Календарне планування з фізики 7 клас 2018-2019 н.р

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з фізики у 7 класі.

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

Перегляд файлу

Календарне планування з фізики

7 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

 

 

з/п

Дата

проведення

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

Матеріал підручника

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Вступ  (1 год)

 

 

 

 

1

 

 

 

Первинний інструктаж з БЖД

 

 Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

 

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

 

 

 

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ (7 год)

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища.

 

Речовина і поле.

Основні положення атомно-молекулярного вчення.

Початкові відомості про будову атома.

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

ЛР № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

 

ЛР  № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.

 

ЛР  № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

 

Контрольна робота №1.  Фізика як природнича наука. Пізнання природи

 

Демонстрації

 1.                Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
 2.                Моделі молекул.
 3.                Приклади застосування фізичних явищ у техніці.

      4. Засоби вимірювання

 

§1

 

 

 

§2

 

 

 

 

 

§4

 

 

 

§4

ЛР № 1

 

 

 

§4

ЛР № 2

 

 

§4

ЛР № 3

 

с.42 - 43

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

 

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

 

 

 

Захист навчальних проектів (1 год)

 

9

 

 

 

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо

 

Виставлення оцінок за тему

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (17 год)

 

 

10

 

 

 

11

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

15

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

21

 

 

22

 

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.

Матеріальна точка.

 

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість  руху.

 

Розв´язування задач з теми 

,, Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість  руху“

 

Графіки руху.

 

Розв´язування графічних задач 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

 

Розв´язування задач 

,, Прямолінійний нерівномірний рух.“

 

Розв´язування задач на застосування формули середньої швидкості

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

 

Розв´язування задач з теми              ,, Рівномірний рух матеріальної точки по колу“.

 

ЛР № 4. Визначення періоду обертання тіла

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота  коливань. Маятники.

 

ЛР № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

 

Розв´язування задач  з теми

,, Коливальний рух “

 

Узагальнення та систематизація знань з теми ,, Механічний рух“

 

Контрольна робота №2.  Механічний рух.

 

Демонстрації

 1. Різні види механічного руху.

Відносність руху, форми  траєкторії,  швидкості

 

 

§6

 

 

 

§7

 

§8

 

 

§9

 

 

 

§10

 

§10

 

§11

 

 

 

§11

 

 

 

§11

 

 

 

§12

 

 

§12

 

 

 

§12

ЛР № 4

 

§13

 

 

 

§13

ЛР № 5

 

§13

 

 

с.92 – 93

 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

 

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

 

Захист навчальних проектів (1 год)

 

27 

 

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях

 

 

Виставлення оцінок за тему

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (26 + 1 год)

 

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

47

 

 

48

 

 

49

 

50

 

 

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

 

 

 

 

Явище інерції.

 

Інертність тіла. Маса тіла.

 

ЛР № 6. Вимірювання маси тіл.

 

Густина речовини.

 

ЛР № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

 

Розв´язування задач з теми

 ,,Густина речовини “

 

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

 

Розв´язування задач з теми

,, Додавання сил. Рівнодійна.“

 

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

 

ЛР 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

 

Розв´язування задач.  Сила пружності. Сила тяжіння. Вага тіла.

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

 

Розв´язування задач з теми

,, Тертя. Сили тертя. “

 

ЛР № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 

Контрольна робота №3 Взаємодія тіл. Сила.

(Виставлення оцінок за тему )

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

 

Розв´язування задач з теми ,, Сила тиску. Тиск твердих тіл “

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

 

Розв´язування задач з теми ,, Тиск рідин і газів “

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

 

Сполучені посудини. Манометри.

 

Розв´язування задач на сполучені посудини.

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

 

Розв´язування задач на застосування закону Архімеда.

 

ЛР №10. З`ясування умов плавання тіла.

 

Контрольна робота №4

Тиск твердих тіл, рідин і газів. Закон Архімеда.

 

 

Демонстрації

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

 

 

 

§14

 

§15

 

§15

ЛР № 6

§16

 

§16

 

 

§17

 

 

§18

 

 

 

§18

 

 

§19

 

 

§19

ЛР № 8

 

§20

 

 

 

 

 

 

§21

 

 

 

 

 

 

§21

ЛР 8

 

 

 

 

 

§22

 

 

 

 

 

§§23, 24

 

 

 

 

§25

 

 

§26

 

 

 

 

§27

 

 

 

 

 

ЛР 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову  плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

 

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

 

 

 

 

 

 

 

Захист навчальних проектів

 

55

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо

 

Виставлення оцінок за тему

 

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (11 год)

 

 

56

 

57

 

 

58

 

59

 

 

 

60

 

 

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

 

 

Механічна робота. Потужність.

 

Розв´язування задач з теми

,, Механічна робота. Потужність“

 

Механічна енергія та її види.

 

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

 

Розв´язування задач  з теми

,, Прості механізми“

 

ЛР № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

 

№ 12. Визначення ККД простого механізму.

 

Розв´язування задач з теми

,, Коефіцієнт корисної дії механізмів“

 

Контрольна робота №5.  Механічна робота та енергія

 

Демонстрації

 1. Перетворення механічної енергії.
 2. Умови рівноваги тіл.
 3. Важіль.
 4. Рухомий і нерухомий блоки.
 5. Похила площина.

6. Використання простих механізмів

 

§§30,31

 

§§30,31

 

 

§32

 

§33

 

 

 

§34

 

 

§35

 

 

§34

ЛР № 11

 

§36

 

 

§36

ЛР № 11

 

§36

 

 

Учень/учениця:

Знає й розуміє:

поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії, моменту сили, коефіцієнту корисної дії та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля,   принцип дії простих механізмів;

формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, моменту сили.

Уміє:

застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт;

вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);  

Виявляє ставлення й оцінює:

прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; ефективність використання простих механізмів.

Захист навчальних проектів

 

67

 

 

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві

 

.

Виставлення оцінок за тему

 

 

68

69

   70

 

 

Резервний час (4 - 1 год)

Фізика – наука про природу

Розв’язування задач

Розв’язування задач

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Винник Олександр Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Solomenko Anastasiia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вжесинська Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
9278
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку