До розіграшу
залишилось:
9 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Інструктивно-методичні матеріали. Робота з батьками

Про матеріал

Зібрано ипове положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах;

- Положення про батьківські збори;

- Орієнтовне положення про батьківський комітет класу;

- Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів;

- Протокол батьківських зборів.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типове положення
про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності створюються органи громадського самоврядування та батьківські комітети.

1.2. У своїй діяльності органи громадського самоврядування та батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням.

1.3. Органом батьківського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) батьків цього навчального закладу.

1.4. У період між загальними зборами (конференціями) діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) батьків загальноосвітнього навчального закладу або ради загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

 

2. Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету

2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківських рад і батьківських комітетів є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

3. Створення батьківських рад та батьківських комітетів

3.1. Батьківська рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків загальноосвітнього навчального закладу. До складу батьківської ради мають входити директор загальноосвітнього навчального закладу та представники батьківських комітетів від кожного класу або від кожної паралелі класів.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу:

3.5.1. у великих за чисельністю учнів загальноосвітніх навчальних закладах президію в складі голови, заступника, секретаря і 3 - 5 членів президії;

3.5.2. у невеликих - голову, його заступника і секретаря;

3.5.3. у початкових школах - голову комітету.

3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу (групи) в складі голови та 3 - 5 членів на один рік.

3.7. Батьківська рада, її президія, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор загальноосвітнього навчального закладу є членом батьківської ради, класний керівник (куратор) - батьківського комітету з правом дорадчого голосу.

 

4. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради в кожному загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори (конференцію) батьків. Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківської ради вирішуються місцевими органами управління освітою.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

4.6. Батьківські конференції (збори) можуть проводитися серед батьків загальноосвітніх навчальних закладів шкільного округу.

4.7. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами (конференцією) батьків, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.8. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.

 

5. Права та обов'язки батьківських рад та батьківських комітетів

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу, педагогічна та наглядова ради зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у навчальному закладі;

5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі;

5.1.12. рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

5.1.13. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу загальноосвітнього навчального закладу;

5.1.14. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківські ради та батьківські комітети зобов'язані:

5.2.1. вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом загальноосвітнього навчального закладу.

6.2. Загальноосвітній навчальний заклад на основі типового положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду) відповідно до вимог свого закладу, яке може бути як окремим документом, так і складовою іншого положення про орган громадського самоврядування даного навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Положення про батьківські збори

 

БАТЬКІВСЬКІ збори — це громадський орган, який своїми рішення­ми визначає завдання, зміст, напрями роботи батьківського та учнів­ського колективів навчального закладу. Збори мають на меті залуча­ти батьків до співпраці з педагогами та адміністрацією, до активної участі в житті навчального закладу, класу, виховувати педагогічну культуру батьківської громади.

 

І. Мета проведення батьківських зборів

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних

моментів у режим функціонування школи.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань

шкільного життя.

1.7. Творчий звіт дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

ІІ. Правила проведення зборів

2.1. Класний керівник зобов’язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію.

2.2. Кожні збори мають свій «сценарій», програму, рекомендації, поради, настанови.

2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.

2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше,

ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.5. Дирекція школи повинна бути проінформована про дату і порядок денний не

пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням

класного керівника.

2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-

предметників.

2.8. Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборів.

2.9. Проведення засідання батьківських зборів оформлюється протоколом.

2.10. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про

питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після

проведення зборів.

 

ІІІ. Принципи проведення зборів

3.1. Батьківські збори – на просто форма зв’язку сім’ї і школи, це місце одержання

важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та

стосунків із дітьми.

3.2. Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими втому, що

безтактних розмов не буде.

3.3. У школі та сім’ї одні проблеми та турботи – це проблема дітей і турбота про

дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.

3.4. Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають,

які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.

3.5. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються

відповіді, ведеться дискусія.

 

ІV. Види та форми проведення зборів

4.1. Види батьківських зборів:

- загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;

- диференційовані (спеціально запрошується група батьків);

- збори, періодичність яких визначається класним керівником.

4.2. Форми проведення зборів:

- директивні – консультативні;

- дискусійні;

- семінари;

- клубні;

- творчі зустрічі та звіти.

Класні батьківські збори можна організовувати по-різному.

 

Орієнтовний план проведення батьківських зборів

1. Бесіда на педагогічну тему, яку готує вчитель чи спеціаліст (лікар, працівник

соціальної служби, психолог).

2. Обмін думками.

3. Повідомлення вчителя про навчально-виховну роботу в класі.

4. Обговорення та вирішення питань, що стосуються життя класу.

5. Різне.

Перед проведенням батьківських зборів класний керівник має потурбуватися, щоб у класі було прибрано, провітрено. Бажано посадити батьків на місця, де сидять їхні діти — таким чином вони побачать робоче місце сина чи доньки, матимуть можливість познайомитися з батьками сусіда по парті. Можна покласти перед батьками складений акуш паперу, всередині якого написати індивідуальне звернення до батьків. Класні батьківські збори мають тривати не більше ніж 1 год. — 1 год. 30 хв. Невимушене, емоційно забарвлене вступне слово вчителя створює доброзичливу

атмосферу. Після короткого вступу вчитель проводить бесіду на педагогічну тему. Зупиняючись на теоретичних та методичних аспектах проблеми, він обов'язково розкриває її стосовно конкретної ситуації життя даного класу, складу учнів та їхніх батьків. Характеризуючи учнів, потрібно відзначити успіхи тих, чиї батьки прислухалися до порад учителя. Вчителю дуже важливо продумати проведення тієї частини зборів, що стосується організаційних питань. Якщо не приділити їй належної уваги, то батьки будуть поспішати, записувати тільки те, що безпосередньо стосується Їхньої дитини, намагатимуться уникнути доручень.

Батьківські збори за проблемами, що на них вирішуються, поділяються на організаційні, тематичні та підсумкові. Але більш раціональною та дієвою формою цієї роботи є комбіновані збори, які комплексно розв'язують завдання, поставлені перед школою в соціально-педагогічній роботі з батьками.

 

 

 

 

            

 

 

             Орієнтовне положення про батьківський комітет класу

 

1. Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів, які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу

2. Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.

3. До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

4. Голова батьківської комітету обирається з числа члені в батьківського комітету на першому засіданні.

5. Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами.

6. Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

7. Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи, шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів зі шкільною адміністрацією.

8. Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, який зберігається в голови батьківського комітету.

Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні батьківського комітету школи або на засіданні ради школи.

 

Батьківський комітет класу зобов'язаний:

• допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;

• залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

• впливати на формування культури батьківського

• за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

• стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

• висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо - виховного процесу в школі:

• дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

 

Батьківський комітет має право:

• брати активну участь в організації освітньо – виховного процесу класу;

• допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників;

• разом із класним керівником відвідувати учнів удома;

• бути присутнім на уроках і позакласних заходах;

• висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

• разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;

• проводити бесіди з проблемними учнями;

• підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини;

• за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.

 

Чітка та злагоджена робота батьківського комітету класу приносить неабияку користь. Школярі завжди раді тому, що їхні батьки присутні на уроках і позакласних заходах, спільних святах і походах, пишаються участю батьків у житті класу. Багато шкіл мають традицію проведення своєрідних творчих звітів про спільну діяльність батьківського комітету й класного колективу. Такі зустрічі проводяться наприкінці навчального року і є своєрідним підбиттям підсумків річної роботи. За формою звіти можуть відрізнятися: фільм про життя класу, КВК. фестиваль тощо.

      Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів                                                                                                 

 

                                     Тематика  і методика зборів

    Існує багато варіантів проведення батьківських зборів. Тематика і методика зборів повинні враховувати вікові особливості учнів, рівень освіченості, зацікавленості батьків, цілі та завдання виховання, що стоять перед школою.

    Серед функцій зборів особливо важливими є наступні: ознайомлення батьків зі змістом, методикою навчально-виховного процесу в закладі освіти та психолого-педагогічна освіта.

       На батьківських зборах відбувається підведення підсумків роботи з учнями, систематичне ознайомлення батьків із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи закладу освіти. Батьки отримують інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень, запровадження профільних предметів, факультативів, спецкурсів.

       Психолого-педагогічна освіта полягає в інформуванні батьків про особливості розвитку конкретної вікової категорії дітей, попередження можливих проблем у навчанні, умови успішної взаємодії між дорослими і дітьми.

    Тематика зборів визначається загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Під час  зборів аналізуються навчальні досягнення учнів, їхні можливості, етапи просування класу в навчальній діяльності. Розмова тут має йти не про бали, а про якість знань і міру інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і моральній мотивації учнів. Змістом  батьківських зборів є створення таких перспектив,  яких батьки  потребують як вихователі.

       Порядок проведення батьківських зборів є довільним.  

       Вони проводяться 1-2 рази на семестр, але в разі педагогічної необхідності їх кількість може бути збільшена.

        Перші батьківські збори, як правило, є організаційними (проводяться  наприкінці серпня – на початку вересня);  наступні збори є тематичними  (протягом року);  останні  -  підсумковими  (краще проводити наприкінці навчального року в травні).

        За змістом  батьківські збори можуть бути поточними, тематичними або підсумковими.

     Поточні батьківські збори – це збори з традиційним порядком денним: результати семестру, проведених  заходів, свят, походів.

     Тематичні батьківські збори – це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена абсолютна кількість батьків класу. Вони  мають просвітницький характер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей.

     Підсумкові батьківські збори – це збори, метою яких є підбиття підсумків та результатів розвитку дитячого колективу за певний період. Під час таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення всіх учнів, власної дитини. Залежно від теми та мети підсумкові збори можна проводити в  формі урочистих свят, походів, вогників тощо. 

      На класних батьківських зборах за пропозицією батьків, класного керівника формується батьківський комітет класу у складі 3-5 осіб (у повних класах). Батьківський комітет класу – це постійно діючий орган, який сприяє зміцненню зв’язків сім’ї, освітнього закладу, громадськості, залученню всіх учасників до активної життєдіяльності класного колективу, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків тощо.

        Під час проведення перших зборів може виникнути проблема із виборами до батьківського комітету. Якщо «демократичні вибори» вам не вдадуться, розподіліть усіх батьків упродовж всього терміну навчання дітей по групах і запропонуйте їм протягом кожного року по черзі у кількості 3-5 осіб бути членами батьківського комітету. Також вислухайте пропозиції з цього приводу батьків, прийміть колегіальне рішення.

 

                                           Форми  проведення зборів

      Основна частина  класних батьківських зборів спрямована на формування педагогічної культури батьків, накопичення ними знань та навичок з виконання батьківських функцій та виховання дітей.       

     Форма  проведення зборів може бути різноманітна:  лекція, бесіда, дискусія, диспут, педагогічні читання.

      Збори повинні носити як теоретичний, так і практичний характер: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не тільки для розвитку  дітей, а й резерви власної самореалізації.        

      Результативними і цікавими вважаються  «нестандартні збори»: круглий стіл, тематична дискусія батьків із запрошенням спеціалістів, спільні збори батьків і дітей (вогники, КВК), зустрічі  тільки батьків чи тільки матерів окремо. 

      Збори можуть відбуватися у вигляді  доповідей класних керівників, виступів  учителів, адміністрації, самих батьків, із залученням учнів, представників дитячих громадських об’єднань та організацій, керівників гуртків та секцій. Вони можуть супроводжуватися показом презентацій, творчих робіт, виступами художньої самодіяльності тощо.

     Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору вчителя для обговорення з батьками актуальних для них педагогічних проблем, але  пам’ятайте: збори не повинні зводитись до монологу класного керівника. Це - взаємний обмін думками, ідеями, спільний пошук вирішення проблем .

 

 

 

 

 Підготовка до зборів

       Якими б не були за змістом батьківські збори, вони вимагають ретельної підготовки: їхня ефективність пропорційна якості планування уроку, продуманості сценарію, який класний керівник розробляє або самостійно, або за допомогою батьківського чи учнівського колективу.

        Має сенс підготувати до кожних батьківських зборів діагностичний або статистичний матеріал, пов’язаний із вивченням окремих аспектів життя учнів класу. Корисність зборів для батьків полягає в отриманні особливо актуальної для них саме на цей час інформації, тому батьківські збори доцільно урізноманітнити такими розділами, які згодом можуть стати традиційними, що сприятиме більш тісним взаєминам у тріаді «вчитель - учень – батьки».

      Готуючись до батьківських зборів, класний керівник обов’язково складає план, визначає порядок денний, форму  проведення зборів, визначає осіб, відповідальних за підготовку. Він безпосередньо готує збори відповідно до плану (доповідь, виступи батьків, учителів та учнів; організація виставки; підготовка рішення зборів), запрошує гостей, забезпечує явку батьків. 

      За необхідністю можна написати план-конспект зборів. Це придасть упевненості у своїх силах, дасть можливість чітко висловити думки,  продумати акценти, відповіді на найбільш вірогідні запитання.

         У процесі підготовки власної доповіді слід пам’ятати, що вона не просто однобічна передача інформації, а ситуація зацікавленого спілкування, успіх якої досягається в результаті взаємодії з батьківським колективом. Готуючись до виступу, скористайтесь класичною схемою: чітко визначте тему, доберіть необхідний матеріал (ілюстрації, документи), складіть план у логічній послідовності, доберіть порівняння, епітети, афоризми; прочитайте декілька разів вголос,  запам’ятайте доповідь.

        Доцільно заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть вам провести збори:  вчителями - предметниками, соціальним педагогом,  практичним психологом, медичними працівниками, іншими спеціалістами (визначити з ними тематику виступів, питання, на яких слід акцентувати увагу,  регламент).

        Залучайте до підготовки зборів батьків, даючи їм окремі завдання. Дуже важливо порадитися з батьками щодо того, які проблеми і питання їх цікавлять, провести анкетування, напередодні обговорити  делікатні моменти зборів, налаштовуючи  батьків на підтримку в спірних питаннях.

 

        Запрошення батьків

       Відмовтесь від стандартних записів про батьківські збори в щоденнику. Буде набагато краще, якщо ви передасте кожному з батьків індивідуальне запрошення, де чітко пропишете час, місце і порядок денний зборів. Такий підхід покаже серйозність наступних зборів, їх офіційний характер, вашу зацікавленість у присутності саме тих батьків, яким адресоване запрошення. Таким чином,  ви не тільки висловите повагу до батьків, а і власну зацікавленість в їх присутності. Якщо хтось із батьків не зможе прийти на збори, він на зворотній стороні зможе вас про це повідомити, а також узгодити з вами дату та час свого приходу до школи.

 

       Вимоги до кабінету

       Приведіть у порядок кабінет, в якому будуть проходити збори. Продумайте місце для розміщення експозиції виставки, її тематику. Також можна презентувати такі види роботи, як тематичні газети, розробки позакласних заходів, учнівські проекти, творчі роботи, реферати. Головне – не забути про кожного учня. У вашому класі не може бути неуспішних дітей.

 

       Імідж класного керівника

       Успішність проведених зборів багато в чому залежить від того, чи зуміє класний керівник справити на батьків приємне враження своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і манерами.

       Продумайте свій зовнішній вигляд, який буде характеризувати вас як упевненого в собі ділового партнера з гарним смаком. Стиль одягу повинен бути коректно-діловим. Особливу увагу приділяйте таким деталям, як взуття, аксесуари. Батьківські збори не місце, де демонструють прикраси.

    Проявіть необхідні для позитивного іміджу якості: цілеспрямованість, рішучість, гнучкість мислення і поведінки, ініціативність, уміння спілкуватися і подобатися людям .

 

 

Алгоритм проведення зборів

 

           Привітання батьків         

Вітаючи батьків, не забудьте продемонструвати їм свою радість від їх присутності на зборах, із щирою посмішкою подякуйте їм за їх прихід до школи. Ведіть бесіду так, начебто в класі тільки однодумці.

Ще до початку зборів знайдіть хвилинку поговорити з окремими батьками, звернути їх увагу на виставку дитячих робіт, стенди з літературою, спеціально випущену стінгазету.

 

            Вступ         

Ніколи не починайте з негативної інформації. Спочатку знайдіть добрі слова про клас у цілому і про кожного учня окремо. Такий вступ допоможе вам встановити контакт з батьками, налаштувати їх на співробітництво. Звертаючись до батьків, називайте їх по імені та по батькові. Для новопризначених класних керівників можна порекомендувати посадити батьків на ті місця, на яких сидять їх діти, а перед собою покласти план-дислокацію батьків на батьківських зборах з їх прізвищами та іменами і по батькові. Починайте збори вчасно. Визначте регламент, дотримуйтесь його.

 

            Визначення конкретної мети

         Викладення мети зборів полягає не тільки у вказівці про що ви збираєтеся говорити, але й у формулюванні, що власне ви  хотіли б дати для кращого розуміння поставлених завдань. Таке повідомлення буде свідчити про те, що ви прийшли з діловими намірами -   вирішити конкретні проблеми класного колективу. 

         Такий початок зборів надасть вам можливість поступово перейти до  складних питань: проблем успішності, дисципліни, спілкування, якості викладання окремих предметів тощо.

          Говорячи про дітей, вживайте слова «наші», «наш», а не «ваші», «ваш». Такий підхід ще раз нагадає батькам про те, що проблеми спільні і вирішувати їх треба у співпраці.

 

          Основна частина

         Доповідь класного керівника на зборах слід виголошувати вільно.  Формулюйте свої думки коротко, лаконічно, проявляйте доброзичливість, тактовність,  уникайте менторського тону.

         Виступ класного керівника не повинен перебільшувати 20 хвилин. У виступі, метою якого є переконання  в якомусь питанні, основну увагу слід приділити логічності, чіткості, обґрунтованості головної думки. Використовуйте факти, переконуйте аргументами, правильно упорядкувавши і сформулювавши їх. Від викладення фактів переходьте до  висновків. Після вашого виступу виділіть час на запитання, обговорення вашої промови.

       Треба уважно і спокійно вислухати всі виступи і зауваження батьків, тактовно відповісти на запитання й висловити конкретні пропозиції.

        Не зводьте збори до повідомлення про успішність учнів та їх поведінку, обов’язково включіть до свого виступу питання  психолого-педагогічного лекторію для батьків.

        Після основної промови надайте слово запрошеним спеціалістам, гостям.

        Не втрачайте почуття міри. Не перевантажуйте збори теоретичними викладками, пам’ятайте, що збори відвідуються після робочого дня, тому  увагу батьків на одному питанні вам вдасться зосередити не більш як на 10-12 хвилин.

        Не затримуйте батьків більш ніж передбачено регламентом: оптимальний час  проведення зборів 1- 1,5 години.

       Особливою вимогою до педагогічного колективу в цей день має стати обов’язкова присутність на робочих місцях  всіх членів педагогічного колективу (заступників директора, вчителів-предметників, лікаря, психолога, соціального педагога), які зможуть відповісти на конкретні питання, що знаходяться в їх компетенції, при  необхідності надати батькам кваліфіковану консультацію чи допомогу.

       У деяких школах практикується відвідування батьківських зборів представниками адміністрації. Якщо у вашій школі немає такої практики, під час підготовки батьківських зборів порадьтесь з адміністрацією відносно питань, що, на ваш погляд, можуть викликати складності, та заручіться їх підтримкою на випадок таких ускладнень.

        Якщо є необхідність повідомити негативну інформацію про окремих учнів, не кажіть про це при всіх, попросіть батьків залишитися після зборів, «для того щоб порадитись відносно …», «для вирішення питань особистого характеру…» та ін. Батьки оцінять вашу делікатність і будуть налаштовані на співпрацю з вами.

 

Прийняття рішення зборів

      Класні батьківські збори виявляють думки і точки зору як батьків, так і вчителів, виробляють колективні рішення і спільні єдині вимоги до навчання і виховання дітей.

      Рішення, прийняті батьківськими зборами, повинні бути оформлені протоколом. Протокол заповнюється при проведенні кожних батьківських зборів секретарем, обраним батьківським колективом. Після прийняття рішення зборів повинні бути підписи батьків.

       Аналогічний протокол складається при проведенні засідання батьківського комітету.  У ході зборів класний керівник повинен строго  фіксувати явку присутніх, з’ясувати причини відсутності окремих батьків.

      Рішення, прийняті на батьківських зборах, стосуються всіх членів батьківського колективу класу,  в тому числі і тих, хто з різних причин не з’явився на збори. Учитель має продумати механізм передачі інформації відсутнім батькам, ознайомити їх із змістом зборів та прийнятими рішеннями, зібрати підписи. Якщо класний керівник заздалегідь оповіщений про відсутність батьків, він повинен відразу визначити з ними терміни індивідуальної зустрічі, не чекаючи наступних зборів.

 

      Рефлексія.

      Заключна частина зборів має за мету зосередження уваги  батьків на узагальненні та рефлексії. Варто зробити її максимально приємною та позитивною: коротко підведіть підсумки всього сказаного на зборах, закличте до дії, дайте оптимістичний прогноз на майбутнє, подякуйте  за співпрацю.

      Для класного керівника дуже важливою є думка батьків про проведені збори. Рефлексія може проходити в різних формах: це вислови батьків, випуск «блискавки», оформлення колажу, інтерв’ю тощо. Наприкінці  батьки оцінюють (усно або письмово)  значущість зборів, їх актуальність, корисність не тільки для всього класу, але і для себе особисто. Рефлексія сприяє критичному підходу педагога до оцінки власної діяльності, дає привід   для роздумів, адже ретельно підготовлені, змістовні, нестандартні за формою й актуальні за значенням батьківські збори можуть перевернути свідомість батьків, підвищити їх відповідальність, пробудити величезний виховний потенціал.

 

Самоаналіз проведення зборів

       Після проведення батьківських зборів необхідно визначити індивідуальний запит кожної сім’ї, і спираючись на нього, вибудувати подальшу роботу з кожним конкретним учнем і класним колективом у цілому. Доречно також зробити самоаналіз проведених зборів. 

     Це допоможе уникнути помилок  у роботі з батьками, вдосконалити техніку проведення батьківських зборів.

 У період між зустрічами з батьками фіксуйте свої враження від індивідуальної роботи з сім’ями, відмічайте позитивну динаміку в навчанні, поведінці, спілкуванні з учнями та батьками. Проводьте моніторингові дослідження. Використовуйте ці матеріали на наступних зборах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Протокол батьківських зборів

Щоб батьківські збори були правомочними, необхідно скласти протокол його проведення. Чіткі правила та бланк оформлення не передбачений, але є деякі тонкощі, яких слід дотримуватися.

 

1. Насамперед слід вибрати секретаря, голови зборів. В обов'язки секретаря входить стенографування, а голова керує процесом (це може бути директор навчального закладу, вчитель, один із батьків). Готовий протокол має бути написаний від руки в спеціально передбаченому для цих цілей журналі (він нумерується, прошивається, скріплюється печаткою). Виписки з протоколу можуть бути надруковані на комп'ютері.

2. Зверху має бути написано назву документа - «Протокол» з розшифровкою «батьківських зборів ХХ класу школи № ХХХ від ДД.ММ.РРРР» трохи нижче. Також ставиться номер протоколу - він враховується з початку навчального року. У тексті необхідно вказати кількість батьків, які були присутні на зборах (і їх загальне число), місце його проведення. Якщо на збори запрошені посадові особи, необхідно вказати їх посада, ПІБ повністю.

3 Далі слід написати «Порядок денний» і перерахувати питання, які плануються для розгляду. Якщо в процесі проведення зборів порядок денний змінилася, це слід зафіксувати в протоколі з обов'язковим зазначенням причини змін (первинна повістка пишеться перед проведенням зборів). Обговорюватися можуть найрізноманітніші теми (фінансові питання стосовно витрат на потреби класу, питання харчування, обговорення нововведень в освітній сфері, чергування та ін.).

4 У розділі «Слухали» слід відобразити основну думку кожного виступу (дослівно все описувати не має сенсу). При цьому вказується прізвище та ініціали кожного оратора, посада (якщо він є співробітником школи або зовнішнім офіційною особою). Питання, які послідували виступаючому після доповіді, потрібно записувати в повному обсязі (вказуючи прізвище, ініціали осіб, задати питання, і суть відповіді доповідача). Кожна частина повинна закінчуватися певним рішенням шляхом проведення голосування (воно записується дослівно). Фіксується також число тих, хто проголосував «за», «проти» і утрималися. Можна в рішенні вказати відповідальних за його виконання осіб і терміни виконання.

5 Найпростіше записати збори на диктофон, але при відсутності такої можливості можна стенографувати. Наприкінці зборів слід перечитати протокол, відкоригувати його при необхідності, оформити на чистовик. Голова та секретар підписують документ, іноді підписи ставлять також члени батьківського комітету. Рішення, прийняті більшістю присутніх, обов'язкові для дотримання всіма дітьми і батьками, не залежно від їх присутності на зборах. Якщо було прийнято важливе рішення, необхідно ознайомити з ним усіх батьків (навіть тих, хто не був присутній на зборах). Для цього можна зателефонувати або розмістити оголошення в «батьківському куточку».

6 Якщо метою зібрання було донесення до батьків важливої інформації (епідемія грипу, небезпека від кліщів та ін.), Бажано в якості додатку до протоколу оформити «Лист ознайомлення батьків». У ньому всі присутні повинні розписатися. Журнал  протоколів повинен бути прошнурований, прону­мерований, скріплений підписом голови батьківського комітету. Журнал протоколів повинен зберігатися з першого класу і до випускного у класного керівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПРОТОКОЛ   № ____

                                          від  ___________  20___року

                    батьківських зборів  ____ класу ___________________________ НВК

 

 

Присутні:____ батьків

Відсутні: ____ батьків

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СЛУХАЛИ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

УХВАЛИЛИ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Голова зборів:    ______________                              _____________________

 

Секретар зборів: ______________                            _____________________

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
22 січня
Переглядів
405
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку