Географія. Календарно-тематичне планування для 6 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування. Географія: підруч. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл./Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук
Перегляд файлу

6 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«Загальна географія»

(70 годин, 2 години на тиждень)

№ з/п

К-сть годин

                                                                     Зміст навчального    матеріалу

      Дата     

 

2

                                                                                      ВСТУП

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки,  основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень.

Діяльнісний компонент:

добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе;

виконує спостереження за змінами у природі;

складає  перелік джерел географічної інформації, які є вдома.

Ціннісний компонент:

використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності;

обґрунтовує на конкретних прикладах значення  географії для життєдіяльності людини.

Наскрізні  змістові  лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює дбайливе ставлення до природи, дотримується правил безпечної поведінки в природі. Орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження і захисту довкілля.

Здоров’я і безпека

Сприяє  розвитку  інтересу до географічних наук.

Громадянська відповідальність

Пояснює на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини, добираючи інформацію з різних джерел. 

Сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває здатність спільного розуміння проблеми і толерантне й неупереджене ставлення до інших

думок і поглядів.

Уміє  дискутувати  на  тему «Що і навіщо вивчати сучасним географам, коли вже все на Землі відкрито?»

1

1

Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

Основні друковані та електронні джерела географічної  інформації, їх значення.

 

 

 

2

1

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження

Спостереження за змінами у природі.

 

 

5

                                               РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає особливості зображення Землі на картах у давнину.

Діяльнісний компонент:

добирає  з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину;

зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою;

складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із  залученням  членів  родини).

Ціннісний компонент:

оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

Наскрізні  змістові  лінії

Громадянська відповідальність

Формує необхідні моральні якості, відстоює свою позицію в дискусії, конструктивно спілкується.

Підприємливість та фінансова грамотність

Вчиться спільно досягати мети.

3

1

Уявлення про землю в давнину. Уявлення про форму Землі. Зображення  Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця                                                                                                                                                                                                             

Знаннєвий компонент:                                                                                                                                                                                                                називає відомих мореплавців та мандрівників  (Марко Поло, Христофора  Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі;

простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників.

 

Ціннісний компонент:

робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

Наскрізні  змістові  лінії

Громадянська відповідальність

Формує необхідні моральні якості, відстоює свою позицію в дискусії, конструктивно спілкується.

Підприємливість та фінансова грамотність

Вчиться спільно досягати мети.

4

1

Відкриття нових земель у 8-15ст.

 

5

1

Початок доби великих географічних відкриттів. Подорож Христофора Колумба та  Фернана Магеллана.

 

6

1

Відкриття Австралії. Навколосвітні подорожі.

 

Тема 3. Сучасні дослідження

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця    

 Знаннєвий компонент:

називає сучасні  географічні дослідження.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі;

аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.;

порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи;

складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями.

Ціннісний компонент:

визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства .                                                                                                                                                                                                

Наскрізні  змістові  лінії

Громадянська відповідальність

Критично оцінює інформацію географічного змісту, визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства.

7

1

Дослідження Землі у  ХХ  і на початку ХХІ ст.    (тематична)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

                                                                    РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає різні способи орієнтування на місцевості;

пояснює способи орієнтування на місцевості.

Діяльнісний компонент:

користується компасом для визначення сторін горизонту  та  азимуту;

визначає азимут та напрямки на різні об’єкти на місцевості поблизу школи;

складає схему маршруту руху;

порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;

Наскрізні  змістові  лінії

Здоров’я і безпека

Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під  час  подорожей  і  екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших.

8

1

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.  Компас.

 

9

1

 Поняття про азимут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

 

Знаннєвий компонент:

називає способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом  та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні  знаки;

вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості.

Діяльнісний компонент:

визначає масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот;

вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу;

розв’язує задачі з різними видами масштабу;

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини.

Наскрізні  змістові  лінії

Здоров’я і безпека

Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під  час  подорожей  і  екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших.

10

1

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

11

1

Масштаб та його види. Умовні знаки плану. 

 

12

1

План, його основні ознаки.  Визначення напрямків на плані. Читання плану.

 

13

1

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. 

 

14

1

Зображення рельєфу на планах, топографічних картах та дрібномасштабних картах.

 

15

1

Практична робота №1.

Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот  на топографічному плані.

 

16

1

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.

 

17

1

Класифікація карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

Тема 3. Географічні координати

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту;

пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.

Діяльнісний компонент:

користується градусною сіткою для визначення географічних координат;

визначає географічні координати об`єктів,

населених пунктів;

порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення знань про географічні  координати

 

 

Наскрізні  змістові  лінії

Здоров’я і безпека

Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під  час  подорожей  і  екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших.

18

1

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

19

1

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

 

20

1

Практична робота №2.

Визначення географічних координат за географічною картою.        (тематична)

 

 

 

 

 

 

 

 

43

                                                                                  РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани,  різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

знає правила поведінки під час землетрусу;

наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Діяльнісний компонент:

визначає абсолютну і відносну висоту  рівнин і гір за шкалою висот;

позначає на контурній карті:

вулкани:Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди;

рівнини:Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я;

розрізняє  магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;

порівнює  рівнини і  гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Ціннісний компонент:

оцінює  діяльність людини та її вплив на рельєф;

висловлює  судження  щодо необхідності  охорони  унікальних форм рельєфу;

пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;

аналізує причини і наслідки зовнішніх  і внутрішніх  процесів.

Наскрізні  змістові  лінії

Здоров’я і безпека

Аналізує ознаки наближення землетрусу, цунамі, виверження вулкану для власної безпеки та безпеки інших.

Громадянська відповідальність

Характеризує систему попереджень та алгоритм поведінки під час прояву несприятливих природних явищ.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє переваги  і  недоліки господарювання людей у районах поширення  вулканізму.

Усвідомлює значення окремих видів корисних копалин для розвитку відповідних  виробництв.

Бере  участь у  дослідженні «Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель) моєї родини».

 

21

1

Внутрішня будова Землі. Земна кора.

 

22

1

Будова літосфери, її властивості літосферні плити. Наслідки переміщення літосферних плит.

 

23

1

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

 

24

1

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

 

25

1

Землетруси. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота№3

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу. (початок)

 

26

1

Вулканізм і вулкани, гейзери. Магматизм.                                                                                                                                           Практична робота№3

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.  (продовження)

 

27

1

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання.

 

28

1

Робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

29

1

Основні форми рельєфу. Гори. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

Практична робота№3

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.(продовження)

 

30

1

Основні форми рельєфу. Рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.      

Практична робота№3     

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу. ( продовження).

 

31

1

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори  Світового океану.

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона. 

Практична робота №3.

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу (закінчення).    

 

32

1

Узагальнення і систематизація знань і вмінь з теми: « Літосфера».      (тематична)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «погода», «клімат»,  «синоптична карта», елементи погоди, теплові пояси Землі, світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади хмар, різних за формою, прогнозів погоди, основних типів клімату;

пояснює  причини і наслідки зміни погоди і клімату.

Діяльнісний компонент:

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів;

визначає показники температури повітря й атмосферного тиску та їх зміни з висотою, швидкість  вітру, типи погоди, що переважають у своїй місцевості;

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується термометром, барометром, гігрометром;

порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей;

аналізує зміни температури повітря, атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив стану повітря на здоров”я людини;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльності людини.

Наскрізні  змістові  лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розмірковує про відповідальність  людської  діяльності за стан атмосфери.

Здоров’я і безпека

Усвідомлює вплив стану повітря на здоров’я людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час грози, граду, ожеледі, урагану та інших несприятливих природних явищ.

Громадянська відповідальність

Наводить приклади подолання спільними зусиллями громади (жителів вулиці, села, міста) наслідків стихійних атмосферних явищ  і  процесів.

33

1

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

34

1

Добовий і річний хід температури повітря, причини його  коливання.    

Практична робота№4 

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.(початок )

 

35

1

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря. Кліматичні карти.            

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(початок)       

 

36

1

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

Практична робота№4 

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.(закінчення)

 

37

1

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення  сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(продовження)       

 

 

38

1

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(продовження) 

 

39

1

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(продовження) 

 

40

1

Опади, що випадають  із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(продовження) 

 

41

1

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

Практична робота№5

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.(закінчення)

 

42

1

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату.

 

43

1

Вплив людини на атмосферу.

 

44

1

Узагальнення і систематизація знань і вмінь з теми: « Атмосфера».          (тематична)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Гідросфера

 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять  «океан», «море», «затока», «протока», «острів»,  «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»;

наводить приклади морів, заток, проток, островів, річок, озер, штучних водойм;

пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані, особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней і цунамі.

Діяльнісний компонент:

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою, глибини океанів і морів за шкалою глибин, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, озера за походженням їхніх улоговин і стоком, типи боліт, покривні та гірські льодовики, штучні водойми, типи підземних вод;

позначає на контурній карті назви:

морів:Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове;

проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берінгова;

заток:Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

островів:Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

півостровів:Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор;

западини:Маріанська;

річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

озер:Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

Ціннісний компонент:

оцінює роль води для життєдіяльності людини та використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності, вплив людини на різні частини гідросфери;

робить висновки про вплив якості питної води на здоров’я людини

Наскрізні  змістові  лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює важливість охорони вод  своєї  місцевості  і  на  планеті  загалом.

Здоров’я і безпека

Розуміє вплив якості води на життя і здоров’я людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоставу й льодоходу, шторму, цунамі, перебування на березі водойми, руху по болотистій місцевості.

Громадянська відповідальність

Усвідомлює систему попереджень та алгоритм поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоходу, шторму, цунамі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Дотримується  основних  правил ощадного  використання води в домашньому господарстві.

Наводить приклади підприємницької діяльності на основі використання мінеральних, термальних вод своєї місцевості, природних та штучних водойм для відпочинку та оздоровлення.

45

1

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

 

46

1

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

Практична робота№6.

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер (початок)

 

47

1

Властивості вод Світового океану.

 

48

1

Рухи води в Світовому океані.

 

49

1

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.   

 

50

1

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

 

51

1

Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.           

Практична робота№6.

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер (продовження).

 

52

1

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Практична робота№6.

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер. (закінчення)

 

53

1

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. 

 

54

1

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.  

 

55

1

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

56

1

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

57

1

 Узагальнення і систематизація знань і вмінь з теми : «Гідросфера».

 

58

1

Контрольна робота № 1 за розділами: «Розвиток географічних знань про Землю», «Земля ра плані та карті», «Літосфера», «Атмосфера», «Гідросфера».   (тематична)

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти 

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає  компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунти», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості;

пояснює особливості поширення ґрунтів і живих організмів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери.

Діяльнісний компонент:

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

Ціннісний компонент:

оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості

Наскрізні  змістові  лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розуміє важливість збереження грунтів та різноманіття рослин і тварин.

Здоров’я і безпека

Оцінює загрози вживання отруйних грибів, рослин своєї місцевості, контактів із небезпечними тваринами.

Громадянська відповідальність Презентує приклади власного досвіду зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наводить приклади фінансових надходжень до  сімейного  бюджету  від використання власної земельної ділянки, рослин і тварин

59

1

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

 

60

1

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Природні комплекси

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця 

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», «природна зона», компоненти природного комплексу;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;

пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

Діяльнісний компонент:

порівнює особливості основних природних зон Землі;

дотримується правил безпеки і поведінки під час екскурсії.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та  значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності

 

Наскрізні  змістові  лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розрізняє позитивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси своєї місцевості.

Виявляє порушення природної рівноваги та пропонує шляхи їх усунення.

Здоров’я і безпека

Дотримується правил безпечної поведінки у природі під час екскурсії

61

1

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

 

62

1

Природні зони Землі, їх особливості.

 

63

1

Практична робот№7

Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

                                                           РОЗДІЛ ІV. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі

Очікувані  результати  навчально – пізнавальної  діяльності  учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

вміє читати політичну карту.

Діяльнісний компонент:

аналізує карти густоти населення та людських рас;

показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України;

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

Ціннісний компонент:

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження про  заходи

 щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відходів.

Наскрізні  змістові  лінії

Громадянська відповідальність

Усвідомлює  важливість  толерантного ставлення до представників інших рас  і  народів  світу.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Презентація міні-проектів з утилізації побутових відходів.

64

1

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі.

 

65

1

Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

 

66

1

Тема 2. Держави світу                                                                                                                                                                         Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу

 

67

1

Практична робота №8

Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

 

68

1

Тема 3. Вплив людини на природу

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської  діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

69

1

Дослідження

Розробка міні-проєкту з утилізації побутових відходів.

 

70

1

Узагальнення і систематизація знань і вмінь з тем :  «Біосфера», « Вплив людини на природу», «Держави світу»,  «Кількість і розміщення населення на Землі».      (тематична)

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
23 листопада 2022
Переглядів
3418
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку