Календарне планування з інтегрованого курсу "Громадянська освіта" 10 клас

Про матеріал

Календарно- тематичне планування з інтегрованого курсу "Громадянська освіта" 10 клас за новою програмою чинною з 1 вересня 2018 року на 2018-2019 навчальний рік. Розраховане на 70 годин, тобто 2 години на тиждень.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків

Інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10-го класу у 2018/2019 н. р.

 2 години на тиждень

 

Навчальні програми з історії: Україна і світ (інтегрований курс) для учнів 10-11 кл. затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

 

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

1.

Що таке ідентичність?

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 

 

2.

Практичне заняття «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

 

 

3.

Соціалізація особистості

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

 

 

4.

Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 

 

5.

Самореалізація людини

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети.

 

 

6.

Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 

 

7.

Практичне заняття «Визначаємо  найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

8.

Людська гідність і права людини

Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

 

 

9.

Еволюція прав людини

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини.

 

 

10.

Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

 

 

11.

Людина і держава

Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права.

 

 

12.

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 

 

13.

Практичне заняття «Європейський суд з прав людини»

 

 

14.

Права дитини

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

 

 

15.

Практичне заняття «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

 

 

16.

Механізми захисту прав людини і прав дитини

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини.

 

 

17.

Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації.

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

18.

Соціокультурна багатоманітність.

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність.

 

 

19.

Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

 

 

20.

Ефективна комунікація.

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація

 

 

21.

Практичне заняття «Мистецтво спілкування»

 

 

 

22.

Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів.

 

 

23.

Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія.

 

 

24.

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

 

 

25.

Практичне заняття «Розв'язання конфліктів у нашій школі». Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).

 

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТ

26.

Демократична держава

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

 

 

27.

Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. Роль політичних партій в розвитку демократії.

 

 

28.

Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

 

 

29.

Громадянське суспільство

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

 

 

30.

Громадянське суспільство та правова держава.

 

 

 

31.

Громада

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

 

 

32.

Практичне заняття «Організація і проведення загальношкільного громадського слухання щодо….

(користування мобільними телефонами, повсякденного носіння шкільної форми, створення електронного класного журналу…)»

 

 

33.

Громадянська участь у житті суспільства

Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

 

 

34.

Школа простір демократії

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою.

 

 

35.

Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

 

 

36.

Практичне заняття «Створюємо дитячу організацію в школі».

 

 

37.

Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи.

 

 

38.

Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

 

 

39.

Практичне заняття «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій

громаді».

 

 

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

40.

Комунікація, інформація, медіа

Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія. Медіатекст.

 

 

41.

Практичне заняття «Аналіз медіатексту»

 

 

 

42.

Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

 

43.

Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність. Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю.

 

 

44.

Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки.Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа.

 

 

45.

Практичне заняття «Створюємо шкільні медіа»

 

 

 

46.

Маніпулятивний вплив медіа

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

 

 

47.

Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів.

 

 

48.

Інтернет

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі.

 

 

49.

Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність.

 

 

50.

Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

 

 

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

51.

Соціальні цілі економіки

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

 

 

52.

Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

 

 

53.

Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

 

 

54.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

 

 

55.

Практичне заняття «Місцевий бюджет:основні статті доходів та видатків»

 

 

56.

Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.

 

 

57.

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

 

 

58.

Практичне заняття «Родинний бюджет»

 

 

 

59.

Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

 

 

60.

Практичне заняття «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

 

 

61.

Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 

 

62.

Практичне заняття «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

 

 

63.

Любіювання інтересів та  корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

64.

Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

 

 

65.

Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

 

 

66.

Міжнародні відносини та міжнародне право

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права

 

 

67.

Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

 

 

68.

Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

 

 

69.

Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

 

 

70.

«Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС».

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Колесник Оксана Володимирівна
  Мені матеріал сподобався, дякую)))))
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Тіток Лілія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
4022
Оцінка розробки
3.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку