14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Готуємося до ЗНО з фізики

Про матеріал
Дана розробка містить 30 тестових завдань з різних тем. Буде корисним для учнів, які готуються до ЗНО з фізики, а також вчителям, що викладають фізику в 10-11 класах
Перегляд файлу

Готуємось до ЗНО з фізики

 1. Визначте силу Архімеда, яка діє на дирижабль об’ємом  4000 м3 . Дирижабль перебуває    на висоті де, густина повітря 0,8 кг/ м3. Вважайте g=10 м/с2 .

     

         А) 50 кН;             Б) 40 кН;             В) 32 кН;            Г)   4 кН.

 

 1. З якою мiнiмальною швидкiстю треба кинути пiд кутом 45° до горизонту камiнь, щоб вiн досяг висоти 2,5 м ?

     

          А) 2,5 м/с;             Б) 5 м/с;             В) 10 м/с;            Г)   45 м/с .

 

 1. Автомобіль проїхав відстань від А до В з швидкістю 1 = 54 км/год, а назад повертався зі швидкістю 2 = 10 м/с. Яка середня швидкість руху автомобіля.

      

         А) 45 км/год;         Б) 12 км/год;        В) 15 м/с;         Г) 12 м/с.

 

 1. На нитцi пiдвiшений тягарець, маса якого 1 кг. Нитку з тягарцем опускають вниз з прискоренням 5 м/с2 . Знайти силу натягу нитки.

         

          А) 1 H;             Б) 5 H;        В) 10 H с;         Г) 15 H.

 

 1. Кутова швидкість дорівнює 100 обертів за хвилину. Визначте значення швидкості у радіанах за секунду.

         

         А) 628 рад/с;     Б) 6,28 рад/с;       В) 100 рад/с;     Г) 10,5 рад/с.

 

 1. Коли звук переходить із води до металевої плити, довжина хвилі звуку збільшується від 15 до 45 см.  Визначте швидкість звуку в металі.

Швидкість звуку у воді дорівнює 1500 м/с.

         

          А) 100 м/с;        Б) 500 м/с;          В) 1500 м/с;        Г) 4500 м/с;  

 

 

 1. Кулька, масою m=300 г, що підвішена на пружині, коливається з циклічною частотою ω=2π с1.   Визначити коефіцієнт пружності пружини

              

          А) 6  H/м;             Б) 8  H/м;            В) 12 H/м;         Г) 15 H/м.

 

 1. Що називається питомою теплоємністю газу?

 

 А) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 кг газу на 1К;

 Б) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 моля газу на 1К;

 В) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання  газу на 1К;

 Г) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 м3 газу на 1К.

 

9.   Визначте процес, під час якого середня квадратична швидкість  молекул газу не змінюється.                       

       

         А) ізохорний;    Б) ізобарний;    В) ізотермічний;    Г) адіабатний.

 

10.  У скільки разів збільшується середня квадратична швидкість руху молекул, коли газ нагрівають від 27 0С  до  402 0С

       

         А)  у 1,5 ;       Б)  у 2,25 ;           В)   у 3,9;           Г)   у 14,9.

 

11. Який процес у термодинаміці відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем:

 

          А) ізохорний;       Б) ізотермічний;        В) адіабатний;    Г) ізобарний.

 

12. Яку температуру має маса 2 г азоту, який займає об’єм 820 см3 при тиску 0,2 МПа?          ( = 28 10-3 кг/моль).

            

         А) 276 К;                  Б) 2,76105 К;          В) 100 К;            Г) 2,7610-4 К.

 

13.  В ізохорному процесі азоту було передано 70 Дж теплоти. Скільки теплоти використано на   зміну його внутрішньої енергії?

              

           А) 50 Дж;              Б) 70 Дж;             В) 20 Дж;              Г) 7 Дж.

 

14.    Визначити температуру газу, що знаходиться в закритому балоні, якщо його тиск  збільшився на  0,4%  початкового при нагріванні на ΔТ=1К.

           

             А) 400 К;            Б) 350 К;             В) 300 К;            Г) 250 К.

 

15.  В ідеальній тепловій машині за рахунок кожного кілоджоуля енергії, одержуваної від нагрівника, здійснюється робота 300Дж. Визначити температуру нагрівника, якщо температура холодильника  280 К.

 

             А) 400 К;            Б) 350 К;             В) 300 К;            Г) 250 К.

 

16.  Два мідні дроти мають однаковий об’єм. Довжина першого дроту вдвічі більша ,  ніж   другого. Визначте співвідношення електричних опорів дротів  R1  та   R2.

 

            А) R1 =  R2;         Б) R1 =2 R2;          В) R1 =4R2;           Г) R1 =8 R2.

 

17. Щоб одержати мінімальний опір кола, три однакових резистори необхідно включити:

           

            А) всі паралельно;                                             

            Б) усі послідовно; 

            В) два послідовно, а третій паралельно їм;    

            Г) два паралельно, а третій послідовно.

 

18.   Батарея з ЕРС = 240 В та внутрішнім опором r = 1 Ом замкнена на  зовнішній опір    R =23 Ом. Знайти повну потужність батареї.

        

           А) 2,4 Вт;        Б) 2,4 кВт;       В) 2,3 Вт;         Г) 2,3 кВт.

 

19.  Різниця потенціалів між пластинами конденсатора 1000 В, заряд кожної пластини  410-4 Кл. Яка ємність конденсатора?

 

            А) 0,4 мкФ;        Б) 0,8 мкФ;       В) 0,25 мкФ;        Г) 0,04 мкФ.

 

20.   Чому дорівнює струм короткого замикання джерела струму з = 2В і внутрішнім опором 0,5 Ом?

        

           А) 0,25 А;          Б) 4 А;         В) 0,4 А;          Г) 1 А.

 

21.    Згідно із визначенням, електрорушійна сила джерела струму чисельно дорівнює:   

         

           А) добутку квадрату сили струму на опір провідника і на час протікання струму;

           Б) роботі сторонніх сил по переміщенню одиничного заряду;

           В) заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;

           Г) роботі сторонніх та електростатичних сил по переміщенню одиничного заряду.

 

22.   Від чого залежить електроємність провідника?

 А) від заряду провідника;

 Б) від потенціалу;

 В) від розмірів і форми провідника;

 Г) від матеріалу провідника.

 

23. Два електрони влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. Перший електрон, який мав кінетичну енергію 12 кеВ, описав коло радіусом 5 мм. Визначте кінетичну енергію ( у кілоелектронвольтах) другого електрона, якщо він описав коло радіусом 10 мм.

 

    А) 12 кеВ;         Б) 24 кеВ;     В) 48 кеВ;     Г) 96 кеВ.

 

24. Під яким кутом до ліній індукції однорідногоо магнітного поля з індукцією 0,5 Тл треба переміщати провідник завдовжки 0,4 м із швидкістю 15 м/с, щоб у ньому виникла ЕРС 2,12 В?

 

              А) 300;        Б) 450;       В) 600;       Г) 900.

 

 

25.  Збиральна лінза дає дійсне, збільшене в  4 рази зображення предмета, який розташований перед нею на відстані 20 см. Визначте оптичну силу лінзи.

            

            А) 6,25 дптр;         Б) 5  дптр;           В) 1,25 дптр;          Г) 0,0625 дптр.

 

26.  Визначте, для якого випромінювання з наведених енергія квантів є найбільшою?

           

             А) ультрафіолетове;     Б) зелене;     В) червоне;     Г) інфрачервоне.

 

 1. Промінь падає на плоске нерухоме дзеркало під кутом 300 і відбивається від нього.       

          Який кут між падаючим і відбитим променем?

 

           А) 1200;        Б) 900;       В) 600;       Г) 1500.

 

 1.  За 8 годин початкове число атомів радіоактивного ізотопу зменшилося у 3 рази. У скільки разів воно зменшиться за 1 добу, починаючи з початкового моменту?

 

         А)  у  9 разів;       Б)  у  24 рази;           В)   у 27 разів;           Г)   у  16 разів.

 

29.  Довжина когерентних хвиль дорівнює 400 нм. При якій умові вони     підсилюються при інтерференції?

 

         А) = 600 нм;          Б) = 1400 нм;            В) = 800 нм;         Г) = 1000 нм.

 

 1.  Робота виходу для катода фотоелемента дорівнює 4 еВ. При опроміненні цього катода світлом з деякою частотою ν затримуюча напруга фотоелемента становить 1 В. Якою буде затримуюча напруга, якщо катод опромінювати світлом з частотою 2ν ?                                                              

 

         А)  4В;          Б) 6В;            В) 8В;        Г) 12В.

Список використаної літератури

 1. Фізика: Підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2015.
 2. Фізика: Підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О. Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2016.
 3. Фізика: Підруч. для 9 кл.  загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О. Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2017.
 4. Фізика. 10 кл. Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М./Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., 5.
 5. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Наказ МОН від 12.04. 2019 № 472
 6. Фізика. 8 клас: збірник задач/ І. М. Гельфгат,  І. Ю. Ненашев. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016
 7. Римкевич А. П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів середньої школи. – 10-е вид. – К.: Рад. шк., 1991
 8. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. Пособие. – 5-е изд.- : М.: Выс. школа, 1982.

 


 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Інші матеріали
Додано
13 грудня 2020
Переглядів
181
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку