню навичок говоріння.

Виховні можливості самостійної роботи зростають у тому випадку, якщо організувати школярів за принципом контактних груп, куди входять учні з різними навчальними можливостями, але однаковими інтересами. Така група виконує одне й те саме завдання, що розподіляється між учнями у відповідності з їх інтересами і мовними можливостями. Так, при вивченні теми "My Country" (7 клас) школярі, які цікавляться історією, готують самостійне монологічне висловлювання, про ії минуле; захоплюються мистецтвом - про її визначні пам'ятки; ті, хто захоплюються спортом, розповідають якими видами спорту займаються її жителі. Робота координується учнем, який виконує функцію помічника вчителя.

Вирішуючи питання про організацію навчальної діяльності учнів на уроці, доцільно використовувати парну і групову форми роботи. Для організації групової роботи слід підготувати спеціальні картки з завданнями, які дозволяють втягнути в активну мовну діяльність всіх учнів класу, забезпечити оперативний контроль за роботою кожного, ефективно управляти діяльністю всього класу. Наприклад: клас ділиться на дві групи: одна представляє американську делегацію, інша - українську. В кожній групи 3-4 людини отримують картку з опорними словами. Представники груп готують повідомлення по темі: розповідають про життя в сільській місцевості в Україні і в Америці. Учні зі слабкою підготовкою мають можливість скористатися пропозиціями підстановчої таблиці при складанні свого невеликого висловлювання.

У учнів у процесі групової форми роботи з'являється відповідальність за доручену справу, виникає почуття взаємодопомоги. Працюючи в групах, діти  вчаться аргументувати свою точку зору, логічно будувати висловлювання. Поступово зникає страх говорити у тих, хто раніше відчував боязкість, невпевненість у собі, сором'язливість. А головне - групова робота вчить учнів  самостійності.

Учні лише тоді легко і невимушено засвоюють матеріал, який їм доступний, коли прийоми та види роботи при цьому цікаві для них. З цією метою доцільно використовувати ігри, в тому числі рольові. Так, в ігровій формі учні легко і з інтересом виконує такі завдання, як керований діалог, обов'язково з творчим підходом. Візьмемо найпростіший приклад:

- Excuse me.

- Yes.

- Can you tell me the time, please?

- Certainly. It is four o 'clock.

- Thanks.

- Not at all.

Один і той же діалог можна розіграти і представити по-різному. Якщо діти  звичні до творчості і фантазування, вони самі придумують багато оригінальних варіантів. Далі роботу над цим діалогом можна продовжити. Завдання учням: розширити діалог, додавши п'ять-шість своїх реплік, в залежності від ситуації.

У старших класах, при проведенні творчих вправ, важливо, щоб учні  використовували реальні факти з життя школи, класу, висловлювали своє ставлення, свою думку з того чи іншого питання.

Використання навчальної ситуації на уроці може служити різним цілям навчання: розвивати навички діалогічного і монологічного мовлення, сприяти засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу, служити засобом перевірки розуміння прочитаного і т.д.

Пропонуючи ситуації спілкування, слід  враховувати мовну підготовку учнів, вирішувати питання про те, яка допомога буде надана слабким учням. Наприклад: в 6 класі можна запропонувати таку ситуацію:"You have a new flat. Help your father and mother to arrange all the furniture in the living-room ". Для слабких учнів вчитель можна підготувати картки з планом: Say what you put on the left; on the right; in the middle of the room; between the sofa and the bookcase; in front of the television. І таким чином всі школярі справляються із завданням.

Навички діалогічного і монологічного мовлення по темі "Сім'я" (5 кл) можна відпрацьувати з допомогою таких ситуацій: You have a new friend and he (she)  wants to know about your family.Учні працюють в парах.


Висновки

Навчання іноземної мови сприяє розвитку дітей. Однак щоб більш ефективно здійснювати розвиток учнів у ході навчання будь-якого предмету, необхідно включати учнів у такі види діяльності, які розвивають у них сенсорні сприйняття, рухову, інтелектуальну, вольову, емоційну і мотиваційну сфери.

Оволодіння мовою в штучних умовах, тобто поза середовищем, де нею говорять, вимагає створення уявних ситуацій, здатних стимулювати спілкування іноземною мовою, і пов'язано з розвитком уяви. Активність учнів, яка полягає в усвідомленні того, що треба не просто дивитися, а бачити, не слухати, а чути, розуміти, осмислено користуватися розумовими операціями, прийомами розумової роботи, також залежить від розвитку мислення.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що неможливо зробити процес передачі та отримання знань ідеальним негайно. Але необхідно над цим працювати, розробляти нові і вдосконалені методики.

Також можна відзначити, що всі описані прийоми навчання та види роботи допомагають підвищити ефективність уроку, залучити дітей до активної мовленнєвої діяльності, розвинути в них самостійність, зробити процес оволодіння іноземною мовою цікавим для учнів.

Отже, самостійна навчальна діяльність учнів сприяє підвищенню рівня навичок і знань, активізує творче мислення учнів та резерви їхньої пам’яті, розвиває інтерес до мови, виховує вміння працювати.


Додатки

Урок німецької мови в 7 класі

Тема: Свята. Wir sprechen über die Feste

 Цілі:

 узагальнити лексичний та граматичний матеріал теми;

 проконтролювати засвоєння  лексичного а граматичного матеріалу теми;

 розвивати навички аудіювання, читання, письма, мовлення

 виховувати в учнів увагу, дисципліну, самостійність у виконанні роботи.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання. Повідомлення теми та мети уроку.

- Guten Tag! Wir beginnen unsere Stunde.  Heute sprechen wir über die Feste in der Ukraine und in Deutschland.

ІІ. Основна частина уроку

Контроль домашнього завдання.

- Jetzt kontrollieren wir die Hausaufgabe. Als Hausaufgabe sollt ihr die Glückwunschkarte schreiben. Lest, bitte, eure Glückwunschkarten.(Учні читають листівки)

- Danke. Alle arbeiten fleißig und gut.

- In Deutschland, wie in aller Welt, gibt es traditionelle Feste. Diese Feste sind sehr beliebt. Viele Sitten und Brӓuche sind mit Mӓrchen, Sagen und Legenden verbunden. Sehr beliebt sind in Deutschland Weihnachten, Nikolaustag, Karneval, Ostern und andere Feste.

1. Welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie das Wort „Feste“ hören? Schreibt oder malt das.

2. Findet im Wortsalat alle Wӧrter zum Thema „Feste“. Nennt diese Wӧrter.(der Frühling, das Essen, die Kirche, der Weihnachtsbaum, das Lied, der Karneval, das Ei, das Symbol, die Familie, der Schmuck, die Zeit, die Pfannkuchen,  die Schule, der Tisch, der Sonntag, das Brot, die Mutter, die Kerzen, das Spiel, das Buch, die Speise, das Ostersonntag, der Bӓr, der Fasching, die Kinder).

3. Bildet die Sӓtze mit diesen Wӧrtern.

1. Aufgabe für die Lerner: Welche Feiertage werden in dieser Collage dargestellt?

Zuordnung: b) Welcher Festname passt zu welchem Text?

a. Ostern      b. Nikolaustag       c. Der 1. April    d. Weihnachten     e. Neujahr     g. Karneval      f. Fasching                           

 Der Lehrer gibt kleine Texte-Beschreibungen der Feste und die Schüler ordnen die Texte den Bildern zu.

Zuordnung: a) Welches Bild passt zu welchem Text?

A. Man verkleidet sich, weil das Fest als eine Zeit allgemeiner Vergnügungen und Maskenbälle vergangen wird. Die Straβen sind voller Menschen. Es geht laut und lustig.

B. Die Kerzen an den geschmückten Tannen werden angezündet, Lieder gesungen, Geschenke ausgepackt.

C. Das Fest im Frühling, mit dem die Christen die Auferstehung von Jesus Christus feiern.

D. Um Mitternacht sollen die Gläser mit Sekt oder Wein gefüllt werden, man prostet sich zu und wünscht sich “ein gutes neues Jahr”.

E. Dieses Fest feiert man im Februar, es dauert eine Woche. Zu diesem Fest werden die Pfannkuchen gebacken. Das Symbol des Festes ist die Verbrennung der Strohpuppe.

F. Die Zeit (im April), in der Leute witzige Reden halten, lustig sind, sich  über einander lustig machen.

G. Die Kinder stellen ihre geputzten Schuhe vor die Tür. Die artigen Kinder finden am nächsten Tag in ihren Schuhen kleine Geschenke.

- Ich schlage euch vor, eine Reise durch die deutsche  und ukrainische Städte machen. Aber zuerst müsst ihr einige Aufgaben machen.

1. Розвиток навичок читання

-Wir kommen in Kyjiw  zu Neujahr. Lest den Text und macht die Aufgaben.

Text

Die Ukrainer feiern Neujahr am 1. Januar. Das ist ein lustiges Fest. Man feiert Neujahr laut mit Feuerwerk. Zum Fest kommen Weihnachtsmann und Schneewittchen. Sie gratulieren allen und wünschen alles Gute. Die Kinder bekommen viele Geschenke:  Süßigkeiten, Spielzeuge. Schulsachen. Alle wünschen einander Glück und Gesundheit.

Teste. Richtig oder falsch:

1. Die Ukrainer feiern Neujahr am 1. Dezember.

2. Das ist ein lustiges Fest.

3. Zum Fest kommt Nikolaus.

4. Die Kinder bekommen Blumen.

5. Alle wünschen einander Gesundheit und Glück.

6. Weihnachtsmann und Schneewittchen gratulieren allen.

7. Die Kinder bekommen viele Geschenke.

8. Die Kinder bekommen Süßigkeiten.

 

1. Розвиток навичок діалогічного мовлення

- Wir kommen nach Mykolajiw. Bildet Dialog zu zweit aus gegebenen Sätzen.

Karte 1

- Wohin gehst du?

- Hallo!

- Ich gehe zum Großvater.

- Hallo!

-  Willst du ihm zum Geburtstag gratulieren?

- Danke, auf Wiedersehen!

- Ich wünsche deinem Opa viel Glück und Gesundheit.

- Ja, richtig. Ich schenke ihm eine Glückwunschkarte / Blumen/ ein Buch/ Schokolade.

- Tschüß!

 

Karte 2

- Hallo!

- Hallo! Was machst du?

- Dann kommen wir zusammen!

- Ich male ein Bild für Großeltern.

- Ja. Ich gratuliere meinen Großeltern zum Weihnachten.

- Ist das eine Glückwunschkarte?

- Ich will auch ihnen gratulieren und Gesundheit  wünschen.

- Lest eure Dialoge.

 

 Ratet mal ! Was für ein Fest ist?

-Dieses Fest ist ein religiӧses Frühlingsfest. Es hat kein bestimmtes Datum. Vor diesem Fest ist die Fastenzeit. Wie heiβt das Fest?

Kinder: Das ist Ostern.

2. Розвиток навичок аудіювання

 

- – Jetzt fahren wir nach Deutschland zu Ostern.  Seht den Film über Ostern in Deutschland  und  beantwortet dann die Fragen.

Wann feiert man Ostem?

Ist es ein großes kirchliches Fest?

Was schenkt mаn allen?

Wer sucht Ostereier in der Wohnung oder im Garten?

Nennt die Osternsymbole.

Wie ist der Name der Göttin des germanischen  Frühlingsfestes?

Was symbolisiert das Osterei?

Was wünscht man zu diesem Fest?

Wohin gehen die gläubige Leute?

Was backt man zu Ostern?

 

Jetzt machen wir eine Pause zum Ostereiersuchen. Wer ist am schnellsten und findet die meisten Eier?

 

Test

Die letzte Aufgabe am Ende der Stunde. Test zum Thema „Feste“.( 5 Minuten). Tauscht die Hefte um und prüft die Antworten.

 

Hausaufgabe. Schreib über deinen Geburtstag. (10-12 Sätze)

Zusammenfassung.


Конспект уроку на тему

«In der Welt der Berufe»

 

Мета: повторити і закріпити вивчені слова з теми, удосконалювати вміння учнів

            обмінюватися репліками на рівні діалогічної єдності, перевірити вміння

            робити усне повідомлення з опорою на задану тему, тренувати в

             аудіюванні, письмі;

             розвивати комунікативні та аналітичні навички, уяву, пам'ять, увагу;

             виховувати почуття любові та гордості за свою родину, взаємодопомогу і

             повагу один до одного.

Обладнання:  граматичні таблиці, картки з тестами та завданнями, малюнки, комп’ютерна презентація, аудіо запис тексту.

Хід уроку

I.  Організаційний момент. Organisation der Stunde
1. Привітання

-Guten Tag! Heute haben wir eine ungewöhnliche Stunde. Wir haben Gäste. Begrüßt Sie bitte!

Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag!

Wir lernen Deutsch heute. – Guten Tag!

Wir laden alle ein. – Guten Tag!

Und wollen fröhlich sein. – Guten Tag!

II Mundgymnastik.

1. Beantwortet die Fragen!

-Wie heißt du? Heißt du Julia / Oleg?

-Wie alt bist du? Bist du zehn / elf Jahre alt?

-Wo lebst du? Lebst du in Tschernihiw / Berlin?

-Wie geht's dir? Und dir?

 

III Основна частина уроку.

Das ist unser Stundenplan.

(an der Tafel hängen die Bilder wo die Kinder schreiben, spielen, sprechen usw.)

 Was machen wir heute? Freunde, schaut, bitte an die Tafel! Was für Wörter stehen hier? Was bedeuten sie? (слайд №2)

sprechen      hören       lesen     schreiben

    Also, wie meint ihr, was machen wir heute?

Sprechen wir heute? Hören wir heute zu? Lesen wir heute? Schreiben wir viel Deutsch?

Unser Thema heisst“In der Welt der Berufe (слайд №3)

 

Also, wir sprechen heute von verschiedenen Berufen der Menschen. Sie arbeiten alle in einer kleinen deutschen Stadt. Wir besuchen heute diese Stadt! Stellt euch vor! Wir sind schon in der Stadt. Schaut mal, wie ungewöhnlich die Strassen heissen? (Слайд №4)


 • die Lexikstrasse
 • das Sprachviertel
 • der Spielplatz
 • der Hörengasse
 • die Leseallee

 


 

 1.  Also wir kommen auf die Lexikstrasse. Wir wiederholen die Lexik zum Thema "Die Berufe»

Ist das eine Bibliothekarin?

Ist das ein Fahrer?

Ist das ein Arzt?

Ist das ein Friseur?

Ist das ein Koch?

Ist das ein Bauarbeiter?

Ist das eine Lehrerin?

Ist das ein Pilot?

Ist das eine Verkäuferin?

Ist das eine Kindergärtnerin?

Ist das ein Maler?


 

Ist das eine Bibliothekarin oder eine Lehrerin?

Ist das ein Fahrer oder ein Pilot?

Ist das ein Arzt oder ein Koch?

Ist das ein Friseur oder ein Maler?

Ist das ein Bauarbeiter oder ein Arzt?

Ist das eine Verkäuferin oder eine Kindergärtnerin?

 

Активізація вживання лексики.

Слайды 6-10


 • Wer braucht das?
 • Was passt zusammen?
 • Wer spricht das?
 • Wer macht das?
 • Kreuzworträtsel

 

Unser Spaziergang durch diese Strasse war gut und ohne Fehler. Ihr kennt so viele Wörter zum Thema “Beruf”.

 

 1. Nun gehen wir weiter. Wir sind in dem Sprachviertel. Jetzt bekommt ihr wieder Kärtchen mit Berufsbezeichnungen und Arbeitsstellen. Die Aufgabe ist: ihr sagt, 1) was seid ihr von Beruf; 2)  wo arbeitet ihr; 3) ihr fragt ihren Nachbar, wo er arbeitet. Wir sprechen weiter!

Діалогічне мовлення. учні розбиваються по парам і виконують завдання :
Was sind deine Eltern von Beruf? Fragt einander!
Beispiel: -Was ist dein Vater von Beruf?
       -Mein Vater ist ! Und was ist deine ältere Schwester von Beruf?
       -Sie ist Anwältin.

Erzählen wir über unsere Verwandten.

 

 1. Jetzt sind wir auf dem Spielplatz. (Turnübung)

Zeige ohne Wörter einen Beruf. Die Mitschüler raten.

Die Redemittel:    Bist du ein/eine …   Arbeitest du in …

 

 1. Jetzt sind wir im Hörengasse.  Hier hört ihr 4 kleine Texte und arbeitet in 4 Gruppen. Nach dem Hören sollt ihr passende Wörter zu jeder Person bestimmen. Merkt die neue Wörter an!

verheiratet – nicht verheiratet

Stellt diese Personen vor.

 

 1. Jetzt spazieren  wir durch die Leseallee. (Die Kinder bekommen Texte “Familie Müller”, lesen, erfüllen die Aufgaben zum Text)

 

   Die Familie Müller ist nicht groß. Das sind 4 Menschen. Das sind Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Herr Klaus Müller arbeitet in der Klinik. Er ist Arzt. Frau Anna Müller arbeitet  im Gymnasium. Sie ist Lehrerin. Klaus und Anna Müller haben 2 Kinder-einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn besucht Universität. Er heißt Otto. Otto ist Student. Er ist 19 Jahre alt. In der Freizeit turnt er, spielt er Tennis, fährt Rad. Sein Hobby ist Sport. Die Tochter heißt Monika. Sie ist 15 Jahre alt. Monika ist Schülerin. Sie will Malerin werden. Ihr Hobby ist Malen.

 

 1. Ich zeige Bilder. Welche Sätze entsprechen diesen Bildern!
 2. Beantwortet die Fragen!

 • Was ist Herr Klaus Müller von Beruf?
 • Was ist Frau Anna Müller von Beruf?
 • Haben sie Kinder?
 • Wie alt ist Otto?
 • Wie alt ist die Tochter?
 • Was ist ihr Hobby?

 

 

IV Заключний етап.  

 1. Пояснення домашнього завдання.

Schreibe den Brief über Berufe in deiner Familie und was du möchtest werden

 

      2.    Підведення підсумків.

-   Чи сподобалося вам сьогодні на уроці? -   Яке із завдань було найважчим? -   Чи отримали задоволення від своєї роботи на занятті?


Тема:  Unser Alltag und die Natur. Наші будні та природа.

Тип уроку: комбінований урок.

Мета

Навчальна:  удосконалити знання, навички та вміння, набуті учнями з теми „Природа навколо нас ”;   вчити знаходити, розуміти та передавати нову інформацію.

Освітня :     поглибити знання учнів про навколишній світ.

Розвиваюча :  розвивати та вдосконалювати навички усного мовлення за матеріалами попередніх уроків; розвивати пізнавальну самостійність та увагу учнів, їхню фантазію, логічне та критичне мислення.

Виховна:     виховувати любов до природи, навколишнього середовища, формувати навички колективної роботи та культури спілкування

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, картки для групової роботи, ТЗН, наочність до теми «Природа».

 

Verlauf der Stunde

 

I. Einstiegsphase.

Guten Tag, Kinder! Wir haben heute eine ungewöhnliche Stunde. Die Schüler sitzen in 3 Gruppen, also wir arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe hat ihren Gruppenleiter. Die Gruppenleiter helfen mir in der Stunde und auch den anderen Schülern.

Und jetzt beginnen wir unsere Arbeit. Seht bitte an die Tafel: wir haben hier ein Rätsel:

Grüne Wälder.        A. in der Wüste

grüne Felder,           B. im Grünen

grünes Gras –          C. am Meer

wo ist das?               D. im Gebirge

Also, im Grünen – das heißt in der Natur. Und wie meint ihr, wie ist das Thema unserer Stunde? Wir werden über unseren Alltag und die Natur sprechen, lesen, hören und schreiben.

IMG_1209

 

II. Kontrolle der Hausaufgabe.

Ihr solltet für heute ein Plakat zum Thema „Unsere Natur ist in Gefahr!“ machen. Wer hat das beste Plakat?

 

 

III. Wortschatzarbeit.

Heute in der Stunde brauchen wir einige neue Wörter. Ihr seht sie an der Tafel.

im Grünen; der Faktor (-en); j-m. (Dat.) fremd sein; die Großstadt (-“-e); die Topfpflanze (-n); die Belastung (-en); etw. (Akk.) über alles lieben; einen Einfluss auf etw. (Akk.) haben.

Hört zu und sprecht sie nach. Nicht alle Wörter sind neu. Welche Bedeutung haben diese Wörter. Wollen wir jetzt mit den neuen Vokabeln arbeiten. Antwortet auf die Fragen:

 1. Verbringst du viel Freizeit im Grünen?
 2. Hast du viele Topfpflanzen zu Hause?
 3. Was liebst du in Natur über alles?
 4. Welche Faktoren der Naturverschmutzung kannst du nennen?
 5. Ist Mykolajiw eine Großstadt?

 

Seht an das Bild an! Das ist eine Großstadt. Was könnt ihr über diese Stadt sagen? Welche Probleme hat sie? Erzählt, gebraucht die Redemittel aus dem LB: Üb.2, S.115. Wir machen eine gemeinsame Erzählung. Wer möchte beginnen?

 

IV. Hörverstehen.

Ihr hört jetzt eine Erzählung über die Natur in unserem Alltag. Seid aufmerksam. Ihr hört den Text 2 Mal und dann sollt ihr die Aufgaben zum Text machen.

 

Natur in der Stadt

Städte sind in erste Linie der Lebensraum der Menschen. Hier arbeiten, erholen und leben sehr viele von uns. In Deutschland leben heute schon über 80 % der Bevölkerung in Städten.

Alltag in Hamburg, Köln oder Berlin: Radiowecker, U-Bahn, Computer, Telefon, Supermarkt. Wieder ist ein Tag vorbei, und man hat an diesem Tag kein Stück Natur gesehen. Und man hat es wieder nicht bemerkt. Oder doch? Dann tut es weh. Denn viele von uns sind so gerne im Grünen, viele lieben doch die Wälder, Seen und Blumen über alles.

Fast ein Viertel aller Deutschen lebt in den fünf größten Städten Deutschlands. Vielen von ihnen ist die Natur fremd. Lärm, Luft- und Wasserverschmutzung sind nur eine Seite der Belastung. Auch Freizeitgestaltung ohne Natur hat einen Einfluss auf die Gesundheit. Menschen, die rauchen oder viel in der verschmutzter Luft atmen, haben Probleme mit den Lungen. Medizinische Experimente haben gezeigt: Die Menschen, die oft im Grünen sind, sind gesünder und zufriedener. So zum Beispiel haben die Menschen, die oft im Garten arbeiten, weniger Risiko eines Herzinfarkts. Und die Menschen, die ein Haustier haben, leben länger.

 

Aufgaben zum Text. Richtig oder falsch?

 1. In Deutschland leben 85% der Bevölkerung in Städten.
 2. Im Alltag bemerken viele von uns die Natur nicht.
 3. Freizeit ohne Natur hat einen Einfluss auf die Gesundheit.
 4. Rauchende Menschen haben keine Probleme mit den Lungen.
 5. Wenn du viel im Garten arbeitest, ist dein Herz gesund.
 6. Viele Menschen haben Gärten und Haustiere.

 

Antworten: 1- ; 2+; 3+; 4- ; 5+; 6 -.

Habt ihr den Text gut verstanden? Wer hat nur richtige Antworten? Stellt jetzt die Noten.

 

V. Gruppenarbeit

Wir haben also über die Probleme in der Stadt gehört. Und das wichtigste Problem ist, dass wir fast keine Natur im Alltag sehen. Wie versteht ihr die Wortverbindungen „Freizeit ohne Natur“ und „Freizeit mit Natur“. Arbeitet in Gruppen und sortiert die Wörter richtig.

IMG_1223

IMG_1228

 

VI. Lesen.

Im Hörtext waren solche Wörter: „Viele Menschen in Großstädten haben aber keine Gärten und keine Haustiere.“ Wie können sie das Problem lösen und der Natur näher sein? Einige Menschen haben auf diese Frage geantwortet.

Ihr bekommt 5 Kleintexte, das sind 5 Erzählungen der Jugendlichen über ihres Leben und ihre Freizeit in der Stadt. Ihr sollt die Texte zwischen einander teilen und Aufgaben in der Gruppe machen.

 

Max:  Ich gehe oft mit meinen Freunden im Park spazieren, so sind wir unserer Natur näher. Und die Luft dort ist nicht so verschmutzt wie im Stadtzentrum. (Bild Nr. …)

Lina:  Zu Hause habe ich viele Topfpflanzen. Sie brauchen viel Pflege. Ich gieße sie mit gutem warmem Wasser. Und sie geben mir frische Luft.

(Bild Nr. …)

Katarina:  Ich wohne in einem Stadtviertel, wo es früher viel Grün gab. Und jetzt baut man dort neue Häuser, alles ist mit Beton und Asphalt bedeckt. Zum Glück ist der Tiergarten nicht weit von meinem Haus, deshalb gehe ich oft dorthin, sitze unter Bäumen, denke nach oder lese. (Bild Nr. …)

IMG_1229Julia:  Ich wohne in einem Hochhaus, im achten Stock. Zum Glück habe ich eine Dachterrasse. Hier verbringe ich gern meine Freizeit. Ich fühle mich hier frei und dem Himmel näher. Morgens mache ich hier meine Yogaübungen. Manchmal lade ich meine Freunde zum Sonnenbaden ein. (Bild Nr. …)

Lorenz:  Ich finde die Natur in der Stadt unter dem Regen. Das ist vielleicht komisch. Beim Regen bleibe ich nicht im Haus, sondern gehe aus. Ich genieße leere Straßen und frische Luft. Der Regen reinigt die Luft, nach dem Regen gibt es keinen Staub und Schmutz mehr. Und besonders schön finde ich den Regenbogen irgendwo zwischen den Häusern. (Bild Nr. …)

 

I.  Welches Bild passt wo?

Max: Nr.5; Lina: Nr.3; Katarina: Nr.1; Lorenz: Nr.2; Julia: Nr.4.

 

II.  Die Testaufgabe: Wählt die richtige Variante:

 1.  Lina sagt: „Viele Topfpflanzen zu Hause brauchen ….“
  1. viel Pflege
  2. frische Luft
  3. viel Wasser
 2.  Julia, was machen deine Freunde, wenn sie in die Dachterrasse kommen?
  1. Sie genießen die Freiheit.
  2. Sie machen Yogaübungen.
  3. Sie sonnen sich.
 3.  Lorenz: „Am besten gefällt mir ….“
  1. der Regenbogen.
  2. frische Luft und leere Straßen.
  3. wenn es regnet.
 4.  Max erzählt: „Im Park ist die Luft ….“
  1. so verschmutzt, wie im Stadtzentrum.
  2. sauberer.
  3. schädlich für die Gesundheit.
 5.  Katarina: „In der Freizeit ….“
  1. picknicke ich im Park.
  2. gehe in den Tiergarten.
  3. lese die Bücher zu Hause.

 

(1a, 2c, 3a, 4b, 5b) der Gruppenleiter prüft die Antworten und alle anderen beantworten die Fragen:

 1. Was macht Max in der Freizeit?
 2. Was hat Lina zu Hause?
 3. Wohin geht Katarina in der Freizeit?
 4. Was machen Julias Freunde, wenn sie in die Dachterrasse kommen?
 5. Was gefällt Lorenz am besten?

 

IMG_1237

VII. Sprechen.

Schreibt mit einem Wort oder Wortverbindung Antwort auf die Frage: Was ist die Natur in eurem Alltag? Kommt dann an die Tafel und klebt eure Blätter

 

 

VIII. Hausaufgabe  AB. S.74-75

 

 

IX. Zusammenfassung

Und jetzt eure Noten für die Stunde.

Ihr habt gut gearbeitet, die Aktivsten aber sind ….

Ich danke allen für die Arbeit. Ihr seid frei. Auf Wiedersehen!

 

 

docx
Додано
12 жовтня 2019
Переглядів
630
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку