Календарне планування з фізики для 10 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу у 2017-2018 навчальному році за підручником Баряхтар В.Г., Божинова Ф.Я. (Видавництво: Ранок). На допомогу всім вчителям фізики.


Перегляд файлу

Фізика(10 клас)

Акодемічний рівень

В.Г. Баряхтар, Ф.Я. Божинова, 2010 р.

 

 

п/п

 

Тема уроку

 

Дата

 

Примітки

 

Механіка

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

 

 

23.

 

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

 

31.

 

32.

 

33.

 

 

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

 

38.

 

 

39.

 

 

40.

 

41.

 

42.

 

43.

 

 

44.

 

 

45.

 

46.

 

47.

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

50.

 

51.

 

52.

 

53.

 

54.

 

55.

 

56.

 

57.

 

58.

 

 

 

59.

 

 

60.

 

61.

 

62.

 

 

63.

 

64.

 

65.

 

66.

 

 

 

 

 

 

67.

 

68.

 

 

69.

 

70.

 

 

71.

 

72.

 

 

 

 

73.

 

 

74.

 

 

75.

 

76.

 

 

77.

 

 

78.

 

 

79.

 

80.

 

 

 

81.

 

 

82.

 

 

83.

 

 

84.

 

 

85.

 

 

86.

 

 

87.

 

 

 

88.

 

89.

 

 

 

90.

 

 

 

91.

 

 

92.

 

93.

 

94.

 

 

95.

 

 

 

96.

 

97.

 

98.

 

 

 

99.

 

 

 

100.

 

 

 

101.

 

 

 

102.

 

 

 

103.

 

 

 

104.

 

 

 

105.

І семестр

Вступ (2 год)

Зародження й розвиток фізики як науки.

 

Математика – мова фізики.

І. Кінематика (20 год)

 

Механічний рух. Основна задача механіки. Система координат і система відліку.

 

 Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення.

 

Рівномірний прямолінійний рух.

 

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

 

Переміщення під час рівноприскореного руху.

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1

«Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху»

 

Узагальнення  знань, умінь та навичок.

 

Контрольна робота.

 

Корекція знань, умінь та навичок.

 

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

Рівняння руху для вільного падіння тіл.

 

Розв’язування завдань.

 

Криволінійний рух тіла.

 

Розв’язування завдань.

 

Розв’язування завдань. Самостійна робота.

 

Рівномірний рух тіла по колу.

 

Розв’язування завдань.

 

Узагальнення  знань, умінь та навичок.

 

Контрольна робота.

 

Корекція знань, умінь та навичок.

 

ІІ. Динаміка (26 год)

 

Явище інерції. Інерціальні системи відліку.

Перший закон Ньютона.

 

Взаємодія. Сила.

 

Інертність. Маса тіла.

 

Другий закон Ньютона.

 

Третій закон Ньютона. Самостійна робота.

 

Закон всесвітнього тяжіння.

 

Сила тяжіння.

 

Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого вертикально вгору або вниз.

 

Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого горизонтально.

 

Рух тіла під дією сили тяжіння, кинуте під кутом до горизонту.

 

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.

Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.)

 

Узагальнення  знань, умінь та навичок.

 

Контрольна робота.

 

Корекція знань, умінь та навичок.

 

Деформація тіл. Види деформації.

Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2

«Вимірювання жорсткості пружного тіла»

 

Вага тіла. Вага тіла, яке рухається з прискоренням. Невагомість. Перевантаження.

 

Сили тертя.

 

Розв’язування завдань. Самостійна робота.

 

Рух тіла під дією кількох сил.

Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, які  мають вісь обертання. Момент сили.

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 3

«Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»

 

Центр мас. Види рівноваги тіл.

 

Узагальнення  знань, умінь та навичок.

 

Контрольна робота.

 

Корекція знань, умінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

ІІІ. Закони збереження в механіці (10 год)

 

Закон збереження імпульсу.

 

Реактивний рух.

 

Механічна робота та потужність.

 

Механічна енергія. Кінетична енергія.

 

Потенціальна енергія.

 

Закон збереження механічної енергії.

 

Пружний і абсолютно непружний удари.

 

Узагальнення  знань, умінь та навичок.

 

Контрольна робота.

 

Корекція знань, умінь та навичок.

 

ІV. Механічні коливання й хвилі (8 год)

 

Коливальний рух. Фізичні величини, які характеризують коливальний рух.

 

 Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

 

Коливання пружинного та математичного маятника.

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4.

«Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань»

 

Енергія коливального руху.

 

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.

 

Механічні хвилі.

 

Контрольна робота.

 

 

 

 

V. Релятивістська механіка (6 год)

 

Постулати спеціальної теорії відносності.

 

Релятивістський закон додавання швидкостей. Відносність одночасності.

 

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності.

 

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки та космології.

 

Узагальнення знань, умінь та навичок. Усний залік.

 

Захист проектів.

 

Тема 2. Молекулярна фізика і термодинаміка

І. Властивості газів, рідин, твердих тіл (17 год)

 

Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.

 

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

 

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О.Штерна).

 

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

 

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

 

Ізопроцеси. Газові закони. (Зрідження газів, їх отримання і використання).

 

Розв’язування задач на використання газових законів.

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 9.

«Дослідження одного з ізопроцесів».

 

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.

 

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

 

Розв’язування задач на пароутворення і конденсацію

Інструктаж з БЖД.

 

Лабораторна робота № 10.

«Вимірювання відносної вологості повітря».

 

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

 

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. (Утворення кристалів у природі).

 

Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали).

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Контрольна робота № 7 з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка. Властивості рідин, газів, твердих тіл».

 

ІІ. Основи термодинаміки (9 год)

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури) .

 

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

 

Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу.

 

Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

 

Розв’язування задач на використання першого закону термодинаміки.

 

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.) Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Контрольна робота № 8 з теми «Основи термодинаміки»

 

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.

 

Фізичний практикум (7 год)

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 1.

«Дослідження вільного падіння тіл».

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 2.

«Вивчення руху тіла по колу».

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 3.

«Дослідження пружних властивостей тіл».

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 4.

«Дослідження нитяного маятника».

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 5.

«Дослідження коливань тіла на пружині».

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 6.

«Вимірювання прискорення вільного падіння».

 

Залік з лабораторного практикуму. Висновки з практикуму

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний рівень) 10 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.)
Додано
6 січня 2018
Переглядів
4747
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку