Календарне планування театрального гуртка "Сяйво"

Про матеріал

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Початковий, основний та вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів».

Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе.

Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму театрального профілю та спрямована на вихованців віком від 5 років.

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру;

практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;

творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;

соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва.

Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, основного та вищого рівнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень);

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 324 год. (9 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 432 год. (12 год. на тиждень).

На початковому навчальному рівні звертається увага на виявлення творчих здібностей гуртківців, підготовку їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру. Результатом занять на цьому рівні є уміння вихованців чути та бачити, слухати, фантазувати, уявляти.

179

Програма основного навчального рівня спрямована на формування практичних акторських навичок. У ці роки навчання найбільш обдаровані діти з групи основного рівня об'єднуються у зведену групу основного складу, силами якої здійснюються основні постановки театру. Результатом навчання даного рівня є взаємодія з партнером, володіння голосом та тілом, розвиток почуття віри та правди.

Програма вищого рівня навчання передбачає вдосконалення знань та умінь вихованців із подальшою орієнтацією на професійну підготовку. Результатом навчання вищого рівня є закріплення, розширення знань і навичок з основних дисциплін, розвиток фантазії та асоціативного мислення, показ вистав і підтримка постійно діючого репертуару.

Програма передбачає вивчення комплексу театральних дисциплін: акторська майстерність; сценічна мова та вокал; сценічний рух, ритміка та хореографія.

Усі основні напрями навчання мають комплексний характер, тісно взаємопов'язані протягом кожного заняття. Види занять: колективні, групові, індивідуальні.

Методи організації навчальної діяльності: словесні, наочні, практичні. Навчання за програмою здійснюється відповідно до вікових особливостей дітей та індивідуального підходу.

Форми проведення занять: бесіди, лекції, вправи, етюди, репетиції, відеоперегляди, читання, навчально-розвивальні вправи, ігри, вистави, перегляди та обговорення професійних вистав, конкурси, змагання, фестивалі, концерти.

Підсумковими формами навчання на початковому рівні є відкрите заняття (початковий рівень), театральні концерти, конкурси, прем'єри вистав (основний та вищий рівень).

Акторська майстерність. Мета дисципліни: сприяти формуванню світовідчуття вихованця, розкриттю його творчої індивідуальності, формуванню в нього поняття про театральну етику; розвивати творчу психотехніку актора.

Основні завдання дисципліни: виховувати в дітей необхідність пізнання життя та його законів; виховувати здатність постійно удосконалювати акторську психотехніку за допомогою індивідуально спрямованого тренінгу та самовиховання; формувати професійні навички та вміння, допомагати засвоювати плідні методичні прийоми роботи над роллю.

Педагогічні завдання початкового рівня: навчити здійснювати на сцені найпростіші органічні дії у звичних для вихованців обставинах.

Завданням основного рівня є навчати вмінню поєднувати роботу над собою з роботою над роллю. Ці дві лінії повинні йти паралельно, закріплюючи та збагачуючи одна одну. Продовжуючи роботу з оволодіння елементами артистичної техніки, вихованці одночасно приступають до вивчення основ сценічного методу. Зміст цього етапу: взаємодіяти в ситуації мовлення, а також оволодіти технікою словесної взаємодії.

180

На вищому рівні навчання акцент викладання акторської майстерності переноситься на роботу над роллю, вихованці вчаться діяти в образі. Продовжуючи вивчення теорії та працюючи над собою, удосконалюється творча майстерність, з'являється спроба виявити себе як режисера, хореографа, сценариста, гримера.

Сценічна мова. Мета дисципліни: навчити вихованців виразно та яскраво передавати у сценічній діяльності всю різноманітність людських стосунків і почуттів за допомогою багатого на емоційне та інтонаційне вираження голосу, яскравого, правильного, логічно осмисленого мовлення.

Основні завдання дисципліни: оволодіти технікою мовлення, а саме: дикцією, диханням, голосом, вокалом, орфоепією та логіко-інтонаційними закономірностями.

Курс дисципліни «Сценічна мова» розрахований також на індивідуальні заняття для основного та вищого навчальних рівнів.

Педагогічні завдання початкового рівня: сформувати в дітей найважливіші навички сценічного мовлення (м'якої атаки звуку, правильного дихання, чіткої дикції).

Завданням основного рівня є подальша робота над розвитком мовного апарату, вокальних даних; вивчення основ художнього читання з індивідуальним та груповим читанням вихованцями віршованих та прозових творів зі сцени.

На вищому рівні навчання у викладанні сценічної мови продовжується удосконалення мови як засобу сценічного спілкування, підвищується рівень художнього читання. Діти випробовують свої сили як ведучі концертів, масових заходів, пізнають ази сценарної майстерності.

Основи сценічного руху. Мета дисципліни: прищеплювати вихованцями рухову культуру; навчати втілювати в рухах тіла життя сценічного героя.

Основні завдання дисципліни: розвиток дієвих, цілеспрямованих рухів тіла; розвиток пластичних навичок вихованців; розвиток творчого мислення; розвиток уяви, розкутості, м'язової свободи.

Заняття зі сценічного руху допомагають актору швидко орієнтуватися в часі та просторі, у сценічних обставинах, які швидко змінюються, опановувати не відомі раніше навички, нові малюнки рухів, темп, ритм, мізансцену, здатність доречно та точно діяти.

Заняття зі сценічного руху потрібно проводити під музику, у добре провітреному приміщенні.

Педагогічними завданнями початкового рівня навчання є формування у вихованців основних навичок виконання вправ на розвиток тіла та координацію рухів, виховання ритмічності.

Завданнями для вихованців основного рівня навчання є продовження вивчення вправ для розвитку пластичності свого тіла, ускладнення вправ на розвиток координації, відчуття ритму, вивчення трюкових елементів сценічного руху. Діти засвоюють основи класичних та народних танців.

181

Завданнями вищого рівня є удосконалення виконавської майстерності гуртківців, удосконалення пластичної виразності актора. На цьому етапі вивчається стильова поведінка та етикетні навички, формуються теоретичні та практичні основи театральної хореографії.

За цією програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Програма є орієнтовною. Відповідно до організаційно-педагогічних умов гуртка, групи, творчого об'єднання, можуть бути внесені зміни.


Перегляд файлу

Календарне планування театрального гуртка «Сяйво»

(кожна тема по 2 години)

з/п

Зміст роботи

Дата

Примітки

 

Вступ (2 год.)

 

 

1

Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Правила поведінки. Техніка безпеки. Організаційні питання. Бесіди «Що таке театр?», «Мовний апарат та значення його в роботі актора», «Онови сценічного руху», поняття « пластична виразність актора».

 

 

 

 Розділ І. Акторська майстерність (30 год.)

1.1.Органічна сценічна увага (4 год.)

 

 

2

Оволодіння  основними елементами уваги. Управління своєю увагою до предмета та партнера.

 

 

3

Вправи на загальну увагу, розвиток зорового сприйняття – «Дзеркало», «Сповільнений рух», « Тінь». Розвиток творчих слухових сприймань – вправи «Трансформатор». «Бум». «Пеленгатор».

 

 

 

1.2. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань (4 год.)

 

 

4

М’язова мобільність. Координація рухів, управління м’язами. Уміння знімати м’язову скутість

 

 

5

Вправи на зняття м’язової напруги. Підпорядкування роботи м’язів своїй волі.

 

 

 

1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії (8 год.)

 

 

6

Налаштування до дії, вправи на звільнення м’язів , увагу та уяву.

 

 

7

Вправи на п’янять фізичних дій, емоційну пам'ять.

 

 

8

Дія з уявними предметами. Тренажер фізичного самопочуття.

 

 

9

Вправи на запам’ятовування фізичного самопочуття: «Вітер», «Холодно», «Спати хочеться» та ін..

 

 

 

1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин (10 год.)

 

 

10

Засвоєння запропонованих обставин. Зв'язок запропонованих обставин з поведінкою актора. Подолання обставин.

 

 

11

Магічне «як би…», дія за обставин «як би…».

 

 

12

Виправдання поз.

 

 

13

Виправдання  місця дії. Виправдання рухів.

 

 

14

Індивідуальні та групові вправи на розвиток фантазії та уяви.

 

 

 

1.5. Робота над етюдом (4 год.)

 

 

15

Основні засоби виховання актора.  Мета та завдання  етюдів. Складові етюду: думка, подія, дія, обставини, імпровізаційне  самовідчуття.

 

 

16

Індивідуальні та келективні етюди на дію з уявними предметами. Етюди-характеристики тварин, природних явищ.

 

 

 

Розділ 2. Сценічна мова (34 год.)

2.1. Гімнастика обличчя (2 год.)

 

 

17

Тренування нижньої  щелепи. Тренування  губних м’язів. Тренування м’язів язика.

 

 

 

2.2.  Розвиток дихання (4 год.)

 

 

18

Комбіноване дихання. Різноманітна сила видиху. Скорочення вдиху та подовження видиху.

 

 

19

Розвиток фонаційного руху. Вправи «Спати хочеться», «Свічка», «М’яч», «Лісоруб».

 

 

 

2.3. Розвиток вільного звучання (4 год.)

 

 

20

Мовний апарат та його тренування.

 

 

21

Вправи «Стогін», «Скиглення», «Мукання», «Липа шелестить», «Насос», «Дзвонять у дзвони», «Колискова».

 

 

 

2.4. Розвиток голосу (6 год.)

 

 

22

Утворення голосу та гігієна голосу. Постановка голосу та його природні дані.

 

 

23

Вправи на «зібраність» звуку: «Гудок»,

 

 

24

Вправи на «зібраність» звуку:  «Рупор», «Відлуння».

 

 

 

2.5. Робота над дикцією (12 год.)

 

 

25

Чіткість дикції. Сценічне звучання голосних та приголосних. Робота над

дикцією з використанням чистомовок та скоромовок.

 

 

26

Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на сцені».

 

 

27

Вправи на тренування голосних звуків А – Я, О – Є, У – И, Е – Є.

 

 

28

Робота над йотованими голосними

 

 

29

Вправи на тренування звуків Б – П, В – Ф, Д – Т, Дь – Ть, З – С, Ц, Ж – Ш, К – Г, Г – Х, М – Н, Р – Рь, Л – Ль, Ч – Ш.

 

 

30

Робота над чіткістю дикції на матеріалі чистомовок та скоромовок.

 

 

 

2.6. Орфоепія (2 год.)

 

 

31

Норми літературної вимови, вступний курс.

Практична частина. Вправи на правильну вимову: наголошені та ненаголошені голосні, різноманітні сполучення приголосних.

 

 

 

2.7. Робота над віршованим твором (4 год.)

 

 

32

Вибір літературного матеріалу.

 

 

33

Підготовка та робота з читцями, привітальною групою.

 

 

 

Розділ 3. Сценічний рух (72 год.)

3.1. Адаптація організму до тренувального процесу. Вправи для загального розвитку (27 год.)

 

 

34

Загально розвивальні вправи. Поняття «пластичність».

 

 

35

Вправи для розминки: ходьба на місці і ходьба-біг.

 

 

36

Вправи для розминки: ходьба-зупинка; ходьба на носках.

 

 

37

Вправи для розминки: підстрибування, біг, ходьба-зупинка.

 

 

38

Вправи для розминки: випади однією ногою вперед; кроки у присіданні.

 

 

39

Вправи «Ворона», «Декорація».

 

 

40

Вправи на увагу та координацію.

 

 

41

Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м’язів тулуба.

 

 

42

Вправи на підлозі.

 

 

43

Присідання, нахили, «Пружина», «Лава», «Синхронне плавання».

 

 

44

Вправи на стільці: нахили, підйоми, прогини.

 

 

45

Вправи на підлозі.

 

 

46

Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м’язів тулуба.

 

 

 

3.2. Виховання ритмічності (20 год.)

 

 

47

Поняття музичної грамоти, співвідношення довжини звуків.

 

 

48

Розподіл рухів у музичному супроводі

 

 

49

Вправи на передачу ритму музики.

 

 

50

Вправи- імпровізації.

 

 

51

Вправи- імпровізації. повторення

 

 

52

«Перемикання швидкостей»

 

 

53

«Відлуння».

 

 

54

Вправи на передачу ритму музики.

 

 

55

Вправи на передачу ритму музики. повторення

 

 

56

Оплески та хода в ритмі оплесків.

 

 

 

3.3. Удосконалення статури та ходи (8 год.)

 

 

57

Вироблення гарної, правильної постави та легкої, граціозної ходи.

 

 

58

Вивчення техніки правильної ходи.

 

 

59

Вивчення правильної статури. Дуже повільна ходьба.

 

 

60

Правильні пози в положенні «сидячи».

 

 

 

3.4. Розвиток виразних рухів рук (6 год.)

 

 

61

Виразні рухи рук актора – зміст сценічного образу. Розвиток пластики рук. Виражальні можливості рук.

 

 

62

Вправи «Хвиля», «Плавці», «Змія», «Крила», «Пружина», «Муха», «Схопити-кинути», «Кігті».

 

 

63

Прості етюди, які складаються з двох дрібних дій та нагадують вправи з уявними предметами.

 

 

 

3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації (14 год.)

 

 

64

Поняття «почуття руху», координація рухів та музики.

 

 

65

Вправи «Із усім світом», «Дніпро-ріка».

 

 

66

Вправи-ланцюжки рухів руками різного характеру: з ходьбою в різному темпі в поєднанні з виконанням тексту, пісні.

 

 

67

Вправи під музику зі зміною характеру руху; передача предметів один одному зі зміною ритму музичного супроводу.

 

 

68

Вправи під музику зі зміною характеру руху; передача предметів один одному зі зміною ритму музичного супроводу.

 

 

69

Вправи з часом ускладнюються

 

 

 

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята (8 год.)

 

 

70

Екскурсії, відвідування вистав, участь у святах.

 

 

71

Зустрічі з акторами, бесіди.

 

 

72

Творчі етюди на теми побачених та обговорених вистав.

 

 

73

Відвідування вистави

 

 

 

Підсумок (3 год.)

 

 

74

Підведення підсумків.

 

 

75

Підведення підсумків.

 

 

Всього год.: 152

 

 

docx
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
14516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку