Календарне планування Біологія 10 клас (профільний рівень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Біологія і екологія 10 клас: профільний рівень (175 год, 5 год на тиждень) Програма: Біологія і екологія. 10-11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти» , затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. Підручник: Біологія і екологія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / К. М. Задорож¬ний, О. М. Утєвська. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Біологія і екологія 10 клас: профільний рівень (175 год, 5 год на тиждень)

Програма: Біологія і екологія. 10-11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти» , затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. Підручник: Біологія і екологія (профільний рівень) :

підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / К. М. Задорож­ний, О. М. Утєвська. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

з/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Практичні роботи, навчальні проекти

1

03.09

 

Первинний інструктаж

Біологія та екологія як комплексні науки про біосистеми.

 

2

04.09

 

Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

Практична робота1.

«Довести наявність/відсутність критеріїв життя для запропонованих об’єктів».

3

04.09

 

Біологічні системи. Рівні організації життя.

 

4

06.09

 

Середовище життя. Поняття гомеостазу.

 

5

06.09

 

Наука та науковий метод пізнання. Загальнонаукові методи дослідження.

 

6

10.09

 

Гіпотеза та теорія. Поняття про об’єктивність та суб’єктивність, методи досягнення об’єктивності.

 

7

11.09

 

Принципи планування біологічного та екологічного дослідження. Формулювання проблеми, мети,завдання. Визначення об’єкту та предмету дослідження.

 

8

11.09

 

Аналіз та представлення результатів наукових досліджень.

Практична робота2

«Візуалізація результатів дослідження за допомогою таблиць, діаграм, графіків».

9

13.09

 

Основні види наукових творів.

 

 10*

13.09

 

Узагальнення знань з теми «Вступ»

 

11

17.09

 

Біологічна систематика живого світу.

 

12

18.09

 

Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

 

13

18.09

 

Бінарна номенклатура. Принципи сучасної класифікації організмів.

 

14

20.09

 

Створення систем живих організмів.

 

15

24.09

 

 

Практична робота3

«Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини».

16

25.09

 

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

 

17

25.09

 

Біорізноманіття. Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі і житті людини.

 

18

25.09

 

Методи вивчення біорізноманіття (інвентаризація, моніторинг та складання екологічного прогнозу).

 

19*

27.09

 

 

Навчальний проект  

«Біоіндикація. Оцінка стану повітря даної місцевості методами ліхеноіндикації».

20

27.09

 

Тридоменна система органічного світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій та Еукаріотів.

 

21

01.10

 

Місце вірусів у системі живої природи.

 

22

02.10

 

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї.

 

23

02.10

 

Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

 

24

04.10

 

Сучасна систематика Еукаріот: 5 основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконди, Археплпастиди, SAR) та некласифіковані таксони.

 

25

04.10

 

Еволюційні зв’язки еукаріотами та прокаріотами.

 

26

08.10

 

Наземні рослини. Різноманітність вищих спорових рослин.

 

27*

09.10

 

Різноманітність насінних рослин.

 

28

09.10

 

Гриби та грибоподібні організми.

 

29

11.10

 

Тварини. Різноманітність безхребетних та хребетних тварин, їх значення в екосистемах та житті людини.

 

30

11.10

 

Анамнії та амніоти.

 

31

15.10

 

 

Практична робота4

«Визначення систематичного положення організмів своєї місцевості».

32

16.10

 

Екосистемне біорізноманіття.

 

33

16.10

 

Флористичні та фауністичні царства.

Практична робота5

«Порівняльна характеристика фауністичних царств».

34

18.10

 

Зміни біорізноманіття.

 

35*

18.10

 

Узагальнення з теми «Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі».

 

36

22.10

 

Джерела енергії і речовин для організмів. Органічні і неорганічні речовини, необхідні для життєдіяльності організмів.

 

37

23.10

 

 

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

Практична робота6

«Розрахунок основного обміну і власної добової витрати енергії, складання харчового раціону».

38

23.10

 

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону.

 

39

25.10

 

Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм.

 

40

25.10

 

Гомеостаз. Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості.

 

41

05.11

 

Транспортування речовин через мембрану в клітину.

 

42

06.11

 

Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни і кінезини. Везикулярний транспорт.

 

43

06.11

 

Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла. Поняття про осмотичний та тургорний  тиск, сисну силу. Апопластичний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин.

 

44

08.11

 

Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин.

 

45*

08.11

 

Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках. Будова ситоподібних трубок. Механізм переміщення речовин по флоемі.

 

46

12.11

 

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих черв. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров.

 

47

13.11

 

Основні компоненти кровоносної системи. Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

 

48

13.11

 

Основні компоненти кровоносної системи. Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

 

49

15.11

 

Транспортні функції крові (транспорт білків, жирів, вуглеводів, іонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції). Основні транспортні білки крові (альбуміни, глобуліни).

 

50

15.11

 

Гемоглобін. Транспорт газів. Дихальні пігменти безхребетних і хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в м’язах.

 

51

19.11

 

Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи.

 

52

20.11

 

Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем.

 

 

53*

20.11

 

Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з ґрунту.

 

54

22.11

 

Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин.

 

55

22.11

 

Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізолом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця. Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщепленні білків клітини.

 

56

26.11

 

Основні функції травлення. Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців. Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів.

 

57

27.11

 

Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів. Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника. Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику.

 

58

27.11

 

Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і  пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику.

 

59

29.11

 

Особливості ферментативного каталізу (зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляції активності ферментів).

 

60*

29.11

 

Типи метаболічних шляхів клітини. Регуляція метаболічних шляхів (контроль транскрипції, активація ферментів, вплив субстратів, коферментів, продуктів).

 

61

03.12

 

Анаеробне дихання. Гліколіз. Принцип субстратного фосфорилювання.

 

62

04.12

 

Енергетичний баланс гліколізу. Молочнокисле та спиртове бродіння.

 

63

04.12

 

Аеробне  дихання. Утворення ацетил-КоА. Цикл трикарбонових кислот.  Переносники Гідрогену.

 

64

06.12

 

Окисне фосфорилювання. Робота дихального ланцюга.  Створення протонного градієнту і його використання АТФ-синтазою. Енергетичний баланс аеробного окиснення глюкози.

 

65

06.12

 

β-окиснення жирних кислот. Спряження β-окиснення  з циклом трикарбонових кислот.

Практична робота7

Розв’язування задач на тему «Енергетичний обмін».

66

10.12

 

Дезамінування амінокислот. Утворення сечовини і сечової кислоти при розщепленні нітрогеновмісних основ нуклеотидів.

 

67

11.12

 

Поняття про матричні синтези. Етапи біосинтезу білка. Транскрипція. Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК.

 

68

11.12

 

Генетичний код. Відхилення від універсальності генетичного коду.

 

69

13.12

 

Утворення аміноацил-тРНК. Трансляція: етапи, механізми. Особливості трансляції мембранних і секреторних білків.

 

70

13.12

 

Фолдінг білка. Роль шаперонів. Посттрансляційна модифікація білків.

 

71

17.12

 

 

Практична робота8

Розвязування задач на тему «Біосинтез білків».

72*

18.12

 

Контрольна робота №1.

 

73

18.12

 

Поняття про пластичний обмін у клітині. Світлова фаза фотосинтезу.

 

74

20.12

 

Темнова фаза фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Утворення, запасання і використання крохмалю. Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Значення фотосинтезу.

 

75

20.12

 

Хемосинтез. Хемосинтетики. Етапи і значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі

Практична робота9

Розвязування задач на тему «Фотосинтез і хемосинтез».

76

24.12

 

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів.

 

 77

24.12

25.12(1)

Утворення, запасання і використання глікогену.

 

78

27.12

 

Основні функції екскреції та осморегуляції (виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів).

 

79

27.12

 

Продукти виділення (нітрогеновмісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот (амоніак, сечова кислота, сечовина); кисень, як продукт фотосинтезу; вуглекислий газ, жовчні пігменти, токсини).

 

80

 

 

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

 

81

 

 

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції. Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів метаболізму.

 

82

 

 

Виділення води рослиною. Гутація. Транспірація. Кількісні показники транспірації. Екскреція шкідливих речовин у рослин – листопад.

 

83

 

 

Роль виділення у підтриманні гомеостазу. Фактори порушення процесів виділення.

 

84

 

 

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Відкритість біологічних систем. Метаболічна інженерія.

 

85*

 

 

Узагальнення «Взаємоперетворення речовин у організмі».

 

86

 

 

Складові здоровя людини. Антропогенетика, медична генетика, євгеніка. Людина як обєкт генетичних досліджень. Генетика особистості.

 

87

 

 

Шляхи передачі інформації в живих системах (центральна догма). Реплікація, транскрипція, трансляція.

 

88

 

 

Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази та ін.)

 

89

 

 

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності ДНК.

 

90

 

 

Генетичний код та його властивості.

 

91

 

 

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

 

92

 

 

Геном. Регуляція активності генів.

 

93

 

 

Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

 

94

 

 

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, цитологічний, популяційний (статистичний), біохімічний, молекулярно-біологічний).

 

95

 

 

Генетична термінологія і символіка.

 

96*

 

 

Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

 

97

 

 

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

 

98

 

 

Розвязування типових задач з генетики.

 

99

 

 

 

Практична робота №10

«Розвязування типових задач з генетики: успадкування ознак».

100

 

 

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

 

101

 

 

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер.

 

102

 

 

Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

 

103

 

 

Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів.

 

104

 

 

Успадкування, зчеплене зі статтю.

 

105

 

 

Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом. Взаємодія неалельних генів (компліментарність,  епістаз, полімерія).

 

106*

 

 

Генотип як цілісна система. Самостійна робота.

 

107

 

 

Мінливість ознак та її типи. Спадкова і неспадкова мінливість.

 

108

 

 

Мінливість бактерій та вірусів.

 

109

 

 

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій.

 

110

 

 

 

Практична робота №11

Розвязування типових задач з генетики: визначення типу мутацій.

111

 

 

Мутагенні чинники (фізичні, хімічні, біологічні) їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

 

112

 

 

Властивості модифікаційної мінливості.

 

113

 

 

Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої.

 

114

 

 

 

Практична робота №12

«Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду  і варіаційної кривої».

115

 

 

Генетика людини. Методи вивчення та особливості успадкування.

 

116

 

 

Спадкові хвороби, їх виявлення та профілактика (медико-генетичне консультування).

 

117

 

 

Вид і популяція. Популяційна генетика.

 

118

 

 

Елементарні процеси еволюції: закон Харді-Вайнберга, мутації.

 

119

 

 

Елементарні процеси еволюції: міграція, випадковий дрейф генів.

 

120

 

 

Процес видоутворення.

 

121*

 

 

Узагальнення «Спадковість і мінливість».

 

122

 

 

Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів рослин, тварин, бактерій. Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна.

 

123

 

 

Поняття про віроїди, пріони. Значення їх у природі і житті людини. Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів.

 

124

 

 

Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції.

 

125

 

 

Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ. Репродукція еукаріотичних клітин. Каріотип. Порівняння наборів хромосом різних видів.

 

126

 

 

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза, її періоди, значення, регуляція.

 

127

 

 

Структурна організація інтерфазного хроматину. Будова нуклеусом. Типи та значення основних та кислих білків.

 

128

 

 

Репродукція молекул. Реплікація ДНК (етапи, фактори, регуляція, значення). Зворотна транскрипція: механізми, значення. Способи репродукції клітин. Мітоз (каріокінез та цитокінез). Фази мітозу, їх тривалість, біологічне значення.

 

129

 

 

Структурні зміни хроматину на різних етапах  мітозу. Морфологічна будова метафазної хромосоми.

 

130

 

 

Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція мітозу.

 

131

 

 

Мейоз, його фази. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у рослин і тварин.

 

132

 

 

 

Практична робота №13

«Порівняльна характеристика мітозу та мейозу. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу».

133

 

 

Прямий поділ – амітоз. Значення приклади.

 

134*

 

 

Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині.

 

135

 

 

Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення.

Практична робота №14

«Типи та способи розмноження організмів».

136

 

 

Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин, тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі.

 

137

 

 

Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів.

 

138

 

 

Гаметогенез у рослин та грибів, у тварин на прикладі ссавців.  Будова статевих залоз.

 

139

 

 

Особливості сперматогенезу  та овоґенезу у людини.

Практична робота №15

«Відмінність сперматогенезу і овоґенезу у людини».

140

 

 

Фактори регуляції гаметогенезу. Еволюція статевого розмноження.

 

141

 

 

Запліднення: форми, етапи, значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

 

142

 

 

Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія. Педогенез.

 

143

 

 

Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції.

 

144

 

 

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини.

 

145*

 

 

Гермафродитизм. Типи народження.

 

Підтема «Розвиток» (30 годин)

146

 

 

Онтогенез: типи, періодизація у багатоклітинних організмів.

 

147

 

 

Етапи ембріонального розвитку у тварин. Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи.

 

148

 

 

 

Практична робота №16

«Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин».

149

 

 

Типи та закономірності процесів дроблення. Тотипотентність бластомерів. Бластула. Типи бластул у хордових.

 

150

 

 

Способи гаструляції. Способи закладки мезодерми у  безхребетних та хордових.

 

151

 

 

Гістогенез, органогенез.

 

152

 

 

Поняття про стовбурові клітини та їхні властивості. Диференціація клітин. Поява тканин. Ембріональна індукція.

 

153

 

 

Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів.

 

154

 

 

Первиннороті та вториннороті  організми.

 

155

 

 

Похідні зародкових листків.

Практична робота №17

«Вивчення похідних зародкових листків».

156

 

 

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії.

 

157

 

 

Механізми регуляції онтогенезу. Ембріологічні теорії та закони.

 

158

 

 

Періодизація ембріонального розвитку людини. Типи дроблення та гаструляції у людини.

 

159

 

 

Критичні періоди розвитку зародка людини.  Будова та функції плаценти. Поняття про тератогенез.

 

160

 

 

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

 

161

 

 

Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія, химерні організми. Репродуктивна медицина.

 

162

 

 

Типи постембріонального розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації.

 

163

 

 

Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

 

164

 

 

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, постгенеративний).

 

165*

 

 

Вікові періоди індивідуального розвитку людини. Статеве дозрівання. Профілактика ЗПСШ.

 

166

 

 

Старість як етап онтогенезу.  Теорії старіння на молекулярному, клітинному, оранізмовому рівнях.

 

167

 

 

Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин і тварин.

 

168

 

 

Ріст та регенерація. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин.

 

169

 

 

Типи, швидкість, тривалість росту різних груп організмів. Регуляція росту у тварин та рослин.

 

170

 

 

Вплив на ріст організму людини екзогенних та ендогенних чинників.

 

171

 

 

Типи регенерації. Рівні регенерації: репарація ДНК, регенерація на субклітинному, клітинному, тканинному, органному рівнях.

 

172

 

 

 

Практична робота №18

«Вивчення типів регенерації».

173

 

 

Здатність до регенерації у різних тварин. Стимуляція регенераційних процесів.

 

174

 

 

Трансплантація органів. Використання 3D друку у відтворенні тканин та органів.

 

175*

 

 

Узагальнення. Розвиток.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Карпенко Вікторія Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
15 травня 2020
Переглядів
751
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку