18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 11клас

Про матеріал
Навчальна програма з фізики (рівень стандарту) для 11 класу загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Харків. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с. : іл.
Перегляд файлу

Календарно- тематичне  планування

11 КЛАС.

 (З години на тиждень, усього 105 годин)

 

Дата

Скор.дата

                           Тема уроку

Домашнє

Завдання

                                                        Розділ 1.Електродинаміка (34год)

Частина 1.Постійний  електричний струм.(20год)

1

 

 

 Електричний струм. Електричне коло. Постійний струм. Джерела струму

§1 впр1

     2

 

 

Електричні кола з послідовним і пара­лельним сполученням провідників.

§2 впр2

     3

 

 

Вимірювання в електричних колах. Шунти і додаткові опори

§2,конспект впр2

     4

 

 

Розв'язування задач на тему «Постійний струм, з'єднання провідників»

§1;2(повт) впр2

     5

 

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму.

§3 впр3

     6

 

 

 Розв'язування задач на тему «Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму».

§3(повт) впр3

     7

 

 

Електрорушійна сила. Закон Ома для по­вного кола. Коротке замикання.  Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

§4 впр4

     8

 

 

Розв'язування задач на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для по­вного кола».

§4(пвт) впр4

9

 

 

Експериментальна робота №1 «Перевірка законів послідовного і паралельного з'єднання провідників»

§1-3(повт)

10

 

 

Експериментальна робота №2 «Розширення  меж вимірювання амперметра і вольтметра»

§4 (повт) 

11

 

 

Експериментальна робота №3«Визначення ЕРС і внутріш­нього опору джерела струму.»

§1-4 конспект

12

 

 

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

13

 

 

Порівняльна характеристика різних сереловищ, через які  може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів,газів ,плазми,напівпровідників): вільні носії  заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

§5, конспект впр5

14

 

 

Електроліз. Закони електролізу.

 

§6 впр6

15

 

 

Роз′язування задач з теми «Електроліз. Закони електролізу».

 

§6 впр6

16

 

 

Типи самостійного розряду в газах.

 

 

§7 впр7

 

 

 

Дата

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

17

 

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду

§8 впр8

18

 

 

Власна і домішкова провідність напівпровідників, електронно- дірковий і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. Лошкарьов – перший дослідник p-n  переходу

§9 Впр9

19

 

 

Роз′язування задач з теми « Електричний  струм в різних  середовищах»

§9 Впр9

20

 

 

Контрольна робота№2 з теми «Електричний струм.»

 

Частина2. Електромагнетизм (15год)

21

 

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле.  Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом.  Магнітне поле соленоїда.

 

§10 Впр10

22

 

 

Роз′язування задач з теми « Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом »

§10 впр10

23

 

 

Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії  магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах

§11 впр11

24

 

 

Розв'язування задач з теми  «Сила Ампера. Взаємодія струмів»

§11 впр11

25

 

 

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі

§12

26

 

 

Розв’язування задач з теми «Сила Лоренца»

 

§12(повт) впр12

27

 

 

Досліди Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції

§13впр13

28

 

 

Розв’язування задач з теми  «Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної  індукції

§13 впр13

29

 

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Віхрове електричне поле. Віхрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом

§14 впр14

30

 

 

Розв’язування задач з теми  «Сила Лоренца».

§14 впр14

31

 

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. Залежність магнітних властивостей

§15 впр15

32

 

 

Гіпотеза Максвелла . Взаємозв'язок  електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

§16,конспект

 

Дата

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

33

 

 

Розв'язування задач з теми «Магнітні властивості речовини»

§16 впр15,16

34

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи «Електромагнетизм»

Підсумки ст.93

Завд ст. 94

35

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Електромагнетизм»

підгот захист проектів

36

 

 

Захист навчальних учнівських проектів  «Дивовижна електродинаміка : просто про складне»;

«Електропровідність різних речовин і матеріалів»;

«Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу»

 

Розділ2. Електромагнітні коливання та хвилі(17год)

37

 

 

Коливання.  Види коливань. Фізичні величини які характеризують коливання

§17 впр17

38

 

 

Розв′язування задач на тему  «Коливання»

§17 впр17

39

 

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних ко­ливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань

§18 впр18

40

 

 

Розв′язування задач на тему  «Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань»

§18 впр18

41

 

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

§19 впр19

42

 

 

Розв′язування задач на тему  «Змінний струм»

 

§19 вп19

43

 

 

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота і потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

§20 впр20

44

 

 

Розв′язування задач на тему  «Конденсатор і котушка в колі змінного струму».

§20 впр20

45

 

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

 

§21 впр21

   46

 

 

Розв′язування задач на тему «Трансформатор»

§21 впр21

47

 

 

Експериментальна робота №4 «Вимірювання індуктивності котушки»

§20 (повт)

   48

 

 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

§22 впр8

   49

 

 

Принцип дії радіотелефонного зв'язку. Радіомовлення та телебачення .

       §23

§3повт

50

 

 

Розв′язування задач на тему «Швидкість поши­рення, довжина і частота електромагнітної хвилі».

§22,23

Впр22,23

 

 

Дата 

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

   51

 

 

Розв′язування задач на тему «Швидкість поши­рення, довжина і частота електромагнітної хвилі».

§17-23повт

тести ст.137

 

52

 

 

Контрольна робота№4з теми «Електромагнітні коливання і хвилі.»

§3 повт

    53

 

 

Захист навчальних учнівських проектів «Роль електро-магнітних  хвиль у повсякденному житті людини. Побудова моделі енергосистеми України. Трансформатори і передача енергії»

§4 повт

Розділ 3. Оптика

54

 

 

Розвиток уяв­лень про природу світла.  Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла . Геометрична оптика як гранічний випадок хвильової оптики

§24 §5 повт

55

 

 

Закони геометричної оптики. Відбивання світла

§25  впр25

56

 

 

Закони геометричної оптики. Заломлення світла. Показник заломлення, його зв'язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса –Френеля  Рефракція та міражі.

 §26 впр26

§6 повт

57

 

 

 Експериментальна робота№5 «Дослідження заломлення світла»

§7повт §26

   58

 

 

Розв'язування задач на закони геометричної оптики

впр26,25 §8повт

59

 

 

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.

§27 §7 повт

60

 

 

Оптичні системи та оптичні прилади.

 

§28 §9повт

61

 

 

Експериментальна робота№6 «Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз»

§27-28 повт

Пр28

62

 

 

Розв'язування задач на тему «Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз»

впр27,28 §10 повт

63

 

 

Дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спек­троскоп

 

§29 §11 повт

64

 

 

 Інтерференція світла. Когерентність світлових хвиль. Особливості  лазерного випромінювання

§30 §12 повт

 

65

 

 

Розв’язування задач на тему «Інтерференція світла»

 

Впр30 §13 повт

66

 

 

Дифракція світла.  Дифракційна ґратка.

 

§31 §14 повт

67

 

 

Розв’язування задач на тему «Дифракція світла»

впр31 §15 повт

68

 

 

Експериментальна робота№7 «Визначення довжини світлової хвилі»

§31 §16 повт

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

69

 

 

Розв’язування задач на тему «Інтерференція, дифракція світла»

§32 впр31,30

70

 

 

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла .Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§33 §17 повт

71

 

 

Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.  Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон .

§34 впр34

   72

 

 

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

§34 §18 повт

73

 

 

Фотохімічна дія світла.

§34, консп,

74

 

 

Розв’язування задач на тему «Закони зовнішнього фотоефекту.  Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон

впр33 §19 повт

75

 

 

Розв'язування задач на тему «Закони зовнішнього фотоефекту.  Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон

впр34

доповіді

76

 

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці

§35,доповіді

77

 

 

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І.Пулюя

§35,консп

78

 

 

Розв’язування задач з  теми «Геометрична, хвильова та квантова оптика»

 

§24-35 повт

тести стор209

79

 

 

Контрольна робота№5з теми «Геометрична, хвильова та квантова оптика»

підгот захист проектів

80

 

 

Захист навчальних учнівських проектів «Застосування інтерференції в техніці. Дифракція навколо нас»

 

Розділ 4. Атомна і ядерна фізика.

81

 

 

 Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно – хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

§36 §20 повт впр36

82

 

 

Випромінювання та поглинання світла ато­мами. Атомні і молекулярні спектри. Принцип дії лазера.

§37,38  впр37

83

 

 

 Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

 

§39 §21 повт

 

84

 

 

Розв’язування задач з  теми «Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас»

§39 впр39

85

 

 

Природна і штучна радіо­активність. Види радіоактивного випромі­нювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.

§40 §22 повт

 

 

Дата

 

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

86

 

 

Розв’язування задач з теми «Види радіоактивного випромі­нювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду».

Впр39,40

87

 

 

Експериментальна робота№8  «Моделювання радіоактивного розпаду»

§40 §23повт

88

 

 

Отримання і застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр

§41 §24 повт

89

 

 

Експериментальна робота№9  «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

§39-41 повт Впр41

90

 

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер урану і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

§42 §25 повт

91

 

 

Розв’язування задач з теми «Ланцюгова реакція поділу ядер урану і термоядерні реакції. Ядерний реактор»

впр41,42

92

 

 

Елементарні частинки. Загальна характе­ристика елементарних частинок, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

§43 тести ст255 §36-42 повт

93

 

 

Контрольна робота№6 з теми «Атомна та ядерна фізика»

підготувати захист пректів

94

 

 

Захист навчальних учнівських проектів «Складання радіаційної карти регіону, Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів. Атомна енергетика України»

підготувати захист пректів

95

-

 

Захист навчальних учнівських проектів «Складання радіаційної карти регіону, Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів. Атомна енергетика України»

 

 

 

 

РЕЗЕРВ(10 год)

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
Додано
20 вересня 2020
Переглядів
493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку