Формування національної свідомості учнівської молоді засобами родинного виховання

Про матеріал

В даній розробці описаний досвід роботи школи з родинного виховання. Партнерська діяльність батьків і педагогів заради інтересів дитини дає змогу краще пізнати дитину, побачити її у різних ситуаціях, і таким чином допомогти дорослим усвідомити індивідуальні особливості дітей, розвивати їхні здібності, формувати ціннісні орієнтири, долати негативні вчинки і прояви у поведінці.

Перегляд файлу

Формування національної свідомості засобами родинного виховання

 

Волочиська школа-родина - це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів з малою наповнюваністю учнів, що створюється з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації для забезпечення доступу дітей відповідного віку до якісної  загальної середньої освіти.

Метою   діяльності   школи  є   створення   умов,   наближених   до родинних, для здобуття якісної освіти дітьми відповідного віку та максимальне    використання    у    вихованні    учнів    потенціалу   родинної педагогіки.

 

Завданнями школи є:

 •   забезпечення отримання учнями  відповідного віку якісної загальної середньої освіти за місцем їх проживання;
 •   дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшого навчання та трудової діяльності;
 •   формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 •   виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;
 •   виховання   шанобливого  ставлення  до   родини,   поваги   до   народних традицій і звичаїв; формування навичок взаємодопомоги та товариства;
 •   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я  інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

 

 В основу діяльності школи покладено особистісно орієнтовану модель навчання, що ґрунтується на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку. Особистісно орієнтоване навчання передбачає нову педагогічну етику, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво; зумовлює використання особистісного діалогу як домінуючої форми навчального спілкування.

В умовах перетворень у суспільстві в цілому і в системі освіти зокрема взаємодія педагога загальноосвітнього навчального закладу з сім’ями учнів набуває нового змісту. Відповідальність батьків за виконання своїх обов’язків значно підвищується. Школа покликана забезпечити єдність зусиль педагогів і батьків, допомогти сім’ї кожного учня максимально реалізувати  свій виховний потенціал.

Сім’я, як і школа, - це своєрідний посередник між особистістю, яка формується, і суспільством. Отже, батьки повинні мати уявлення про мету і завдання, кінцевий результат процесу виховання, що допоможе їм у вихованні власної дитини. Процес сімейного виховання має підготувати до життя і праці у суспільстві, забезпечити формування громадянина, інтегрована у сучасне йому суспільство. Сім’я повноцінно виконуватиме свої виховні завдання лише у тому випадку, коли це буде колектив.

Тому й важливими завданнями у діяльності педагогів школи є:

 • налагодження партнерських взаємин і спільних інтересів з родиною кожного учня;
 •  створення атмосфери довіри, взаєморозуміння, взаємодопомоги;
 • cпівтворчість у вихованні та навчанні підростаючого покоління.

Саме партнерська діяльність батьків і педагогів заради інтересів дитини дає змогу краще пізнати дитину, побачити її у різних ситуаціях, і таким чином допомогти дорослим усвідомити індивідуальні особливості дітей, розвивати їхні здібності, формувати ціннісні орієнтири, долати негативні вчинки і прояви у поведінці.

Кожна зустріч педагога з батьками виконує кілька взаємопов’язаних функцій:

 • Освітню (озброєння батьків певним комплексом психолого-педагогічних знань);
 • Оцінну (здійснення об’єктивного оцінювання реального досвіду сімейного виховання);
 • Стимулюючу (стимулювання батьків до вдосконалення власного педагогічного досвіду);
 • Виховну (виховання у батьків якостей, ставлень і вмінь, необхідних для удосконалення їхньої власної практики);
 • Аналітичну (розвиток здібностей батьків для аналізу власного педагогічного досвіду);
 • Діагностичну (виявлення змін у стані педагогічної культури батьків і позитивних зрушень у практиці сімейного виховання).

У загальноосвітній школі склались різноманітні форми взаємодії з батьками. Актуальними вважаються аналіз, узагальнення та проектування взаємодії сім’ї та освітнього закладу в інтересах розвитку особистості дитини.

Основними напрямами організації взаємодії освітнього закладу з сім’ями учнів є:

 •    Складання характеристик сімей учнів (склад батьків, сфера їх зайнятості, освітній, соціальний і моральний рівень дорослих, тип сім’ї, рівень благополуччя (неблагополуччя) сім’ї, морально-психологічний клімат тощо);
 •    Організація діагностичної роботи з вивчення сім’ї (з використанням оптимальних форм та методів у диференційованій, груповій та індивідуальній роботі з сім’єю);
 •    Організація психолого-педагогічної просвіти батьків, створення системи масових заходів з батьками, робота з організації спільної суспільно-значущої діяльності і дозвілля батьків і дітей;
 •    Виявлення і використання у практичній діяльності позитивного досвіду сімейного виховання;
 •    Надання допомоги батькам у формуванні морального способу життя родини, у профілактиці та діагностиці сімейного насилля, алкоголізму, наркоманії та попередження інших негативних проявів у батьків і дітей;
 •    Використання різноманітних форм співпраці і взаємодії окремо з батьками і матерями, залучення їх до спільної з дітьми творчої соціально значущої діяльності, спрямованої на підвищення їхнього авторитету;
 •    Створення умов для забезпечення прав батьків на участь в управлінні освітнім закладом, організації навчально-виховного процесу, організації діяльності громадських батьківських спільнот;
 •    Активне залучення до роботи з сім’єю шкільного психолога.

Завдяки налагодженій взаємодії між педагогом і батьками класний колектив працює як єдине ціле, як велика родина. Педагогу найчастіше доводиться миритися з існуючою ситуацією сімейного мікроклімату конкретного учня, допомагати дітям і дорослим у вирішенні особистих проблем на основі педагогічної підтримки, залучення дитини до спільної діяльності, надавати допомогу в реалізації її запитів, потреб, інтересів.

Взаємодія педагога з батьками учнів ефективна за рахунок використання різних форм. Форми взаємодії педагогів і батьків – це різноманітність їх спільної діяльності та спілкування.

Найбільш поширеною формою взаємодії педагогів і батьків у  навчальному закладі залишаються батьківські збори – одна з основних форм роботи з батьками. На них обговорюються актуальні проблеми життя класного колективу. Це взаємообмін думками, ідеями, знаннями, спільний пошук оптимальних рішень.

З урахуванням сучасних вимог до урізноманітнення форм проведення батьківських зборів в школі організовуються «круглі столи», практикуми, семінари, тематичні дискусії самих батьків.

Заняття в батьківських лекторіях, участь у тематичних конференціях з обміну досвідом сімейного виховання сприяють підвищенню рівня педагогічної культури батьків, їхньої психолого-педагогічної компетентності в питаннях сімейного виховання, виробленню єдиних підходів усіх членів родини і педагога до виховання дитини. Дуже важливим є залучення батьків до визначення тематики занять і заходів.

Диспути, дискусії – обмін думками з наболілих питань виховання дітей в сім’ї – одна з найцікавіших форм взаємодії педагога з батьками учнів класу. Вона дає нам змогу залучати батьків до обговорення найгостріших проблем, сприяє формуванню у них всебічно аналізувати факти і явища, спираючись на накопичений досвід, стимулює активне педагогічне мислення. Результати дискусій і диспутів сприймаються батьками з великою довірою.

Неабияке значення для ефективної діяльності навчального закладу має участь батьків в організації та проведенні свят: квітів, осені й врожаю, новорічних ранків, Святого Миколая, 8 Березня, дня захисника Вітчизни та інші.

Робота з батьками проводиться систематично та планово. Річний план такої роботи складається на основі завдань навчання та виховання, з урахуванням особливостей контингенту батьків і дітей, умов життя. Плануючи роботу з сім'ями учнів на наступні роки, вчитель виходить з аналізу цієї роботи за попередній період, враховує зміни, які відбулися в сім'ї.

Форми роботи з батьками

 

Ознайомлення батьків зі змістом і методикою

навчально-виховного процесу

1. Батьківські збори.

2. Відкриті уроки та позакласні заходи.

3. Дні відкритих дверей.

4. Участь батьків у роботі ради школи.

5. Дні творчості дітей та їхніх батьків.

6. Допомога в організації та проведенні позакласних справ і зміцненні матеріально-технічної бази школи та класу.

7.  Шефська допомога.

8. Вечори запитань і відповідей із проблем навчально-виховного процесу.

9. «Круглі столи», диспути, «дидактичні трибуни».

10. Перегляд фільмів про школу.

11. Інформаційні стенди.

 

Залученість батьків у спільну позаурочну діяльність

1. Участь батьків у всіх формах позаурочної діяльності, що організуються класним керівником, - походи, екскурсії, вечори, турніри, змагання, ремонт і благоустрій школи.

2. Участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм роботи - вечори зустрічей випускників, випускний вечір.

3. Підготовка та проведення далеких походів і поїздок до різних міст країни.

4. Читацькі конференції: «Коло сімейного читання», «Сімейне захоплення», конкурс читачів «Ерудит».

5. Виставки «Світ ваших захоплень»

6. Сімейні свята та фестивалі: «День мами», «День батьків», «День бабусь і дідусів», «Історія моєї родини у фотографіях», «Сімейні династії», «Мій родовід», «Древо життя», «Земля батьків» та ін.

7. Ігрові сімейні свята: «Тато, мама і я - спортивна сім'я», «Музична родина», «Родина вся разом - душа на місці», «У колі дружної сім*ї», «Щасливий випадок», «Поле чудес» та ін.

 

Індивідуальна й диференційована робота з родиною 

(корекція виховання)

1. Психолого-педагогічна допомога у вихованні обдарованих дітей.

2. Індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів (бесіди, зустрічі).

3. Запитання та відповіді з подолання труднощів виховання дівчинок і хлопчиків у підлітковому віці.

4. Індивідуальна робота з родинами підвищеної конфліктності (бесіди, профілактичні зустрічі)

5. Використання пам'яток для батьків (наприклад, «Створення сприятливого сімейного середовища»)

6. Формування банку даних соціально-педагогічного моніторингу різних категорій родин: неповні родини, багатодітні родини, малозабезпечені родини, батьки дітей-інвалідів, батьки прийомних дітей, батьки-мігранти.

7.  Запрошення батьків на педради, «круглі столи».

8. Пропаганда здорового способу життя за допомогою батьків.

9. Попередження конфліктних ситуацій у родині та школі.

10. Відвідування родини (з дотриманням умов коректного ставлення до родини).

 

Робота з батьківським активом і взаємодія з громадськими організаціями

1. Взаємодія з організаціями батьків - з батьківським комітетом, радою школи, піклувальною радою школи.

2. Відвідування родини.

3. «Виїзне засідання батьківського комітету» додому до окремих родин.

 

Залучення батьків до додаткової освіти, спільної трудової діяльності

1. Проведення виставок, конкурсів сімейної творчості «Робимо своїми руками».

2. Спонсорська підтримка, матеріальна допомога школі, класу, окремим родинам.

3. Трудові десанти з ремонту та благоустрою школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивні форми роботи з батьками

 

Одним із важливих завдань освіти є взаємодія школи й родини.

Робота педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, на нашу думку, має спрямовуватися на активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу, на гуманізацію відносин між членами родини та педагогами школи.

Педагогізація батьківської громадськості в умовах Школи-родини має набувати інтерактивного характеру.

 

Інтерактивна форма роботи з батьками – це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, є рівноправним, рівнозначним суб’єктом.

Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника над іншими, так і однієї думки над іншими.

Під час інтерактивного навчання батьки вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення.

 

Доцільно наголосити, що досить продуктивною інтерактивною формою роботи з батьками є робота в групах.

Роботу в групах варто організовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного обговорення.

Залежно від змісту та мети педагогізації батьківської громадськості можливі різні варіанти організації роботи груп.

Пропоную такі форми інтерактивної роботи як:

 

“Діалог”

Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

Створюється 5-6 робочих груп і група експертів. Робочі групи отримують 5-10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. Занотовується кінцевий варіант.

“Синтез думок”

Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учасники не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані результати передаються експертам, які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь колектив.

 

“Спільний проект”

Має таку саму мету та об'єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних сторін. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.

 

“Коло ідей”

Метою “Кола ідей” є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учасників до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.

Коли малі групи завершують виконувати завдання і готові подати інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась. Продовжуючи по колу, вчитель (психолог) запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дасть можливість кожній групі розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

 

“Акваріум”

Варіант навчання, що є формою діяльності учасників у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, якщо учасники вже мають добрі навички роботи в групах.

Організація роботи

Учитель (психолог) об’єднує батьків у групи по 4-6 осіб і пропонує їм ознайомитися із завданням.

Одна з груп сідає в центр приміщення. Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню.

Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформульоване приблизно так:

- прочитайте завдання вголос;

- обговоріть його в групі;

- за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію.

Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель (психолог) знайомить решту учасників із завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Кожній групі пропонується вголос протягом 3-5 хвилин обговорити можливі варіанти розв’язання проблемної ситуації. Учасники, що знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення.

По закінченні відведеного для дискусії часу, група повертається на свої місця, а вчитель (психолог) ставить до всіх такі запитання:

- Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

- Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

- Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

На таку бесіду відводиться не більше 2-3 хвилин. Після цього місце в “Акваріумі” займає друга група й обговорює наступну ситуацію.

Наприкінці вчитель (психолог) повинен обговорити з учасниками хід групової роботи, прокоментувати ступінь володіння навичками дискусії у малих групах і звернути увагу на необхідність та напрями подальшого вдосконалення таких навичок.

 

Варто зазначити, що до інтерактивних форм роботи з батьками також можна віднести: батьківські тренінги, батьківські ринги, читання, вечори.

 

Батьківські тренінги

Батьківські тренінги – це досить ефективна активна форма роботи з батьками, які усвідомлюють наявні проблеми родини, прагнуть змінити стиль взаємодії, зробити її більш відкритою і розуміють необхідність набуття нових знань і вмінь у вихованні власної дитини.

Величезне значення мають тренінги, що тільки-но почали набувати досвіду у вихованні дитини.

Бажано, щоб у батьківських тренінгах брали участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу підвищується, і результати не змусять на себе чекати.

Батьківські тренінги будуть результативними за умови активності та регулярності. Тренінг проводиться з групою у складі 12-15 осіб. Щоб тренінг мав кінцевий позитивний результат, він повинен містити п’ять-вісім занять. Зазвичай він проводиться шкільним психологом або вчителем, який володіє тренінговою методикою.

 

Батьківські ринги

Крім тренінгів з учнями та їхніми батьками корисною формою просвіти батьків вважаємо батьківські ринги.

 Батьківські ринги – одна з дискусійних форм спілкування батьків і формування батьківського колективу. Проведення батьківських рингів у школі є навіть необхідним. Багато батьків від самого початку виявляють категоричність суджень з багатьох питань виховання дітей, абсолютно не беручи до уваги можливості та здібності своєї дитини, реальний рівень її навчального потенціалу. Дехто вважає, що методи виховання в родині не підлягають обговоренню та коригуванню з боку педагога. Батьківський ринг проводиться насамперед для того, щоб батьки мали змогу впевнитися в правильності своїх методів виховання або провести “ревізію” свого педагогічного арсеналу.

Батьківський ринг готується у формі відповідей на найбільш актуальні питання педагогічної та психологічної наук. Питання батьки обирають самостійно – від самого початку навчального року. Перелік проблемних питань для участі в ринзі батьки одержують на перших батьківських зборах. Під час проведення рингу з одного й того ж питання полемізують дві або більше родин, можливо, навіть знаходячись на різних позиціях. Решта аудиторії реагує на полеміку родин лише оплесками. Експертами в батьківських рингах можуть виступати молоді педагоги, які працюють у школі, а також діти-старшокласники.

Останнє слово в ході рингу залишається за фахівцями, запрошеними для участі в зустрічі, або за класним керівником, який може навести вагомі докази з життя класного колективу на захист певної позиції.

Корисність таких зустрічей полягає ще й у тому, що вони дозволяють припинити будь-які приватні суперечки між батьками з питань організації освітнього простору їхніх дітей, змісту навчального й виховного процесу.

 

День відкритих дверей

День відкритих дверей або батьківський день - проводиться, як правило, перед початком чверті, семестру з метою привернути увагу батьків до роботи всієї школи, до питань виховання. До цього дня для батьків готується концерт з попередніми виступами шкільного активу, проводиться зустріч в класах, організуються виставки кращих малюнків, учнівських виробів та ін.

 

Батьківські вечори

Батьківські вечори – форма роботи, яка чудово згуртовує батьківський колектив: такі вечори проводяться в класі 1-2 рази на рік в присутності дітей або без них. Батьківський вечір - це хороша нагода для класного керівника знайти однодумців і помічників у вихованні дітей та у формуванні класного колективу.

Пропоную орієнтовні теми батьківських вечорів:

 • Про цікаві ідеї у вихованні дітей (зі сторінок батьківського щоденника).
 • Родинні ігри. Сучасні ігри та іграшки.
 • Яким ми бачимо майбутнє своїх дітей.
 • Святі обереги нашої сімї.
 • Друзі нашої родини.
 • Літопис родин.
 • Май добру звичку – звертайся в родинну скарбничку.
 • Взаємини поколінь у родині: приклад для наслідування.
 • Моральні уроки нашої родини. Мистецтво виховання.
 • Сімейні діалоги.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ БАТЬКІВ

(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

День відкритих дверей в школі проводиться з метою ширшого залучення батьків до шкільних справ, вироблення зацікавленості  навчально-виховним процесом.

Школа живе і працює в єдиній дружній родині "Світлиця". Вчителі школи засобами родинного виховання формують в учнів національну самосвідомість, стійкі мотиви приносити користь народу, нації. Таким чином в них підвищується громадська відповідальність за свої вчинки. Найголовніше місце в національній системі виховання відводиться ідеалу українця — людини лагідної і щирої, правдолюбної, дотепної й жартівливої, тшгановитої і працьовитої, витривалої і терплячої, стійкої і войовничої у справі захисту рідної землі.

Весь виховний вплив спрямований насамперед на особистість, а вже потім на колектив дітей. Саме Дитина перебуває в центрі навчально-виховного процесу. В умовах родинного і шкільного виховання учень реалізує своє право мати власну думку, позицію в розв'язанні будь-яких проблемних завдань. Систематична орієнтація на особистість учня, його національні і загальнолюдські якості — найважливіша особливість діяльності педагога. Тому педагоги шукають нові форми спілкування як з учнями, так і з їх сім'ями.

У вихованні учнів педагоги та батьки, як партнери, взаємодоповнюють один одного. Їх співробітництво в ім'я розвитку дитини виявляє сильні сторони кожного і створює можливість скоригувати недоліки, недогляд у вихованні. Усі виховні заходи, що проходять у школі, не обходяться без батьків, які є на святі не тільки спостерігачами, а й його учасниками. Так як батьки добре усвідомили, що вони є головними вихователями, що саме вони є відповідальні за долю дітей перед власною совістю, народом, державою за моральну зрілість дітей, їх вихованість. Батьки всіма силами сприяють оволодінню дітьми скарбами культури як рідного, так і інших народів.

Перші збори "Дня відкритих дверей" у І чверті (в кожному класі) знайомлять зі змістом навчально-виховного процесу, переліком навчальних предметів, які вивчаютимуться, основними вимогами до знань, умінь, навичок: ознайомлюють з планом виховної роботи.

 

І клас  

І чверть  

Бесіда «Формування у шестиліток позитивного ставлення до школи, навчання»:

 1. Виступ класовода.
 2. Анкетування.
 3. Вибори класного батьківського комітету.
 4. Вручення пам'яток, порад.

II чверть

- Відвідування батьками уроків з метою пошуку спільних шляхів у процесі адаптації першокласників до навчально-виховного процесу.

- Виховний захід "Зустріч з татами".

III  чверть

- Класні збори присвячені розв'язанню педагогічних задач на тему: "Сім'я і світ прекрасного".

- Свято "Все від матері: слово, пісня і хліб"

IV чверть

- Зустріч " Ось так і живемо"(спільні збори батьків і учнів)

 1. Розповідь першокласників батькам про навчання у школі, досягнення.
 2. Літній відпочинок.

-  Свято "Прощавай, Букварику".

II клас

І чверть

- Зміст і організація навчально-виховного процесу у 2 класі.

 1. Перелік навчальних предметів, які вивчаються у 2 класі та їх характеристика.
 2. Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів.
 3.  Ознайомлення з планом виховної роботи

4. Організаційні питання (План проведення зборів подібний для всіх класів).

- «Свято нашого роду».

II чверть  

- Круглий стіл «Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей».

 1. Як дозувати оцінку в сім 'ї.
 1. Як зробити так, щоб оцінка позитивно впливала на  дитину, а не пригнічувала її.

 

- Виставка дитячих робіт.

- Інсценівка казки "Зайчикова торбинка".

III чверть  

- Обговорення педагогічних ситуацій "Ігри дітей і розвиток здібностей" (Книга Б. Нікітіна "Розвиваючі ігри").

- Свято "Шепчу Шевченкові слова".

IV чверть  

- Спільні збори батьків і учнів «Відпочинок дітей влітку». Вручення батькам папок-подарунків.

- Свято "Українська пісня — чарівниця".

 

 

III клас

I чверть  

- Зміст і організація навчально-виховного процесу у 3 класі.

- Свято «Пісня — душа українського народу».

- Свято "Осінній бал".

II чверть

- Збори — диспут на тему "Якою повинна бути праця в хорошій сім'ї".

План.

 1. Сім'я як трудовий колектив.
 2. Роль і місце дітей у сім'ї.
 3. Особистий приклад батьків та інших членів родини.
 4. Високі моральні якості, взаємоповага в пращ — важливі умови трудового виховання.
 5.   Трудові сімейні традиції і свята та їх роль у вихованні дітей.

- Виставка дитячих робіт.

- Вручення пам'яток.

- Свято Миколая.

ПІ чверть 

- Педагогічний практикум. Обговорення з батьками питань:

а) якими рисами характеру вашої дитини ви можете пишатися?

б) які недоліки бачите у вихованні сина чи доньки і як намагаєтесь їх виправити?

в) як допомагаєте дитині у навчанні?
з) як проводите дозвілля?

д) які позитивні зрушення у вихованні своєї дитини ви помітили останнім часом?

Хто зіграв у цьому провідну роль? (батьки, вчителі, товариші).

- Сімейне свято "Берегиня".

IV чверть

- Лекція: "Проблема вільного часу дітей і організація літнього відпочинку"

 1. Відпочинок дітей — необхідна умова боротьби з втомою.
 2. Види відпочинку і організація літнього відпочинку.

- Розважально-спортивна гра "Туристляндія".

IV клас

I чверть  

- Зміст і організація навчально - виховного процесу в 4 класі.

- Свято " Ти наше диво калинове — кохана материнська мово".

II чверть 

- Лекція: "Роль матері у вихованні дитини"

План

 1.                Мати в житті людини.
 1.                Джерела материнської любові. Необхідність органічного поєднання любові й вимогливості у ставленні до дитини.
 1.                Неправильне розуміння материнської любові до дітей.
 1.                Вміння матері розуміти дитину, бути її другом — головна умова успішного виховання доньки чи сина.
 2. Значення матері у вихованні жіночості у дівчаток і мужності у хлопчиків.

- Година добра (Зустріч з одинокими людьми похилого віку).

III  чверть  

-  "Філософський стіл" на тему "Як навчити дітей вчитися".

- Свято "На березі дитинства"

IV чверть 

- Коксультація-практикум «Типові помилки родинного виховання, як їх запобігти».

- Конкурсно-розважальна програма "Маленька красуння — 20__ року".

V клас

I чверть 

- Зміст і організація навчально - виховного процесу в 5 класі.

- Презентація сімейного зошита колективних творчих справ класу.

- Свято "Українському роду нема переводу".

II чверть

- Лекція: "Основні виховні цінності сім'ї".

План

 1. Цінність моральної любові дитини до людей.
 2. Цінність поваги дитини до людської особистості.
 3. Цінність гуманізму сімейних стосунків.
 4. Цінність бережливості дитини.
 5. Цінність відповідального вчинку дитини.
 6. Цінність твірної активності дитини. Обмін досвідом.

- Свято "Твої таланти, родино".

III чверть 

- Круглий стіл "Цей важкий перехідний вік".

- Психологічний консультпункт:

 1. Поради психолога.
 2. Обговорення результатів учнівського анкетування.
 3. Індивідуальна робота з батьками.

IV чверть

- Диспут "Культура поведінки підлітка.Шляхи коригування".

- Організація літнього відпочинку дітей.

- Огляд матеріалів конкурсу "Традиції моєї родини".

VI клас

I чверть 

- Зміст і організсція навчально - виховного процесу в 6 класі.

- Відкрита виховна година "Як виховати волю".

II чверть

- Диспут "Якою повинна бути щаслива сім'я".

Питання для обговорення:

 1. Чи мав рацію Л. М. Толстой, коли стверджував, що всі щасливі сім'ї схожі, а нещасливі — нещасні кожна по-своєму? Як визначити, щаслива сім'я, чи ні '? (Зачитування уривків з учнівських творів).
 2. Який стиль сімейних взаємин вважаєте "ідеальним?
 3. Що, на ваш погляд, найголовніші в сімейному житті?
 4. Яке місце у щасті сім'ї посідають діти?
 5. Чи можна за зовнішнім виглядом дитини встановити, з якої вона сім'ї?
 6. Труднощі, які переборює сім'я протягом свого існування, згуртовують чи роз'єднують її ?

- Презентація класного сімейного альбому.

III чверть 

- "Екологічне виховання дітей в сім'ї"

План

 1. Завдання екологічного виховання на сучасному етапі.
 2. Засоби екологічного виховання дітей в сім'ї.

3.Роль особистого прикладу батьків в екологічному вихованні школярів.

- Екологічний бумеранг "Пам'ятати про довкілля — обов'язок кожної порядної людини".

IV чверть

- Сократівська бесіда: "Ростіть здоровими" (Обговорення конкретних ситуацій).

- Організація літнього відпочинку дітей.

- Презентація "Книги Пам'яті" (Про героїв війни, видатних людей краю, національних героїв, народних умільців).

VII клас

I чверть  

- Зміст і організація навчально - виховного процесу в 7 класі.

- Виставка дитячих робіт "Природа і фантазія".

II чверть

Психолога-педагогічний практикум "Батьки-учні".

 1. Підліток — об'єкт вивчення сім'ї і школи (лекція).
 2. Психологічний консультпункт "Основні особливості розвитку особистості підліткового періоду".
 1. Аналіз проведених анкет.
 2. Самохарактеристика і самоаналіз учнів.
 3.  Анкети для батьків.

III чверть   

- Круглий стіп "Попередження шкідливих звичок у підлітків".

- Виступ лікаря-нарколога.

 

IV чверть

- "Філософський стіл " на теми:

1. Доля доньки у ваших руках.

2. В сім'ї росте син.

- Родинне свято "Музика в житті українців".

VIII клас

I чверть 

- Зміст і організація навчально - виховного процесу в 8 югасі.

- Виставка матеріалів класно-сімейноі книги мудрості {обрядові пісні, народні рецепти, поради народної медицини і метеорології).

II чверть

- Диспут "Наші діти  на порозі кохання".

1. Обговорення ситуацій.

2. Зустріч з лікарем.

- Родинне свято "Ой не ріж косу".

III чверть

- Консультація-практикум "Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками, та іншими дорослими"'.

- "КВК" між командами учнів та батьків.

IV чверть

- Диспут "Як впливає характер взаємин батьків і дітей на самоствердження підлітків".

- Організація літнього відпочинку дітей.

 

IX клас

I чверть 

- Зміст і організація навчально - виховного процесу в 9 класі.

Лекція "Вихованими не народжуються".

 1. Сім'я — міцний і дружний колектив.
 2. Здоровий сімейний мікроклімат.
 3. Довір'я у вихованні.
 4. Ставлення до найстарших членів родини.
 5. Єдність вимог всіх.

II чверть

- Лекція-бесіда "Проблеми спілкування батьків і дітей. Педагогічний такт батьків"

- Заочна екскурсія «Сторінками історії школи».

III чверть

- Консультація-практикум "Раль батьків у професійному самовизначенні їх дітей".

- Зачитування уривків учнівських творів про свою професію.

IV чверть

- «Ваша дитина — випускник». Спільні збори учнів і батьків у формі бесіди.

- Свято "Вклонімося низенько школі".

Батьківські збори

Тема: Проблеми підліткового віку. Шляхи вирішення.

 

Мета: вивчення точок зору батьків у вирішенні проблемних життєвих ситуацій, що пов’язані з вихованням підлітків в родині. Форма проведення: батьківський ринг.

Завдання:

1. Обговорити життєві ситуації у вихованні дітей підліткового віку, шляхи вирішення конфліктних ситуацій (за участю шкільного психолога).

2. Розвивати зацікавленість до співпраці з психолого-педагогічним центром школи у вирішенні проблем, що виникають у вихованні дітей.

 

Хід проведення:

 

 1. Вступ

Класний керівник оголошує тему і завдання рингу. На дошці записано вислови видатних педагогів за темою.

Батькам пропонується висловити свою думку і своє відношення до поданих висловів. Необхідно висловити свою точку зору, “за” і “проти”. Всі пропозиції батьків записуються на двох аркушах ватману: 1-“за”, 2-“проти”.

 

 1. Ситуації для обговорення за темою: “Що робити якщо...”

 

Батькам пропонується об'єднатися у 5-7 груп, кожна група отримує завдання, обговорює, намагаючись знайти шляхи вирішення проблеми. Результати роботи кожної групи обговорюються, доповнюються, вивішуються на дошці. Після виступу кожної групи шкільний психолог дає практичні поради.

Ситуація 1

В останній час дитина дуже змінилася, мало спілкується з близькими людьми, мовчить, довго сидить і про щось думає. Намагається уникнути запитань.

Батьки бачать, що дитина страждає, але як вчинити не знають...

 

Ситуація 2

Ваша дитина вже достатньо доросла, навчається в міру своїх можливостей, але проблема в тому, що не хоче займатися хатньою роботою. Що робити, щоб залучити дитину до роботи та виконання своїх обов’язків у сім’ї.

 

Ситуація 3

Протягом семестру ви вважали, що у вашої дитини в школі все добре. В щоденнику ви бачили, що результати навчання достатньо успішні. Ви цілком довіряєте своїй дитині. Але в кінці семестру вас викликають до школи. Ви дізнаєтеся, що результати навчання вкрай незадовільні, і дитина говорила не правду.

 

Ситуація 4

Сором’язливість і невпевненість в собі характерні риси вашої дитини. Це накладає серйозні відбитки на його (її) манеру спілкування з однолітками, результати навчання погіршуються. Дитина страждає від цього.

 

Ситуація 5

Ваша дитина змінилася. Стала агресивною, жорстокою. Про це зауважують сторонні люди. Прояв цих рис ви вже бачите і відчуваєте на собі.

 

Ситуація 6

Дитина виросла. Все частіше зникає з дому, невідомо де затримується. Хоча всі свої обов’язки виконує, але ви відчуваєте, що дитина живе своїм життям, яке його цікавить більше. Ви все частіше залишаєтесь поза дитячою увагою.

 

Ситуація 7

Ваша дитина відвідувала танцювальний гурток і покинула. Потім вирішила ходити у вокальну студію і теж покинула. Потім зацікавилася волейболом і знову покинула. Всі свої дії син чи дочка пояснює тим, що стало нецікаво. Вона просить оплатити заняття в художній школі. Як ви вчините у даній ситуації.

 

 1. Практичні поради психолога у вирішенні ситуацій.

 

Розв’язання ситуації №1

У підлітковому віці діти намагаються віддалитися від батьків і стверджувати свою незалежність, хочуть звільнитися від стереотипу дитячо-батьківських відносин. В різних випадках підтримуйте дитину, цікавтеся її шкільним життям, друзями. Знайдіть можливість розпочати бесіду про людські відносини, стан душі. Наведіть приклади зі свого життєвого досвіду. Ні в якому разі не можна кричати на дитину і нагадувати про те, що вона замкнута. Це погіршить стан дитини.

 

Розв’язання ситуації №2

Поговоріть з дитиною про можливість захворювання, яке виникає, якщо не дотримуватися правил гігієни. Поясніть дитині, що ви потребуєте її допомоги. В будь-якому випадку наголосіть на тому, що дитина вже доросла і повинна нести відповідальність за порядок у своїй кімнаті.

 

Розв’язання ситуації №3

Без криків та насильства поговоріть та виявіть причини обману. Поясніть, що освіта необхідна в сучасному житті. Наголосіть на тому, що він поставив вас у незручне становище перед педагогічним колективом школи.

 

Розв’язання ситуації №4

Сором’язливість супроводжується негативними переживаннями, самотністю, тривогою, депресивним станом. Морально підтримуйте дитину, зміцнюйте її впевненість у собі, у власних силах. Залучайте дитину до виконання різних доручень, пов’язаних зі спілкуванням з іншими людьми. Запропонуйте дитині відвідувати гурток або спортивну секцію.

 

Розв’язання ситуації №5

Обмежте дитину в перегляді відеофільмів та комп’ютерних ігор зі сценами насильства. Намагайтеся спрямувати енергію підлітка у заняття спортом, різними гуртками. Ні в якому разі не застосовуйте фізичних покарань, приділяйте дитині більше уваги, любові.

 

Розв'язання ситуації №6

Поспостерігайте, чим почала цікавитися ваша дитина (журнали, ігри, фільми). Чи з’явилися у неї нові друзі, чим вони займаються, куди ходять, як проводять час. Домовтеся про тривалість прогулянки і час повернення додому.

 

Розв’язання ситуації №7

Саме в цьому віці підлітки починають планувати своє майбутнє. Вони вибирають, що їм саме найцікавіше, знаходяться в пошуку, роблять вибір. З дитиною необхідно обговорити, що було найцікавішого в тих гуртках і секціях, які вже відвідувала дитина. Обговоріть, чому ваша дитина зацікавилася  навчанням в художній школі. Допоможіть їй зробити правильний вибір.

 

4. Рубрика “Поради батькам”.

Батьківський ринг закінчується тим, що психолог роздає батькам пам’ятку з порадами “Як любити дитину”.

 

docx
Додано
23 березня 2018
Переглядів
2406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку