Інтегрований урок образотворчого мистецтва та хореографії. Малюємо танцюючи. Зображення осіннього дерева за допомогою плям

Про матеріал
У розробці поєднані образотворче мистецтво та елементи хореографії для цікавішого засвоєння матеріалу учнями початкової школи
Перегляд файлу

Інтегрований урок

 

Зображення осіннього дерева за допомогою плям.

Малюємо танцюючи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Методична розробка

                                                                  Чупріної І.О.

                                                                  Вчителя трудового навчання

                                                                   Ліцею № 13

                                                                   м.Івано-Франківськ

I.Вступ

Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін мети та призначення сучасної освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання.

Новий етап модернізації шкільної мистецької освіти пов’язаний із активним упровадженням особистісно зорієнтованого, компетентісного, інтегративного та діяльнісного підходів до змісту та організації художньо-естетичного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Вивчення образотворчого мистецтва спрямоване на формування морально-етичних цінностей, уявлень про реальну художню картину світу, і припускає розвиток і становлення емоційно-образного, художнього типу мислення, що поряд з раціонально-логічним типом мислення, що переважає в інших предметах навчальної програми, забезпечує становлення цілісного мислення учнів.

      Як показують дослідження вітчизняних педагогів, наявність творчих здібностей відіграє в житті людини важливу роль, починаючи від формування особистості і закінчуючи становленням фахівця, сім'янина, громадянина. Важливий шлях гуманізації педагогічного процесу, що створює емоційно сприятливу обстановку для кожної дитини і забезпечує його духовний розвиток - посилення уваги до естетичного виховання та формування художньо - творчих здібностей у  дітей.

     Саме предмет образотворче мистецтво спрямовані на те, щоб відкрити в дитині найпотаємніші, найтонші  почуття.  Це той шкільний предмет ,який дає можливість дитині можливості для творчості, для самостійного пошуку, для висловлення свого власного бачення світу.

     Уроки  образотворчого мистецтва найкраще сприяє виявленню та розвитку творчих здібностей учнів. На цих уроках діти швидко захоплюються новою ідеєю і починають творити – вводити свої новації, зміни, доповнення – і задоволені тим, що зробили.

Вважаю, що образотворче мистецтво - один з найважливіших предметів у  школі, адже в процесі виховання та творчого розвитку особистості саме урок образотворчого мистецтва відіграє значущу роль, допомагаючи дитині увійти у світ творчості та краси й прилучитися до скарбів художньої культури. Образотворче мистецтво справляє на людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру. Також є унікальним у вирішенні завдань як художньо – естетичного, так особистого розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління,. Це обумовлено тим що образотворча діяльність є однією з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості. Безпосередня образотворча діяльність пробуджує в учнів позитивні емоції, естетичне ставлення до оточуючої дійсності, побуту та звичаїв українського народу, творів мистецтва, народної творчості; розвиває асоціативне мислення, активізує допитливість, здорову увагу, стимулює розвиток творчих здібностей особистості. Заняття з образотворчого мистецтва формують у учнів сферу духовних інтересів, активний погляд на життя, навчають розуміти та сприймати красу навколишнього світу, естетичну цінність художніх творів.

Уроки образотворчого мистецтва при правильній їх організації можуть забезпечити всебічний розвиток дитини, створити обстановку емоційного благополуччя, наповнити життя дітей цікавим змістом, надати кожній дитині пережити радість творчості . . Найбільш ефективний засіб для цього - образотворча діяльність з використанням не традиційних технік. В процесі малювання, ліплення, аплікації дитина відчуває різноманітні почуття: радіє красивому зображенню, створеному ним, засмучується, якщо щось не виходить. У роботі над зображенням дитина набуває різні знання: уточнюються і заглиблюються його уявлення про навколишній світ. Створюючи зображення  осмислює якості предметів, запам'ятовує їх характерні особливості і деталі, оволодіває образотворчими навичками і вміннями і вчиться усвідомлено їх використовувати.

 

ІI.Сучасний урок образотворчого мистецтва

Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність і шляхи її розв’язання.

Сучасний урок потребує вводити принципово нові нетрадиційні методики. Серед них важливе місце посідають ігрові підходи, інтерактивні, групові технології навчання, звернення до освітніх програм.

Сьогодні від середньої загальної освіти суспільство чекає формування не тільки високоосвіченої особистості, а випускника, здатного до самореалізації, саморозвитку, реалізації власних здібностей і потенціалу, здатного жити та працювати в умовах нестабільності, адаптуватися до внутрішніх та зовнішніх умов.

Важливе значення для здійснення такої мети має курс образотворчого  мистецтва, під час вивчення якого відбувається знайомство з вітчизняною та світовою художньою культурою; розвивається почуття гармонії та естетичного смаку; формується особистісно-ціннісна оцінка світу; відпрацьовуються вміння висловлювати власні почуття та думки засобами образотворчого мистецтва та розуміння художньо-образних творів, розвиваються творчі здібності, нестандартне мислення.

Якостями творчої людини є нелінійне  (мислення в кількох напрямках) та нестереотипне ( не за звичним штампом) мислення, сприйняття навколишньої дійсності, вміння фантазувати. Фантазія уявлення – це здатність людини створювати раніше побачене. Але для цього потрібно  мати запас знань, спостережень, переживань.

 Завдання вчителя – створити умови для засвоєння нових знань та вмінь, розвитку та саморозвитку творчих задатків учнів. Для виховання творця вчитель має сам бути творчою особистістю з високим рівнем професійності та педагогічної майстерності.

Для реалізації навчального процесу вчителю недостатньо тільки добре знати свій предмет й освітню галузь, до якої він належить, бути творчою особистістю і мати високий рівень загальної ерудиції. Вчителю ще й треба йти в ногу з часом, орієнтуватися у сучасних концепціях та напрямках розвитку освіти, збагачувати свій досвід новими технологіями та методиками, що з’являються в теорії та практиці навчання.

Вчитель створює урок як твір педагогічної майстерності, творить його для дітей і разом з ними. Хороший урок має своє “обличчя” особливість, які забезпечується індивідуальним стилем вчителя, особистісною своєрідністю учнів та багатьма іншими чинниками.

ІII.Міжпредметні зв’язки на уроках образотворчого мистецтва.

Велике значення в розвитку цих якостей відіграє використання між- предметних зв’язків на уроках образотворчого мистецтва.

У молодшому шкільному віці посилюється взаємовплив мислення та уяви, цих необхідних компонентів творчості. Розум і почуття взаємоповязані. Певні почуття підсилюють активність пізнавальних процесів, деякі можуть їх гальмувати. Тому необхідно дбати про позитивні емоції, такі як здивування, зацікавленість, захоплення, радість від розв’язання складного та від знаходження раціонального способу. Позитивні емоції і почуття можна розкрити перед дітьми реалізацією на уроці міжпредметних зв’язків.

В останні десятиліття значно актуалізувалися інтегративні тенденції не тільки в науці, культурі, мистецтві, а й в освіті. Інтеграція як процес створення цілісної і багатомірної картини світу сьогодні набуває статусу одного з провідних методологічних і дидактичних принципів, адже вона ізоморфно відображає тотальну якість постмодерністського інформаційного суспільства.

В умовах інтегрованого навчання ефективніше відбувається взаємопроникнення й систематизація знань учнів, становлення у них цілісної та багатомірної картини світу, розвиток творчих здібностей і гнучкого мислення.

Інтегровані (міжпредметні) уроки проводяться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках та відповідних навчальних предметах .Це уроки інтегрованих зв’язків декількох предметів. Інтеграція предметів і видів діяльності допомагає дітям сприйняти з різних боків явища, поняття, що вивчаються, досягти цілісності знань.

Такі уроки дають можливість сформувати і яскравіше уявити навколишнє, взаємозв’язки і явища. Основний акцент ставиться не стільки на засвоєння певних знань, скільки на розвиток освітнього мислення. Структура таких уроків відрізняється чіткістю, компактністю, стислістю, логічною взаємообумовленістю навчального матеріалу на кожному етапі уроку, великою інформованістю, об’ємністю матеріалу. Інтегровані уроки передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів, перевантаження за рахунок переключення на різноманітні види діяльності; підвищують пізнавальний інтерес, сприяють розвитку у школярів мислення, уваги, пам’яті, мовлення, уяви.

Інтегровані уроки сприяють:

  •                   більш повному осмисленню учнями навчального матеріалу, різні аспекти якого не можуть бути розкриті засобами якогось одного навчального предмета;
  •                   формуванню умінь переносити знання з однієї галузі науки чи мистецтва в іншу;
  •                   стимулюванню аналітико-синтетичної діяльності учнів, розвитку потреби в системному підході до об’єкта пізнання, аналізі та порівнянні процесів та явищ;
  •                   розвитку творчих здібностей учнів, уяви, фантазії, образного мислення, інтелекту та емоційної сфери.

Існують методичні умови реалізації міжпредметних зв’язків і перше це – підготовка вчителя до роботи, що включає : ознайомлення з програмами інших навчальних предметів. Адже необхідно знати, з чим учні вже познайомилися, який програмовий матеріал вивчили, щоб цю інформацію використати на уроці образотворчого мистецтва.

Друга важлива умова реалізації міжпредметних зв’язків це – використання системи дій, які стимулюють учнів використовувати знання набуті на інших предметах. Необхідно систематично використовувати міжпредметні зв’язки, які побуджають учнів шукати відповіді в інших предметах; створювати проблемні міжпредметні ситуації, які потребують переносу і узагальненню знань, які засвоїли на інших предметах; заохочення і похвала за використання цих знань. Це дає змогу учневі добре засвоїти знання здобуті на інших предметах.

Наприклад, підбираючи музичний твір до уроку, я знайомлюся з якими творами учні вже знайомилися на уроці музики і використовую вже знайомий твір, згадавши лише назву і автора твору, спираючись уже на набуті учнями на уроці музики знання.

Другий приклад. Вивчаючи в  4   класі тему: “Зимові розваги дітей”

необхідно обов’язково розглянути скелет людини, щоб правильно визначити пропорції постаті людини. Я звертаюся до уроку “Я і природа”,  на якому учні вивчали скелет людини.

 

ІV.Синтез мистецтв на уроці образотворчого мистецтва.

Проблема синтезу мистецтв на сьогоднішній момент ще мало досліджена.

Синтез мистецтв- створення якісно нового художнього  продукту за допомогою органічного з’єднання видів мистецтва в єдине ціле. Кінцеве явище не зводиться до суми його компонентів, воно узагальнює такі їх властивості, як ідейний світогляд, образ і композиційна єдність, спільність участі в художній організації  простору, часу, дозволяючи надавати багатосторонній емоційний вплив на сприйняття людини.

Синтез мистецтв є гармонійним з’єднанням, органічним союзом рівноправних, остаточно сформованих, самостійних видів мистецтва.

Я зробила спробу поєднати на уроці образотворче мистецтво, музику та танець.

V.Технологія досвіду

Метою моєї роботи є виховання  зорієнтованої на творчу діяльність особистості, здатної для саморозвитку, саморозкриття і самореалізації через  організацію навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних, нестандартних  прийомів.  Подачу нових технік живопису, чи засвоєння нових понять  будую таким чином, щоб вони проходили  весело, цікаво, а не виглядали як монотонне засвоєння матеріалу.

Рахую, що буде цікавим поєднання малюнку і танцю в освоєнні техніки малювання плямами. Пропоную конспект такого уроку.

 

Тема. Малюємо танцюючи. Зображення предметів та явищ природи за допомогою плям у процесі танцю.

      Мета. Освоїти техніку живопису плямами, відчути палітру кольорів, притаманну різним явищам природи, навчитись поєднувати побачене у природі з музикою та рухами, відчути свою єдність з природою, відкрити свої творчі можливості.

Обладнання та матеріали: мультимедійна дошка, відеокліп на музику А.Вівальді «Пори року. Осінь», гуаш, пензлі, палітра, аркуші паперу А-3.

 

 

 

 

Хід уроку.

1.Вітання.Оголошення теми уроку.

-Діти, сьогодні на уроці ми намалюємо осіннє дерево, з якого злітають листочки. Пригадаємо, як називається таке явище? (Листопад).

Але перед цим ми уявимо себе цим деревом. Перед вами є аркуш паперу і фарби, відкриємо їх і підготуємося до роботи. Будемо малювати осіннє дерево. Які кольори притаманні осені? (Червоні, жовті, коричневі).

Намалюємо зараз з вами стовбур дерева. (Діти малюють). Молодці.

Вчитель включає відеокліп.

-А зараз встанемо і уявимо себе цим деревом. Піднімемо ручки догори, це наша крона, уявімо, як вітер розгойдує цю крону.(Вчитель показує рухи-діти розгойдуються вліво, вправо). Наші долоньки-це листочки, які тріпочуть на вітрі, порухайте долоньками у різні боки (діти рухають долоньками). А зараз наберемо фарби на пензлик та нанесемо плямами кольори наших листочків (Діти малюють стоячи). О! Дуже гарно!

-Раптом налетів сильний вітер, розбурхав нашу крону (вчитель показує рухи танцю, діти крутяться за його прикладом), листочки зриваються і летять за вітром, давайте це намалюємо (Діти беруть пензлі і мазками зображують відірвані листочки).

-Листочки, налітавшись, лягають на землю (вчитель показує рухи спокійного гойдання руками зверху до низу , діти повторюють за ним та сідають на свої місця). Робимо глибокий вдих та видих. Молодці!

-А тепер подивимось, які дерева у нас вийшли, які вони яскраві та цікаві!

Вчитель робить виставку дитячих робіт на дошці.

  • Чи сподобалось вам так малювати?
  • Що би ви хотіли ще зобразити у такий спосіб?
  • Дуже вам дякую за чудову роботу на уроці!

 

 

 

VI.Висновок.

Працюючи у такий спосіб, діти набувають дуже корисних навичок та компетенцій : відчуття простору та кольору, відчуття себе частиною природи, креативність у відображенні побаченого своїми очима, емоційне сприйняття того, що відбувається навколо, вміння переключатись з одного виду діяльності на інший, гармонійно відчувати музику, вірити у свої можливості.

 

 

 

docx
До підручника
Образотворче мистецтво 3 клас (Резніченко М. І., Трач С. К.)
Додано
27 червня 2023
Переглядів
547
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку