18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Формування громадянської, інформаційної компетентностей на уроках зарубіжної літератури, інформатики та біології

Про матеріал

У посібнику вміщені зразки завдань для розвитку різних компетентностей на уроках для учнів 5-11-их класів. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик щодо розвитку різних компетентностей учнів.

Перегляд файлу

C:\Users\User\Desktop\логотип.jpg

 

 

Формування громадянської, інформаційної

компетентностей на уроках

зарубіжної літератури,

інформатики та біології

 

 

 

 

 

Центр підтримки освітніх галузей міського методичного кабінету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селидове

                                            2018


 

 

 

 

 

Упорядники - творча група вчителів Гірницької ЗОШ І-ІІІ        ступенів №17: Копачова О.Г. – учитель зарубіжної літератури; Степаненко А.І. – учитель інформатики; Пастушенко К. Є. – учитель хімії та біології.

 

 

 

 

 

 У посібнику вміщені  зразки завдань для розвитку різних компетентностей на уроках для учнів 5-11-их класів. Запропоновані розробки містять  елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик щодо розвитку різних компетентностей учнів.

 

 

 

 Для вчителів  освітніх галузей Державного стандарту

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стратегічно важливим у викладанні навчальних предметів є компетентнісний підхід, що покликаний забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство. Компетентнісний підхід зорієнтовано на розкриття, розвиток і реалізацію життєвих навичок, потрібних особистості в XXI столітті.

На симпозіумі Ради Європи «Ключові компетенції для Європи» був визначений перелік ключових компетенцій: вивчати, шукати, думати, співпрацювати, братися за справу, адаптуватися. 

 Упровадження компетентнісного підходу дозволить розбудувати Нову українську школу й сформувати нове покоління громадян України з високою культурою та світоглядом.

Школа бере на себе місію створення  нового освітнього  середовища,  де  панує  атмосфера  педагогічної  творчої співпраці  вчителів  – однодумців, учнів і батьків, де впроваджуються  нові технології  навчання  і  виховання, розвиваються інтелектуальні здібності, формується культура творчого мислення, а набутті знання і навички використовуються для конкурентоспроможної  діяльності у будь-якій  сфері  суспільного  життя.

 

Сучасний урок має формувати в учнів життєві компетентності, впевненість у своїх можливостях, вміння критично оцінити ситуацію, себе, свої сили. Важливо, щоб учні за допомогою отриманих знань, набутих умінь, могли знайти практичне застосування здобутим вмінням і навичкам, оскільки освіта сприяє формуванню особистості, здатної до життєтворчості.

        Ідея компетентнісно спрямованої освіти органічно пов’язана з такими значущими соціальними цінностями як свобода вибору, творчий підхід, свобода совісті, життєвий досвід. Школяреві необхідно чітко знати і розуміти, які його дійсні можливості і як можна підвищити свою готовність до завтрашнього дня, як краще використати свої розумові здібності з користю для себе та суспільства. Тому сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу, а отже, й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною.

 

 

 

 

 

 

 

Копачова Олена Григорівна

 

Описание: C:\Users\Алина Игоревна\Downloads\Сканировать2.JPG

 

Відомості про педагога

 

Посада: вчитель зарубіжної літератури

Стаж безпосередньої педагогічної діяльності: 14 років

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст І категорії

 

 

Громадянська компетентність

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, все більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. У вступі до Державного стандарту найпершою серед компетентностей названо громадянську. «Громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства». Тому розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій  є актуальним і перспективним.

  Уроки формування громадянської  компетенції  - утвердження високих моральних ідеалів, формування гармонійно розвиненої особистості, активної життєвої позиції учня. Завдання - засобами художнього слова зуміти знання  перетворити в переконання, зробити ці ідеї осмисленими, усвідомленими, глибоко продуманими. Вони повинні стати органічною потребою, невід’ємною частиною життя, нормою поведінки кожного учня. Адже зберегти і зміцнити нашу державу можуть громадяни, які люблять свою Батьківщину, свою країну.                                                                            Формування  громадянської  компетенції   сприяє                                                 • світогляду на основі духовних цінностей;                                                                        • расової, етнічної, соціальної, ґендерної, релігійної толерантності;                                                                          • почуття відповідальності за прийняті рішення та їх виконання;                                                                                • поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей;                                                                      • досвіду громадянської поведінки (прояви громадянських почуттів, зокрема в ситуації ризику, протидія аморальним явищам, відстоювання прав людини);                                                                                                        • громадянського і державницького світогляду особистості.

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

Клас  5

Тема. Світ дитинства. Елеанор Портер. «Полліанна». Роль Поліанни в житті жителів міста.

Час: 15 хв.

 Вправа «Сильні сторони особистостей як потенціал для суспільства».

Інструкція.

Учні отримують завдання взяти участь у трикроковій дискусії.

1. Індивідуальна робота: поміркуйте про сильні сторони, які ви маєте, та напишіть їх назви на аркуші паперу (2 хв.).                                                  

2. Робота в парі: обговоріть, у яких ситуаціях ці сильні сторони можуть допомогти вашому класу (3 хв.).                                                                                          3. Робота у четвірках: обговоріть, як сильні сторони малої групи можна використати у ситуаціях, що відбуваються поза шкільним життям: в родині, з сусідами, на гуртку, в місцевій громаді тощо (3 хв.).                                                   Спільне обговорення результатів: презентація кожною групою обговореної ініціативи (сильні якості групи та ситуація, в якій ці якості можна було б використати) (7 хв.).                                                                                                       Мета.  Дати розуміння, що різні сильні сторони особистості комбінуються для досягнення успіху; що, проявляючи ініціативу та відповідальне ставлення, набуваєш сили для позитивних змін життя громади.                      Підсумки.  Орієнтація на усвідомлення учнями важливості прояву ініціативи та відповідального ставлення до соціальних проблем суспільства, потенціалу використання особистісних сильних сторін та здібностей як джерела сили для спільноти; проведення паралелі між прикладом участі, відповідальності та впливу головної героїні роману Поліанни на вирішення проблем громади і особистими можливостями учнів.

 

Клас  5

Тема. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Зв’язок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

Час: 15 хв.

Вправа «Системи цінностей»                                                                           Інструкція

1. Кожному учаснику видається перелік із 20 цінностей, викладений у довільній послідовності: соціальний успіх, кохання, слухняність, безпека, мир, порядок, людська гідність, гарне ставлення до себе, рівність, повага інших, чесність, родина, солідарність, відповідальність, справедливість, толерантність, свобода, конкуренція, здоров’я, патріотизм. 

2. Учні працюють у парах. Учитель просить учнів розділити цінності зі списку на три категорії: «У першу слід поставити цінності, які ви вважаєте найважливішими; у другу – менш важливі; і зрештою, у третю – ті, що не можна класифікувати».                                                                                                     3. Обговорення відбувається в групах з іншими парами. Учні збираються у групи по три особи та порівнюють свої системи (списки першої категорії), ставлячи такі запитання:                                                                                                            • Чому я обрав(-ла) цю цінність як найважливішу?                                                              • Як дана цінність проявляється в моїй поведінці?                                                                • Які є перешкоди для її реалізації?                                                                                         • Які індивідуальні ставлення є протилежними справжнім колективним зобов’язанням?                                                                                                                  Мета.  Формувати розуміння про існування різних систем цінностей та розмаїття поглядів, вибір цінностей, що ґрунтуються на свободі особистості, думки, віри та самовираження, орієнтир на важливість гуманістичного підґрунтя.                                                                                                                  Підсумки.  Жодна ієрархія не є пріоритетнішою за іншу. Повага до особи є таким принципом і правилом, що робить можливим прийняття або відхилення певних дій відповідно до цінностей. У фольклорі закарбовано цінності народу, взаємодіють культури, перетинаються традиції різних народів, етнічних груп. Так, ми бачимо спільні риси й водночас розбіжності, зумовлені національною своєрідністю. Проте якою б не була ієрархія цінностей в різних культурах – це насамперед гуманістичні цінності: система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.

 

 Клас  6

Тема. Пригоди і фантастика. Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан».  Проблема рабства в романі.

Час: 15 хв.

Вправа «Репортаж «Торгівля людьми, або Рабство по-сучасному».  

Інструкція

1. Учні об’єднуються в 4 групи та отримують завдання підготувати короткі замітки (5–7 речень) для репортажу «Шкільних новин». Способом жеребкування групи обирають теми заміток: «Форми сучасного рабства», «Законодавство та відповідальність за торгівлю людьми», «Шляхи потрапляння до тенет торгівлі людьми», «Способи захисту від торгівлі людьми». Для підготовки заміток учні можуть використати:

• Роздатковий матеріал: стаття 4 «Заборона рабства та примусової праці» Європейської конвенції про захист прав людини (версія для дітей) («Компасіто», с. 320) або Європейська конвенція про захист прав людини (спрощена версія) («Компас», с. 610);

• Інтернет-мережу;

• газети, журнали.                                 

2. Презентація міні - репортажів (кожна група обирає одного учасника – репортера, який має повідомити підготовлену інформацію).                            

 3. Учні отримують домашнє завдання: підготувати для шкільної газети статтю «Торгівля людьми, або Рабство по-сучасному», об’єднавши підготовлену групами інформацію.

 Мета.  Розкрити проблему сучасного рабства, формувати повагу до прав людини і розуміння відповідальності, яка з цим пов’язана, акцентувати увагу на відповідальності громадян – дотримання закону.                                         Підсумки.  Орієнтація на розуміння учнями, що заборона рабства і примусової праці є одним із «абсолютних прав»; усвідомлення особистої відповідальності й причетності до суспільних проблем та відповідальності держави за порушення прав людини; знання, як у сучасному світі можна протидіяти рабству та примусовій праці, у тому числі дитячій праці (знання про існування проблеми, шляхи потрапляння до тенет торгівлі людьми, способи захисту, телефони «гарячих ліній» тощо); проведення паралелі з твором, де автор виступає проти рабства чорношкірих африканців колонізаторами та їхніми ж, ворожими племенами.

 

 

Клас  7

Тема. Сучасна література. Я і світ. Айзек Азімов. «Фах». Роздуми про майбутнє людини і людства.

Час: 15 хв.

Вправа «Наше майбутнє».                                                                       Інструкція

1. Учитель пропонує учням озвучити свої думки про те, як змінилося суспільство протягом певного часу. Можна продемонструвати старі фотокартки: як місцева площа міста/села виглядала десять чи двадцять років тому. Також можна подумати про глобальні зміни. Наприклад, про те, що тридцять років тому Інтернет був предметом наукової фантастики, але наразі підключення до Інтернету є в багатьох школах, бібліотеках, будинках.

2. Після короткого обговорення учасники об’єднуються в групи по 3–4 особи.

3. Завдання групам: зробити ескіз міст майбутнього, які відображають їхні ідеали і прагнення.                                                                                                              4. Для виконання вправи можна представити    орієнтовний перелік запитань:

• Хто буде жити тут? Люди, які народилися тут, або новачки? Якого віку вони будуть?                                                                                                                          • Яким буде їхнє повсякденне життя? Як вони будуть їздити та подорожувати? Яким буде навколишнє середовище?                                                           

 • Якими будуть їхні будинки?                                                                                                    
 • Якими будуть їхні школи?                                                                                               
 • Яке наукове відкриття чи нова технологічна розробка змінить нашу свідомість? Якими можуть бути її переваги та загрози для розвитку суспільства?                                                                                                                              

5. Орієнтовні запитання для загального обговорення:                                                                                                   

 • Як ви почувалися у ролі творців майбутнього?                                                               
 • Який аспект було висвітлити найважче? Чому?                                                                   
 • Від чого залежатиме — позитивними чи негативними будуть наслідки для людини,  планети,  всесвіту від практичного застосування наукового відкриття?                                                                                                              Мета.  Орієнтувати на розуміння, що почуття відповідальності за свою діяльність та її результати дає змогу адекватно й об’єктивно оцінювати себе як частинку суспільства, як соціального діяча та громадянина.                        

 Підсумки.  Орієнтація учасників на розуміння того, що майбутнє не є визначеним, це те, що ми робимо та за що маємо нести відповідальність, у тому числі навчитися поводитися з власними знаннями, зберегти планету для наступних поколінь; від того, як використовуються практично наукові досягнення, залежить майбутнє людства (реальним прикладом безвідповідального ставлення може стати Чорнобильська катастрофа).

 

Клас 8

Тема. У пошуках себе і високого польоту. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Проблема відповідальності у творі.

Час: 15 хв.

Вправа «Відповідальність»

Інструкція

 1. Учитель демонструє схему з заголовком «Беремо відповідальність за...». Навколо схеми вчитель кладе різні фото з журналів: тварина, група  людей, одна особа, дитина, озеро/річка, їжа, меблі, серце, сміття...                                                                                                                                    2. Учні залучаються до обговорення проблеми, суть якої відображено у схемі:

 • Що означає взяти відповідальність за когось?                                                                  
 • Подумайте, що є складним у цьому?
 • Що вам у цьому подобається?                                                                                 

Після короткої дискусії учні отримують завдання подумати про різні професії, пов’язані з відповідальністю (за іншого/інших, за речі тощо). Список професій записується на дошці.

3. Учні об’єднуються в пари (трійки) вибирають професію зі списку та готують (прописують на папері) коротке повідомлення про людину, яка працює в обраній сфері, за такими запитаннями:                                                               

 • Яку роботу здійснює ця людина?                                                                                      
 • За кого або за що ця людина відповідальна?                                                                  
 • Які наслідки для держави, сім’ї, школи, громади будуть, якщо цій людині бракує відповідальності?                                                                                             
 • У чому може виявитися складність для цієї людини?  

4. Презентація напрацювань (група обирає одного спікера, який повідомляє напрацьовану інформацію).                                                                                      Мета.  Сформувати розуміння взаємозв’язку між обов’язками та відповідальністю; підвищити обізнаність учнів стосовно відповідальності у професійній діяльності.                                                                                             Підсумки.  Орієнтація на усвідомлення того, що відповідальність – одна з найголовніших цінностей у житті; від буденного життя до вибору професії важливим є розуміння рівня обов’язків та відповідальності. Проведення паралелі з твором, автору якого важливіше всього було знайти способи захистити кращі якості в людині – природність, справедливість, відповідальність за свої вчинки.                                                                   Передумови.  Учитель обговорює за що і за кого почував себе відповідальним маленький принц, у чому проявлялася його відповідальність?

 

Клас  9

Тема. Просвітництво. Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера». Сатиричне змалювання державного устрою, законів та звичаїв Ліліпутії.

Час: 15 хв.

Вправа «Хороший закон – поганий закон. Що робить закон хорошим?».

Інструкція

1. Учитель роздає кожному учневі дві картки – одна з літерою «А» (зелена), інша – «В» (червона).

2. Далі вчитель пояснює учням, що вони почують про так звані уявні правила (закони) та зможуть вирішити, які ці правила (закони) – хороші чи погані. Для хороших правил/законів вони застосують картки «А», для поганих – «В». Учитель читає закони/правила одне за одним. Кожного разу учні повинні піднімати свої картки залежно від того, як вони оцінюють правило/закон. Якщо у школі чи класі вироблено певні правила, то саме їх можна використати для аналізу.

 Приклади правил/законів, що їх може використати учитель:

 • Усі громадяни повинні сповідувати одну релігію.
 • Убивство – це неприпустимо.
 • Громадянам повинно бути дозволено самим вирішувати,  якою  стороною  дороги їхати.                 
 • Не можна говорити неправду.
 • Кожна людина сама визначає рівень особистої відповідальності.                                                                                              

3. Далі вчитель пропонує учням об’єднатися у групи (по 5–6 осіб) та спробувати визначити фактори, що роблять правило/закон хорошим:  Що робить правило/закон хорошим?

4. Групи повинні представити свої  ідеї класу. Учитель спонукає учнів подумати над певною низкою принципів (їх можна записати на дошці), що можуть бути застосованими до законів/правил та що можуть зробити їх хорошими. Зокрема: Рівноправність, Справедливість, Повага, Участь, Відповідальність.                                                                                                               5. Також учитель може прокоментувати ключові критерії привил/законів.             

 • Корисність – дає можливість суспільству зручно функціонувати, наприклад, закони, що стосуються безпеки на дорогах.
 • Загальне благо – стосується не тільки підтримки особливих груп, а й усіх здорових людей.
 • Законна сила – якщо більшість бажає підкорятись, то поліція може легко затримати того, хто порушує закон  тощо.                                                                                               

Мета.  Сформувати розуміння необхідності бути обізнаними та усвідомлювати фактори, які визначають, що робить правила/закон хорошим.

Підсумки.  Орієнтир на усвідомлення учнями важливих критеріїв вдалих правил/законів; брати на себе відповідальність означає вирішувати дилеми: збирати інформацію, аналізувати наслідки, визначати пріоритети, ухвалювати рішення; проведення паралелі: головний герой твору Гуллівер, як і його автор, найбільше цінує в житті свободу, обстоює демократичні цінності: рівноправність, справедливість, повагу, відповідальність. Передумови.  Учитель та учні обговорюють правила та закони жителів країн, до яких подорожував головний герой Гуллівер.

 

Клас  7

Тема.  Шолом-Алейхем. Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу

Час: 15 хв.

Вправа «Доста»

Інструкція

1. Учасники об’єднуються у невеликі групи від 2 до 3 осіб, які поділяють вiдчуття та погляди. Це може бути пов’язано з їхньою етнічною ознакою або громадянською, це також може бути пов’язано з різними соціальними або релігійними групами. Як варіант можна надати список категорій і попросити учасників визначити себе як одну з них, наприклад, як прихильника конкретної футбольної команди, як людини, що вивчає іспанську, або як людини, яка має пристрасть до хіп - хопу, гри в теніс, до плавання тощо.

2. Учасники отримують роздатковий матеріал із фактами про жорстоке поводження, що випало на долю населення X (не розкриваючи їм назву групи населення – євреї), читають його.                                                  

  Мета.  Підвищення рівня обізнаності про жертви Голокосту, уболівання за долю єврейського народу, який пережив погроми і приниження; зв’язок із сучасністю та вироблення спільних дій для запобігання приниженню та дискримінації груп людей за різними ознаками (релігійними, національними тощо).

Роздатковий матеріал

• У період між 1933 і 1945 роками під час Голокосту було вбито понад 11 мільйонів чоловіків, жінок і дітей. Приблизно шість мільйонів із них були Х.

• Наймасовіше вбивство при Голокості сталося у вересні 1941 року в урочищі Бабин Яр у Києві в Україні, де було вбито більше 33 000 Х всього за два дні.

• 9 листопада 1938 року на території Німеччини та Австрії сталася Кришталева ніч або Ніч розбитих вітрин, коли нацисти віроломно напали на Х громади. Нацисти зруйнували, пограбували і спалили понад 1000 синагог, знищили більше 7000 підприємств. Вони також зруйнували Х лікарні, школи, цвинтарі і будинки. Коли все було скінчено, 96 Х були вбиті і 30000 заарештовано.

• На перших етапах знищення європейських Х нацисти насильно переселяли їх в гетто і дотримувалися політики непрямого винищення, позбавляючи Х основних засобів до існування. У найбільшому Варшавському гетто в Польщі кожен місяць помирало близько 1% населення.

• Приблизно 1/3 частина наявного на той час Х народу була вбита при Голокості.

 Відповідь на питання 

• Що ви відчували, коли читали інформацію?

• Про яких саме людей іде мова у поданій інформації?

• Які інші групи людей нацисти прагнули знищити? (учитель записує на дошці групи, які називають учні: люди з обмеженими можливостями, роми та сінті, африканські та змішані раси європейців тощо).

• Які групи людей можуть переслідуватися у наш час? (учитель обводить групи людей, які вже були названі, та доповнює список на дошці)  Після обговорення учні у малих групах продумують по одній пропозиції, які б стали реальною допомогою групам людей (зі списку на дошці), озвучують їх та створюють «Список спецiальних пропозицій».

Інструкція

1. Учитель пояснює, що в цій вправі учасники будуть обговорювати свої переконання та віру, деякі люди можуть бути глибоко релігійними, інші не дуже, а деякі, можливо, не мають жодної релігії.             

2. Важливо акцентувати, що захист релігійних переконань від образ і наклепу, як і паплюження релігійних символів, підпадає під сферу свободи релігії. Проте захист свободи думки та слова не означає повний імунітет від критики переконань. Таким чином, чесний, відкритий запит прийнятний тоді, коли висловлювання не є мотивовані забобонами та дискримінацією.            

 3. Учасники об’єднуються у групи приблизно по 4–6 осіб. 4. На столі всередині кожної групи розміщуються декілька карток (кількість карток учитель вибирає в залежності від того, скільки є часу на виконання вправи) лицьовою стороною донизу. Учасники по черзі беруть картку, читають її вголос, а потім коментують прочитане. Потім інші учасники мають можливість навести приклад зі своєї власної релігії або досвіду. Таким чином, вони отримають широке бачення з питань, пізніше можуть обговорити теми, які сприяли створенню особливого інтересу.   

 Обговорення   

• Наведіть приклади ігнорування та упередженного ставлення до релігійних і нерелігійних традиції у нашій країні.

• Що ми можемо зробити, щоб зменшити ігнорування та упередження?

 • Які цінності та переконання різних релігій об’єднують людей та народи?                      

     Підсумки.  Права людини є універсальним стандартом. Вони є компонентом кожної релігії, кожної цивілізації. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів (Загальна декларація прав людини, стаття 18). Роздатковий матеріал. Картки з твердженнями Чоловіки і жінки мають різні функції і ролі в нашій життєвій позиції, наприклад, щодо проведення церемоній. Нас учать допомагати нужденним і бідним. Злочини та дискримінації були скоєні або тривають тепер в ім’я моєї життєвої позиції. У нас є конкретний термін у календарі для проведення посту. Наша життєва позиція має певні моральні норми і правила щодо шлюбу, сексуального життя. Ми віримо в цінність життя як у найголовнішу річ для збереження світу. Наша життєва позиція заснована на священних книгах або писаннях. У нас є власний календар, який часто відрізняється від офіційного. Наша життєва позиція вчить толерантному ставленню до інших релігій та вірувань. Ми віримо, що життя має не тільки матеріальний, але й суттєвий духовний вимір. Ми віримо в життя після смерті і в Страшний суд. Наш Новий рік святкуємо не 1 січня. Ми вшановуємо померлих принаймні раз на рік і відвідуємо цвинтарі. Ми повинні молитися кілька разів на день. Ми організовуємо школи і класи, де дітей вчать нашої життєвої позиції. Ми вважаємо, що у нас є особливі відносини з Творцем. У нас є наші власні історії про те, як був створений світ. Ми вважаємо, що сенс і мета життя – в постійному творчому пошуку. Наша життєва позиція вчить не тільки духовності, а також тому, як має функціонувати суспільство. Наша життєва позиція забезпечує етичні рамки, де моральні цінності чітко визначено.

 Додаткова інформація. «Dosta» – це слово у ромів означає «достатньо», це назва інформаційно-пропагандистської кампанії, яка спрямована на об’єднання спiльнот не романського походження, але близьких до них. Інформацію про «Доста» можна знайти на сайті htp://dosta.org. Є й інші сайти, які містять iнформацію про Голокост, яку можна використовувати для дослідження: htp://isurvived.org; htp://www.preventgenocide.org                                Підсумки. Трагедія Голокосту – це урок для всього людства, застереження щодо розповсюдження ксенофобії. Відзначаючи пам’ять невинних жертв, ми повинні бути рішучими у боротьбі з будь-якими проявами жорстокості, нетерпимості до людей різних груп. Акцентування уваги на розумінні перекладу імені Шолом-Алейхема – «мир вам», що так актуально звучить нині на всіх мовах як заклик до миру, єдності та злагоди.

 

 

Клас  9

Тема. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу

Час: 15 хв

Вправа: «Цінності, що об’єднують»                                                                        Інструкція

1. Учні об’єднуються у групи. Кожна група отримує роздатковий матеріал: тексти твору «Ода радості» та інформаційні повідомлення (одна частина груп «Рада Європи», інша – «Європейський Союз»).                            2. Учитель пропонує для прослуховування музичну версію «Ода радості».           

 3. Завдання: знайти та відзначити цінності, задекларовані у творі Ф. Шиллера та в інформаційних текстах, обговорити та пояснити логічні паралелі/зв’язки знайденої в текстах інформації.                                                                                         4. Презентація: спікери від груп повідомляють про результат завдання.             

      Мета.  Сприяти становленню активної позиції учнів стосовно ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в Україні та Європі.

Обговорення 

• Чому «Ода до радості» стала гімном Європейського Союзу?  

• Як цінності, задекларовані Радою Європи та Європейським Союзом, можуть сприяти відкритості до інших культур,  переконань,  поглядів, мирному співіснуванню людей?                                                                                       Роздатковий матеріал.  «Рада Європи» Ра́да Євро́пи (англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe) – міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Рада Європи виступає за свободу слова і засобів масової інформації, свободу зборів, рівність і захист меншин. Вона розпочала кампанії з таких питань, як захист дітей, боротьба з пропагандою ненависті в Інтернеті, за права ромів, найбільшої меншини Європи. Рада Європи допомагає державам-членам у боротьбі з корупцією і тероризмом, а також провести необхідні судові реформи. Її група експертів у галузі конституційного права, відома як Венеціанська комісія, пропонує юридичні консультації для країн у всьому світі. Рада Європи захищає права людини в рамках міжнародних конвенцій, таких як Конвенція про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насиллям у сім’ї та Конвенція про кіберзлочинність. Вона стежить за прогресом держав - членів у цих сферах і дає рекомендації через незалежні контрольні експертні органи. Держави-члени Ради Європи більше не застосовують смертну кару.                                                 Цінності Ради Європи:                                                                                               

1. права людини;                                                                                                               

2. демократія;                                                                                                                          

3. верховенство права.                                                                                              

День Європи (Рада Європи) – це день щорічного святкування миру та єдності в Європі. Існують два різні визначення Дня Європи: 5 травня як день заснування Ради Європи і 9 травня як день народження Європейського Союзу.

«Європейський Союз» Європейський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU)  економічний та політичний союз 28 держав - членів, що розташовані здебільшого у Європі. Європейські цінності є стандартами певних технологічних процедур у різних галузях життя суспільства і діяльності держави, наприклад, для формування органів державної влади й управління (стандарти демократії), взаємодії гілок влад, діяльності партій та існування багатопартійної системи загалом, ставлення влади і громадян до права, взаємодії між державою і громадянином (аспект прав та свобод людини), управління економікою (в тому числі освітою й наукою), налагодження діалогу влади з суспільством і    т. ін.                                          

         Основні європейські цінності, що наводяться профільними організаціями та на яких базується європейська спільнота, це

  • повага до людської гідності,                                                                                                 • фундаментальні права, включаючи права спільнот та родин,                                      

• свобода (волевиявлення, свобода слова, свобода ЗМІ),                                           

• демократія,                                                                                                                               • рівність усіх членів суспільства, включаючи меншини, та незалежно від гендеру,                                                                                                                                • верховенство закону,                                                                                                           • плюралізм,                                                                                                                                                           • відсутність дискримінації,                                                                                            • толерантність,                                                                                                                         • справедливість,                                                                                                                 • солідарність,                                                                                                                         • відповідальність,                                                                                                        • рівні гендерні права.                                   

День Європи (Рада Європи) – це день щорічного святкування миру та єдності в Європі. Існують два різні визначення Дня Європи: 5 травня як день заснування Ради Європи і 9 травня як день народження Європейського Союзу.                                                                                                                        Підсумки.  Акцентується увага, що в основі твору «Ода радості» лежить властивий Шиллеру принциповий оптимізм, віра в людину, переконаність у тому, що люди можуть зріднитися одне з одним.  Цей гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, які відстоює Європа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненко Аліна Ігорівна

 

Описание: Описание: https://lh4.googleusercontent.com/O6UHioeq0ZzQSuDQ5-JAYtJFPHRFUV2NtZYll0RwPlk_h-OtPi7T8BZ8TEo6XicHvTfE-lXux1l2v4OMHAATfuXr-dkpqL-Mlf0fhqjkHg6ozxqyEA=w371

 

Відомості про педагога

 

Посада: вчитель інформатики

Стаж безпосередньої педагогічної діяльності: 7 років

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст

Інформаційна компетентність

В тлумаченні терміну «інформаційна компетентність» найчастіше мається на увазі використання комп'ютерних інформаційних технологій, а точніше визначення слід трактувати як «комп'ютерна інформаційна компетентність». У дослідженнях учених поняття «інформаційна компетентність» трактується як: складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних знань, практичних умінь у області інноваційних технологій і певного набору особистісних якостей; нова грамотність, до складу якої входять уміння активної самостійної обробки інформації людиною, прийняття принципово нових рішень в непередбачених ситуаціях з використанням технологічних засобів.

Інформаційна компетентність виявляється в умінні технологічно мислити і передбачає наявність аналітичних, проектних, прогностичних умінь в засвоєнні і застосуванні інформації.

Завдання розвитку інформаційної компетентності

 • збагачення знаннями і уміннями з області інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей;
 • здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі.

 

Елементи інформаційної компетентності

 • Мотивація, потреба й інтерес до набуття знань, умінь та навичок в області технічних, програмних засобів й інформації;
 • Сукупність суспільних, природничих і технічних знань, які відображують систему сучасного інформаційного суспільства;
 • Знання, що складають інформативну основу пошукової пізнавальної діяльності;
 • Способи та дії, що визначають операційну основу пошукової пізнавальної діяльності;
 • Досвід пошукової діяльності в сфері програмного забезпечення й технічних ресурсів;
 • Досвід відношень «людина - комп’ютер»

 

Види інформаційних компетентностей учнів

 • елементарні – засвоєння на початковому рівні необхідної навчальної інформації (потребують обов’язкового вдосконалення на наступному рівні);
 • базові – володіння оптимальним обсягом інформації, необхідним для засвоєння основного навчального змісту; вміння критично осмислювати масиви інформації: порівнювати фрагменти з різних джерел з однієї тематики; визначати їх достовірність, вилучати інформацію, потрібну для роботи; узагальнювати її;
 • творчі – створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої та перетвореної інформації.

Життя вимагає і від учня, і від учителя самостійного отримання інформації і вміння обробляти її і застосовувати на практиці.

Отже, чим принципово урок інформатики відрізняється від інших навчальних предметів?

По-перше, наявністю спеціальних технічних засобів, в першу чергу - персонального комп'ютера для кожного учня, а також задіяної в навчальному процес оргтехніки, мультимедійних пристроїв.

По-друге, комп'ютерний клас, в якому проводяться уроки, організований особливим чином: кожен учень має, з одного боку, індивідуальне робоче місце, а з іншого - доступ до загальних ресурсів; відповіді біля дошки практикуються значно рідше, ніж на інших уроках, зате більше вітаються відповіді з місця; навіть візуальний контакт з однокласниками і вчителем будується трохи інакше, ніж на інших уроках. Це створює особливі умови для розвитку комунікативних компетентностей.

По-третє, саме на уроках інформатики активна самостійна діяльність, створення власного, особистісно-значущого продукту можуть бути природним чином організовані педагогом.

Нарешті, по-четверте, предмет інформатика відрізняє явна висока мотивація учнів. Як правило, цих уроків чекають, молодші заздрять старшим, що вивчають інформатику. Якась початкова "романтизація" комп'ютера та роботи на ньому створює вчителю інформатики сприятливі початкові умови для роботи в класі, розвитку компетентності цілепокладання. І для органічного впровадження компетентнісного підходу.

Розглянемо, яку діяльність у рамках предмета інформатики вчитель може організувати в напрямку розвитку кожної з ключових компетенцій.

Як було вже сказано вище, немає жодного сумніву в тому, що уроки інформатики покликані впливати на формування та розвиток інформаційних компетенцій. Можна виділити наступні види діяльності:

 •    Знайомство з комп'ютером як з пристроєм по роботі з інформацією, отримання технічних навичок по роботі з різними пристроями і приладами (навушники, колонки, принтер, сканер, web-камера і т.п.),
 •    Володіння способами роботи з інформацією:
 •       пошук в каталогах, пошукових системах, ієрархічних структурах;
 •       витяг інформації з різних носіїв;
 •       систематизація, аналіз і відбір інформації (різні види сортування, фільтри, запити, структурування файлової системи, проектування баз даних і т.д.);
 •       технічно навички збереження, видалення, копіювання інформації і т.п.
 •       перетворення інформації (із графічною - в текстову, з аналогової - в цифрову і т.п.)
 •    Володіння навичками роботи з різними пристроями інформації (мультимедійні довідники, електронні підручники, Інтернет-ресурси, тощо)
 •    Критичне ставлення до одержуваної інформації, вміння виділяти головне, оцінювати ступінь достовірності (релевантність запиту, мережеві містифікації, і т.п.)
 •    Уміння застосовувати інформаційні та телекомунікаційні технології для вирішення широкого класу навчальних завдань .

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

Тема. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007.

Етап уроку: вивчення нового матеріалу

1. Формули в Excel. (робота з підручником)

Формула – це вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці. В Excel формула це послідовність символів, що починається зі знака рівності  =. У цю послідовність символів можуть входити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

Оператори, які використовуються у формулах

Позначка

Дія

+

Додавання

-

Віднімання

*

Множення

 /

Ділення

^

Піднесення до степеня

%

Операція відсотка (застосовується до окремого числа)

При обчисленнях за допомогою формул дотримується прийнятий у математиці порядок виконання арифметичних операцій.

 

Приклади формул:

Математичні формули

Формула в Excel

55+:2

=55+3^2+(-4)^3/2

= 7+5^3/(6*8)

=(17*5+21)/(43*4-41)-4^3*6

=A2/(C2-4)+(4+B2)/(8-D2)*2,4

Як приклад, введемо формулу для обчислення площі прямокутника S=a*b .

Клітинки А2:В3 заповнюють самостійно. У клітинку С2 ставлять курсор і в рядку формул записують формулу =А2*В2. Щоб не набирати формулу вручну, можна поставити курсор у клітинку С2, у рядку формул набрати знак =, а потім клацнути на клітинці А2, її кольоровий запис з’явиться у рядку формул і в клітинці С2, потім набрати знак * і виділити клітинку В2 (аналогічно як А2) і натиснути Enter.

У клітинці C2 з’явиться число площі прямокутника. За допомогою маркера заповнення протягнути це значення на інші клітинки і вони заповняться автоматично.

 1.               Посилання на клітинки.

Посилання на клітинку складається з адреси клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходиться не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться формула. Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за цією формулою використовуються дані із цих клітинок.

У клітинці С2 міститься формула =А2*В2, якій при введених у клітинки А2 і В2 числах 3 і 2 відповідає число 6, тобто 3*2=6. Якщо дані в клітинках А2 і В2 зміняться, то і в С2 автоматично зміниться.

 1.               Модифікація формул при копіюванні.(робота з Інтернет-джерелами)

Під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Копіюючи формулу можна отримати таку саму, а можна отримати формули що не дублюють початкову. Різниця в виді формули тільки у виді посилання на комірки.

 

Посилання бувають:

 •             Відносними (А4) – посилання, які при копіюванні коригуються відносно напрямку копіювання (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4+В4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3+В3, або С5 = А5+В5)
 •             Абсолютними ($А$4) посилання залишається постійним при копіюванні, адреса клітинки не змінюється (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В$4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому В4 залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3*$В$4, або С5 = А5*$В$)
 •             Комбінованими (мішаними) ($А4, А$4) посилання в якому або назва стовпця є абсолютною, а номер рядка ні, або навпаки. (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому В4 не залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3*$В3, або С5 = А5*$В5).
 1.               Помилки при введенні формул та чисел.

Значення помилки

Причина

# ДІЛ/0

Задано ділення на 0

#Знач!

Вказано неправильний аргумент або оператор

#Ім’я

Вказано недопустиме ім’я

#Н/Д

Значення відсутнє

#Пусто!

Задано область перетину двох діапазонів, що не перетинаються

#Посил!

Вказано некоректне посилання

#Число!

Помилка при використанні або одержані числа

####

Число не вміщується у клітинку за довжиною

 

Щоб перевірити помилки натискаємо меню Сервіс – Перевірка наявності помилок.

 

 

 

 

 

 

 

7 клас

Тема. Розв’язування компетентнісних задач

Етап уроку: закріплення знань

Практичне завдання «Калькуляційна картка»

У раціон відпочивальників у літньому таборі «Калинка» вирішено було ввести нову страву. Завідувач їдальні дав вам завдання скласти калькуляційну картку страви «Запіканка сирна з родзинками». Складіть калькуляційну картку відповідно до наданого бланка страви. Зробіть розрахунки за допомогою Майстра фінкцій. Вихід готової страви складе 900 грн. Націнка 7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас

Тема. Складання та виконання алгоритмів з повторенням.

Етап уроку: закріплення знань

Практичне завдання «Фанфари»

Зміни проект Фанфари так, щоб мелодію виконували духові інструменти, а в алгоритмі було використано найменшу кількість команд

 1. У середовищі Скретч відкрий проект фанфари, збереже­ний у папці Навчальні проекти. Запусти його на виконання. Переконайся, що мелодія фанфар звучить тричі
 2. Зміни параметри команди Задати інструмент так, щоб мелодію виконували духові інструменти
 3. Виділи команди, що повторюються, та помісти їх у тіло циклу, обравши потрібну команду повторення
 4. Видали зайві команди. Запусти програму на виконання та переконайся, що мелодія не змінилась
 5. Збережи проект з іменем Фанфари у своїй структурі папок

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання « Квітка»

Засобами графічного редактора подай алгоритм створення квітки з одного фрагмента — пелюстки. Скористайся одним із шаблонів структури повторення, який збережено у файлі Алгоритми і виконавці/Повторення шаблони.jpg, та фрагментом проекту в середовищі Скретч.

 1. У графічному редакторі відкрий файл Алгоритми і виконавці/Повторенняшаблони.jpg
 2. Обери один із шаблонів структури повторення та видали шаблон, що не буде використовуватись
 3. У фігуру запиши висловлювання, істинність якого за­безпечить завершення створення потрібного зображення
 4. У фігури запиши відповідні команди руху, повороту та копіювання
 5. Збережи файл з іменем Алгоритм квітка.jpg у своїй струк­турі папок

 

 

 

 

 

Практичне завдання «Манеж»

Створи проект Манеж, у якому кінь рухатиметься по колу, поки програму не буде зупинено

 1. У середовищі Скретч створи новий проект. Збережи його з іменем Прізвище_Манеж, вказавши своє прізвище
 2. Зміни образ виконавця алгоритму Рудий кіт на Кінь, імпор­тувавши його із папки Тварини
 3. Зміни вигляд сцени на Ігрове поле {playing- field) із папки Спорт {Sport)
 4. Обери, які із запропонованих дій мають міститись в тілі циклу

 1. Додай до програми команди, які повторюватимуть обрані згідно умови завдання
 2. Запусти складену програму на виконання. Збережи проект і заверши роботу із середовищем

 

 

 

 

 

Пастушенко Катерина Євгенівна

 

 

Відомості про педагога

Посада: вчитель хімії та біології

Стаж безпосередньої педагогічної діяльності:   7 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

 

Компетентність самоосвіти та саморозвитку

   Формування компетентності самоосвіти означає мати потребу і готовність постійно навчатися впродовж усього життя.

Вчитель повинен не тільки навчити засвоювати знання у готовому вигляді, а й навчити мислити, аналізувати зроблене, вносити корективи.

Тому однією з найважливіших функцій педагогічного впливу є стимулювання і підтримка процесу самоосвіти особистості.

Тільки через самостійну діяльність, самовиховання, самоаналіз, можна знайти своє місце у багатогранному суспільстві.

    Формування  компетентності  самоосвіти та саморозвитку передбачає :

1. Створення програми самоосвітньої діяльності учнів;

2. Визначення проблеми, над якою передбачається працювати; 

3.  Підбір та опрацювання літератури;

4.  Створення учнями понятійно-термінологічного словника.;

5.  Складання учнями тез, виписок, опорних конспектів, виконання твор­чих завдань;

6.   Проведення ігор «Компетентність», «Науково-дослідна лабораторія»;

7.  Розробка учнями вікторин, тестів, сценаріїв, написання рефератів;

   Формування самоосвітньої компетентності учнів особливо впливає на:

-                     здатність до самоосвіти, організації власних прийомів самонавчання;

-                     відповідальність за рівень особистої самоосвітньої діяльності;

-                     гнучкість застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін;

-                     постійний самоаналіз, контроль за своєю діяльністю.

Формування самоосвітньої компетентності – процес клопіткий і тривалий. На жаль, у шкільному курсі відсутні спеціальні уроки навчання прийомам самоосвітніх навичок. Отже, перед учителем постає завдання засобами свого уроку допомогти учневі опанувати  навички самоосвіти. Важливо також  сформувати  відчуття впевненості в собі, розкрити його творчі здібності.

 

 

 

 

 

 

Клас 6

Предмет: Біологія

Тема: «Квітка, її будова і функції»

Етап уроку: вивчення нового матеріалу

Робота в групах «Досліди і обгрунтуй»:

Учитель. Щоб творчість не «вислизнула  з рук» пропоную вам обрати собі талісман у формі пелюстки.

Учні вибирають пелюстку бажаного кольору ( пелюстки трьох кольорів). Отже, до праці. Будь ласка, обєднайтеся у групи відповідно до кольорів.Учні створюють три групи,займають місця ( на столах кольорові таб.).

1-ша група вивчить будову квітки, встановить її призначення, намалює схематично квітку і підпише її частини.

2-га група розгляне оцвітину, її значення, намалює її частини і підпише їх.

3-тя група розгляне основні частини квітки, визначить їх функції, замалює їх, вказуючи особливості будови.

Для виконання завдань учні використовують запропоновані їм схеми, текст підручника, муляж квітки, малюнки, знання з природознавства (групи отримують карточки з завданнями та інформаційні матеріали). Малюнки виконують на дошці. Визначають учня, що доповідатиме. На виконання -  8хв.

Звіт груп. Корекція вчителя.

 

Клас 6

Предмет: Біологія

Тема: Тканини рослин

Етап уроку: Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

Робота в групах ( 3-4 учні об’єднуються  у 5 груп).

Завдання групам. Користуючись матеріалом підручника і поданими на дошці малюнками, таблицями:

1. Дослідити будову даного типу тканин.

2. Вказати функції, які виконує дана тканина в організмі рослин та розміщення тканин.

1 група – твірні тканини, видільні;

2 група – основні тканини;

3 група – покривні тканини;

4 група – провідні тканини;

5 група – механічні тканини.

Відповідь оформити у вигляді таблиці.

 

По закінченню роботи, представник групи повідомляє всьому класу про певний вид тканин, які дослідила його група. Результати роботи учні записують у робочий зошит. Потім виступає  один учень від кожної групи,  і у результаті всі учні класу ознайомлюються з типами рослинних тканин, їх будовою, функціями, розміщенням.

Підводиться загальний висновок.

 

Клас 7

Предмет: Біологія

Тема: Загальна характеристика типу Молюски. Різноманітність молюсків

Етап уроку: Закріплення знань.

Учитель формує 4 групи  по 4-5 учнів.

Завдання для груп. Розглянути з допомогою підручника, таблиць, зображень молюсків, особливості будови і життєдіяльності черевоногих молюсків. Скласти короткий опорний конспект.

Питання для групи:

1 група - зовнішня будова черевоногих молюсків;

2 група – внутрішня будова черевоногих молюсків;

3 група – характерні представники черевоногих молюсків;

4 група – розмноження черевоногих молюсків.

Звіти груп. Кожен член групи доповідає про питання над яким працював з допомогою таблиць, малюнків, схем тощо.

Підводиться загальний висновок про особливості будови, процесів життєдіяльності  та розмноження черевоногих молюсків.

 

 

 

 

Клас 7

Предмет: Біологія

Тема: «Різноманітність птахів»

Етап уроку: закріплення матеріалу

Вправа «Кмітливість»

Знайдіть назви 29 птахів (див. схему).

п

і

а

с

в

к

а

г

а

а

с

т

с

и

ч

ж

н

л

т

і

к

с

а

г

к

м

р

а

у

с

а

г

в

і

н

о

и

н

и

п

о

с

к

о

в

и

в

о

р

о

н

а

т

ц

і

а

ї

ч

к

к

о

р

ч

а

й

б

д

е

я

р

г

п

а

а

а

в

о

н

а

к

е

р

л

к

у

і

н

п

у

г

о

р

о

б

а

ч

к

у

с

о

в

д

и

к

а

г

ф

а

е

ц

а

о

т

т

е

а

м

а

л

и

а

ч

з

а

ь

п

р

е

е

р

і

в

м

і

н

к

к

а

н

ш

л

я

л

т

к

и

п

а

н

і

з

о

з

у

п

а

к

р

я

б

ч

а

л

г

в

н

і

р

л

я

к

и

ж

у

р

а

в

ф

о

к

с

г

у

з

я

б

л

ь

л

е

в

л

и

н

а

 

 

 

 

 

 

Клас 7

Предмет: Біологія

Тема: Різноманітність плазунів.

Вправа «Біологічне лото»: Скласти прислів'я і приказки за умови, що на одних картках є початок, а на інших – кінець.

Гадюка як не вкусить, ................то засичить

Не грій гадюки в пазусі,.............бо укусить

Простий як, як свиня, .................а лукавий як, змія

Підлеслива людина - .................гадюка під квітами.

Щебече, як соловейко, ...............а кусає, як гадюка.

Ужалений змією..........................боїться і вірьовки.

Ящірка маленька.........................та зуби гострі

 

Клас 8

Предмет: Біологія

Тема: Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Етап уроку: закріплення знань

Вправа «Семафор». Учні одержують картки двох кольорів із різними завданнями. Розв’язують завдання парами. Перші пари, що впораються із завданням презентують їх.

 1. Визначте елемент формула якого закінчується так: …3s1 .
 2.  Допишіть електронну формулу, зазначте графічну формулу. Визначте тип елемента.
 3. Оксид елемента має формулу R2O. Відносна молекулярна маса цього оксиду дорівнює 62. Визначте цей елемент, вкажіть характер його оксиду.

Висновки:

1) Який хімічний елемент ми будемо досліджувати?

2) Яку інформацію ми одержали про нього із розв’язаних задач?

3) Внесемо ці дані в таблицю (заповнимо її повністю).

Завдання 2. Складіть генетичний ряд натрію, на основі речовин зазначених в характеристиці. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

 

Клас 9

Предмет: Хімія

Тема: Узагальнення знань з теми «Спирти, карбонові кислоти»

Етап уроку: Закріплення набутих знань

Гра «Терези»

Користь ____________ Шкода

 Учням пропонується відповісти на запитання: у чому полягає користь, а в чому шкода спиртів? Кожна дитина пише відповідь на листочкусамоклейці, зачитує її і підвищує на відповідну шальку терезів. Після цього робиться висновок про користь та шкоду спиртів для людини.

 1. У хірургії етиловий спирт має незамінне значення як дезінфікуючий засіб
 2.  Спирти являються отрутою для будь-якого організму
 1. Як концентрат і розчинник він використовується у настоянках (валеріана, півонія, камфора …)
 1. Спирт у клітин віднімає кисень і воду.
 2. Як екологічно чисте паливо для двигунів
 3. Алкоголь руйнує еритроцити, знижує вміст гемоглобіну, а також імунні властивості крові
 4. Призводить до виникнення злоякісних пухлин
 5. Спотворює красу, вкорочує молодість
 6. Калічить нащадків
 7. Від алкоголю відмирають клітини печінки

Завдання 2.Опишіть дослід.

Запишіть рівняння відповідної реакції. Щоб з´ясувати наступну властивість оцтової кислоти, звернемося до стародавньої легенди. У якій розповідається про те, що цариця Клеопатра виграла оригінальне парі, з’ївши «сніданок» який коштував 100000 систерцій (дуже велика сума). Ось як це описано в повісті Т.Хаттарда «Клеопатра – володарка зорі»:  «Вона вийняла з вуха одну величезну перлину і опустила її в оцет. Запала мовчанка, вражені гості, завмерши, спостерігали, як незрівняна перлина повільно розчиняється в міцному оцті. Коли від неї не залишилось й сліду, Клеопатра підняла кубок, покрутила його і випила весь до останньої краплі». Поясніть, що відбулося з перлиною. Про яку властивість оцтової кислоти йдеться? (Очікувана відповідь: карбонові кислоти взаємодіють з солями)

Завдання 3. Запишіть рівняння взаємодії оцтової кислоти з кальцій карбонатом у молекулярному та йонному вигляді.

Якою речовиною можна замінити коштовну перлину в шкільних умовах? (Очікувана відповідь: шкільною «перлиною є крейда») СаСО3+2СН3-С =О (СН3-СОО)2 Са+СО2+Н2О СаСО3+2СН3СОО+2Н+ 2СН3СОО+Са+СО2+Н2О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1.               Барановська О. Інформаційні компетентності учнів як дидактична категорія / О.Барановська // Біологія і хімія в школі. – 2004. – №6.
 2.               Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей. Посібник для вчителя /під ред. Боярчук Ольга Іллівна і Микитюк Людмила Володимирівна.  – К., 2017.
 3.               Ґудзик І. «Інформаційна грамотність як важлива ознака компетентності учня»./ І. Ґудзик //Шлях освіти// – 2005. – №4
 4.               Задорожний К. М., Малікова С. О.  Державний стандарт базової і повної середньої освіти.  /К. М. Задорожний, С. О. Малікова. - Х.: Вид. rрупа «Основа», 2006.- С. 39-51.
 5.               Концепція громадянської освіти у школах України.
 6.               Лялько В. «Використання інформаційних технологій в освітньому процесі»./В. Лялько //Інформатика
 7.               Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури/ В.О. Мухін // «Ранок». – 2002.
 8.               Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу./О.І.Пометун// Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. К.:К.І.С., 2004.

 

1

 

doc
Додано
6 листопада 2018
Переглядів
787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку