10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планувааня "Основи християнської етики. 9 клас"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з предмета "Основи християнської етики" складено по підручнику Галини Сохань "Основи християнської етики. 9 клас", згідно програми, затвердженої МОН.

Перегляд файлу

       Календарно-тематичне планування

 на 2018-2019 н. р.

 

 

Основи християнської етики

9 клас

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLUpzjtzGcyAjroB-ICKcWYQRQEIykbvr2cNbLan_pIRsVOb7k8A

 

Морально-етичні цінності молоді

 

 

І семестр

№з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

Християнський життєвий вибір людини

 

1

 

Вступ

 

2

 

Біблія про походження лю –

дини

- різні гіпотези про походжен-

  ня світу і людини;

- християнський погляд на лю-

  дину;

- людина – образ і подоба Бо -

  жа (Бут. 1, 26-27; 2, 7).

Учень/учениця:

- на основі біблійних сюжетів знає 

  та пояснює християнський по -

  гляд на людину як творіння Бо -

  же;

- усвідомлює, що людина – це об -

  раз і подоба Божа.

3

 

Покликання людини

- загальне покликання люди -

  ни;

- особисте покликання;

- християнська чеснота слу - 

  жіння;

- служіння Богові;

- служіння особи в сім’ї, су -

  спільстві, державі і Церкві 

  (Гал. 5, 13);

- родинне життя;

- благодійна діяльність;

- спеціальні покликання,

  пов’язані з ризиком для жит -

  тя (військові, лікарі…).

Учень/учениця:

- знає та пояснює суть поняття

  «покликання»;

- розуміє, у чому полягає загальне

  та особисте покликання людини.

4

 

Покликання людини

- загальне покликання люди -

  ни;

- особисте покликання;

- християнська чеснота слу - 

  жіння;

- служіння Богові;

- служіння особи в сім’ї, су -

  спільстві, державі і Церкві 

  (Гал. 5, 13);

- родинне життя;

- благодійна діяльність;

- спеціальні покликання,

  пов’язані з ризиком для жит -

  тя (військові, лікарі…).

Учень/учениця:

- знає та пояснює суть поняття

  «покликання»;

- розуміє, у чому полягає загальне

  та особисте покликання людини.

5

 

Права і обов’язки людини

- людина – особа суспільна;

- цінності сучасного грома -

  дянського суспільства;

- моє право і право інших;

- правова свідомість;

- відповідальність перед Богом 

  і людьми (Бут. 1, 28).

Учень/учениця:

- знає та пояснює суть понять  

  «права людини», «обов’язки лю-

   дини» «громадянське суспіль -

   ство», «правова свідомість»;

- розуміє, що людина – істота су -

  спільна;

- називає цінності сучасного гро -   

  мадянського суспільства;

- усвідомлює та аргументує взає -

  мозв’язок між своїм правом і 

  правом інших;

- розуміє потребу формувати у со-

  бі правову свідомість;

- усвідомлює та на основі Біблії 

  пояснює необхідність виховува -

  ти у собі відповідальність перед 

  Богом і людьми.

6

 

Свобода вибору

- свобода вибору (Бут. 2, 16-

  17);

- мета і засоби її досягнення;

- допомога у правильному

  виборі.

Учень/учениця:

- розуміє сутність вибору між  

  добром і злом;

- на основі біблійних прикладів 

  пояснює зміст свободи вибору;

- пояснює суть поняття «мета» і

  називає засоби її досягнення;

- на основі біблійних сюжетів на -

  зиває перешкоди у виборі добра 

  та усвідомлює необхідність їх

  подолання на своєму життєвому

  шляху.

7

 

Шлях до зрілості і вдоскона-

лення людини

- пізнання себе;

- «Пізнай себе і буде з тебе» 

   (Г. Сковорода);

- самоусвідомлення себе та 

  своїх можливостей. (1 Кор. 3, 

  16-21; 2 Кор. 4, 16; 6, 14; 7, 6-

  11;10, 17);

- потреба самовдосконалення

  (Мт. 5, 48);

- пошук шляхів удосконален -

  ня людини (Мк. 10, 27);

- співпраця Бога і людини 

  («…бо без Мене нічого чини-

ти не можете ви» (Ів. 15, 5)

 

Учень/учениця:

- усвідомлює потребу власного 

  самопізнання;

- трактує вислів Г. Сковороди 

  «Пізнай себе і буде з тебе»

 

8

 

Гідність людини

- усвідомлення власної гіднос-

  ті та пошанування гідності 

  іншого.

Учень/учениця:

 - знає та пояснює поняття «гід -

  ність», «пошана»;

- усвідомлює потребу плекання

  власної гідності та пошанування

  гідності іншого;

- на основі біблійних сюжетів об -

  ґрунтовує потребу вдосконален -

  ня та називає шляхи удоскона –

  лення людини;

- усвідомлює можливість змін і

  вдосконалення лише з участю

  Бога, а не тільки власними зу -

  силлями

9

 

 

Молода людина і навколиш-

ній світ

- особливості молодого віку;

- фізичне, психічне та духовне

  зростання

 

Учень/учениця:

- знає про особливості молодого

  віку як віку дозрівання;

- розповідає про фізичне, психічне

  та духовне зростання

 

10

 

Молода людина і навколиш-

ній світ

- цінність знань і світоглядних

  переконань;

- зацікавлення і правильне ви -

  користання часу (Прип. 12, 1;

  Еф. 5, 11-20).

Учень/учениця:

- знає та на основі біблійних при -

  кладів і прикладів з життя пояс -

  нює вплив оточення молодої лю-

  дини на її розвиток;

- усвідомлює цінність знань і сві –

  тоглядних переконань у люд - 

  ському житті;

- розуміє та на основі біблійних

  прикладів аргументує потребу

  корисного і раціонального вико-

  ристання людиною часу для реа -

 лізації її зацікавлень.

                        Моральні цінності у виборі професії

11

 

Розвиток особистих здібнос -

тей

- відкриття і плекання здібнос-

  тей (1 Кор. 12, 4-11);

- «…бо без Мене нічого чини -

  ти не можете ви» (Ів. 15, 5);

- причини неповного розкрит -

  тя здібностей. (Як. 1, 17-18, 

  22-25).

Учень/учениця:

- на основі біблійних прикладів

  розповідає про розвиток особис-

  тих здібностей, усвідомлює по -

  требу їх відкриття і плекання у 

  собі;

- розуміє, що реалізація людиною

  своїх здібностей можлива лише

  за умови Божої допомоги;

- називає та пояснює причини  не -

  повного розкриття здібностей.

 

12

 

Професія. Вибір професії – важливий етап у житті

- мотиви вибору професії; -

  вплив батьків на вибір про -

  фесії; - ставлення до праці

  (1 Сол. 2, 9-10);

 - дотримання професійно-етич-

   них норм;

- спрямування професійної тру-

  дової діяльності на славу Бога 

  і благо ближніх.

Учень/учениця:

- усвідомлює необхідність відпові-

  дального ставлення до вибору 

  професії;

- називає та пояснює мотиви вибо-

  ру професії;

- на основі біблійних прикладів

  обґрунтовує християнське став -

  лення до праці;

- пояснює професійно-етичні нор-

  ми.

13

 

Праця і співпраця

 - праця – задум Божий;

- працьовитість і творчість;

- цінність праці і співпраці;

- здорова конкуренція;

- винагорода за працю: заробі -

  ток і багатство у світлі хрис -

  тиянських моральних ціннос-

  тей (1 Сол. 5, 12-22; Мт. 25, 

  14-30).

Учень/учениця:

- усвідомлює та обґрунтовує по –

  требу людини формувати у собі 

  схильність до працьовитості і

  творчості;

- розуміє цінність праці та спів -

  праці у людському житті;

- на основі біблійних прикладів

  аргументує правильність христи-

  янського підходу до винагороди 

  за працю.

Людина у суспільстві

28.11

14

 

Воля і характер.

- етапи формування характеру;

- гартування волі;

- вміння володіти собою;

- характер як головна ознака

  особистості

Учень/учениця:

- знає поняття «воля», «характер»;

- називає етапи становлення волі;

- пояснює взаємозв’язок між пере-

  шкодами і гартуванням волі;

15

 

Самостійність і відповідаль-

ність

- самодисципліна;

- самоконтроль бажань, звичок 

  і вчинків;

- стійкість характеру і переко -

  нань;

- поєднання волі Божої з люд -

  ською;

 - розум і воля – відображення

  Божої могутності.

Учень/учениця:

- розуміє потребу формування у

  собі уміння володіти собою;

- трактує характер як головну оз -

  наку особистості та обґрунтовує

  необхідність його виховання на

  основі стійкості, самодисциплі -

  ни,

  самоконтролю бажань, звичок і 

  вчинків, твердості переконань.

16

 

Авторитет і повага

- авторитет – результат слу -

  жіння людям (Мт. 20, 28);

- авторитет як моральний орі -

  єнтир;

- Бог – найвищий Авторитет;

- пошана Бога та співпраця з 

  Ним (Єв. 13, 17; Пс. 25 (24), 

  8-10).

Учень/учениця:

- знає поняття «авторитет», «пова

  га»;

 - на основі біблійних сюжетів  

   трактує авторитет як результат 

   служіння людям та моральний 

   орієнтир;

- шанує Бога та співпрацює з Ним.

17

 

Дружба і товаришування

- цінність дружби;

- пошук і вибір друзів (Ів. 15,

  14; Ів. 11; Сир. 6, 14-16);

- «Притча про приязнь» (Іван

  Франко);

- «Ви друзі Мої, якщо чините

  все, що Я вам заповідую» (Ів.

  15,14).

Учень/учениця:

- усвідомлює цінність дружби;

- на основі біблійних прикладів

  аргументує доцільність христи -

  янських підходів у пошуку і ви -

  борі друзів;

- пояснює морально-етичний зміст 

«Притчі про приязнь» Івана Фран-

  ка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ІІ семестр

 

№з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

18

 

Мистецтво спілкування

- вміння слухати, здатність по-

  чути і сприйняти;

- доброзичливість і толерант -  

  ність у спілкуванні (Дії. 17,

  16-34; Ів. 4, 7-38).

Учень/учениця:

- розуміє потребу людини форму -

  вати у собі вміння слухати, здат -

  ність почути і сприйняти;

- усвідомлює та на основі біблій -

  них сюжетів обґрунтовує необ  - 

  хідність дотримання добро зич -

 ливості і толерантності до люди -

ни у спілкуванні.

19

 

 Конфліктні ситуації

- причини конфліктів: агресив-

  ність, егоїзм, прагнення ви -

  щості;

- шляхи подолання конфліктів

  та розв’язання конфліктних

  ситуацій (Рм. 12, 18-19);

- Ісус Христос про вирішення

  конфліктних ситуацій

  (Мт.  5.9)

- внутрішній конфлікт особи.

Учень/учениця:

- називає та пояснює причини

  конфліктів;

- розуміє і на основі біблійних

  прикладів пояснює шляхи подо -

  лання конфліктів і розв’язання

  конфліктних ситуацій.

20

 

Давання і приймання. Вдяч -

ність

- принципи давання і прийман-

  ня;

- «Більше щастя давати, ніж

  брати» (Дії. 20, 35);

- вдячність – одна з найцінні -

  ших якостей характеру особи;

- вміння прийняти Божий дар 

  та здатність дякувати за ньо -

  го.

 

 

 

Учень/учениця:

- розуміє і на основі Біблії пояс -

  нює принципи давання і при - 

  ймання;

- усвідомлює, що вдячність – одна

  з найцінніших якостей характеру

  особи.

                            Молодь і християнська культура

21

 

Християнські культурні цін-

ності

- культурні цінності у житті

  людини;

- ієрархія цінностей: абсолют -

  ні, особистісні, родинні, гро -

  мадянські, національні тощо

Учень/учениця:

   - називає види цінностей,

 - розуміє та пояснює їх ієрархію;

 

 

22

 

Християнські культурні цін-

ності

- морально-етичні християн -

  ські цінності, як фундамент

  духовного зростання та куль -

  турного життя людини;

- християнська естетика.

Учень/учениця:

- усвідомлює морально-етичні

  християнські цінності як фунда -

  мент духовного зростання люди-

  ни.

23

 

Українські християнські традиції та елементи сак -рального мистецтва

 

Учень/учениця:

  •  знає та розповідає про місце і  

  роль сакрального мистецтва в ук  

  раїнських християнських тради -

  ціях.

24

 

 

Українські християнські традиції та елементи сак -рального мистецтва

 

Учень/учениця:

  •  знає та розповідає про місце і  

  роль сакрального мистецтва в ук  

  раїнських християнських тради -

  ціях.

25

 

Визначні архітектурні цер -

ковні пам’ятки України

- найважливіші християнські 

  пам’ятки України

 

Учень/учениця:

- називає найважливіші християн-

  ські пам’ятки України та розпові-

  дає про них;

- знає та розповідає про церковні 

  споруди рідної місцевості.

26

 

Визначні архітектурні цер -

ковні пам’ятки України

- церковні споруди рідної міс -

  цевості;

- екскурсія до храму.

Учень/учениця:

- знає та розповідає про церковні 

  споруди рідної місцевості.

 

27

 

Християнство в образотвор-

чому мистецтві

Учень/учениця:

- знає та розповідає про християн- 

  ські мотиви в образотворчому

  мистецтві

28

 

Християнство в образотвор-

чому мистецтві

Учень/учениця:

- називає відомі твори образотвор-

  чого мистецтва на християнську

  тематику.

29

 

Християнство в музиці

- стилі музики у контексті  

  християнських цінностей

Учень/учениця:

- знає та розповідає про розвиток 

   духовної музики

30

 

Християнство в музиці

- духовний гімн України «Бо -

  же великий єдиний».

Учень/учениця:

- називає композиторів-авторів

  духовної музики, розповідає про

  їхню творчу та духовну спадщи-

  ну.

31

 

 Християнство в літературі та сучасному медіа просторі

Учень/учениця:

- знає та розповідає про християн-

  ські мотиви в українській літера-

  турі;

- називає українських письменни-

  ків, що писали на християнську 

  тематику, розповідає про їхню

  творчу та духовну спадщину;

 - аналізує морально-етичний зміст

   відомих творів української  літе -

   ратури на християнську тематику

32

 

 Християнство в літературі та сучасному медіа просторі

Учень/учениця:

- знає та розповідає про християн-

  ські мотиви в українській літера-

  турі;

- називає українських письменни-

  ків, що писали на християнську 

  тематику, розповідає про їхню

  творчу та духовну спадщину;

 - аналізує морально-етичний зміст

   відомих творів української  літе -

   ратури на християнську тематику

33

 

Всебічний розвиток україн -

ської молоді

 

 

34

 

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Етика, 9 клас, Планування
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
4298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку