"Формування ключових компетентностей школярів на уроці німецької мови шляхом використання інтерактивних методів” презентація

Про матеріал
Презентація з методичними порадами , що можуть використовуватись як в процесі роботи вчителя німецької мови. так для показу на методичних радах та семінарах.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування ключових компетентностей школярів на уроці німецької мови шляхом використання інтерактивних методів”

Номер слайду 2

Дітей , їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати, як і старших, і тільки поводячися з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховувати чесних, щирих, правдолюбних і справді вільних людей. Іван Франко

Номер слайду 3

Основна мета навчання іноземним мовам у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Номер слайду 4

Під час навчання іноземної мови реалізуються не тільки практична, а й освітня, виховна і розвивальна цілі. «Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель» – цю думку В. Сухомлинського можна вважати відправною точкою в порівнянні традиційних та інноваційних методик та технологій навчання.

Номер слайду 5

Сучасний урок з використанням інтерактивних методівцілепокладаннямотиваційне полезмістове полетеоріяпрактикатехнологічне поле

Номер слайду 6

Інтерактивне навчанняІнтерактивне навчання – це навчання основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони - рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані самостійні рішення. За визначення, О. Пометун та Л. Пироженко: «сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)».

Номер слайду 7

Номер слайду 8

«Піраміда навчання»

Номер слайду 9

Дослідження психологів читаючи очима, може запам'ятати 10% інформації, слухаючи — 26% , розглядаючи — 30% , слухаючи і розглядаючи — 50%, обговорюючи — 70%, особистий досвід — 80%,спільна діяльність з обговоренням — 90% , навчання інших — 95%

Номер слайду 10

      В залежності від мети та форми організації навчальної діяльності, науковці  О. Пометун та Л. Пироженко поділяють технології інтерактивного навчання  на такі чотири групи :1.Інтерактивно-кооперативного навчання.2. Колективно-групового навчання.3. Ситуативного моделювання.4. Технології обговорення дискусійних питань. 

Номер слайду 11

Компетенція (лат competere) – суспільно визначений рівень знань,умінь і навичок у певній формі діяльності людини. Навчальна компетенція складається з кількох компонентів:здатність ефективно використовувати можливості, що відкриваються під час навчання різних видів мовленнєвої діяльності;здатність використовувати всі доступні матеріали для автономного самостійного навчання;здатність організовувати і використовувати матеріали для для самостійного самоскерованого навчання;здатність ефективного навчання;усвідомлення своїх сильних і слабких сторін у процесі навчання. Одним із шляхів удосконалення навчальної діяльності є поєднання на уроці всіх компетенцій.

Номер слайду 12

“Поняття інтерактивна методика” та “інтерактивна технологія” Одні науковці розуміють під терміном “технологія”«управління педагогічними процесами, інші – способи організаціїдіяльності учнів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогомнавчальної мети тощо.» На думку деяких дослідників, технологію від методики відрізняютьдва принципові моменти: гарантія остаточного результату й проектуваннямайбутнього навчального процесу.

Номер слайду 13

Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів, а й утричі ефективніша за одні лише слова

Номер слайду 14

Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром

Номер слайду 15

Принципи інтерактивного навчання: 1. Принцип активності. 2. Принцип відкритого зворотнього зв’язку. 3. Принцип експериментування . 4. Принцип довіри в спілкуванні. 5. Принцип рівності позицій. 6. Постійна новизна елементів навчального процесу .  7. Ситуативна зумовленість навчального спілкування . 

Номер слайду 16

Правила інтерактивного навчання. Правило перше. До роботи повинні бути залучені тією чи іншою мірою всі учасники Правило друге. Потрібно турбуватися про психологічну підготовку учасників. Правило третє. У роботі не повинні брати участь більш як 30 учнів. Правило четверте. Потрібно вдало вибрати приміщення. . Потрібно створити для учнів фізичний комфорт. Правило п'яте. Потрібно на початку роботи обговорити питання регламенту і намагатися не порушувати його. Правило шосте. Поставтеся з розумінням до поділу учнів на групи. Спочатку його краще організувати на основі добровільності.

Номер слайду 17

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги структури уроків, яка, за О. Пометун, складається з п`яти елементів:- мотивація;- оголошення, представлення теми і очікуваних результатів;- надання необхідної інформації для розв`язання завдань;- інтерактивна вправа;- підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Номер слайду 18

Інтерактивні технологіїНайбільш відомим є карусель, акваріум, броунівський рух, дерево рішень, незакінчене речення, мозковий штурм, рольова гра, дискусія та інші. Для «каруселі» учні сідають в два кола: внутрішнє і зовнішнє. Учні в одному колі весь час сидять на своїх місцях, а в іншому – через кожні 30-40 хвилин пересідають за або проти годинникової стрілки. Таким чином, вони за короткий проміжок часу мають поговорити з кількома співрозмовниками. Дещо звужується коли активних гравців під час застосування технології «акваріум», де кілька учнів розігрують певну ситуацію, а інші спостерігають і обговорюють те, що відбулось ,питання або іншу проблему.

Номер слайду 19

Більш активним є участь учнів у виконанні завдання за технологією «броунівського руху», яка передбачає пошук необхідної інформації всіма учнями під час руху по всій класній кімнаті. Для цього всі учні отримують картки із завданнями для кожного і інформацію, яка може бути цікавою для інших. Для «дерева рішень» клас об’єднується в 3-4 групи. Кожна група обговорює задану тематику і пропонує свої ідеї і робить відповідні записи. Потім групи міняються аркушами і дописують на деревах сусідів свої ідеї. Доповнення «незакінченого речення» може виконуватись в усній або письмовій формі. Перший учень називає перше слово чи словосполучення, до якого кожен наступний гравець додає іншій слова і словосполучення, що підходить за змістом. Після того, як одне речення закінчене, наступний гравець розпочинає інше речення, пов’язане з попереднім, щоб таким чином була складена історія. Технологія «мозковий штурм» ефективна в тому випадку, коли треба зібрати якомога більше ідей для виконання певного завдання. Метод розв'язування проблеми за обмежений час. Послідовність дій може бути такою.

Номер слайду 20

«Мікрофон» дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлювати свою думку. Інші учні не можуть говорити, підказувати з місця, оскільки право говорити має той, у кого мікрофон. Таким чином можна переказувати тексти, робити повідомлення та інше. Мікрофон дає змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Правила прове­дення такі: говорити має тільки той, у кого «символічний мікрофон», висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права пере­бивати, перепитувати. «Експрес-опитування» застосовується для розвитку в учнів мислення, уміння швидко орієнтуватися, робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу. Проблемне навчання - організація навчального процесу, що передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні

Номер слайду 21

Проектна методика. Суть методу проектів полягає в досягненні дидактичної мети через детальну роботу навчальної проблеми, яка повинна завершитись практичним результатом (проектом). Проектом може бути відеофільм, стіннівка, альбом і т. д. проекти бувають дослідницькі, творчі, рольові, інформаційні, прикладні. Етапи роботи над проектом:- оголошення теми, мотивація;- вибір теми і форми проекту;- вибір методів дослідження, розподіл обов’язків між членами групи;- збір інформації учнями (самостійна робота);- оформлення проекту, підготовка виступу. Рольові ігри є одним з найефективніших шляхів підвищення результативності навчання іноземних мов. Вони дають змогу реалізувати

Номер слайду 22

Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігри: «Словниковий їжачок» настромлює на свої голки або певні частинки мови або слова, які асоціюються з головним словом (темою).«Словникове сонце» дає учням змогу згадати лексику, утворити всі можливі словосполучення, скласти речення.«Словниковий павук» передбачає ширше охоплення лексики в логічній послідовності аж до складання невеликого повідомлення. Дедуктивні завдання. Це вибіркова поступова заміна частин тексту, його елементів аж до утворення нового за змістом тексту, переказ тексту від іншої особи, при думання закінчення тексту, вставлення діалогу, подій, розв’язання і складання кросвордів, складання вікторин, розповідей а малюнками і т. д.

Номер слайду 23

Ток-шоу. Застосовується для залучення учнів до діяльності з набуття вмінь публічно ви­ступати. Планом передбачається: Журналісти Фантазери. Магазин самообслуговування. Застосовується після вивчення певного розділу. Навчаючи — учусь. Прийом, що дозволяє передавати свої знання іншим. 7. Ажурна пилка. Прийом, що заохочує до навчання один одного, дає змогу засвоїти значну кількість інформації за обмежений час.

Номер слайду 24

Метод «прес»Використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання та необ­хідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Алгоритм виступу доповідача має бути чітким і включати: Дебати і дискусії передбачають досить впевнене володіння іноземною мовою і можуть проводитись в групах з сильною мовленнєвою підготовкою. Коло ідей. Метою прийому є залучення всіх до обговорення проблеми.  «Два — чотири — усі разом»Цей метод ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, умінь переконувати та вести дискусію.

Номер слайду 25

Навчання в командах досягнень. Особливість прийому (за американською технологією) полягає в системі оцінювання індивідуальних робіт. Оцінка виставляється за прогресивно-порів­няльною ознакою: учень може збагатити суму балів команди тільки в тому випад­ку, коли його оцінка за дану роботу вища від оцінки за попередні роботи. . Прийом «Кооперативне взаємонавчання»Полягає в постійній взаємодії та взамопідтримці учнів через взаємоперевірку самостійних робіт, спільне виконання домашніх завдань, переказ одне одному вивченого матеріалу, спільну підготовку до заліку та ін. Метаплан. Маловідомий спосіб дискусії, що містить елементи «мозкової атаки», аналізу випадків, гри. Його можна використовувати як у малих групах, так і у великих аудиторіях. Методична структура метаплану включає:

Номер слайду 26

Іподром. Застосовується під час вивчення нового матеріалу. Пов'язаний з вільним переміщенням дітей по класу. Учнів поділяють на дві групи — жокеїв і коней. Одна половина отримує кар-точки з питаннями, інша — з відповідями. Завдання: кожному учню треба знайти свою пару, прочитавши текст параграфа.  Кольорова стрічка. Учням, об'єднаним у групи, роздаються різнобарвні квадратики. На їх звороті написані певні слова як відповіді на ті запитання, які отримає команда від учите­ля. Серед «іграшок» є невірні відповіді. Завдання учнів полягає у тому, щоб, про­читавши запитання, знайти серед запропонованих відповідей правильну та за допомогою шпильок зачепити одна за одну правильні відповіді. Утвориться різ­нобарвний ланцюжок. Учитель може так

Номер слайду 27

ВИСНОВКИІнтерактивні методи навчання іноземних мов, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу. У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.Інтерактивне навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя. Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання.

Номер слайду 28

ТЕСТ “Хто ти?”З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

Номер слайду 29

Результат: Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник)Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло)Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник)Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг)

Номер слайду 30

ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ – ЦЕ 99% ПРАЦІ ТА 1% ТАЛАНТУТОМАС ЕДІСОН

pptx
Додано
26 листопада 2019
Переглядів
2081
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку