9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Іспанська мова 6 клас(2 рік навчання)

Про матеріал

Підручник продовжує серію навчальних книжок, рекомендованих для оволодіння іспанською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Зміст яскраво ілюстрованого підручника сконструйовано на засадах комунікативно-діяльнісного підходу, у якому мова розглядається як засіб міжкультурного спілкування. Пропоновані вправи й завдання сприятимуть оволодінню механізмами мовлення та окремими знаннями про соціокультурні особливості іспаномовних країн.

Перегляд файлуІСПАНСЬКА 2

МОВА

Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

              Редько Валерій         

Р33                                               Іспанська     мова:    підруч. для       2го    кл.        загальноосвіт.  

навч.       закл.     /           Валерій Редько. –                      К.         :           Генеза, 2012.    –  168       с.          :           іл.

ISBN 9789661101752.

Підручник        продовжує           серію     навчальних          книжок, рекомендованих для    оволодіння           іспанською          мовою   у              загальноосвітніх навчальних          закладах.

Зміст  яскраво ілюстрованого     підручника,          що          складається          з              пропедев    тичного та            основного            курсів,   сконструйовано  на           за            садах    комунікативнодіяльнісного          підходу, у              якому     мова       розглядається                      як    засіб       між         куль       турного спілкування.        Пропо    нова       ні             вправи   й    завдання               спри       я              тимуть   оволодінню          механізмами        мовлення              та    окремими             знаннями              про         соціокультурні    особливості          іс             паномовних    країн.

УДК 811.134.2(075.2)

ББК 81.2Ісп922

©             Редько   В.Г.,       2012

©             Видавництво       «Генеза»,

ISBN                                                                 9789661101752 оригінал-макет,     2012

ДО УВАГИ ВЧИТЕЛЯ

Цей підручник продовжує серію навчальних книжок, реко мендованих для вивчення іспанської мови у середніх навчальних закладах. Зміст підручника сконструйовано на засадах комуніка тивно­діяльнісного підходу, в якому мова розглядається як засіб міжкультурного спілкування.

Передбачені в підручнику сфери і теми спілкування всебічно забезпечують учнів тим обсягом навчального матеріалу, який дозволяє набувати навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі).

Слід пам’ята ти, що, вивчаючи іспансь ку мо ву, учні по чат кової шко ли ще недос татнь о во лодіють лінгвістич ни ми по нят тя ми рідної мо ви. То му час ти на мов но го ма теріалу опановується на рівні лек сич них оди ниць: учні зас во ю ють лек сич ний і гра ма тичний ма теріал у мов леннєвих зраз ках, і їм не потрібно по яс нюва ти мор фо логічні та синтак сичні зв’яз ки між ок ре ми ми час тина ми речення або струк турни ми оди ни ця ми, що вхо дять у цей зра зок. Пе ред ба чаєть ся, що та ку ро бо ту бу де про ве де но на по даль ших ета пах, ко ли учні досяг нуть пев но го лінг віс тич но го досвіду в рідній мові, який слу гу ва ти ме ба зою для усві дом лено го зас воєння іншо мов но го ма теріалу.

Пропоновані вправи і завдання сприяють оволодінню не тіль ки механізмами мовлення, а й окремими знаннями про систему мови у межах, що дозволяють досягти рівня комунікативної компетентності, достатнього для забезпечення спілкування відповідно до вимог і тематики, визначених програмою.

Зміст підручника сконструйовано з урахуванням досвіду, набутого друго клас никами з іспанської мови в першому класі. Елементарні уяв лення та первинні вміння й навички, сформовані протягом першого року вивчення мови, актуалізуються й удос коналюються. Деколи це відбувається на знайомому для учнів мовному матеріалі, втім в інших мовленнєвих зразках і ситуаціях. Одна година на тиждень, відведена на вивчення мови учнями в першому класі, не дає можливості міцно засвоїти навчальний матеріал, і частину його вони забувають, що також спричинюється тривалим кані ку лярним часом. Передбачається, що учні усвідомленіше викорис товуватимуть знайомі їм та нові мовні засоби в усному та писемному спілкуванні.

Навчальний матеріал підручника відповідає віковим особливостям учнів другого класу та їхнім інтересам. Особис тіс но орієнтована парадигма організації засвоєння змісту навчання забезпечує оволодіння матеріалом підручника всіма учнями.

Зміст підручника структуровано за тема тич ними розділами. Кожний урок розділу не розглядається як прямий відбиток шкільного уроку, хоч він є окремим і завершеним ком понентом усієї структури підручника. Такий підхід надає під ручнику певної гнучкості. Вчитель може самостійно дозувати обсяг навчального матеріалу для вивчення на уроці, а якщо потрібно, за умови засвоєння всіма учнями певного розділу викорис то вувати до дат кові навчальні матеріали.

Підручник складається з двох частин: пропедевтичного та основного курсів.

Проп­ ед­ евт­ ичн­ ий­ курс охоп лює 20 уроків, протягом яких учні актуалізують у своїй пам’яті досвід, набутий у першому класі. Вся робота спрямовується на вдосконалення вимовних навичок, на від творення в пам’яті мовного і мовленнєвого матеріалу, зокрема типових розпоряджень і виразів класного вжитку. Усномовленнєве спілкування здійснюється на основі малюнків під руч ника і відповідно до змісту текстів, які їх супроводжують.

Передбачається, що в першому класі в учнів сформувалися елементарні навички й уміння читання. Тому текстові матеріали, подані в уроках пропедевтичного курсу, учні опрацьовують, удосконалюючи відповідний набутий досвід.

Уро ки 11–20, крім ус ної ос но ви нав чан ня, пе ред ба ча ють удос коналення графічних реп ро дук тив них і ре цеп тив них нави чок. Учні продовжують пи са ти всі літе ри іспансь ко го алфавіту, сприй ма ти їх на слух і оз ву чу ва ти (як дру ко вані, так і ру ко пис ні) ізоль о ва но, у бук вос по лу чен нях, в ок ре мих сло вах і реченнях, усві дом лю ючи особ ли вості вимови літер у різних позиціях. Вправи, пов’язані з навчанням письма, виконуються у спе ці аль но му робочому зошиті.

Після засвоєння пропедевтичного курсу учні готові до опанування основного курсу підручника.

Основний­курс­включає 57 уроків і складається з 10 тематич них розділів (Unidades). Мета кожного розділу – формування в учнів нави чок і вмінь з усіх видів мовленнєвої діяльності в межах певної теми.

У кожному розділі матеріал, який вивчався в першому класі та в пропедевтичному курсі, тематично систематизовано і підготовлено для засвоєння за участі зорового, слухового, мовлен нєво­моторного і рухового аналізаторів, що забезпечує комплексне оволодіння ним учнями в усному та писемному спілкуванні.

Нав чан ня іно зем ної мо ви дітей мо лод шо го шкіль но го віку не мож ли ве без ви ко рис тан ня гри, то му вчи тель має зап ро вад жу ва ти ігрові ви ди діяль ності, уз год жу ю чи їх з ви мо га ми програ ми та віко ви ми особ ли вос тя ми й інте ре са ми учнів. Гра має бу ти обов’яз ко вим ком по нен том уро ку, як що во на ди дак тич но спря мо ва на, ме то дич но доціль на і є логічною лан кою нав чально го про це су.

Відповідно до наявних умов навчання, учитель може урізноманітнювати пропоновані види мовленнєвої діяльності, вмотивовуючи навчаль ні дії учнів, організовуючи роботу в такий спосіб, щоб учні відчували позитивний результат своєї роботи.

Це буде своєрідним стимулом у навчанні.


Lección 1. ¡HOLA!  ME LLAMO...


CURSO PROPEDÉUTICO

Lección 2. ¿CÓMO  TE LLAMAS?

Es un cuaderno.      Es un lápiz.         1. ¿Qué es?

Lección 3. ¿DE  DÓNDE ERES?

1.¿De dónde eres? Soy de...

   ¡Hola!

   ¡Hola!

Lección 4. ¡BUENOS DÍAS! ¿DE DÓNDE ES …?


1.  ¿De dónde es...? Es de...

   ¿Es Ígor?

   Sí.

   ¿De dónde es Ígor?

2.  – ¿Es María?– Sí.

   ¿De dónde es María?

   Es de España.


– Es de Ucrania.

4. – ¡Hola! ¿Eres Alberto de Barcelona? – Sí.

¡Buenos días! (¡Buenas tardes!) Me llamo Andrés. Soy de Toledo.

Mucho gusto.

Lección 5. SOY  DE...

3.

Lección 6. ¿QUÉ  ES? ¿DE  QUÉ  COLOR  ES?

3.¿De qué color es...?             ¿Qué es?

   ¿Qué es? – Es una ardilla. – Es un gato. – ¿De qué color es la

   ¿De qué color es el gato?  ardilla?

   El gato es gris.   – La ardilla es marrón.

Lección 7. ES  MI... ¿CÓMO  SE  LLAMA..?

1.   Se llama...

Es mi perro.

Es marrón.

Se llama Sirkó.

Es mi gato.

Es negro.

Se llama Múrchik.

2.   ¿Tienes...? Sí, tengo.

   ¿Cómo se llama..?

   ¿Tienes un gato?

   Sí, tengo.

   ¿De qué color es tu gato?

   Es marrón.

   ¿Cómo se llama tu gato?– Se llama Tom.

   ¿Tienes un perro?

   Sí, tengo.

   ¿De qué color es tu perro?

   Es gris.

   ¿Cómo se llama tu perro?

   Se llama Tarsán.

Uno, dos, tres, cuatro – Miguelito tiene un gato: en la cola tiene un lazo, las orejas son de trapo, son los ojos de cristal.

¡Qué bonito es el animal!

La ardilla corre, la ardilla vuela, la ardilla salta como locuela.

   Mamá, ¿la ardilla no va a la escuela?

– No, prefiere un tronco del árbol y un agujero.

Lección 8. ¿CÓMO ES...?

1. Es un árbol.

3.   ¿Cómo es...?

   ¿Cómo es el árbol?– El árbol es alto.

   ¿Cómo es la flor?– La flor es baja.

   ¿Cómo es la regla?– La regla es larga.

   ¿Cómo es el lápiz? – El lápiz es corto.

4.   ¿Es alta...?

   Sí. (– No.)

   ¿Es alta la mesa? – Sí, es alta.

   ¿Es baja la silla? – Sí, es baja.

   ¿Es largo el lápiz? – Sí, es largo.

   ¿Es corto el bolígrafo?

   Sí, es corto.

Lección 9. ¿TE GUSTA...?

El árbol es alto y verde.

Es una flor.

La flor es baja y roja.

Es una silla.

La silla es baja.

Es un pupitre.

El pupitre es alto.

2. Esta flor es bonita.

 Esta flor no es bonita.

 Este árbol es bonito.

 Este árbol no es bonito.

4.¿Te gusta...?

   Sí, me gusta.

(– No, no me gusta.)

   ¿Te gusta esta flor? – Sí, me gusta.

   ¿Te gusta este gato?

Lección 10. ¿QUÉ  SON?

1.¿Qué son?

Lección 11. YO  TENGO ...

2.

Yo tengo

seis libros. diez lápices. siete pelotas. dos perros. cinco flores.

Yo tengo

tres gatos. ocho reglas. cuatro bolígrafos. nueve cuadernos. una cartera.

3.   Запитайте однокласника, чи є в нього олівець (руч ка, зошит, книжка). Він має відповісти.

4.   Розгляньте і пригадайте літери, послу хайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.


Lección 12. ¿QUÉ  DÍA  DE  LA  SEMANA

                        ES HOY?

cinco flores bonitas.                      siete lápices amarillos.

seis gatos negros.   un perro blanco. nueve reglas verdes. dos carteras grises.

tres perros grandes.                    cuatro gatos pequeños.

diez cuadernos azules.

5.   ¿Qué día de la semana es hoy?

        Hoy es lunes.                               Días de la semana

        Hoy es martes.                          Doña Semanita

Hoy es domingo.

y viernes, y sábado,

6. Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

y domingo al fin, que nunca trabaja y es bailarín.

Hoy es miércoles. tiene siete hijos: Hoy es jueves. la mitad son blancos, Hoy es viernes. la mitad, negritos.

Hoy es sábado. Son lunes y martes,

miércoles y jueves,

Ee  Ii

7. Напишіть кожну літеру по рядку.      

Lección 13. ¿SE  PUEDE...?

1.  – Miguel, ¿tienes un lápiz azul?– Sí, lo tengo.

   Dámelo, por favor.

   Por favor, aquí lo tienes. – Gracias. (Muchas gracias.) – De nada.

   Olga, ¿tienes una regla?

   Sí, la tengo.

   Dámela, por favor.

   Por favor, aquí la tienes. – Gracias. (Muchas gracias.) – De nada.

2.  – Arturo, ¿tienes un lápiz verde?– No, no lo tengo.

4.                                       preguntar?

contestar?

leer?

¿Se puedeescribir? ayudar? entrar? salir?

traducir?

5.                                       Es un gato.

El gato es negro.

Es mi gato.

6.                                       Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

Bb  Dd  Mm

7.                                       Озвучте буквосполучення.      ba    da    ma    bo    do    mo    bu   du    mu    be    de    me    bi       di       mi

8.                                       Напишіть кожну літеру по рядку.

Lección 14. ¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?

                        ¿DÓNDE ESTÁ...?

1.   ¿Qué tiempo hace hoy?

Hace sol.

Hace calor.

Hace frío.

Hace viento.

Está nublado.

Llueve. Nieva.

2.   – ¿Qué tiempo hace hoy?

   Hoy hace sol y hace calor.

   ¿Qué tiempo hace hoy?

   Hoy no hace sol y está nublado, hace viento.

3.   El gato está sobre la mesa.

El gato está debajo de la mesa.

El gato está cerca de la mesa.

El gato está lejos de la mesa.

El gato está detrás de la mesa.


El gato está en la mesa. El gato está a la mesa.

4.   ¿Dónde está...? Está...

   ¿Dónde está la pelota?

   Está sobre la silla.

   ¿Dónde está el perro?

   Está detrás de la mesa.

   ¿Dónde está tu libro?

   Está en mi cartera.

   ¿Dónde está Pedro?

   Está en la escuela.

   ¿Dónde está Silvia?

   Está en la clase.


5.   Es el libro de Alberto. Es el perro de Jesús.

Es el cuaderno de Teresa. Es el gato de Conchita.

6.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчи тель, і по вто ріть.

Nn  Ññ  Ff

7.   Озвучте буквосполучення і слова.

na

ña

fa

año

mono

no

ño

fo

eñe

daño

nu

ñu

fu

fono

nido

ne

ñe

fe

fino

baño

ni

ñi

fi

mina

moño

8.   Напишіть кожну літеру по рядку.

Lección 15. ¿EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO

                        ESTAMOS?

1.   ¿En qué estación del año estamos?

                     Estamos en otoño.

Estamos en verano.

2.   ¿Qué estación del año te gusta? Me gusta el verano.

   ¿Qué estación del año te gusta?– Me gusta el otoño.

   ¿Qué estación del año te gusta?     Estamos – Me gusta el invierno.     en invierno.

   ¿Qué estación del año te gusta?

   Me gusta la primavera.

3.   Son lápices.

Los lápices son verdes.

Los lápices son grandes.

Son mis lápices.

Los lápices están sobre el pupitre.

4.   Cкажіть, що у вас на парті (у портфелі) є кілька зошитів (книжок...). Розкажіть:

   які вони (великі чи малі);

   якого вони кольору;

   де вони знаходяться;

5.   Розгляньте і пригадайте літери, по слухайте, як їх вимовляє вчитель, і по вторіть. L  l  Ll  ll  Pp

6.   Озвучте буквосполучення і слова.

lla pa lana leña llo po llona lobo llu pu luna lado lle pe pollo piña lli pi polo pino

7.   Напишіть кожну літеру по рядку.

.  


Lección 16. ES EL BOLÍGRAFO DE ANA

1.   Es el bolígrafo de María.       Son los bolígrafos de Oleg. Es la cartera de María.   Son las carteras de Oleg. Es el gato de Andrés. Son los gatos de Olga.

2.   ¿De quién es (son)...?

   ¿De quién es el lápiz?

   El lápiz es de Oleg.

   ¿De quién es la cartera?

   La cartera es de María.

   ¿De quién son los cuadernos?

   Los cuadernos son de Oleg.

   ¿De quién son las reglas?– Las reglas son de María.

3.   ¿Dónde está el libro de María?

   El libro de María está sobre el pupitre.

   ¿Dónde está el bolígrafo de Oleg?

   El bolígrafo de Oleg está debajo del libro.

   ¿Dónde están las reglas de María?

   Las reglas de María están en la cartera.

   ¿Dónde están los cuadernos de Oleg? – Los cuadernos de Oleg están detrás de la cartera.

4.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

Jj  Tt  Kk

5.   Озвучте буквосполучення і слова.

ja

ta

ka

jota

todo

jo

to

ko

bajo

kilo

ju

tu

ku

fijo

paja

je

te

ke

mito

tipo

ji

ti

ki

toma

tubo

6.   Напишіть кожну літеру по рядку.

7.   Допоможіть Оленці та Миколі скласти імена дітей із літер, зображених на кульках.

 

Lección 17. ¿EN  QUÉ MES  ESTAMOS?

1. ¿En qué mes estamos?

el parque

el teatro

la biblioteca

3.   Запитайте однокласника, де знахо дять ся його книжки (зошити, лінійки, олівці, ручки). Він має відповісти.

4.   Yo voy a la escuela.

Pablo va a la biblioteca.

Nina va al parque.

Alberto va al cine.

Marina va al teatro.

5.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

Vv  Ww  Yy

6.   Озвучте буквосполучення і слова.

va

wa

ya

vano

viña

vo

wo

yo

pavo

yate

vu

wu

yu

vino

joya

ve

we

ye

mayo

uva

vi

wi

yi

voto

doy

7.   Напишіть кожну літеру по рядку.

Luna, lunita tan blanca, blanquita.

Dime, lunita,

¿quién te lava tu carita?

Lección 18. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENES?

1.   – ¿Estamos en diciembre?

   Sí, estamos en diciembre.

   ¿Estamos en febrero?

   No, no estamos en febrero. Estamos en enero.

2.   Розгляньте малюнки і скажіть, куди йдуть діти.

3.   Me llamo Mikola. Soy ucraniano.

Soy de Kyiv.

Tengo 10 años.

Me llamo Gabriela.

Soy española.

Soy de Madrid. Tengo 9 años.

4.   – ¿Cómo te llamas?– Me llamo Gabriela.

   ¿Cuántos años tienes?

   Tengo 9 años.

   ¿De dónde eres?

                                               Gabriela           – Soy de Madrid.

5.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

Rr   Ss   Xx

6.   Вставте пропущені літери і прочитайте слова. Назвіть номер малюнка, якому відповідає кожне слово.

lib__o

me__a pe__ __o

__illa

7.   Напишіть кожну літеру по рядку.

Lección 19. OLGA TIENE  OCHO  AÑOS

1.   Розгляньте малюнки і скажіть, що могли б розповісти про себе хлопчик і дівчинка.

2.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть.

Cc  Chch  Zz

3.   Розгляньте схему. Пригадайте і повторіть за вчителем, як вимовляється літера       Сс.

a,  o,  u,  приголосні – [k]

       Cc  

                                         e,  i      – [θ]

4.   Озвучте буквосполучення і слова.

ca

cha

coma

ceda

ocho

zinc

co

cho

cada

cima

ducha

zorro

cu

chu

pico

cita

pecho

pozo

ce

che

ricos

cero

chico

paz

ci

chi

coro

acero

chicos

tiza

5.   Складіть із поданих літер слова – нáзви предметів, зобра­жених на малюнку.

ratecar       ipálz       durcaneo

6.   Напишіть кожну літеру по рядку.

7.   Письмові вправи.


Lección 20. HACE SOL, HACE FRÍO,

                        HACE CALOR; NIEVA, LLUEVE

1. Estamos en invierno.

En invierno hace frío y nieva. No me gusta el invierno.

Estamos en primavera.

En primavera hace sol y no hace frío.

Me gusta la primavera.

Estamos en verano.

En verano hace sol y hace calor. Me gusta el verano.

Estamos en otoño.

En otoño no hace calor y está nublado, hace viento y llueve. No me gusta el otoño.

2.   Поспілкуйтеся з однокласниками: запитайте один одного, чи подобаються вам пори року, зображені на малюнках.

   ¿Te gusta el invierno?

   No, no me gusta.

   ¿Te gusta el verano?

   Sí, me gusta.

   ¿Te gusta el otoño?

   No, no me gusta.

   ¿Te gusta la primavera?– Sí, me gusta.

3.   Розгляньте і пригадайте літери, послухайте, як їх вимовляє вчитель, і повторіть. Літера Hh не вимовляється.

Gg  Hh  Qq

4.   Розгляньте схему. Повторіть за вчителем, як вимовляється літера Gg.

a, o, u, приголосні – [ґ]

Gg

                                       e, i                           – [x]

5.   Озвучте буквосполучення і слова.

co

ci

ge

zo

niño

chico

hago

que

so

vi

gi

queso

jota

hace

ve

go

ga

ce

quinto

goma

hablo

ra

qui

vo

cha

ceta

gesta

hizo

6.   Напишіть кожну літеру по рядку.

7.   Письмові вправи.

Unidad 1.  PRESENTACIÓN

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Cómo te llamas?

   Me llamo Alberto. ¿Y tú?

   Me llamo Oleg.

   ¿Hablas español?

   Sí, hablo un poco.

¿Cómo te llamas? – Як тебе звуть?

Me llamo ... – Мене звуть ...

¿Hablas español? – Чи розмовляєш ти іспанською мовою?

Sí, hablo un poco (español). – Так, я трохи розмовляю (іспанською мовою).

2.   Скажіть, як вас звуть і що ви розмовляєте іспанською мовою.

3.   Поспілкуйтеся.

   ¿Hablas español?

   Sí, hablo.

   ¿Hablas bien?

   No, no hablo bien. Hablo un poco.

   ¿Y cómo habla Anita?– Anita habla muy bien.

bien – добре

muy bien – дуже добре

Anita habla español. – Аніта розмовляє іспанською мовою.

Lección 1                                        CURSO BÁSICO

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Навчіться виразно читати вправи 1 і 3.

3.   Навчіться ставити запитання за вправою 4.

4.   Письмові вправи.

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Приготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправами

1 і 3.

3.   Письмові вправи.

Lección 3

1.   Прочитайте речення і розкажіть про себе.

Me llamo Oleg.                       Me llamo Ana.

Soy de Kyiv.                           Soy de Madrid.

Soy ucraniano.                       Soy española.

Yo hablo un poco español.      Yo hablo bien español.

2.   Прочитайте запитання і знайдіть відповіді на них.

        ¿Eres de España?         ¿Eres ucraniano (ucraniana)?

        ¿Hablas español?           ¿Eres de Lviv?

3.   Заповніть пропуски в реченнях від по від ни ми словами.

Alberto, ¿ _____________ de España?

1)   soy

2)   de dónde

3)   eres

1)   cómo

2)   soy

3)   bien

1)   ucraniano

2)   un poco

3)   eres

1)   no

2)   soy

3)   eres

4.   Напишіть, а потім прочитайте речення, заповнивши в них пропуски.

 Me llamo ________. Soy de __________.

 Soy _____________. Yo hablo ________.

Домашнє завдання

1.   За вправою 1 складіть оповідання про себе і підготуйтеся, щоб розповісти його на уроці.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 4

¿Cuántos años tienes?

– Скільки тобі років?

– Tengo siete años.

– Мені сім років.

1.   Навчіться використовувати у спілкуванні вирази:

¡Buenos días!

¡Buenas tardes!

¡Hasta la vista!

¡Hasta mañana!

¡Hasta luego!

¡Hasta pronto!

2.   Поспілкуйтеся.

   ¡Buenos días!

   ¡Buenos días!

   ¿Eres Pablo?

   Sí, soy Pablo.

   ¿Eres de Barcelona?

   No, no soy de Barcelona. Soy de Madrid.– ¿Hablas ucraniano?

   No, no hablo ucraniano. Hablo español.

   ¡Hasta la vista!– ¡Hasta luego!

3.   Які слова забула сказати Олена?

________ llamo Olena.

________ de Ucrania.

________ ucraniana.

Yo ________ un poco español.

4.   Якщо ви складете 4 речення з поданих нижче слів, то дізнаєтеся, що розповів про себе хлопчик.

hablo, Ricardo, Soy, Yo, español, Me, llamo, de, Soy, Madrid, español

6.   Поспілкуйтеся.

   ¿Cuántos años tienes?

   Tengo siete años?

   ¿Y cuántos años tiene Artem?

   Artem tiene ocho años.

7.   Робота у парах: розпитайте один одного, скільки вам років, і дайте від повіді.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Складіть діалог за вправою 2 і підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці з однокласниками.

3.   Письмові вправи.

Lección 5

2. Прочитайте і перекладіть.

Alfabeto

A, B, C, Ch – el alfabeto ya sé.

D, E, F, G – a caballo patearé.

H, I, J, K – pacata, pacata.

L, Ll, M, N – mi caballito ya viene.

Ñ, O, P, Q – ¿lo quieres montar tú?

R, S, T – el alfabeto ya sé.

U, V, W, X, Y – una letra se fue.

¿Cuál será, cuál será? – ¡La Z, aquí está!

3. Якою літерою з трьох запропонованих потрібно заповнити пропуски у словах?

a_os     so_ die_      u_raniano    _inco            d_as _abla er_s

1)   n   1) y 1) c      1) c   1) s   1) í    1) n   1) i

2)   ñ   2) i    2) j    2) k   2) c   2) e   2) h   2) a

3)   v   3) j    3) z   3) ch 3) z   3) i    3) g   3) e

4. Напишіть, а потім скажіть іспанською мовою, як вас звуть, скільки вам років, звідки ви.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправу 1.

2.   Вивчіть напам’ять вірш “Alfabeto”.

3.   Підготуйтеся, щоб розповісти про себе на уроці за вправою 4.

4.   Письмові вправи.


Unidad 2.  SOY ALUMNO (ALUMNA)

2.   Прочитайте і запам’ятайте речення.

Es un libro.   Es un cuaderno.   Es un bolígrafo.

Es un lápiz.    Es un pupitre.      Es una mesa.

Es una silla.    Es una pizarra.     Es una ventana.

Es una cartera.                                      Es una regla.

Lección 1

Yo tengo... – Я маю...

(У мене є...)

Yo no tengo... – Я не маю... (У мене немає...)

3.   Прочитайте i перекладіть. un libro.  un cuaderno.

Yo tengo una regla. Yo no tengo un bolígrafo.  un lápiz.

 una cartera.

4.   Складіть, напишіть і прочитайте три подібних речення.

Yo tengo una regla.

Yo tengo un bolígrafo.

Yo no tengo un lápiz.

Домашнє завдання

Напишіть 6 речень за зразками вправи 4.

Lección 2

1.   Які іспанські слова ви вставили б замість українських?

          Yo маю una cartera.          Yo маю un lápiz.

          Yo не маю una regla.           Yo не маю un bolígrafo.

2.   Скажіть, які із зображених на малюнку предметів у вас є, а яких немає.

3.   Поспілкуйтеся.

   Andrés, dame, por favor, un lápiz.

   Por favor, aquí lo tienes.

   Muchas gracias.

   De nada.

dame – дай мені por favor – будь ласка

aquí lo (la) tienes – ось, візьми його (її)

muchas gracias – дуже дякую de nada – нема за що

4.   Вставте пропущені слова і прочитайте речення.

   Oleg, dame, ________, una regla.

   Por favor, Ígor, aquí la ________.

   ________.

   De nada.

5.   Прочитайте речення, замінивши малюнки відповідними словами.

Es   .          Es   .

   Ana, dame, por favor,   .

   Por favor, aquí la tienes.

   Muchas gracias.– De nada.

6.   Попросіть у однокласника ручку, зошит, книжку, лінійку. Одержавши предмети, подякуйте йому.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Приготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 3.

3.   Письмові вправи.

Lección 3

1.   Прочитайте і перекладіть.

          Es una regla.      Es un cuaderno.     Es un lápiz.

          Es un libro.         Es una cartera.        Es un bolígrafo.

2.   Пелюстки якого кольору має квітка flor­multicolor?

3.   Прочитайте і перекладіть.

Es un libro.

El libro es amarillo.

Es un cuaderno.

El cuaderno es verde.

Es un oso.

El oso es marrón.

Es un gato.

El gato es negro.

Es una regla.

La regla es roja.

Es una cartera.

La cartera es gris.

Es un lápiz.

El lápiz es azul.

Es un bolígrafo.

El bolígrafo es blanco.

Es una pizarra.

La pizarra es marrón.

Es un pupitre.

          El pupitre es azul.                     La flor­multicolor

4.   Розгляньте предмети, зображені на малюнку (с. 61), назвіть їх і скажіть, якого вони кольору.

5.   Скажіть і напишіть, якого кольору ваші зошит, олівець, портфель, ручка, лінійка, книжка, парта.

6.   Складіть речення з поданих слів і напишіть їх.

1)   regla, es, una;   4) azul, bolígrafo, el, es;

2)   es, la, amarilla, regla;        5) cartera, es, una; 3) un, bolígrafo, es;       6) la, gris, cartera, es.

7.   Яке речення з двох запропонованих не від по ві дає змісту малюнка?

                               Es una cartera.                 Es una regla.

1) La cartera es gris. 1) La regla es azul. 2) La cartera es verde. 2) La regla es roja.

                               Es un cuaderno.               Es un gato.

1) El cuaderno es verde. 1) El gato es blanco. 2) El cuaderno es azul. 2) El gato es negro.

8.   Поспілкуйтеся за зразком. Попросіть у однокласника лінійку, олівець, ручку, зошит.

Зразок: – Sergio, dame, por favor, una regla roja.

   Por favor, aquí la tienes.

   Muchas gracias.        – De nada.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправи 1 і 3.

2.   Складіть і напишіть по два речення до кожного малюнка вправи 7.

Lección 4

1.   Поспілкуйтеся.

   Anita, dame, por favor, una regla.

   Por favor, aquí la tienes.

   Gracias.

   De nada.

* * *

   Pedro, dame, por favor, un lápiz (una regla) verde.– No lo (la) tengo.

No lo (la) tengo. –

У мене його (її) немає.

2.   Уявіть, що ваш однокласник про­сить у вас ручку, олівець, лінійку, а у вас їх немає. Скажіть йому про це.

3.   Прочитайте і запам’ятайте.

                                                                                     Es mi libro.          Es tu libro.

                                                                                     Es mi regla.        Es tu regla.

Es su libro.

Es su regla.

Es el cuaderno de Andrés. Es la cartera de Teresa.

4.   Поспілкуйтеся.

   Ana, ¿es tu pupitre? – Sí, es mi pupitre.

   Miguel, ¿es tu lápiz?

   No, no es mi lápiz.

Es el lápiz de José.

5.   Підійдіть до парти однокласника, вкажіть на предмети, які там лежать, і скажіть, чиї вони.

З р а з о к : Es el libro de Bogdán.

6.   Допоможіть Миколі закінчити речен­ня.

      Mikola, ¿es tu libro? – Sí, _________________.

      Mikola, ¿es tu regla? – No, _________________.

7.   Якими словами з поданих нижче по­трібно заповнити пропуски в реченнях?

   Andrés, dame, _________ , un bolígrafo negro.

   Por favor, _________ lo tienes.

   _________.– _________.

gracias,  por  favor,  de  nada,  aquí

8.   Робота у парах: розпитайте один одного, чи належать вам предмети, на які ви вказуєте.

Домашнє завдання

1.    Вивчіть новий вираз (у рамці на с. 62).

2.    Навчіться виразно читати і перекладати вправи 1, 3 і 4.

3.    Складіть і напишіть по одному реченню зі словами dame, por favor.

Lección 5

1. Прочитайте і порівняйте.

rojo            – rojos

roja

– rojas

verde

– verdes

gris

– grises

blanco

– blancos

blanca

– blancas

negro

– negros

negra

– negras

marrón

– marrones

amarillo

– amarillos

amarilla

– amarillas

Yo tengo un lápiz rojo.

Yo tengo dos lápices rojos.

Yo tengo una regla azul.

Yo tengo tres reglas azules.

                                                    azul            – azules


4.    Складіть речення з поданих слів. Напишіть їх і прочитайте.

1) tres, amarillas, yo, reglas, tengo; 2) tengo, siete, yo, azules, libros; 3) yo, carteras, tengo, negras, dos; 4) cinco, yo, bolígrafos, tengo, rojos.

5.    Розкажіть, скільки у вас у портфелі є олівців, ручок, зошитів, книжок, лінійок і якого вони кольору.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати і перекладати вправу 1.

2.   Вивчіть слова з вправи 2.

 Складіть і напишіть 5 речень, подібних до вміщених у вправі 3.

Lección 6

1.   Гра: хто з учнів або яка команда складе більше речень, подібних до вміщених у вправі 3 (урок 5).

2.   Прочитайте і запам’ятайте.

Yo tengo dos reglas negras.

tienes cuatro bolígrafos azules.

Andrés tiene tres reglas verdes.

María tiene dos cuadernos rojos.

Yo tengo ... – Я маю (У мене є) ...

Tú tienes ... – Ти маєш (У тебе є) ...

Pedro tiene ... – Педро має (У Педро є) ...

3.   Розгляньте малюнок і скажіть, які предмети і якого кольору мають діти.

       Pablo    José                           Teresa

el perro Tom

4.   Заповніть пропуски в реченнях словами tengo, tienes, tiene.

Pablo ______ tres lápices verdes.

Yo ______ seis libros marrones.

Elena ______ cuatro cuadernos grises.

Tú ______ cinco bolígrafos azules.

Nicolás

5.   Розгляньте малюнки на с. 66, 67 і скажіть, що мають зображені на них персонажі.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази (у рамці на с. 66).

2.   Навчіться виразно читати вправу 2.

 Складіть і напишіть по два речення зі словами tengo, tienes, tiene.

Lección 7

1. Скажіть, що у вас є 2 червоні ручки, 3 синіх олівці та 4 сірих зошити.

mi мій, моя, моє    mis мої tu твій, твоя, твоє         tus твої su його, її      sus їхні

es – є (коли­говоримо­про­один­предмет) son – є (коли­говоримо­про­кілька­предметів)

4.   Доповніть речення словами es або son. Прочитайте і перекладіть ці речення.

____ sus cuadernos.

____ mi bolígrafo.

____ tu pupitre.

____ su cartera.

____ mis libros.

____ tus lápices.

5.   Розгляньте малюнок і скажіть, скільки тварин є в Артуро і якого вони кольору.

Arturo

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Навчіться виразно читати і перекладати вправи 2 і 3.

 Придумайте і напишіть 6 речень, подібних до вміщених у вправі 4.

Lección 8

1.   Прочитайте і перекладіть.

Yo tengo dos reglas amarillas. Son mis reglas.

Alberto tiene una cartera gris. Es su cartera.

Aurora tiene tres cuadernos azules. Son sus cuadernos. Tú tienes ocho bolígrafos negros. Son tus bolígrafos.

2.   Які слова, на вашу думку, пропущені в реченнях?

Ana _____ dos reglas rojas. Yo _____ tres lápices negros. _____ sus reglas. _____ mis lápices. Ernesto _____ un bolígrafo verde. _____ su bolígrafo.


3.   Якими словами з трьох запропонованих слід заповнити пропуски в реченнях?

Tengo tres _____ azules.

         1) regla        2) bolígrafo       3) lápices

_____ mis cuadernos.

         1) Es           2) Son              3) Eres

Ana tiene _____ bolígrafos rojos.

         1) dos           2) un                3) su

Son _____ libros.

         1) su           2) mis               3) tu

Alberto tiene dos pelotas _____.

         1) azul          2) roja              3) verdes

Son los libros _____ Ana.

         1) en           2) a                  3) de

4.   Скажіть, які предмети є у вас у портфелі (на парті), якого вони кольору і чиї вони.

5.   Скажіть, які предмети є на парті у вашого однокласника, якого вони кольору і чиї вони.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати і перекладати вправу 1.

2.   Вивчіть напам’ять вірш “Lápices colorados”.

3.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці вправу 2.

4.   Письмові вправи.

Lección 9

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Juanito!

   ¡Hola, Estelita!

   ¿Son tus lápices?

   Sí, son mis lápices.– Juanito, dame, por favor, un lápiz rojo.

   Por favor, aquí lo tienes.

   Muchas gracias.– De nada.

2.   Складіть діалог, подібний до вмі­щеного у вправі 1, замінивши в ньому імена.

3.   Про що розмовляють Петро і Оксана?

   ¿tus, son, lápices?

   mis, sí, lápices, son

   un lápiz, por favor, azul, dame

   lo, por favor, tienes, aquí

4.   Розгляньте малюнки на с. 73 і складіть до них речення за зразком.

Зразок: Es una escuela.

Yo voy a la escuela. – Я йду до школи.

ходжу до школи.)

vas al cine. – Ти йдеш у кіно.

Ana va al parque. – Ана йде у парк.

5.   Прочитайте і перекладіть. Зверніть увагу на виділені слова.

Manolo va al parque. Yo voy a la biblioteca. José va al teatro. Tú vas a la escuela. Teresa va al cine. Yo no voy al parque. Estela no va a la escuela. Tú no vas a la biblioteca.

6.   Заповніть пропуски в реченнях словами voy, vas, va. Прочитайте і перекладіть речення.

Ana ___ al cine. Pedro no ___ a la escuela. Tú ___ al parque. Yo no ___ al teatro. Elena ___ a la biblioteca. Yo ___ al cine.

7.   Розгляньте малюнок і скажіть, хто куди, на вашу думку, йде.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 1.

3.   Придумайте і напишіть п’ять речень, подібних до вміщениху вправі 5.

Lección 10

1.   Розгляньте малюнок і скажіть, хто куди йде.

2.   Заповніть пропуски відповідними словами.

Yo ____ al teatro.

Pedro ____ al cine.

Yo ____ al parque.

Estela ____ a la escuela.

voy – no voy vas – no vas va – no va

3.   Скажіть іспанською мовою.

Я ходжу до школи.

Ти не йдеш у кіно.

Андрій не ходить до школи.

Марія йде у парк.

Сергій іде в бібліотеку.

Ти не ходиш до школи. Я йду в театр.

4.   Гра: хто з учнів або яка команда складе більше речень, які починаються словами:

Yo (no) voy _______. Tú (no) vas _______.

Pablo (no) va _______.

5.   Розкажіть, куди звичайно ви ходите, куди ходять ваші тато, мама і брат (сестра).

Домашнє завдання

 Придумайте і напишіть п’ять речень зі словами voy, vas, va та підго туй  те ся, щоб розповісти їх на уроці.

Lección 11

1.   Поспілкуйтеся.

¿Adónde vas? – Куди ти йдеш? ¿Adónde va Pablo? – Куди йде Пабло?

   ¡Hola, Conchita!

   ¡Hola, Estelita!

   ¿Adónde vas?

   Voy al parque.

2.   Складіть діалог, подібний до вміщеного у вправі 1, замінивши в ньому імена та виділене слово.

3.   Розгляньте малюнки і запитайте однокласника, хто куди йде.

Andrés

4.   Уявіть, що по дорозі до бібліотеки ви зустріли однокласника. Привітайтеся з ним і запитай те, куди він іде.

5.   Розгляньте малюнки і прочитайте про дітей, зображених на них.

Es Juanito.

Juanito no va a la escuela. Juanito no es alumno.

Es Pablo.

Pablo va a la biblioteca. Pablo es alumno.

Es Alberto.

Alberto va a la escuela. Alberto es alumno.

Es Teresa.

Teresa va a la escuela. Teresa es alumna.

6. Робота у парах: розгляньте малюнки і розпитайте один одного, куди йдуть діти.

Домашнє завдання

1.   Виконайте вправи 2, 3 і 4.

2.   Навчіться виразно читати вправу 5.

3.   Письмові вправи.

Lección 12

1.   Заповніть пропуски в словах відповідними літерами, а потім прочитайте і перекладіть слова.

es_uela,  _oy,  par_ue,  ro_o,  _ine,  adón_e, so_, a_ul, _ola,  espa_ol,  ten_o,  lápi_es,  blan_o,  gra_ias, q_e, amari_ _os,  die_, _erde,  ma_ _ón, t_ _ne, _inco, al_ _no

2.   Які речення в поданих нижче текстах не відповідають зміс­ту малюнків?

Olga

 

¿Eres alumno? – Ти учень?

¿Eres alumna? – Ти учениця?

¿Eres Pedro?         – Ти Педро?

¿Eres María?       – Ти Марія?

¿Eres español? – Ти іспанець?

¿Eres española? – Ти іспанка?

   ¡Hola, Olga!

   ¡Hola, Natacha!

   ¿Adónde vas?

   Voy al parque.

Es Olés. Olés es alumno.

Va a la escuela.

Olés tiene una cartera.

Su cartera es negra.

3.   Прочитайте і перекладіть.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Cómo te llamas?

   Me llamo Alberto.

   ¿Eres alumno?

   Sí, soy alumno.

   ¿Adónde vas?

   Voy a la escuela.

4.   Що запитав Мігель у Хуана?

Miguel: ¿ ___________? Juan: Me llamo Juan.

Miguel: ¿ ___________? Juan: Sí, soy alumno.

Miguel: ¿ ___________?

Juan: No, no soy ucraniano, soy español.

5.   Поспілкуйтеся з однокласниками за зразком вправи 3.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 3.

3.   Письмові вправи.

Unidad 3.  APRENDO EL ESPAÑOL

Lección 1

3.   Заповніть пропуски в реченнях словами aprendo, aprendes, aprende.

Ana ________ el ucraniano.

Yo ________ el español.

Andrés no ________ el ucraniano.

Tú ________ el español.

¿ ________ (tú) el español? 

¿ ________ Pablo el ucraniano?

4.   Скажіть іспанською мовою.

Я вивчаю іспанську мову.

Ольга не вивчає іспанської мови.

Мануель вивчає українську мову. Чи вивчаєш ти іспанську мову?

Чи вивчає Хосе українську мову?

Carlos

5.   Уявіть, що ви зустрілися з хлопчиком, з яким ходили колись у дитячий садок. Запитайте в нього, чи ходить він до школи, чи вивчає іспанську мову, чи розмовляє іспанською мовою.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправами 1 і 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 2

3.   Якими словами з трьох запропонованих слід заповнити пропус ки в реченнях?

¿ ___ va Olena?

1) Dónde  2) Adónde  3) Qué

¿ ___ hablas español?

1) Cómo  2) Adónde  3) Quién

¿ ___ está Pablo?

1) Qué  2) Dónde  3) Adónde

¿ ___ es Rosario?

1) Adónde  2) De dónde  3) Dónde

¿ ___ aprende el español?

1) Qué  2) De dónde  3) Quién

4.   Розкажіть про себе за зразком вправи 2.

Домашнє завдання

    Напишіть про себе і підготуйтеся, щоб розповісти це на уроці.

Lección 3

1.   Прочитайте, що розповідає про себе хлопчик.

¡Hola!

Me llamo Alberto.

Soy de España, de Madrid.

Soy español. Soy alumno.

Yo voy a la escuela. Yo aprendo el inglés (англійську мову). Yo hablo un poco inglés.

2.   Прочитайте, що розповідає про себе дівчинка.

¡Hola!

Me llamo Lesia.

Soy de Ucrania, de Kyiv.

Soy ucraniana. Soy alumna.

Yo voy a la escuela.

Yo aprendo el español.

Yo hablo un poco español.

yo leo – я читаю       lees – ти читаєш yo escribo – я пишу   tú escribes – ти пишеш

Yo leo en español. – Я читаю іспанською мовою.

Yo escribo en español. – Я пишу іспанською мовою. ¿Lees en español? – Чи читаєш ти іспанською мовою?

¿Escribes en español? – Чи пишеш ти іспанською мовою?

3.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Liuda!

   ¡Hola, Valia!

   ¿Hablas español?

   Sí, hablo un poco.

   ¿Lees en español?

   Sí, leo.

   ¿Escribes en español?

   Sí, escribo.

Liuda

4.   Про що розмовляють Люда і Валя? Склади діалог із поданих слів.

en español, voy, ¡Hola!, Lees y escribes, Valia, un poco, ¿Adónde, ¿, ?, Sí, ¡Hola!, a la escuela, el español, leo y escribo, ?, Sí, Aprendes, ¿, vas, Liuda, aprendo, ?, español

5.   Уявіть, що по дорозі зі школи додому ви познайомилися з хлопчиком. Розпитайте його: чи вивчає він іспанську мову; чи розмовляє він іспанською мовою; чи читає він іспанською мовою; чи пише він іспанською мовою.

6.   Доповніть розповідь Лесі (вправа 2) не менше ніж трьома реченнями.

7.   За вправою 1 або 2 складіть оповідання про себе і розкажіть його.

Домашнє завдання

1.   Підготуйтеся, щоб розповісти про себе на уроці за вправою 1 або 2.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 3.

3.   Письмові вправи.

Lección 4

Mi compañero de clase se llama Oleg. – Мого однокласника звуть Олег.

1.   Прочитайте і перекладіть.

Es mi maestra de español. Es mi maestro de español.

Se llama Valentina    Se llama Anatoliy Mikoláyivna.  Ivánovich.

2.   Прочитайте і перекладіть.

         Es Yaroslav.                            Es Olga.

Yaroslav es mi compañero     Olga es mi compañera de clase.        de clase.

Son Sashkó, Vasil y María.

Ellos son mis compañeros de clase.

el compañero de clase – однокласник la compañera de clase – однокласниця el maestro вчитель la maestra – вчителька

3.   Скажіть, як звуть ваших однокласників і вашого вчителя (вашу вчительку) іспанської мови.


4.   Прочитайте і перекладіть.

En clase del español yo leo y traduzco un texto.

En clase del español yo hablo español con mis compañeros de clase.

En clase del español yo escribo en mi cuaderno.

En clase del español yo escribo en español en la pizarra.


Yo traduzco un texto. – Я перекладаю текст.

Yo hablo español con mis compañeros de clase. – Я розмов ляю іспанською мовою зі своїми одно­ класниками.

Yo escribo en la pizarra. – Я пишу на дошці.

5.   Розкажіть, що ви робите на уроці іспанської мови.

6.   Прочитайте і перекладіть.

En clase del español

Los alumnos están en clase del español. La maestra de español se llama Rayísa Oleksándrivna. Román habla español con su compañero de clase. Larisa escribe en español en su cuaderno. Olés lee y traduce un texto. Oksana escribe en español en la pizarra.

7. Розкажіть, що роблять на уроці іспанської мови Роман, Лариса, Олесь, Оксана (за вправою 6).

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправи 1, 2, 4, 6.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти, що ви робите на уроці іспанської мови.

3.   Письмові вправи.

Lección 5

¿Qué haces...? – Що ти робиш...?

¿Qué hace...? – Що робить...?

1.   Які речення з трьох запропонованих відповідають змісту вправи 6 (Lección 4)?

¿Dónde están los alumnos?

1)   Los alumnos están en clase del español.

2)   Los alumnos están en clase del ucraniano.

¿Qué hace Román?

1)   Román habla español.

2)   Román escribe en la pizarra.

¿Qué hace Olés?

1) Olés lee y traduce un texto. 2) Olés habla con la maestra.

¿Qué hace Oksana?

1)   Oksana lee y traduce un texto.

2)   Oksana escribe en español en la pizarra.

2.   Поспілкуйтеся. За цим зразком складіть свій діалог.

   ¡Hola, Yaroslav!

   ¡Hola, Denís!

   ¿Tienes hoy una clase del español?

   Sí, tengo.

   ¿Qué haces en clase del español?

   En clase del español yo hablo español con mis compañeros de clase, leo y traduzco un texto, escribo en español en la pizarra y en el cuaderno.

   ¿Te gusta el español?

   Sí, me gusta mucho.

   ¿Cómo se llama tu maestro de español?

   Mi maestro de español se llama Víctor Petróvich.

   ¿Cómo se llama tu manual de español?– Mi manual de español se llama “Hola”.

el manual de español – підручник з іспанської мови

3.   Заповніть пропуски в словах відповідними літерами.

compa_ero, l_o, espa_ol, pi_a_ _a, le_ _ión, tradu_ _o, q_ _en, _abla, _uad_rno, te_go, e_ _os, _a_e, al_m_os, m_n_al

4.   Поговоріть з однокласниками про те, що ви звичайно робите на уроці іспанської мови.

5.   Доповніть речення.

Mi maestro(a) de español se llama _______________ .

Mi manual de español se llama __________________ .

En clase del español yo __________________ .

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Навчіться виразно читати і перекладати вправу 2.

3.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти про те, що ви робите на уроці іспанської мови.

Unidad 4.  ¿DÓNDE VIVES?

1. Поспілкуйтеся.

   ¿Cuántos años tiene Ana? – Скільки років Ані?

   Ana tiene ocho años. – Ані вісім років.

Lección 1

2.   Якщо ви заповните пропуски відповідними словами, то ді­знаєтеся, про що розмовляють хлопчики.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿ _____ te llamas?

   Me _____ Pedro. ¿Y tú?

   _____ llamo Alberto.

   ¿De dónde _____ ?

   _____ de Toledo. ¿ _____ ?

   _____ de Barcelona.

   ¿ _____ años _____ ?

   _____ doce años. ¿ _____ ?

   Yo _____ once _____ .

3.   Робота у парах: розпитайте один одного, скільки вам років, і дайте відпо віді.

4.   Розгляньте малюнки на с. 90, 91 і скажіть, кому скільки років.

5.   Прочитайте, що розповідають про себе хлопчик і дівчинка.

Здогадайтеся про значення виділених слів.

Me llamo Andríy Petrenko.

Andríy es mi nombre. Petrenko es mi apellido.

Me llamo Olga Didenko.

Olga es mi nombre. Didenko es mi apellido.

el nombre – ім’я

el apellido – прізвище

6.   Скажіть, скільки років вам і вашим однокласникам.

Домашнє завдання

 Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці, скільки вам років і скільки років вашим однокласникам.

Lección 2

1.   Доповніть речення і скажіть.

Mi nombre es ________ . Mi apellido es ________ .

2.   Скажіть іспанською мовою, скільки вам років і скільки років вашим однокласникам.

3.   Прочитайте і перекладіть, що сказав хлопчик.

Me llamo Alberto Alonso.

Alberto es mi nombre.

Alonso es mi apellido.

Soy de España, de Barcelona.

Soy español.

Tengo diez años.

Soy alumno.

Estudio en un colegio (у коледжі).

Aprendo el inglés.

Hablo, leo y escribo un poco en inglés.

4.   Допоможіть дівчинці розповісти про себе. Для цього складіть речення, вибираючи одне слово з трьох, поданих у дужках. Прочитайте і перекладіть текст.

Me llamo Olena Kovalenko.

Yo (tiene, tengo, tienes) diez años.

Yo (es, eres, soy) alumna.

(Voy, va, vas) a la escuela. (Aprendes, aprendo, aprende) el español.

(Habla, hablo, hablas) un poco español.

5.   Розкажіть однокласникам, скільки років вашому братові (вашій сестрі).

6.   Розгляньте малюнок і скажіть, кому скільки років.

7.   Робота у парах: розпитайте один одного, скільки вам років, і дайте відповіді.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати і перекладати вправи 3 і 4.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти про себе на уроці за вправою 3 або 4.

3.   Письмові вправи.

Lección 3

   ¿Dónde vives? – Де ти живеш?

   Vivo en Madrid. – Я живу в Мадриді.

   Vivo en la ciudad de Madrid. – Я живу в місті Мадриді.

1.   Прочитайте, що розповідають про себе діти.

Me llamo Yaroslav Petruk.

Soy de Ucrania.

Vivo en la ciudad de Odesa.

Soy ucraniano. Tengo ocho años.

Soy alumno. Voy a la escuela.

Aprendo el español. Hablo, leo y escribo un poco en español.

                  * * * Es Rosario Sánchez.

Rosario es de España.

Vive en la ciudad de Valencia.

Es española. Tiene diez años.

Es alumna. Va al colegio.

Aprende el francés (французьку мову).

Habla, lee y escribe bien en francés.

– ¿Dónde vive Bogdán?

– Де живе Богдан?

– Bogdán vive en (la aldea

– Богдан живе

   de) Ivánivka.

 

в Іванівці

(в селі Іванівка).

2.   Які іспанські слова ви вставили б замість українських?

Andrés живе en España.

Yo живу en Ucrania.

Teresa живе en Zaragoza.

   ¿Dónde живе José?

   José живе en Sevilla.

   ¿Dónde живеш tú? – Yo живу en Kyiv.

3.   Розкажіть, де ви живете.

4.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Cómo te llamas?

   Me llamo Enrique. ¿Y tú?

   Me llamo Tarás.

   ¿De dónde eres?

   Soy de Ucrania. ¿Y tú?

   Soy de España.

   ¿En qué ciudad vives?

   Vivo en Toledo.

   Y yo vivo en Járkiv.

5.   Робота у парах: розпитайте один одного, де ви живете, і дайте відповіді.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Навчіться виразно читати вправу 1.

3.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 4.

4.   Письмові вправи.

Lección 4

1.   Яке слово з трьох, поданих у дужках, потрібно залишити в кожному реченні?

Estela (es, soy, eres) de Sevilla.

Juan (vivo, vive, vives) en España.

Yo (eres, soy, es) ucraniano.

Andrés (hablas, hablo, habla) español.

Yo (escribes, escribe, escribo) en español.

Pedro (leo, lee, lees) en ucraniano. Gabriela (voy, vas, va) al parque.

2.   Допоможіть Роберто розставити речення у такій послідовності, щоб скласти розповідь про себе.

Voy a la escuela.

Soy español.

Me llamo Roberto López.

Vivo en Granada.

Tengo ocho años.

López es mi apellido.

Aprendo el francés.

Soy de España.

Hablo, leo y escribo bien en francés.

Roberto es mi nombre. Soy alumno.

3.   Напишіть і прочитайте запитання, які ви поставили б своєму однокласникові, щоб дізнатися про нього якомога більше.

4.   Яке речення з трьох запропонованих є правильним пере­кладом українського?

Ольга ходить до школи. 1) Olga voy a la escuela.

2)   Olga vas a la escuela.3) Olga va a la escuela.

Маркос живе в Мадриді.

1) Marcos vivo en Madrid. 2) Marcos vive en Madrid. 3) Marcos vive a Madrid.

Олег читає іспанською мовою.

1) Oleg leo en español. 2) Oleg lee en español.

3)   Oleg lees en español.

Сільвія – з Іспанії.

1)   Silvia es de España.

2)   Silvia de España.

3)   Silvia soy de España.

5.   Доповніть речення відповідними словами.

Me llamo _________ . _______ es mi apellido.

Vivo en _________ .     Tengo _________ años. Voy a la _________ . Aprendo _________ .

6.   Уявіть, що до вашої школи прибула делегація з Іспанії. Що ви розповіли б гостям про себе? Скажіть не менше 8 речень.

Домашнє завдання

1.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці вправи 3 і 5.

2.   Письмові вправи.

Lección 5

1.   Розгляньте малюнок і скажіть, де живуть діти.

2.   Прочитайте і перекладіть.

Oleg vive en Kyiv. Carlos vive en Madrid.

Olga vive en Odesa. Silvia vive en Barcelona. Bogdán vive en Lviv. Teresa vive en Toledo.

3.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Cómo te llamas?

   Me llamo Arturo. Y tú, ¿cómo te llamas?

   Me llamo Eduardo.

   ¿Dónde vives, Eduardo?

   Vivo en Madrid. ¿Y tú?

   Vivo en Valencia.

4.   Складіть діалог, подібний до вміщеного у вправі 3, замінивши в ньому імена (розповідаючи про себе).

5.   Прочитайте, що розповідають про себе діти.

Me llamo Federico. Soy de España. Vivo en Granada.

Me llamo Inés. Soy de España. Vivo en Sevilla.

Me llamo Yaroslav. Soy de Ucrania. Vivo en Rivne. Me llamo Lesia. Soy de Ucrania. Vivo en Járkiv.

6.   Розкажіть про себе за вправою 5.

Домашнє завдання

1.    Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправами

3 і 6.

2.    Письмові вправи.

Lección 6

             ¿En qué calle vives? – На якій вулиці ти живеш?

             Vivo en la calle (de) ... – Я живу на вулиці ...

1. Прочитайте, що розповідають про себе діти.

Me llamo Roberto.

Soy de España. Vivo en Madrid en la calle de Santa Isabel, 8.

Me llamo Lesia.

Soy de Ucrania. Vivo en Kyiv en la calle de Iván Frankó, 10.

Me llamo Silvia.

Soy de España. Vivo en León en la calle de Lope de Vega, 15.

2.   Поспілкуйтеся.

   ¿Dónde vives?

   Vivo en Odesa.

   ¿En qué calle vives?

   Vivo en la calle Sadova, 6.

* * *

   ¿Dónde vive tu amigo español Pablo?– Pablo vive en Segovia.

* * * – ¿En qué calle vive?

   Vive en la calle de San Agustín, 18.

¿En qué calle vive tu  amigo? – На якій вулиці живе твій друг?

Vive en la calle Sadova. – Він живе на вулиці Садовій.

3.   Прочитайте і перекладіть.

Es Andrés.

Es de España. Vive en Toledo en la calle de la Trinidad, 11.

Es Oleg.

Es de Ucrania. Vive en Kyiv en la calle Volodímirska, 14.

4.   Складіть оповідання, подібне до поданих у вправі 3.

5.   Робота у парах: розпитайте один одного, де і на якій вулиці ви живете, і дайте відповіді.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправу 1.

2.   Підготуйтеся, щоб поспіл куватися на уроці за вправою 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 7

1.   Доповніть речення.

Me llamo ________ .

Soy de ________ . Vivo en ________  en la calle ________ .

2.   Розгляньте малюнки на с. 100, 101 і скажіть, на яких вулицях живуть Роберто і Леся.

3.   Робота у парах: розпитайте один одного, на якій вулиці ви живете, на якій вулиці живе ваш друг, і дайте відповіді.

4.   Які речення з трьох за про понованих найповніше від повідають змісту малюнків на с. 102 і 103?

1)   Es Pablo.

2)   Es mi amigo Pablo deMadrid.

3)   Es mi amigo.

1) Es mi amigo Bogdán. 2) Mi amigo Bogdán vive    en Tarásivka.

3) Mi amigo Bogdán vive en Tarásivka en la calle Poshtova.

5.   Розпитайте один одного, на яких вулицях живете ви і живуть ваші друзі.

6.   Розкажіть, звідки ваш друг, в якому місті та на якій вулиці він живе.

Домашнє завдання

 Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашого друга.

Lección 8

1.   Поспілкуйтеся.

   ¿Vives en la calle de Tarás Shevchenko?

   Sí, vivo en la calle de Tarás Shevchenko, 19.

   ¿Vive tu amigo en la calle Sadova?

   No, mi amigo vive en la calle Lvivska.

2.   Поспілкуйтеся.

   ¿Tienes teléfono?

   Sí, tengo.

   ¿Qué número de teléfono tienes?

   Mi número de teléfono es el 4165932.

¿Tienes teléfono? – Чи є у тебе телефон? Mi (tu) número de teléfono es el... – Мій (твій) номер телефону...

3.   Прочитайте і перекладіть.

Yo vivo en Kyiv en la calle de Iván Frankó, 14.

Tengo teléfono. Mi número de teléfono es el 2251789. Mi amigo Jesús es de España. Vive en Toledo en la calle de Vicario, 7. Su número de teléfono es el 2211347.

4.   Запитайте однокласника, чи є у нього телефон, який номер його телефону.

5.   Назвіть номер свого телефону.

Mi número de teléfono es el ________ .

6.   Гра: хто з учнів або яка команда швидше за повнить пропуски у словах (на дошці написано у дві колонки однакові слова, в які учні по черзі вписують відповідні літери).

Ucran_ _, so_, n_mero, vi_o, telé_ono, ami_a, dó_de, ca_ _e.

7.   Що у наведених реченнях не відповідає змісту малюнка на с. 104?

Es José. José es español.

Vive en Ucrania en la calle de San Fernando, 16. José tiene un hermano. Se llama Antonio.

8.   Розкажіть про себе і про свого друга за зразком вправи 3.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати і перекладати вправи 1, 2 і 3.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці, в якому місті (селі) ви живете, на якій вулиці, який номер вашого телефону.

3.   Письмові вправи.

Lección 9

Vivo cerca (lejos) de la escuela. Я живу близько (далеко) від школи.

1.   Поспілкуйтеся.

   ¿Vives lejos de la escuela?

   Sí, vivo lejos.

   ¿Vives cerca de la escuela?– Sí, vivo cerca.

2.   Розгляньте малюнки на с. 106 і 107.

Прочитайте текст і перекладіть.

Yo vivo cerca de la escuela.

Voy a pie a la escuela.

Yo vivo lejos de la escuela.

Voy en autobús a la escuela.

Sergio vive lejos de la escuela.

Va en tranvía a la escuela.

Ana vive lejos de la escuela. Va en trolebús a la escuela.

Pablo vive lejos de la escuela. Va en metro a la escuela.

– ¿Vives lejos de la escuela? – No, vivo cerca.

¿Cómo vas a la...? – Як ти дістаєшся до...?

Voy (Va) a pie. – Я йду (Він іде) пішки.

Voy (Va) en metro. – Я їду (Він їде) метро.

Voy (Va) en autobús. – Я їду (Він їде) автобусом.

Voy (Va) en trolebús. – Я їду (Він їде) тролейбусом.

Voy (Va) en tranvía. – Я їду (Він їде) трамваєм.

lejos (de) – далеко (від) cerca (de) – близько (від)

3.   Поспілкуйтеся.

   ¿Vives cerca de la escuela?

   No, vivo lejos.

   ¿Cómo vas a la escuela?– Voy en trolebús.

* * *

   ¿Vives lejos de la escuela?

   No, vivo cerca.

   ¿Cómo vas a la escuela?– Voy a pie.

4.   Заповніть пропуски в реченнях.

Yo vivo ______ de la escuela.

Yo voy ______ a la escuela. Mi amigo (amiga) vive ______ de la escuela.

Mi amigo (amiga) va ______ a la escuela.

5.   Робота у парах: розпитайте один одного, як ви дістаєтесь до школи

        (парку, бі б ліотеки, театру, кінотеатру), і дай те відповіді.

6.   Розгляньте малюнки на с. 106, 107 і скажіть, як діти дістаються до школи.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправи 1 і 2.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілку ва тися на уроці за вправою 3.

3.   Письмові вправи.

Lección 10

1.   Якщо ви правильно складете 6 ре­чень з поданих слів, то прочитаєте розповідь про хлоп чи ка.

Vive, a la escuela, Tiene, en la calle, Mi amigo, 10 años, Va en trolebús, se llama Ro mán, Lviv, lejos de la escuela, Tarás Shevchenko, 12, Vive en, Vive, de

2.   Дайте відповіді на запитання за змістом вправи 1.

¿Cómo se llama el chico?

¿Cuántos años tiene?

¿Dónde vive?

¿En qué calle vive?

¿Vive cerca de la escuela? ¿Cómo va a la escuela?

3.   Яким словом із трьох запропоно­ваних слід заповнити про пус ки в реченнях?

Miguel ______ en Valencia.

1)   es

2)   vive3) vivo

Andrés _______ a la escuela en trolebús.

1) voy 2) vas

3)   va

Pedro va al parque ______ metro.

1)   a

2)   de3) en

María va _____ la biblio teca.

1)   a

2)   en3) de

Sergio vive lejos ______ la escuela.

1)   a

2)   de3) en

4.   Робота у парах: розпитайте один одного про ваших друзів і дайте відповіді.

5.   Розкажіть, далеко чи близько від школи ви живете і як ви дістаєтеся до неї.

Домашнє завдання

1.  Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про свого друга (за вправою 1).

2.  Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про себе (за вправою 5).

Lección 11

1. Прочитайте і перекладіть, що розповідають про себе Оксана і Олесь.

Me llamo Oksana Bóndar.

Soy ucraniana.

Tengo 10 años.

Vivo en Lviv en la calle de Iván Frankó, 16.

Mi número de teléfono es el 121823.

Soy alumna. Voy a la escuela.

Aprendo el español.

Yo hablo, leo y escribo un poco en español.

Me llamo Olés Sávchenko.

Soy ucraniano. Tengo 11 años. Vivo en Kyiv en la calle Volodímirska, 18.

Mi número de teléfono es el 2241319.

Soy alumno.

Voy a la escuela.

Aprendo el español.

Yo hablo, leo y escribo un poco en español.

2. Поспілкуйтеся, використовуючи запитання до впра ви 1.

¿Cómo se llama el chico?

¿Es español?

¿Cuántos años tiene? ¿En qué ciudad vive?

¿En qué calle vive?

¿Tiene teléfono?

¿Qué número de teléfono tiene?

¿Es alumno?

¿Va a la escuela?

¿Aprende el español? ¿Habla español?

3.   Що запитав у Андрія його співрозмовник?

             ¿________________?

             Me llamo Andríy Ivasiuk.

             ¿________________?– Soy de Ucrania.

             ¿________________?– Vivo en Zaporizhia.

             ¿________________?

             Vivo en la calle de

Tarás Shevchenko, 12.

             ¿________________?– Sí, tengo. Mi número de teléfono es el 332117.

             ¿________________?– Sí, voy a la escuela.

             ¿________________?– No, vivo lejos de la escuela.

             ¿________________?

             Sí, voy en trolebús a la escuela.

             ¿________________?

             Sí, aprendo el español.

             ¿________________?

             No, hablo un poco.

4.   Розпитайте своїх однокласників про Оксану, використавши запитання із вправи 2. Розпочинайте так:

Oleg, contesta, por favor, a mi pregunta (a mis preguntas)...

Домашнє завдання

1.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправами 2 і 4.

2.   Письмові вправи.

Lección 12

1. Допоможіть Олені скласти розповідь про себе. Для цього нагадайте їй слова, які вона забула сказати в деяких реченнях.

Me llamo Olena Kononenko.

Olena es mi ________.

Kononenko es mi ________.

Yo   _____________ nueve años. ________      ucraniana.         Vivo en Ivano­Frankivsk en la ________ de Bogdán Jmel nit skiy, 17. Mi número de ___________ es el 351821.

Yo ________ alumna. ________ a la escuela. Aprendo el español.

2.   Що ще ви запропонували б сказати Олені?

3.   Складіть запитання до вправи 1 і поспілкуйтеся.

4.   Гра: хто з учнів або яка ко ман да складе більше запи тань, які можна поставити хлопчикові або дівчинці, щоб дізнатися про нього (про неї) якомога більше.

5.   Якими словами з трьох за про понованих слід заповнити пропуски в реченнях, щоб вони відповідали змісту малюнків на с. 112 i 113?

Román _____ el español.

1)   habla

2)   aprende

3)   escribe

Olga _____ en la calle Zelena, 8.

1) vivo 2) va

3) vive

María _____ a la escuela en tranvía.

1)   va

2)   voy3) vas

Mi amiga Oksana _____ ocho años y ____ a la escuela.

1) tienes       1) vas 2) tengo 2) va

3)   tiene        3) voy

6.   За зразком вправи 1 розкажіть про себе.

Домашнє завдання

    Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про себе.

Unidad 5.  NUESTRA  FAMILIA

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Pablo!

   ¡Hola, Enrique!

   ¿Es grande vuestra familia?– No, no es grande. Somos tres:

papá, mamá y yo.

¿Es grande vuestra familia? – Чи велика ваша сім’я? Somos tres. – Нас троє. grande – великий, велика pequeño – маленький pequeña – маленька

2.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Teresa!

   ¡Hola, María!

   ¿Es grande vuestra familia?– Sí, es grande: somos seis.

3.   Прочитайте i запам’ятайте нові слова.

mi papá                

мій тато

mi mamá              

моя мама

mi abuelo             

мій дідусь

mi abuela             

моя бабуся

mi hermano          

мій брат

mi hermana          

моя сестра

mis hermanos

мої брати і сестри

mis abuelos         

мої дідусь і бабуся

mi primo              

мій двоюрідний брат

mi prima               

моя двоюрідна сестра

mis primоs           

мої двоюрідні брати і сестри

4.   Прочитайте і перекладіть.

   Alberto, ¿tienes hermanos?

Lección 1

   Sí, tengo un hermano y una hermana.

   ¿Cómo se llama tu hermano?

   Se llama Roberto.

   ¿Y tu hermana?

   Se llama Silvia.

   ¿Tienes primos?

   Sí, tengo dos primos y una prima.

¿Tienes hermanos? – Чи є в тебе брати і сестри? (Чи маєш ти братів і сестер?)

¿Tienes primos? – Чи є в тебе двоюрідні брати і сестри? (Чи маєш ти двоюрідних братів і сестер?)

5.   Розкажіть, чи велика ваша сім’я, зі скількох осіб вона скла­дається і хто в ній є.

6.   Розгляньте малюнок i допоможіть Марині розповісти про сім’ю Ольги.

7.   Поспілкуйтеся за зразком вправи 4.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися за вправами 1, 2 і 4.

3.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашу сім’ю.

Lección 2

1. Прочитайте і перекладіть.

Mira (подивись), Estelita, es nuestra familia. Somos ocho. Tengo papá, mamá, un abuelo, una abuela, dos hermanos y una hermana. – Pedro, ¿cómo se llaman tus

Estelita

mi hermano mayor (menor) – мій старший

(молодший) брат

mi hermana mayor (menor) – моя старша

(молодша) сестра

2.   Поспілкуйтеся.

    Mira, Pedro, es mi hermano mayor. Se llama Ernesto. Tiene diez años.

    Mira, Estelita, es mi hermano menor. Se llama Juanito. Tiene cuatro años.

3.   Які іспанські слова ви вставили б замість українських?

Mi hermano старший se llama Bogdán. Mi hermana молодша se llama Larisa.

Mi двоюрідний брат se llama Andrés. Mi двоюрідна сестра se llama Marta.

Bogdán має diez años.

Larisa має cinco años. Yo маю ocho años.

4.   Скажіть, як звуть вашого старшого (молодшого) брата, вашу старшу (молод шу) сестру. Розпитайте про це ваших одно­ Ernesto класників.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Вивчіть напам’ять вірш “Mi mamita”.

3.   Письмові вправи.

Lección 3

1. Прочитайте і запам’ятайте.

1   uno

2   dos

3   tres

4   cuatro

5   cinco

6   seis

7   siete

8   ocho

9   nueve 10 – diez

запитання.

¿Tienes hermanos?

¿Cómo se llama tu hermano mayor (menor)? ¿Cómo se llama tu hermana mayor (menor)?

¿Cuántos años tiene tu hermano mayor (menor)?

¿Cuántos años tiene tu hermana mayor (menor)?

¿Cómo se llama tu primo? ¿Cómo se llama tu prima?

¿Cuántos años tiene tu primo? ¿Cuántos años tiene tu prima?

3.   Доповніть речення.

Mi hermano mayor (menor) se llama __________.

4.   Заповніть пропуски в словах відповідними літерами. Прочитайте і перекладіть слова.

ma_or, _ermana, a_os, q_ince, m_nor, _ermanos, cator_e, on_e, t_ene, ab_elo, do_e, p_ima, famil_a,

_einte, d_e_iocho, p_imo

5.   Робота у парах: розпитайте один одного про ваших сестер (братів), двоюрідних сестер (братів) і дайте відповіді.

6.   Розкажіть про вашу сім’ю.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 4

1. Розгляньте малюнки на c. 120 і 121. Прочитайте і перекладіть текст.

Nuestra familia

Me llamo Artem. Nuestra familia es grande. Somos ocho. Son mis padres. Mi papá se llama Petró Vasíliovich. Mi mamá se llama Nina Oleksándrivna. Son mis hermanos. Bogdán es mi hermano mayor. Lesia es mi hermana menor , y Olga es mi hermana mayor. Son mis abuelos. Mi abuelo se llama Vasil Ivánovich. Mi abuela se llama Nadíya Pávlivna.

2.   Розкажіть про сім’ю Артема. Не забудьте слова mi, mis замінити на su, sus.

3.   Прочитайте і перекладіть речення.

Yo tengo 8 años. Pablo tiene 11 años. Mi hermano mayor tiene 15 años. Gabriela tiene 17 años. Mi hermano menor tiene 4 años. Ernesto tiene 19 años. Fidel tiene 14 años. María tiene 20 años. Mikola tiene 12 años. Mi primo tiene 13 años. Mi prima tiene 16 años.

4.   Скажіть іспанською мовою.

Мене звуть Олег. Мені 9 років.

У мене є старша сестра і молодший брат. Моїй сестрі 16    років.     Моєму      братові 5 років. У мене є двоюрідний брат.      Моєму     двоюрідному брату 13 років. У мене є двоюрідна сестра. Моїй двоюрідній сестрі 11 років.

5.   Робота у парах: розпитайте один одного, скільки років дітям, про яких згадується у вправі 3, і дайте відповіді.

6.   Розкажіть про своїх батьків, брата і сестру, дідуся і бабусю за вправою 1.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати вправу 1.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про себе.

3.   Письмові вправи.

Lección 5

1. Розгляньте малюнки, прочи тайте і перекладіть речення до них.

Es un obrero.

Es una obrera.

Es un campesino.

Es una campesina.

Es un ingeniero.

Es un chófer.

Es un maestro.

Es una maestra.

Es un militar.

Es un minero.

Es un constructor.

Es un piloto.

Es un dependiente.

Es una dependiente.

Es un médico.

Es una médica.

2.   Поспілкуйтеся.

   ¿Qué es tu papá?

   Mi papá es ingeniero.

¿Y qué es tu papá?

   Es médico.

   ¿Qué es tu mamá?

   Mi mamá es maestra.

¿Y qué es tu mamá?

   Es obrera.

¿Qué es tu papá (tu mamá)? – Хто твій тато (твоя мама)?

Es obrero. – Він робітник.

Es maestra. – Вона вчителька.

3.   Розпитайте один одного, хто за професією ваші батьки.

4.   Якими словами ви доповнили б речення?

Mi papá es _______.

1)          médico

2)          ingeniero3) _____________

Mi mamá es _______.

1)   médica

2)   campesina

3)   _____________

Mi hermano mayor es _______.

1)   campesino

2)   piloto

3)   _____________

Mi hermana mayor es _______.

1)   dependiente

2)   campesina

3)   _____________

5.   Заповніть пропуски.

   ¿ _____________ ?

   Mi papá se llama Petró Andríyovich.

   ¿ _____________ ?

   Mi papá tiene 34 (treinta y cuatro) años.

   ¿ _____________ ?

   Mi papá es ingeniero.

6.   Розпитайте однокласників, як звуть їхніх батьків і хто вони за професією.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Навчіться виразно читати вправу 1.

3.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці, як звуть ваших бать ків і хто вони за професією.

Lección 6

1.   Поспілкуйтеся.

   ¿Cómo se llama tu papá?– Mi papá se llama Iván

Stepánovich.

   ¿Qué es tu papá?

   Es constructor.

   ¿Cómo se llama tu mamá?– Mi mamá se llama María

Grigórivna.

   ¿Qué es tu mamá?– Es médica.

2.   Розгляньте малюнок, прочитайте і перекладіть текст. Розкажіть про сім’ю, зображену на малюнку.

Es nuestra familia.

Nuestra familia es grande.

Somos seis. Tengo papá, mamá, una hermana menor, un abuelo y una abuela.

3.   Запов ніть пропуски в словах відповідними літерами.

_ermano, q_e, peq_e_o, a_os, t_ene, ma_or, ingen_ero, vo_, _amá, ab_ela, famil_a, _ola, _rima, n_mero, ten_o,

_ermana, m_nor, pr_mo

4.   Розгляньте малюнок, прочитайте і перекладіть речення. За зразком цієї вправи розкажіть про своїх брата і сестру.

Es mi hermano mayor.

Se llama Slava.

Tiene 13 años.

Slava es alumno.

Él va a la escuela.

Es mi hermana menor.

Se llama Olga.

Tiene 4 años.

Olga no va a la escuela. Ella es pequeña.

Olga

5. Робота у парах: розпитайте один одного за змістом вправи 4 і дайте відповіді.

Домашнє завдання

    Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашу сім’ю.

Lección 7

1.   Прочитайте діалог. Доповніть його.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Cómo te llamas?

   Me llamo Ricardo López. ¿Y tú?

   Me llamo Ígor Sayenko.

   ¿De dónde eres?

   Soy de Ucrania. Y tú, ¿de dónde eres?

   Soy de Argentina.

   ¿ _____________ ?– ______________ .

2.   Розгляньте малюнок і розкажіть про сім’ю, яка на ньому зображена.

3.   Складіть запитання, які ви поставили б своєму співрозмов­никові, щоб дізнатися про його сім’ю якомога більше.

4.   Заповніть пропуски в реченнях і розкажіть про себе.

Me llamo ______________.

______________ es mi nombre.

______________ es mi apellido.

Tengo ______________ años.

Soy de ______________.

Vivo en ______________.

Soy ______________.

Voy ______________.

Aprendo ______________.

______________ un poco español. Nuestra familia (no) es __________.

Somos ______________.

Tengo ______________.

Mi papá se llama ______________. Es ______________.

Mi mamá se llama ______________.

Es ______________.

______________ es mi hermano (hermana) mayor (menor).

Se llama ______________.

Tiene ______________ años.

(No) va a ______________.

5. Робота у парах: розпитайте один одного за змістом вправи 4 і дайте відповіді.

Домашнє завдання

 Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про себе за вправою 4.

Unidad 6.  MI AMIGO (AMIGA)

1. Розгляньте малюнки, прочитайте і перекладіть речення.

Es mi amigo.

Se llama Pablo.

Es mi amiga.

Se llama Teresa.

Son mis amigos.

Se llaman Arturo y José.

Son mis amigas. Se llaman Ana  y Estela.

Es el amigo de Pedro.

Se llama Alejandro.

Lección 1

un amigo – друг una amiga – подруга los amigos – друзі las amigas – подруги

Es la amiga de Gabriela. Se llama Pilar.

2.   Поспілкуйтеся. Виділені слова можете замінити іншими.

   ¿Cómo se llama tu amigo?– Mi amigo se llama Felipe.

   ¿Cómo se llama tu amiga?

   Mi amiga se llama Inés.

   ¿Cómo se llama el amigo de Alberto?

   El amigo de Alberto se llama Jorge.

   ¿Cómo se llama la amiga de Lucía? – La amiga de Lucía se llama María.

3.   Доповніть речення.

Mi amigo se llama ______________. Mi amiga se llama ______________.

El amigo de mi hermano se llama ______________.

La amiga de mi hermana se llama ______________.

Mis amigos se llaman ______________. Mis amigas se llaman ______________.

4.   Робота у парах: розпитайте один одного, як звуть ваших дру зів, скільки їм років, і дайте відповіді.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 2

1.   Поспілкуйтеся. Виділені слова можете замінити іншими.

   ¿Tienes un amigo?

   Sí, claro, tengo.

   ¿Cómo se llama tu amigo?– Se llama Andrés.

   ¿Tienes una amiga?

   Sí, claro, tengo.

   ¿Cómo se llama tu amiga?– Se llama Rosa.

2.   Прочитайте і перекладіть.

Es mi amigo.          

Su hermana menor

Se llama Jesús. 

se llama Estelita.

Es de Madrid.        

Ella no va al colegio,

Tiene 10 años.  Va al colegio.

es pequeña.

Es mi amiga.

Se llama Olena.

Es de Lviv.

Tiene 9 años.

Va a la escuela.

Aprende el español.

Su hermano mayor también va a la escuela.

3.   Розкажіть, що ви дізналися про Хесуса і Олену.

4.   Доповніть діалог і поспілкуйтеся.

– ¿___________?

– Se llama Antón.

– ¿___________?

– Vive en Poltava.

– ¿___________?

– Tiene 11 años.

– ¿___________?

– Sí, aprende el español.

5.   Поспілкуйтеся за змістом вправи 1.

6.   Розкажіть про вашого друга (вашу подругу). За зразок можете використати вправу 2.

Домашнє завдання

1.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправою 1.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашого друга (ва шу подругу).

Lección 3

Mucho gusto. – Дуже приємно. El gusto es mío. – Мені також приємно.

1.   Розгляньте малюнки, прочитайте і перекладіть, про що розмовляють діти.

     ¡Hola, Miguel! Mira, es mi amigo Pablo. Es de Toledo. – Mucho gusto. Me llamo

Miguel.

     ¡Hola, Felisa! Mira, es mi amiga Blanca. Es de Sevilla.

     Mucho gusto. Me llamo Felisa.– El gusto es mío.

2.   Уявіть, що до вас у гості приїхав друг (приїхала подруга) з іншого міста. Познайомте його (її) з вашими однокласни­ ками (використайте вправу 1).

3.   Поспілкуйтеся.

   ¿Cómo se llama tu amigo?

   Se llama Antonio.

   ¿De dónde es?

   Es de Granada.

   ¿Cuántos años tiene?

   Tiene 9 años.

   ¿Cómo se llama tu amiga?

   Se llama Estela.

   ¿De dónde es?

   Es de Barcelona.

   ¿Cuántos años tiene?– Tiene ocho años.

4.   Розкажіть, що ви дізналися про Антоніо і Естелу.

5.   Поспілкуйтеся, використавши подані запитання.

¿Cómo se llama tu amigo?

¿De dónde es?

¿Cuántos años tiene?

6.   Доповніть речення.

Mi amigo (amiga) se llama _____________.

Mi amigo (amiga) es de _______________.

Mi amigo (amiga) tiene _______________ años.

7.   Розпитайте однокласників про їхніх друзів. За зразок мо­жете взяти вправу 3.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашого друга (вашу подругу) з іншого міста (за вправою 2).

Lección 4

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola! Me llamo Víctor.– Mucho gusto. Me llamo Andrés.

   El gusto es mío.

2.   Складіть діалог, як у вправі 1, і поспілкуйтеся.

3.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Alberto!

   ¡Hola, Ricardo!

   ¿Dónde vives? ¿En Sevilla?– No, vivo en Cádiz.

         * * *

   ¡Hola, Olga! – ¡Hola, Lesia!

   ¿Dónde vives? ¿En Mikoláyiv?– No, vivo en Jersón.

Es mi amigo. – Він мій друг.

(Це мій друг.)

Es mi amiga. – Вона моя подруга.

(Це моя подруга.)

Son mis amigos. – Це мої друзі.

Son mis amigas. – Це мої подруги.

4.   Прочитайте і перекладіть.

   Mira, Oleg, es mi amigo José. Es de España.

   ¿Dónde vive José en España?

   Vive en Cádiz.

* * *

   Larisa, mira, es mi amiga Rosa. Es de España.

   ¿Dónde vive Rosa en España?– Vive en Segovia.

5.   Познайомте однокласників з вашими друзями (за зразком вправи   4).

6.   Що запитав Хуан у Ігоря?

   ¡Hola, Ígor!

   ¡Hola, Juan!

   ¿___________ ?– Soy de Ucrania.

   ¿___________ ?

   Vivo en Ivano­Frankivsk.

   ¿___________ ?

   Mi amigo Román vive en Zaporizhia.

7.   Доповніть речення.

Mi amigo se llama _________. Es de ________ . Vive en ___________.

8.   Прочитайте і перекладіть. Розкажіть про Енріке і Лесю.

Son mis amigos

Es mi amigo. Se llama Enrique. Enrique es de España. Vive en Zaragoza.

Es mi amiga. Se llama Lesia. Lesia es de Ucrania.

Vive en Dnipropetrovsk.

Домашнє завдання

1.   Навчіться виразно читати і перекладати вправи 3, 4 і 8.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашого друга (вашу подругу).

Unidad 7.  MI CUERPO

1.   Розгляньте малюнок. Прочитайте нáзви частин тіла.

2.   Розгляньте малюнки. Прочитайте і перекладіть речення.

           Pablo es rubio.                      Ana es rubia.

           Elena es morena.                   José es moreno.

Román es castaño claro.     Olga es castaño clara. Andrés es pelirrojo.     Teresa es pelirroja.

rubio (-a) – блондин (блондинка) moreno (-a) – брюнет (брюнетка) castaño claro (-a) – русявий (­а)

pelirrojo (-a) – рудий (­а) los ojos castaños – карі очі

3.   Скажіть, якого кольору волосся у вас, у вашого друга, у вашої подруги, у вашого брата, у вашої сестри.

Lección 1

4.   Розгляньте малюнки. Прочитайте і перекладіть слова.

Es Alberto. Alberto es rubio. Sus ojos son azules.

Es Laura. Laura es pelirroja. Sus ojos son castaños.

6.   Розгляньте малюнок і скажіть, якого кольору волосся і очі у Андреса й Терези.

7.   Скажіть, якого кольору очі у вас, у вашого друга, у вашої подруги, у вашого брата, у вашої сестри.

8.   Доповніть речення і розкажіть од­нокласникам про себе.

Me llamo _____________.

Soy _____________.

         Mis ojos son  _____________.                     Teresa

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про себе за впра­вою 8.

3.   Письмові вправи.

Lección 2

1.  Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es esta chica rubia con los ojos azules?

   Es mi hermana menor Ana.– Mucho gusto.

* * *

   ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es este chico moreno con los ojos verdes?

   Es mi primo. Se llama Ricardo.– Mucho gusto.

¿Quién es este chico? Хто цей хлопчик?

corto (-a) короткий (­а) largo (-a) – довгий (­а)

2.  Розгляньте малюнки, прочитайте і пере­кладіть речення.

Es Pepe. Su nariz es grande.

Su cuello es corto.

Sus orejas son pequeñas.

Sus piernas son largas. Sus pies son grandes.

                      Es Lucía.

                       Su nariz es pequeña.

                      Su cuello es largo.

                      Sus orejas son pequeñas.

                      Sus piernas son largas.

                       Sus pies son pequeños.

3.   Розкажіть, що ви дізналися про Пепе і Лу сію (вправа 2).

4.   Покажіть частини тіла, нáзви яких ви вже знаєте, назвіть їх і скажіть, які вони.

Зразок:

Es mi nariz. Mi nariz es corta.

Son mis ojos. Mis ojos son azules.

5.   Розгляньте малюнок і скажіть, які з наведених нижче ре чень відповідають його змісту.

Tiene la nariz corta. Sus pies son grandes. Es rubio. Sus ojos son castaños. Sus orejas son pequeñas. Su cuello es corto.

Tiene la nariz grande. Sus piernas son largas.

Su cuello es largo. Sus orejas son grandes.

Sus pies son pequeños. Es moreno.

Sus ojos son azules.

Tiene el pelo corto.

Sus piernas son cortas. Tiene el pelo largo.

6.   Розгляньте малюнок і опишіть зовнішність ляльки.

7.   Опишіть зовнішність однокласника (одно­класниці). Мо жете використати речення із вправи 4.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашого друга (вашу подругу).

Lección 3

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es este chico castaño claro con el pelo largo y los ojos grises?

   Es mi hermano mayor Juan.

   Mucho gusto.

* * * – ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es esta chica pelirroja con los ojos grandes y negros y con el pelo corto?

   Es mi prima Camila.

   Mucho gusto.

2.   Поспілкуйтеся за зразками вправи 1, за мінив ши в них виділені слова іншими, наприклад, такими:

rubio, pelirrojo, rubia, morena, castaño claro, con el pelo corto, con los ojos grises, con los ojos azules, con los ojos grandes y castaños, con los ojos grandes y azules, con los ojos negros

¿Quiénes son estos chicos? Хто ці діти?

3.   Опишіть свою зовнішність.

4.   Доповніть діалог.

   ¡Hola!

   _____.

   ¿Quiénes _____?

   ____________.

   Mucho gusto.

5.   Прочитайте і перекладіть.

Es Antonio. Antonio es alto. Es María. María es baja.

Es Pablo. Pablo es bajo. Es Estela. Estela es alta.

Es Eduardo. Eduardo es grueso. Es Ana. Ana es esbelta. Es Felipe. Felipe es gordo. Es Catalina. Catalina es delgada.

Es Carlos. Carlos no es gordo, es delgado. Es Pilar. Pilar no es gruesa, es esbelta.

alto (-a) – високий (­a) esbelto (-a) – стрункий (­а) bajo (-a) – низький (­a) gordo (-a) – товстий (­a) grueso (-a) – кремезний (­a) delgado (-a) – худий (­a)

6.   Дайте відповіді на запитання до тексту вправи 5.

¿Cómo es Pablo?

¿Cómo es Eduardo?

¿Cómo es Ana?

¿Cómo es Catalina?

¿Cómo es Antonio?

¿Cómo es María?

¿Cómo es Felipe?

¿Cómo es Carlos?

¿Cómo es Pilar?

¿Cómo es Estela?

7.   Назвіть ім’я свого однокласника (своєї однокласниці) і скажіть, який він (яка вона). Можете використати речення з вправи 5.

8.   Розкажіть про свого друга (свою подругу) за зразком вправи 5.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Підготуйтеся, щоб поспілкуватися на уроці за вправами

1 і 2.

3.   Письмові вправи.

Lección 4

1.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es este chico castaño claro, bajo y grueso, con el pelo largo y los ojos castaños?

   Es mi hermano mayor Arturo.

   Mucho gusto.

* * * – ¡Hola!

   ¡Hola! ¿Quién es esta chica rubia, alta y esbelta, con los ojos azules?

   Es mi prima Estelita.– Mucho gusto.

2.   Прочитайте і перекладіть.

Mi amigo Alberto

Es Alberto. Vive en Sevilla. Tiene 12 años. Va al colegio. Alberto es un chico alto, moreno y grueso, con el pelo largo y los ojos grandes y negros. Sus piernas son largas, su nariz es grande. Sus orejas son pequeñas. Su cuello es largo.

Alberto tiene una hermana menor, se llama Anita. Anita tiene 6 años. Ella es morena con el pelo corto.

Anita no va al colegio, ella va a la guardería infantil.

la guardería infantil – дитячий садок

3.   Поспілкуйтеся за вправою 2, використавши такі запитання.

           ¿Dónde vive Alberto?       ¿Cuántos años tiene?

 

         ¿Cómo es Alberto?               ¿Es moreno?

         ¿Es delgado?                        ¿Cómo son sus ojos?

          ¿Cómo son sus piernas?           ¿Es pequeña su nariz?

        ¿Son grandes sus orejas?      ¿Es largo su cuello?

¿Estudia Alberto?

¿Cómo se llama la hermana de Alberto?

¿Cuántos años tiene? ¿Va Anita al colegio?

4.   Доповніть речення за текстом вправи 2.

Alberto vive __________. El tiene __________ años. Alberto es un chico _______ , ________ y __________. Su pelo es __________. Sus ojos son __________.

Sus piernas son __________. Su nariz es __________. Sus orejas son __________. Su cuello es __________. La hermana menor de Alberto se llama __________.

Anita tiene __________ años. Ella es __________ con el pelo __________. Anita va __________.

5.   Поставте запитання ¿Cómo es...? ¿Cómo son...? до поданих слів і дайте на них відповіді. tus ojos   tu pelo

tus piernas    tu cuello tus pies       tus orejas

tu hermano (hermana)   tu nariz tu amigo (amiga)   tu primo (prima)

6.   Уявіть, що до вас приїздить гість з Іспанії. Ви маєте зустріти його в аеропорту. Як би ви описали себе, щоб він упізнав вас?

Домашнє завдання

1.  Навчіться виразно читати і перекладати вправи 1 і 2.

2.  Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти про себе (за вправою 6).

Unidad 8.  MI ROPA

1.   Розгляньте малюнки і прочитайте нáзви предметів, зобра­же них на них.

                                                             un traje una cazadora         una blusa

2.   Розгляньте малюнок, прочитайте і перекладіть речення.

Es José.

José lleva los vaqueros grises, una camisa verde y los zapatos negros.

Es Teresa.

Teresa lleva los vaqueros azules, una blusa blanca, una cazadora roja y los zapatos marrones.

Lección 1

llevar – носити (одяг) (yo) llevo – я ношу

(tú) llevas – ти носиш

(él, ella) lleva – він, вона носить

3.   Розкажіть, який одяг носять Хосе і Тереза.

4.   Розгляньте малюнок і поспілкуйтеся, використавши такі запитання.

la ropa – одяг

¿Qué ropa lleva Lolita?

¿Qué ropa lleva Andrés?

¿Qué ropa lleva Inés?

5.   Розгляньте одяг однокласника (однокласниці) і дайте від­по відь на запитання.

¿Qué ropa lleva él (ella)?

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Виконайте письмово вправу 4 і підготуйтеся, щоб розповісти її на уроці.

Lección 2

1. Розгляньте малюнки і дайте відповіді на запитання.

¿Qué ropa lleva Nicolás?

¿De qué color es su camiseta?

¿De qué color son sus vaqueros?  Nicolás ¿De qué color son sus zapatos? ¿De que color es su gorro?

¿Qué ropa lleva Luisa?

¿De qué color es su blusa?

¿De qué color es su gorro?

¿De qué color es su falda?

¿De qué color son sus zapatos?

¿Qué ropa lleva Roberto?

¿De qué color es su camisa?

¿De qué color es su traje?

¿De qué color es su pantalón?

¿De qué color son sus calcetines? ¿De qué color son sus zapatos? ¿Qué ropa lleva Manuela?

¿De qué color es su camisa? – Якого кольору його сорочка?

2.   Поспілкуйтеся. Виділені слова можете замінити іншими.

este – цей        esta – ця estos – ці (чол.­рід) estas – ці (жін.­рід)

Sí, claro. – Так, звичайно.

           ¡Hola!

           ¡Hola!

           ¿Te gusta esta camisa azul?

           Sí, claro, me gusta.

           ¿Te gustan estos – ¿Te gustan estos zapa- vaqueros azules? tos negros?

           No, no me gustan.     – Sí, claro, me gustan.

3.   Поспілкуйтеся.

           ¿Qué ropa te gusta llevar en verano?

           En verano me gusta llevar los vaqueros y una ca­miseta. Y tú, ¿qué ropa te gusta llevar en verano?

           En verano me gusta llevar los shorts y una camiseta.

* * *

           ¿Qué ropa te gusta llevar en invierno?

           En invierno me gusta llevar un jersey, un pantalón, una cazadora y un gorro. Y tú, ¿qué ropa te gusta llevar en invierno?

           En invierno me gusta llevar un traje, una camisa, un abrigo y un gorro.

en invierno – взимку      en verano влітку

4.   Заповніть пропуски в реченнях.

Yo llevo una camisa. Mi camisa es _______ .

Mi hermana lleva una falda y una blusa.

Su falda es _______ y su blusa es _______ .

Ana lleva un vestido. Su vestido es _______ .

Mi hermano lleva los vaqueros y una

Pablo camiseta.

Sus vaqueros son _____ y su camiseta es ______ .

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Опишіть одяг Ани та Пабло (див. малю­нок) і підготуйтеся, щоб розповісти про це на уроці.

3.   Письмові вправи.

Lección 3

1.   Поспілкуйтеся.

   Mira, Ana, ¿te gusta mi vestido?– Sí, me gusta. ¡Qué bonito!

* * *

   Mira, Eduardo, es mi camisetanueva. ¿Te gusta?

   Sí, claro. ¡Qué bonita!

   A mí me gusta también.

                 * * *

   Mira, Alberto, ¿te gusta michándal nuevo?

   Sí, claro. ¡Qué bonito!

                 * * *

   Mira, Rosita, ¡qué cazadoratan bonita lleva Estela!

   ¿Te gusta?

   Claro.

   A mí me gusta también.

bonito (-a) гарненький (­а) tan bonito (-a) такий (­а) гарненький (­а) ¡Qué bonito! – Який гарненький!

¡Qué bonita! – Яка гарненька!

A mí me gusta también. – Мені також подобається.

2.   Прочитайте і перекладіть.

Es Lucía. Lucía es de España, es española. Vive en Madrid. En verano, a Lucía le gusta llevar una camiseta y una falda y en invierno, ella lleva un jersey, los vaqueros, una cazadora y un gorro.

Es Pablo. Pablo es de Argentina. Vive en Buenos Aires. A Pablo le gusta llevar una camisa y los vaqueros.

Es Manolo. Manolo es de España, es español. Vive en Sevilla. A Manolo le gusta llevar una camiseta y los shorts.

A Pablo le gusta esta camisa. – Пабло подобається ця сорочка. A Inés le gusta llevar los vaqueros. – Інес подобається носити джинси.

3.   Доповніть речення і розкажіть їх однокласникам.

En verano, a mí me gusta llevar __________.

En invierno, a mí me gusta llevar __________.

En primavera, a mí me gusta llevar __________. En otoño, a mí me gusta llevar __________.

en primavera – весною, навесні en otoño – восени

4.   Робота у парах: розпитайте один одного, використовуючи подані запитання, і дайте відповіді.

¿Qué te gusta llevar en verano?

¿Qué te gusta llevar en invierno?

¿Qué te gusta llevar en primavera? ¿Qué te gusta llevar en otoño?

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Напишіть вправу 3 і підготуйтеся, щоб розповісти її на уроці.

Unidad 9.  MIS JUGUETES

1.   Розгляньте малюнки і прочитайте нáзви предметів, зобра­жених на них.

la pelota (1) el oso de peluche (2) la muñeca (3) los patines (4) la bicicleta (la bici) (5)

el coche (6) el ajedrez (7) las damas (8)

2.   Прочитайте і перекладіть. Зверніть увагу на виділені слова.

Es mi pelota. Es tu oso de peluche. Son sus patines. Es la bicicleta de Alberto. Es el coche de mi hermano menor.

Es la muñeca de Pili. Es el ajedrez de mi hermano mayor. Son las damas de Arturo.

3.   Заповніть пропуски в реченнях назвами іграшок.

Yo tengo ____. Antonio tiene ____. Mi hermano tiene ____. Mi hermana tiene ____. ¿Tienes ____ ? ¿Tiene Pablo ____ ? Yo no tengo ____. Ana no tiene ____. Tú no tienes ____.

4.   Прочитайте і перекладіть речення.

Es Jorge. Su juguete preferido es la bicicleta.

Es Andrés. Su juguete preferido es la pelota. Es Rafael. Su juguete preferido es el coche.

Es Rosa. Su juguete preferido es la muñeca.

Es Lucía. Su juguete preferido es el oso de peluche.

Son Pedro y Luis. Su juguete preferido es el ajedrez.

Lección 1

Son Ana y Pilar. Su juguete preferido son las damas. Es Camila. Su juguete preferido son los patines.

mi (tu, su) juguete preferido – моя (твоя, його, її) улюблена іграшка

5.   Розгляньте малюнки і назвіть предмети. Скажіть, які з них у вас є.

Mi juguete preferido es (son) ____________ . El juguete preferido de mi hermano (hermana) es (son) ____________ .

El juguete preferido de mi amigo (amiga) es (son) ____________ .

7. Поспілкуйтеся за зразком.

           Зразок:      – ¿Qué es tu juguete preferido?

                            – Mi juguete preferido es la pelota.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова.

2.   Підготуйтеся, щоб розповісти на уроці вправу 6.

3.   Письмові вправи.

Lección 2

1.   Поспілкуйтеся.

   ¿Qué juguetes tienes?

   Yo tengo una pelota y una muñeca.

   ¿Tienes la bici?

   No, no tengo.

   ¿Y los patines y el ajedrez?

   Sí, tengo.

* * *

   ¿Qué juguetes tienes?– Yo tengo dos muñecas y un oso de peluche.

   ¿Tienes los patines?

   Sí, tengo.

2.   Виконайте ще раз вправу 1, замінивши в реченнях виділені слова.

3.   Розгляньте малюнки, прочитайте і перекладіть речення.

¿Qué te gusta hacer?

1.    Me gusta jugar al fútbol.

2.    A mí me gusta tocar el piano.

3.    Me gusta cantar.

4.    A Olena le gusta leer.

5.    A Juan le gusta tocar la guitarra.

6.    A Nicolás le gusta dibujar.

7.    A Manuela le gusta jugar al tenis.

8.    A Pablo le gusta montar en bici.

9.    A Felipe le gusta mirar la tele.

¿Qué te gusta hacer? – Що тобі подобається робити?

A Pablo le gusta leer.

Пабло подобається читати.

4.   Доповніть речення і розкажіть їх однокласникам.

A mí me gusta ____________ .

A mi hermano (hermana) le gusta ____________ . A mi amigo (amiga) le gusta ____________ .

5.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola!    – ¡Hola!

   ¡Hola!    – ¡Hola!

   ¿Qué te gusta hacer?     – ¿Te gusta jugar al tenis? – Me gusta montar en bici. – Sí, claro. Me gusta.

   ¡Hola!

   ¡Hola!

   ¿Te gusta jugar al ajedrez?

   No, no me gusta. Me gusta jugar al fútbol.

6. Виконайте ще раз вправу 5, замінивши в реченнях виділені слова.

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові вирази.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці:

   які іграшки у вас є;

   яких іграшок у вас немає;

   які іграшки є вашими улюбленими;

   що вам подобається робити;

   що подобається робити вашому братові (другові), вашій сестрі (подрузі).

Unidad 10.  EL CALENDARIO

Estamos en verano (otoño, invierno, primavera). – Зараз (у нас) літо (осінь, зима, весна).

1. Розгляньте малюнки. Прочитайте і перекладіть речення.

Estamos en verano. Junio, julio, agosto son los meses del verano.

Estamos en otoño.

Septiembre, octubre, noviembre son los meses del otoño.

Estamos en invierno. Diciembre, enero, febrero son los meses del invierno.

Estamos en primavera. Marzo, abril, mayo son los meses de la primavera.

2. Поспілкуйтеся.

– ¿Te gusta el invierno?

– ¿Te gusta el otoño?

– Sí, me gusta.

– No, no me gusta.

– ¿Te gusta el verano?

– ¿Te gusta la primavera?

– Sí, me gusta.

– Sí, me gusta.

* * * – ¿Te gusta el invierno?

   No, no me gusta el invierno.Me gusta más el verano.

   ¿Te gusta el otoño?

   No, no me gusta el otoño.

Me gusta más la primavera.

Lección 1

Me gusta más... – Мені більше подобається...

¿Qué tiempo hace hoy? – Яка сьогодні погода?

3.   Розгляньте малюнки і прочитайте речення.

¿Qué tiempo hace hoy?

Hace sol. – Сонячно.

Hace calor. – Жарко.

Hace frío. – Холодно.

Hace viento. – Вітряно.

Llueve. – Іде дощ.

Nieva. – Іде сніг.

Está nublado. – Хмарно.

4.   Розгляньте малюнки і розкажіть про погоду, яку на них зображено. Для цього можна скористатися зразком.

Зразок:

Estamos en invierno. Diciembre, enero y febrero son los meses del invierno. En invierno hace frío, hace viento, nieva.

5.   Робота у парах: розпитайте один одного і дайте відповіді. ¿Qué tiempo hace hoy?

6.   Розкажіть однокласникам про пору року, яка вам найбіль­ше подобається. Можете розпочати свою розповідь так: Me gusta más el verano. En verano ...

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Напишіть і підготуйтеся, щоб розповісти на уроці про вашу улюблену пору року.

Lección 2

1.   Розгляньте малюнки і дайте відповіді на запитання.

¿En qué estación del año estamos? – Яка (у нас) зараз пора року? ¿En qué mes estamos? – Який (у нас) зараз місяць?

Estamos en mayo. – Зараз травень.

¿En qué estación del año estamos? ¿En qué mes estamos?

2.   Поспілкуйтеся, використавши подані запитання.

¿En qué estación del año estamos?

¿En qué mes estamos?

¿Te gusta el invierno (el verano, la primavera, el otoño)? ¿Qué estación del año te gusta más?

3.   Прочитайте і запам’ятайте.

¿Qué día de la semana es hoy? – Який сьогодні день тижня?

Hoy es lunes. – Сьогодні понеділок.

Hoy es martes. – Сьогодні вівторок.

Hoy es miércoles. – Сьогодні середа.

Hoy es jueves. – Сьогодні четвер.

Hoy es viernes. – Сьогодні п’ятниця.

Hoy es sábado. – Сьогодні субота.

Hoy es domingo. – Сьогодні неділя.

4.   Поспілкуйтеся, використовуючи подані запитання.

¿En qué estación del año estamos?

¿En qué mes estamos?

¿Qué día de la semana es hoy?

¿Qué tiempo hace hoy?

5.   Заповніть речення відповідними словами і розкажіть їх однокласникам.

Estamos en _____________ .

Estamos en _____________ (mes). Hoy es _____________ (día).

6.   Поспілкуйтеся.

   ¡Hola, Miguel! ¿Qué tal?

   ¡Hola, Pablo! Bien.

   Dime, por favor, ¿es miércoles hoy?

   ¡No!

   Y ¿qué día de la semana es hoy?

   Hoy es martes.

   Gracias.

   De nada.

dime, por favor – скажи мені, будь ласка

7.   Поспілкуйтеся за діалогом вправи 6.

Домашнє завдання

1.  Вивчіть нові слова і вирази.

2.  Навчіться ставити запитання із вправ 2 і 4 та відповідати на них.

3.  Письмові вправи.

Lección 3

1.   Поспілкуйтеся.

           ¡Hola, Pedro!

           ¡Hola, Antonio!

           Pedro, dime, por favor, ¿qué estación del año te gusta más?

           Me gusta más la primavera. Y ¿qué estación del año te gusta más?

           A mí me gusta más el verano.

*           * *– ¡Hola, Inesita!

           ¡Hola, Conchita!

           Dime, por favor, ¿en qué mes estamos?

           Estamos en febrero.

           Gracias.

           De nada.

*           * *– ¡Hola, Paco!

           ¡Hola, Silvia!

           Paco, dime, por favor, ¿qué día de la semana es hoy?

           Hoy es viernes.

           Gracias.

           De nada.   María

2.   Прочитайте і перекладіть речення.

Hoy es 20 de marzo.

Es el cumpleaños de María.

Ella cumple diez años.

¡Feliz cumpleaños!

el cumpleaños – день народження

Yo cumplo 9 años. – Мені виповнюється 9 років. Ana cumple 8 años. – Ані виповнюється 8 років. ¡Feliz cumpleaños! – З днем народження!

3.   Поспілкуйтеся. Виділені слова можете замінити іншими.

           ¿Qué día es tu cumpleaños?

           Mi cumpleaños es 15 de abril.

           ¿Cuántos años cumples?– Yo cumplo 8 años.

4.   Доповніть речення і скажіть їх однокласникам.

Mi cumpleaños es ______. Yo cumplo ______.

El cumpleaños de mi hermano (hermana) es ______.

Él (Ella) cumple ______.

El cumpleaños de mi mamá (papá) es ______. Ella (Él) cumple ______.

5.   Прочитайте.

¡Cumpleaños feliz!        ¡Cumpleaños de Aliona! ¡Cumpleaños feliz!     ¡Cumpleaños feliz!

6.   Складіть по три ре чення до кожного з цих малюнків.

OCTUBRE, 14 miércoles

Teresa MAYO, 19 domingo

Daniel

Домашнє завдання

1.   Вивчіть нові слова і вирази.

2.   Вивчіть напам’ять вірш (вправа 5).

3.   Письмові вправи.


Aa

а у, в, до a la escuela у школу, до

школи

abrigo, el пальто abril, el квітень abuela, la бабуся abuelo, el дідусь abuelos, los дідусь і бабуся ¿adonde? куди? agosto, el серпень agujero, el дупло ajedrez, el шахи (гра) aldea, la село alegre веселий alto високий alumna, la учениця alumno, el учень amarillo жовтий amiga, la подруга amigo, el друг amigos, los друзі ancho широкий

año, el рік apellido, el прізвище a pie пішки aprende він (вона) вивчає aprendo я вивчаю aquí lo (la) tienes ось, візьми ardilla, la білка autobús, el автобус automóvil, el автомобіль avión, el літак azul синій, блакитний

Bb

bailar танцювати bajo низький bañarse (en el río) купатися

(в річці) biblioteca, la бібліотека bicicleta, la (bici) велосипед

montar en bici кататися на велосипеді

bien добре blanco білий blusa, la кофта, блуза boca, la рот bolígrafo, el ручка кулькова brazo, el рука

¡Вuenas tardes! Добрий день! Добрий вечір!

¡Buenos días! Добрий день!

Cc

caballo, el кінь cabeza, la голова calcetines, los шкарпетки cantar співати calle, la вулиця camisa, la сорочка camiseta, la майка, футболка campesina, la селянка campesino, el селянин cartera, la портфель catorce чотирнадцять cazadora, la куртка cerca (de) біля, близько (від) cinco п’ять cine, el кінотеатр ciudad, la місто claro звичайно; світлий clase, la клас; урок cocodrilo, el крокодил coche, el автомобіль coete, la ракета colegio, el коледж color, el колір

¿cómo? як?; який? яка? ¿Cómo te llamas? Як тебе звуть?

compañera de clase, la однокласниця

compañero de clase, el

одно класник

con з, зі

con mucho gusto з великим задоволенням

¿con quién? з ким?

constructor, el будівельник; конструктор

сontesta відповідай; він

(вона) відповідає corto короткий cuaderno, el зошит ¿cuál? який? яка? ¿cuántos (-as)? скільки?

cuatro чотири cuello, el шия cuerpo, el тіло cumpleaños, el день народження yo cumplo мені виповнюється

él (ella) cumple йому (їй) виповнюється

Ch ch

chándal, el спортивний костюм

chica, la дівчина, дівчинка chico, el хлопець, хлопчик chófer, el водій, шофер

Dd

dame дай мені

de з, із

¿de dónde? звідки? de nada нема за що

¿de qué color es...? якого кольору...?

¿de quién? чий? чия?

debajo (de) під delgado худий dependiente, el, la продавець; продавщиця

detrás (de) за, позаду día, el день dibujar малювати diciembre, el грудень diecinueve дев’ятнадцять dieciocho вісімнадцять dieciséis шістнадцять diecisiete сімнадцять diez десять dime скажи мені disculpa вибач doce дванадцять domingo, el неділя ¿dónde? де? dos два

Ee

él він el означений­артикль­чолові­

чого­роду­однини

elefante, el слон ella вона ellas вони (жін.­роду) ellos вони (чол.­роду) en на, у, в en español іспанською мовою en francés французькою мовою

en inglés англійською мовою en ruso російською мовою

en ucraniano українською мовою

en el parque у парку

encerado, el дошка (класна) enero, el січень eres ти є es він (вона) є esbelto стрункий escribe він (вона) пише escribes ти пишеш escribo я пишу escuela, la школа España Іспанія español, el іспанець;

іспанська мова; іспанський española, la іспанка;

іспанська

esquiar кататися на лижах esta ця está він (вона) є (знахо дить ся) está nublado хмарно estación del año, la пора року

¿En qué estación del año estamos? Яка зараз пора року?

estamos ми є (знаходимось) estamos en otoño зараз осінь

estás ти є (знаходишся) este цей estoy я є (знаходжусь) estrecho вузький estudia він (вона) навчається estudias ти навчаєшся estudio я навчаюсь

Ff

falda, la спідниця familia, la сім’я, родина febrero, el лютий (місяць) flor, la квітка

Gg

gallina, la курка gallo, el півень gata, la кішка gato, el кіт gordo товстий gorro, el шапка gracias дякую grande великий gris сірий

grueso кремезний

guardería infantil, la дитя чий садок

guitarra: tocar la guitarra грати на гітарі

gusta: le gusta йому (їй) подобається a mí me gusta, me gusta мені подобається me gusta más мені більше подобається te gusta тобі подобається

gusto: el gusto es mío мені

також приємно, радий (признайомстві)

Hh

habla він (вона) розмовляє,

говорить

hablas ти розмовляєш, говориш

hablo я розмовляю, говорю hace він (вона) робить hace buen (mal) tiempo

стоїть гарна (погана) погода

hace calor