2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими потребами (зразок)

Про матеріал
Зразок заповнення ІПР дитини з особливими потребами ( ( діагнозЗПР) на допомогу класним керівникам, асистентам учителя.
Перегляд файлу

 

Індивідуальна програма розвитку (Зразок)

1. Період виконання:1 рік  

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім'я, по батькові     Тригуб  Михайло Романович

Дата народження   

Повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень  (навчальний заклад)

Рік навчання    2018 – 2019 н. р.

3. Відомості  про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров'я,

фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність).

 

№ з/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

18. 08. 2018.

Труднощі у навчанні внаслідок загальмованості розвитку психічних процесів, незрілість особистості, неважкі розлади когнітивної сфери, зниження пізнавальної активності, емоційно-вольова незрілість, обумовлені педагогічною і соціальною занедбаністю

Чутівська районна державна адміністрація Полтавської області відділ освіти

Психолого-медико-педагогічна консультація.

 

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

Знижена психічна витривалість і розумова працездатність учня. Комплекси з приводу дефектів мовлення.

Допомога асистента вчителя.

 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

      Так (зазначити потреби)    додаткова підтримка асистента вчителя

     Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

 

 

 

Найменування

заняття

Фахі вець, який прово дить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

 

 

Розвиток розумових операцій аналізу та синтезу, встановлення закономірностей, просторових уявлень.

Практичний психолог

Кабінет психолога

 

10. 09

1 раз на 2 тижні

Розвиток аналітичних пізнавальних здібностей.

Практичний психолог

Кабінет психолога

24. 09

 

Розвиток вербально-логічного мислення.

Практичний психолог

Кабінет психолога

08. 10

 

Вправи на класифікацію різним способом. 

Практичний психолог

Кабінет психолога

22. 10

 

Розвиток здатності до об’єднання частин у систему.

Практичний психолог

Кабінет психолога

05. 11

 

Розвиток здатності до класифікації та абстрагування.

Практич ний психолог

Кабінет психолога

19. 11

 

Розвиток здатності до об’єднання частин у систему.

Практичний психолог

Кабінет психолога

03. 12

 

Розвиток аналітичних пізнавальних здібностей.

Практичний психолог

Кабінет психолога

17. 12

 

Розвиток вербально-логічного мислення.

Практичний психолог

Кабінет психолога

14. 01

 

Розвиток уваги та асоціативної пам’яті.

Практичний психолог

Кабінет психолога

28. 01

 

Розвиток розумових операцій аналізу та синтезу, встановлення закономірностей, просторових уявлень. 

Практичний психолог

Кабінет психолога

04. 02

 

Розвиток здатності до аналізу, синтезу, класифікації.

Практичний психолог

Кабінет психолога

18. 02

 

Розвиток аналітичних пізнавальних здібностей.

Практичний психолог

Кабінет психолога

04. 03

 

Розвиток аналітичних пізнавальних здібностей.

Практичний психолог

Кабінет психолога

18. 03

 

Розвиток вербально-логічного мислення.

Практичний психолог

Кабінет психолога

01.04

 

Розвиток концентрації та вибірковості уваги.

Практичний психолог

Кабінет психолога

15. 04

 

Розвиток вербально-логічного мислення.

Практичний психолог

Кабінет психолога

29. 04

 

Розвиток розподілу та вибірковості уваги.  

Практичний психолог

Кабінет психолога

13. 05

 

Розвиток здатності до класифікації та абстрагування.

Практичний психолог

Кабінет психолога

27. 05

 

 

 

 

7. Характеристика учня

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати

Емоційно-вольова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична

 

Когнітивна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна

Має підвищену вразливість, стан дискомфорту; дещо занижений рівень емоційного інтелекту; рівень емпатії  достатній; є схильність до спонтанної поведінки; виявляє живу цікавість до оточуючого як джерела отримання допомоги, інформації; несамостійність, невміння цілеспрямовано виконувати завдання, проконтролювати свою роботу; низька продуктивність праці в умовах навчальної діяльності, нестійкість уваги при низькій працездатності.

 

Фізично-здоровий.

 

Недостатнє вміння  розпізнавати почуття іншої людини, нерозуміння її емоційного стану;  недостатньо сформовані знання про моральні якості людини (чесність, дружба, доброта, взаємовиручка).

 

 

 

 

 

 

Має дефекти мовлення,

 помірний ступінь фіксованості на власному дефекті мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-адаптований

вчити  розуміти емоційний стан, свій та оточуючих  людей, дати уявлення про способи вираження власних емоцій (міміка, жести, поза, слово), удосконалювати здатність керувати своїми почуттями, вчити  в прийнятній для нього формі розповідати про свій внутрішній світ; співпереживати , переключати на позитивні моменти.

 

 

 

Формувати здатність до диференціації якостей людини; уміння адекватно оцінити себе і знайти своє місце в загальній структурі взаємосто- сунків  членів групи; прагнення до взаємосприйняття  і взаєморозуміння  в колективі .

 

Заняття логопедичного характеру на ліквідацію дефектів мови.

Артикуляційні вправи. Наприклад: ігри «Трубочка», «Чашечка»,…

Підбір слів з різних частин мови, де звучать звуки ч, ц, щ, ж,  складання з ними словосполучень, речень.

Підвищення уваги,

працездатності,

розвиток сили волі, впевненості в собі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сформовані уявлення про основні емоції (спокій, радість, злість (гнів), захоплення, інтерес, задоволення; розвиток здібностей впізнавати емоції, які переживають ровесники в реальній взаємодії

 

 

 

Ліквідація дефектів мови учня.

 

 

 

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

Адаптована

Модифікована

1. Українська мова

 

Адаптована

 

2. Літературне читання

 

Адаптована

 

3. Математика

 

Адаптована

 

4. Іноземна мова

 

Адаптована

 

5.Природознавство

 

Адаптована

 

 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

       Так (зазначити предмет) 

   Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше.

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань,чергування видів діяльності,виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше

 Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів,картки-підказки,використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше

   Необхідне спеціальне обладнання

     Так

      Ні

10. Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

       Індивідуальний навчальний план  визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план  визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

          Навчальний предмет: Українська мова

Цілі навчання

Зміст

 Педагогічні технології,                                  спрямовані на                     досягнення мети                            

 

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Вчити визначати у тексті зачин, основну частину,кінцівку;ділити текст на частини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчити розрізняти на слух і на письмі  розповідні,питальні, спонукальні речення,розрізняти серед них окличні і неокличні,знаходити головні і другорядні члени речення у най простіших випадках.

Вчити визначати значущі частини слова:закінчення,частини основи-корінь,суфікс,префікс,розрізняти спільнокореневі слова та форми того самого слова, ділити на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови.

Текст. Різні типи текстів (опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок. Поділ тексту на частини, складання  плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.  

Речення.

Граматична основа.

Види речень.

Головні й другорядні члени.

Кома при однорідних членах речення.

 

 

 

 

 

Слово:Значення слова.

 

 

 

Частини мови.

Лексичне значення слова;морфемна будова слова;частини мови.

Ігрові технології,технологія особистісно-орієнтованого навчання,інформаційно-комунікаційна технологія,метод ейдетики.

 

 

 

 

 

Навчальний предмет: Літературне читання

Цілі навчання

Зміст

 Педагогічні технології,                                  спрямовані на                     досягнення мети                            

 

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Вчити визначати жанр прочитаного твору:пояснювати свій вибір; розрізняти казку народну і літературну; пояснювати спільне та відмінне у цих творах; розрізняти прозові,поетичні, драматичні твори; називати ,які теми книжок цікавлять; називати улюблені твори та імена улюблених авторів.

Вчити читати вголос свідомо, правильно,виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі.

Усна народна творчість. Поезія. Байки. Літературні казки,оповідання,легенди,уривки з повістей, повістей-казок. П’єси. Науково-художні оповідання, повісті,казки.

 

 

 

 

 

 

 

Цілі навчання

Зміст

 Педагогічні технології,                                  спрямовані на                     досягнення мети                            

 

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

 Вчити називати предмети, що знаходяться у помешканні; називати свою адресу.

 

Вчити називати продукти харчування, назви одягу. Вчити давати короткі відповіді на запитання. ( діалог у магазині).

 

 

 

Вчити назви днів тижня, види спорту, знаряддя необхідні для занять спортом.

Вчити читати слова, що належать до даної теми.

Місце проживання. Помешкання.

 

 

 

 

Покупки. Їжа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинок і дозвілля.

Ігрові технології. Технологія особистісно-орієнтованого навчання.

 

 

 

 

 

 Навчальний предмет: Математика

Цілі навчання

Зміст

 Педагогічні технології,                                  спрямовані на                     досягнення мети                            

 

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Вчити називати багатоцифрові числа,записувати, порівнювати.

 

 

Вчити застосовувати алгоритм письмового множення й ділення багатоцифрового числа на одноцифрове й двоцифрове;

Вчити виконувати письмове множення й ділення багатоцифрового числа на одноцифрове й двоцифрове.

Вчити читати й записувати, порівнювати дроби, знаходити дріб від числа та число за його частиною.

 

 

 

 

 

 

 

Вчити розв’язувати задачі на знаходження площі прямокутника.

Усна та письмова нумерація, ,читання, запис, утворення, порівняння багатоцифрових чисел.

Лічба в межах мільйона. Склад числа за розрядами і за класами. Письмове додавання і віднімання,множення й ділення багатоцифрових чисел.

 

 

 

Дроби. Читання та запис дробів. Чисельник і  знаменник дробу.

Порівняння дробів.

Знаходження дробу від числа.

Знаходження числа за величиною його дробу.

Швидкість  тіла у  прямолінійному рівномірному русі.

Одиниці швидкості. Залежність між швидкістю тіла,часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули їх обчислення.

Площа. Порівняння плоских геометричних фігур за площею. Формула площі прямокутника, квадрата.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія. Метод ейдетики.

 

 

   Навчальний предмет: Природознавство

Цілі навчання

Зміст

 Педагогічні технології,                                  спрямовані на                     досягнення мети                            

 

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Вчити називати склад сонячної системи, теплові пояси Землі, умови для життя живих організмів. Пояснювати зв'язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами в природі. Формувати уявлення про план місцевості, масштаб, вчити розрізняти план і карту. Називати основні та проміжні сторони горизонту.

 

 

 

 

Вчити називати і показувати на карті океани й материки, розрізняти їх особливості природи.

 

 

Формувати уявлення про різноманітність природи України.

Всесвіт і сонячна система. Склад сонячної системи. Теплові пояси. Добовий і річний рух Землі. Місяць – природний супутник Землі. Сузір’я.

 

 

 

 

 

 

 

План і карта. Горизонт, сторони горизонту. Орієнтування на місцевості. Масштаб.

Робота з планом і картою.

 

 

 

 

 

Природа материків і океанів.

 

 

 

 

 

 

 

Природа України.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія. Метод ейдетики

 

 

 

 

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

      Висновок психолого-медико-педагогічної консультації

      попередня  індивідуальна програма розвитку

    Батьки

         Учень

      Інші

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис

 

Директор школи

 

 

Заступник з навчально-виховної роботи

 

 

Класний керівник 4-А класу

 

 

Асистент учителя 4-А класу

 

 

Практичний психолог

 

 

Медична сестра

 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/ законними представниками:

підпис    ______________       дата    03. 09. 2018  р.

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку.

Дата

Мета

Відповідальні особи

10.09

Ознайомлення батька з результатами первинної діагностики.

Класний керівник

17.09

Ознайомлення батька з програмою корекційних занять.

Практичний психолог

10.12

Надання інформації про розвиток пізнавальних процесів дитини

Практичний психолог

18.02

Співпраця батьків у  розвитку соціальних навичок дитини

Асистент учителя

20.05

Надання інформації про динаміку когнітивного розвитку.

Практичний психолог

 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

 

 

Сфери розвитку/ навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

Протягом першого півріччя навчального року

Після закінчення першого півріччя навчального року

Протягом другого півріччя навчального року

Після закінчення  навчального року

Українська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється від руки протягом навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літератур- не читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природо-знавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор опорного закладу                                                                            

                                                                                                                                                  ___________  (підпис)

 

______     ________________2018 року

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кадемська Світлана Костянтинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вознюк Галина Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
29029
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку