28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування "Географія" 6-9 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Географія"6-9 клас

Навчальна програмаз географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804 .

Перегляд файлу

 

 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу « Загальна географія»,  6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 6 години – резервні)

Навчальна  програма   з географії для 6-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804 .

Підручник  «Географія»  Бойко В.М., Міхелі С.В.  для 6 класу

Зошит для практичних робіт    Бойко В.М., Міхелі С.В.  для 6 класу

Атлас «Загальна географія» для 6 класу ЗАТ «Інститут передових технологій», 2015

                                                    Практична частина програми

 

 

                          Види робіт  їх кількість

Практичні роботи

Дослідження

Тематичні роботи

Контрольні роботи

Річних

8/4

2

8

2

I семестр

3/2

1

4

1

II семестр

5/2

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Примітка

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

 

 1.                

04.09.2017

Вступ. Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

Основні друковані та електронні джерела географічної  інформації, їх значення.

Учень/учениця

називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки,  основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень.

 

Учень/учениця

Учень/учениця обґрунтовує на конкретних прикладах значення  географії для життєдіяльності людини.

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 РОЗДІЛ І. Розвиток географічних  знань про Землю                

 1.               2

07.09.2017

Географічні дослідження Методи географічних  досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження1. Спостереження за змінами у природі

називає методи географічних досліджень.

 

 

виконує спостереження за змінами у природі.

 

використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності;

 

 

 1.                

11.09.2017

 

 

Тема 1.

 Уявлення про Землю у давнину

Уявлення про форму Землі. Зображення  Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

називає особливості зображення Землі на картах у давнину.

 

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину;

зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою; складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину.

оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

 

Громадянська відповідальність

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 1.                

14.09.2017

Тема 2.

Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х.Колумбом

 

 

 

 

називає відомих мореплавців та мандрівників  (Марко Поло, Христофора  Колумба, Ф.Магеллана), які здійснили видатнігеографічні відкриття в різні епохи.

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі;

простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників.

робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю

 

Громадянська відповідальність

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

 1.                

18.09.2017

Перша навколосвітня  подорож  під керівництвом Ф. Магеллана. Навколосвітні експедиції, їх географічне значення(Дж.Кук,І.Крузенштерн.Ю.Лисянський).Відкриття Австралії та Антарктиди.

 

 

 

 

 

 1.                

21.09.2017

Тема 3.

Сучасні дослідження

Дослідження Землі у  ХХ  і на початку ХХІ ст. Сучасні  туристичні подорожі як засіб відкриття  Землі  кожною людиною. Сучасні  географічні дослідження в Україні

 

називає сучасні  географічні дослідження.

 

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі;

аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.; порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи; складає

за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками,

визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства

Громадянська відповідальність

Критично оцінює інформацію географічного змісту, визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства

 

 

 1.                

25.09.2017

Узагальнення та систематизація за темами «Вступ» та «Розвиток географічних знань про Землю»

 

 

 

 

 

                                                                    РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

 1.                

28.09.2017

Тема 1.

Орієнтування на місцевості

 Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

називає різні способи орієнтування на місцевості;

пояснює способи орієнтування на місцевості.

 

 

 

 

 

складає схему маршруту руху;

порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості.

користується компасом для визначення сторін горизонту  та  азимуту; визначає азимут та напрямки на різні об’єкти на місцевості поблизу школи;

оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;

робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій

Здоров’я і безпека

Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під  час  подорожей  і  екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших

 

 1.                

02.10.2017

 

Тема 2.

Способи зображення Землі Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах

називає способи зображення Землі,

пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті.

оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини

 

 

 1.           

05.10.2017

Масштаб та його види.

називає види масштабів, пояснює відмінності різних видів масштабу

визначає масштаб плану і карти, розв’язує задачі з різними видами масштабу;

 

 

 1.           

09.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та за шкалою висот

називає відмінності абсолютною і відносною висотою місцевості

визначає абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот;

 

 

 1.           

12.10.2017

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану Визначення напрямків на плані. Читання плану.

 

називає об’єкти місцевості за планом та його умовні  знаки;

вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

пояснює особливості орієнтування плану місцевості.

вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу;

 

оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини

 

 1.           

19.10.2017

 

Практична робота№ 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот  на топографічному плані

 

вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу;

розв’язує задачі з різними видами

масштабу;

 

 

 1.           

23.10.2017

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.

 Географічні атласи. Практичне значення карт.

вміє читати карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

визначає масштаб карти,

вимірює відстані на карті за допомогою масштабу;

оцінює практичне значення географічних карт для себе і своєї родини

 

 1.           

26.10.2017

 

Узагальнення та систематизація за темою «Земля на плані та карті»

 

 

 

 

 

 1.           

06.11.2017

Тема 3.

 Географічні координати

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота»;

пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.

користується градусною сіткою для визначення географічних координат;

визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів;

оцінює практичне значення знань про географічні  координати

 

 

 1.           

09.11.2017

Правила відліку географічної широти і довготи.

 

порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами

оцінює практичне значення знань про географічні  координати

 

 

 1.           

13.11.2017

 

Правила відліку географічної широти  і довготи. Географічні координати свого населеного пункту

 

 

 

 

 

 1.           

16.11.2017

Практична робота № 2* Визначення географічних координат за географічною картою

 

 

оцінює практичне значення знань про географічні  координати

 

 

 1.           

20.11.2017

Узагальнення та систематизація за темами «Земля на плані і карті. Географічні координати»

 

 

 

 

 

                                                                  РОЗДІЛ  ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

 1.           

23.11.2017

 

Тема 1. Літосфера

Внутрішня будова Землі.

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора»,

називає суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора»,

наводить приклади і показує на карті літосферні плити

 

 

Здоров’я і безпека

Аналізує ознаки наближення землетрусу, цунамі, виверження вулкану для власної безпеки та безпеки інших.

Громадянська відповідальність

Характеризує систему попереджень та алгоритм поведінки під час прояву несприятливих природних явищ.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє переваги  і  недоліки господарювання людей у районах поширення  вулканізму.

Усвідомлює значення окремих видів корисних копалин для розвитку відповідних  виробництв.

Бере  участь у  дослідженні «Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель) моєї родини»

 

 1.           

27.11.2017

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

Землетруси. Сейсмічні пояси Землі

наводить приклади і показує на карті сейсмічні пояси;

знає правила поведінки під час землетрусу

 

пояснює вплив внутрішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;

аналізує причини і наслідки внутрішніх  процесів

 

 1.           

30.11.2017

Вулканізм і вулкани, гейзери.

Практична робота № 3* (протягом вивчення теми).

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів  суходолу.

наводить приклади і показує на карті найбільші вулкани

позначає на контурній карті:

вулкани  Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

 

 

 

 1.           

04.12.2017

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

 

 

пояснює вплив зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; аналізує причини і наслідки зовнішніх  процесів

 

 1.           

07.12.2017

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

 

називає «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини»;

наводить приклади

магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід

розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи

 

 

 1.           

11.12.2017

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

Практична робота №3*  (продовження) Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів  суходолу.

називає

суттєві ознаки понять «рельєф», «рівнини», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті різні форми рельєфу;

називає суттєві ознаки понять «гори», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті  різні, у тому числі й унікальні форми рельєф

визначає абсолютну і відносну висоту  рівнин за шкалою висот;

позначає

на контурній карті рівнини: Східноєвропейська Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірськ, Бразильське плоскогір’я;

порівнює рівнини за висотою, походженням, розміщенням на суходолі

визначає

абсолютну і відносну висоту  гір за шкалою висот; позначає

на контурній карті: гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди;

порівнює гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі

 

 

 1.           

14.12.2017

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори  Світового океану. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

називає форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті

різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

порівнює

рівнини і  гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф;

висловлює  судження

щодо

необхідності  охорони  унікальних форм рельєфу;

 

 1.           

18.12.2017

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 1.           

21.12.2017

Узагальнення та систематизація за темою «Літосфера»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

10.01.2018

Тема 2. Атмосфера

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розмірковує провідповідальність  людської  діяльності за стан атмосфери.

Здоров’я і безпека

Усвідомлює вплив стану повітря на здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність

Наводить приклади подолання спільними зусиллями громади (жителів вулиці, села, міста) наслідків стихійних атмосферних явищ  і  процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я і безпека

Дотримується правил безпечної поведінки під час грози, граду, ожеледі, урагану та інших несприятливих природних явищ.

 

 

 1.           

12.01.2018

Добовий і річний хід температури повітря, причини його  коливання. Карта ізотерм.  Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

називає

теплові пояси Землі;

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря;

визначає

показники температури повітря та їх зміни з висотою;

добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується термометром; аналізує зміни температури повітря протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

 

 

 1.           

17.01.2018

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: атмосферного тиску;

визначає

показники атмосферного тиску та зміни з висотою; добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується барометром;

аналізує зміни атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

 

 

 1.           

19.01.2018

Практична робота №4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

 

розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою

 

 

 1.           

24.01.2018

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення  сучасними приладами й візуально. Утворення бризу

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: вітру; визначає

швидкість  вітру;

добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

 

 1.           

26.01.2018

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: вологості повітря;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами; користується гігрометром;

 

 

 1.           

31.01.2018

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність

наводить приклади хмар, різних за формою;

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: хмар, хмарності;

добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

 

 1.           

02.02.2018

Опади, що випадають  із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: опадів; добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

 

 1.           

07.02.2018

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

називає суттєві ознаки понять «погода», «синоптична карта», елементи погоди, світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади прогнозів погоди;

пояснює  причини і наслідки зміни погоди.

визначає

типи погоди, що переважають у своїй місцевості; добирає

відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами; порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей;

оцінює

вплив стану повітря на здоров’я людини;

робить висновки

про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльності людини

 

 1.           

09.02.2018

Практична робота № 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

 

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

робить висновки

 про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльність людини

 

 1.           

14.02.2018

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів.

Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

називає суттєві ознаки понять «клімат», наводить приклади  основних типів клімату

пояснює  причини і наслідки зміни погоди і клімату.

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

оцінює

вплив стану повітря на здоров’я людини;

робить висновки

про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльності людини

 

 1.           

16.02.2018

 Узагальнення та систематизація за темою

 «Атмосфера»

 

 

 

 

 1.           

21.02.2018

Тема 3.Гідросфера

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери

 

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює важливість охорони вод  своєї  місцевості  і  на  планеті  загалом.

Здоров’я і безпека

Розуміє вплив якості води на життя і здоров’я людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоставу й льодоходу, шторму, цунамі, перебування на березі водойми, руху по болотистій місцевості.

Громадянська відповідальність

Усвідомлює систему попереджень та алгоритм поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоходу, шторму, цунамі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Дотримується  основних  правил ощадного  використання води в домашньому господарстві.

 

 1.           

23.02.2018

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

Практична робота №6.* Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер (протягом вивчення теми)

називає

суттєві ознаки понять  «океан», «море», «затока», «протока», «острів»; наводить приклади

морів, заток, проток, островів

позначає на контурній карті назви:

морів: Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове;

проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берингова; заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

о-ів: Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

п-ів: Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор;

западини:

Маріанська;

 

 

 1.           

28.02.2018

Властивості вод Світового океану.

 

 

 

 

 1.           

02.03.2018

Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.   

називає

суттєві ознаки понять  «океанічна течія»;

пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані;

знає і розуміє негативні наслідки цунамі.

 

оцінює вплив людини на різні частини гідросфери

 

 1.           

07.03.2018

Багатства вод Світового океану. Океан та людина.   

 

 

 

 

 1.           

09.03.2018

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади

 

 

називає

суттєві ознаки понять «річка»

наводить приклади

річок

 

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті;

позначає на контурній карті назви:

річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

 

 

 1.           

14.03.2018

Живлення, водний режим і робота річок.

пояснює

особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней

визначає залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

 

Наводить приклади підприємницької діяльності на основі використання мінеральних, термальних вод своєї місцевості, природних та штучних водойм для відпочинку та оздоровлення

 

 1.           

16.03.2018

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. 

називає

суттєві ознаки понять  «озеро»;

наводить приклади

озер; штучних водойм;

пояснює

особливості живлення і режиму вод суходолу;

визначає

Особливості видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

розрізняє

озера за походженням їхніх улоговин і стоком, штучні водойми;

позначає на контурній карті назви:

озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

 

 

 

 1.           

21.03.2018

Болота, особливості їх утворення та поширення.

називає

суттєві ознаки понять  «болото»;

пояснює

особливості живлення і режиму вод суходолу;

розрізняє

способи зображення вод суходолу на плані та карті, типи боліт

 

 

 

 1.           

23.03.2018

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.  

називає суттєві ознаки понять  «льодовик», «багаторічна мерзлота»

 

розрізняє

способи зображення вод суходолу на плані та карті, покривні та гірські льодовики,

 

 

 

 1.           

04.04.2018

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

називає

суттєві ознаки понять  «підземні води»;

 

розрізняє

типи підземних вод;

 

оцінює використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності, оцінює

роль води для життєдіяльності людини; робить висновки

про вплив якості питної води на

здоров’я людини

 

 

 1.           

06.04.2018

 Узагальнення та систематизація за темою

 «Гідросфера»

 

 

 

 

 

 1.           

11.04.2018

Тема 4.Біосфера та грунти

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

називає

компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості; пояснює особливості поширення живих організмів на земній кулі за допомогою карт

 

порівнює

види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розуміє важливість збереження ґрунтів та різноманіття рослин і тварин.

Здоров’я і безпека

Оцінює загрози вживання отруйних грибів, рослин своєї місцевості, контактів із небезпечними тваринами.

 

 1.           

13.04.2018

Ґрунти. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

називає

суттєві ознаки понять «ґрунти»

пояснює

особливості поширення ґрунтів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери.

 

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

 

оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує

власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості

Громадянська відповідальність

Презентує приклади власного досвіду зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

Підприємливість і фінансова грамотність

 

 1.           

18.04.2018

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

називає

суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», компоненти природного комплексу;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;

пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розрізняє позитивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси своєї місцевості.

Виявляє порушення природної рівноваги та пропонуєшляхи їх усунення.

 

 

 

 1.           

20.04.2018

Природні зони Землі, їх особливості.

називає суттєві ознаки понять  «природна зона»;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості

порівнює

особливості основних природних зон Землі;

 

 

 

 

 1.           

25.04.2018

Практична робота №

7 а. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

7 б. Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

(на вибір)

 

дотримується

правил безпеки і поведінки під час екскурсії.

 

оцінює

вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та  значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності

Здоров’я і безпека

Дотримується правил безпечної поведінки у природі під час екскурсії

 

 1.           

27.04.2018

Узагальнення та систематизація за темами «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси»

 

 

 

 

 

 

                                                                           РОЗДІЛ  ІУ. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

 1.           

02.05.2018

 Тема 1.

 Кількість і розміщення населення на Землі

 Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

називає

кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

 

аналізує

карти густоти населення та людських рас;

порівнює

людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

 

 

 1.           

04.05.2018

Тема 2. Держави світу

 Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу.

Практична робота№ 8*. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць

вміє читати політичну карту.

показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу

 

 

 

 

 

 1.           

11.05.2018

Держави-сусіди України на політичній карті світу

вміє читати політичну карту.

показує на карті

держави-сусіди України;

 

 

 

 1.           

16.05.2018

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 1.           

18.05.2018

Тема 3. Вплив людини на природу

 Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської  діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Дослідження 2

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

 

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює

вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження

про  заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

розробляє

за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відході

Екологічна безпека і сталий розвиток

Презентація міні-проектів з утилізації побутових відходів

 

 1.           

23.05.2018

Узагальнення та систематизація за темою  «Планета людей»

 

 

 

 

 

 1.           

25.05.2018

Узагальнююче повторення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Материки та океани»,  7 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 6 години – резервні)

Навчальна  програма   з географії для 6-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804 .

Підручник  «Географія»  Бойко В.М., Міхелі С.В.         для 7 класу

Підручник  «Географія»  Довгань Г.Д., Стадник О.Г.   для 7 класу

Зошит для практичних робіт   Бойко В.М., Міхелі С.В.   для 7 класу

Атлас «Географія материків та океанів» для 7 класу ЗАТ «Інститут передових технологій», 2015

 

                                       Практична частина програми

 

 

Види робіт  їх кількість

Практичні роботи

Дослідження

Тематичні роботи

Контрольні роботи

Річних

12/4

5

8

2

I семестр

6/2

2

3

1

  II семестр

6/2

3

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Примітка

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

 

 

                                           РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів

1.

04.09.2017

Вступ. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу

Учень/учениця

Називає материки, частини світу, океани, різні види карт.

 

 

Учень/учениця

Порівнює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням;
розрізняє в атласах карти
показує (знаходить) на картах різного масштабу материки, частини світу, океани.

Учень/учениця

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани.

Громадянська відповідальність Уміє пояснювати на конкретних прикладах та доводити практичне значення вивчення материків та океанів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

06.09.2017

 

Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

 

 

 

 

 

 

3

11.09.2017

 

 

Тема 1. Форма і рухи Землі

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки

 

знає і уявляє форму Землі, дні рівнодення та сонцестояння;
розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.

знаходить на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;
пояснює вплив форми Землі та її рухів на природу материків і океанів.

оцінює і характеризує наслідки форми Землі, добового і річного рухів Землі на життя людини.

Здоров’я і безпека Моделює оптимальний режим життя відповідного до добових і річних циклів (ритмів).

 

4

13.09.2017

 

Тема 2.

 Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

 

 

 

 

знає і розуміє  основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи та області складчастості, основні і перехідні кліматичні пояси;
наводить приклади форм рельєфу на материках і в океанах, платформ і областей складчастості, різних за властивостями повітряних і водних мас, типів клімату, теплих і холодних течій, природних зон на материках;
знає і розуміє гіпотези дрейфу материків, загальну циркуляцію атмосфери та їх вплив на природні

знаходить і показує на картах різного
масштабу  найбільші літосферні плити, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, найбільші теплі й холодні поверхневі течії, природні зони;
пояснює вплив повітряних мас на погодні умови Землі своєї місцевості;

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах, взаємодію і взаємовплив океанів і материків;
вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної і географічних поясів природних зон.

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;
досліджує наслідки взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу.

Екологічна безпека та сталий розвиток Пояснює взаємозв’язки між природними компонентами у географічній оболонці, у тому числі – на прикладі своєї місцевості.

 

5

18.09.2017

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота №1.*
Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

 

 

 

 

6

20.09.2017

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

 

 

 

 

7

25.09.2017

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас

 

 

 

 

 

8

27.09.2017

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

 

 

 

 

 

9

02.10.2017

Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

 

 

 

 

10

04.10.2017

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

Дослідження1. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

 

 

 

 

 

11

09.10.2017

Узагальнення та систематизація за темами «Вступ» «Закономірності формування природи материків та океанів»

 

 

 

 

 

 

                                                                      РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

12

11.10.2017

Тема 1. Африка

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота№2 Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку;
розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

 

 

 

 

Характеризує   географічне положення материка;
аналізує закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів;
описує природу найвідоміших національних парків Африки;
визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами;
визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;
знаходить і показує на картах різного
масштабу: моря: Середземне, Червоне; затоки: Гвінейська, Аденська; протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська,
Баб-ель-Мандебська; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я Ефіопське; плоскогір’я Східноафриканське; річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі,Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія,
Південна Африка

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;
оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;
робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;
обґрунтовує вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

Екологічна безпека та сталий розвиток Презентує добірку матеріалів про один із прикладів порушення природної рівноваги на материку та шляхи її відновлення.
Здоров’я і безпека Обґрунтовує вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.
Громадянська відповідальність Установлює залежність між рівнем соціального розвитку країн і станом природних комплексів.
Підприємливість та фінансова
грамотність Розуміє важливість напрямків взаємозв’язків України та країн

 

 

 

13

18.10.2017

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки.

Практична робота №3*

/протягом вивчення теми/. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

 

 

 

14

23.10.2017

 

Загальні риси клімату  Африки.

 

 

 

 

15

25.10.2017

 

 

 

 

Кліматичні пояси і типи клімату Африки.

Практична робота №4

Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

16

06.11.2017

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів

Практична робота №3

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

 

 

 

17

08.11.2017

 

Природні зони, закономірності їх розміщення на материку Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

18

13.11.2017

 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

Практична робота №3 Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

 

 

 

 

19

15.11.2017

 

Узагальнення та систематизація знань за темою «Африка»

 

 

 

 

 

20

20.11.2017

 

Тема 2.Південна Америка Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практичнаробота№5

/протягом вивчення теми/.Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка;
аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;
знаходить і показує на картах різного
масштабу: море Карибське; затоку Ла-Плата; протоки: Магелланова, Дрейка; острови: Вогняна Земля, Фолклендські,
Галапагоські; рівнини: Амазонська, Орінокська, Ла-
Платська низовини, Бразильське,
Гвіанське плоскогір’я; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі; річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади:Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака; пустелю Атакама; держави та їх столиці: Бразилія,
Аргентина, Чилі;
порівнює, зіставляє   особливості природних умов Південної Америки та Африки;
пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах;
визначає за кліматичними картами і і кліматичними діаграмами – типи клімату.

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;
робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей. географічних об`єктів материка.
 

Екологічна безпека та сталий розвиток Презентує добірку матеріалів про один із прикладів порушення природної рівноваги на материку та шляхи її відновлення.
Здоров’я і безпека Обґрунтовує механізм утворення стихійних явищ (вулкан, землетрус) та їх вплив на життя людей.
Громадянська відповідальність Установлює залежність між рівнем соціального розвитку країн і станом природних комплексів.
Підприємливість та фінансова грамотність Розуміє значення різних напрямків взаємозв’язків України та країн Південної Америки.

 

21

22.11.2017

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Південної Америки

 

 

 

 

 

22

27.11.2017

Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота №6 Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

 

23

29.11.2017

Води суходолу Південної Америки.

Практична робота №5.

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

 

 

 

 

 

24

04.12.2017

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження 2 Природні унікуми Південної Америки.

 

 

 

 

 

25

06.12.2017

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

 

 

 

 

26

11.12.2017

Узагальнення та систематизація за темою

«Південна Америка»

 

 

 

 

 

                                                                                                          Розділ ІІІ «Полярний материк планети»  

27

13.11.2017

Тема 3.

Загальні відомості про Антарктиду.

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика.

знає історію дослідження та освоєння  материка , першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях; наводить приклади про значення міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди; пояснює відмінності  між Антарктикою й Арктикою.

характеризує  особливості географічного  положення  материка; позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.                  

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди

Екологічна безпека та сталий розвиток

Дискутує щодо перспективних  напрямків розвитку окремих видів діяльності людини на материку

 

28

18.12.2017

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми.

знає та пояснює  представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування.

характеризує риси природи Антарктиди, Антарктики; характеризує особливості тектонічної будови, клімат;

пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка

обґрунтовує судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети

 

 

29

20.12.2017

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

11.01.2018

 

 

 

 

 

Тема 3. Австралія.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 Практична робота№7

/протягом вивчення теми/.

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

 

 

 

 

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку

 

 

 

 

 

знаходить і показує на картах різного
масштабу: моря: Коралове, Тасманове; затоки: Карпентарія, Велика
Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єрний
риф; півострів Кейп-Йорк; плоскогір’я Західно-Австралійське; низовину Центральну; гори: Великий Вододільний хребет

 (г.Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля
Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю;
 

характеризує особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності;
порівнює географічне положення Австралії і Африки.

 

 

 

 

пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії;
оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка.

 

 

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток Презентує добірку матеріалів про один із прикладів порушення природної рівноваги на материку та шляхи її відновлення.
Здоров’я і безпека Обґрунтовує механізм утворення стихійних явищ (лісові пожежі, посухи) та їх вплив на життя людей.
Підприємливість та фінансова
грамотність Розуміє значення різних напрямків взаємозв’язків України та Австралії.

 

31

12.01.2018

Клімат. Води суходолу Австралії.

Практична робота№8 Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

 

32

18.01.2018

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

 

33

19.01.2018

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

 

 

 

 

 

34

25.01.2018

Узагальнення та систематизація з тем

«Антарктида», «Австралія»

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Розділ ІV. Материки Північної півкулі  

 

35

26.01.2018

 Тема 1. Північна Америка Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

 Практична робота № 9. /протягом вивчення теми/.Позначення на контурній карті географічних об'єктів Північної Америки

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

 

характеризує географічне положення материка; пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка; аналізує особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини; знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг;  півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

обґрунтовує вплив географічного положення материка на його природу,  особливості освоєння людиною;

оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка; висловлює судження про економічний розвиток країн материка; робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  важливсть  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Північної  Америки

 

36

01.02.2018

 Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

 Пн. Америки

 

рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина; гори: Кордильєри, Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі;

 

 

37

02.02.2018

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Пн. Америки

 

порівнює рельєф і клімат Північної і Південної Америки;

 

 

38

08.02.2018

Води суходолу материка .

 

 показує річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо; водоспад Ніагарський; озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

 

 

39

09.02.2018

Природні зони. Вертикальна поясність в горах материка.

 

 

 

 

40

15.02.2018

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

Дослідження 3.

 Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти  Північної Америки, занесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка; досліджує об’єкти Пн Америки, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО

 

 

41

16.02.2018

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки.

 

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

 

 

42

22.02.2018

Узагальнення та систематизація за темою

«Північна Америка»  

 

 

 

 

43

23.02.2018

Тема 2. Євразія. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка

Практична робота  №10. /протягом вивчення теми/.Позначення на контурній карті  географічних об’єктів Євразії

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

 

характеризує географічне положення материка;

пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка; аналізує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини; знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське;  затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська; протоки: Босфор, Ла-Манш, острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань; півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, Мала Азія;

 висловлює судження щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором;

 оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка; обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

 

44

01.03.2018

Тектонічна будова. Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні

 

 

 

 

45

02.03.2018

Рельєф. Роль зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.  

 

рівнини: Східноєвропейська,Західносибірська Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібносопковик; гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г.Джомолунгма); нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (цунамі, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  важливість  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Євразії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

09.03.2018

Загальні риси клімату.

 

 

 

 

47

15.03.2018

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота №11.* Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в різних гірських системах;

 

 

 

48

16.03.2018

Води суходолу. Річки

 

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

 

 

49

22.03.2018

Води суходолу. Озера.  Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

 

озера: Каспійське, Женевське,  Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море

 

 

50

23.03.2018

Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу.

 

установлює причини різноманітності природи Євразії.

 

 

51

05.04.2018

Природні зони: лісостеп і степ, пустелі і напівпустелі. Вертикальна поясність

 

 установлює причини різноманітності природи Євразії.

 

 

52

06.04.2018

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

 

 

 

 

53

12.04.2018

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії. 

 

держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

 

 

54

13.04.2018

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

Дослідження 4. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

 

 

 

 

55

19.04.2018

Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Євразія»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Розділ V. Океани 

56

20.04.2018

Тема 1. Тихий океан. Географічне положення.  Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості  Рельєф дна.

 називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

характеризує  риси географічного положення Тихого океану; досліджує виникнення форм рельєфу, течій, островів; знаходить і показує на картах  різного  масштабу: течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська; острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.

обґрунтовує зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу;

 оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях; робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

 

 

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану

 

57

26.04.2018

Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Практична робота № 12*. /виконується поетапно під час вивчення кожного океану/ Позначення географічних  об’єктів та течій океанів на контурній карті

 

 

 

 

 

58

27.04.2018

Тема 2. Атлантичний океан. Основні географічні особливості Атлантичного океану. Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

характеризує риси географічного положення Атлантичного океану; досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу; знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу: течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська; острів: Ісландія; характеризує особливості клімату океану;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.

висловлює судження про проблеми забруднення океану;

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей

 

 

59

03.05.2018

Тема 3. Індійський океан. Основні географічні особливості Індійського океану. Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства

характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси; досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу; знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.

оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану

 

 

60

04.05.2018

Тема 4. Північний Льодовитий океан. Основні географічні особливості Північного Льодовитого океану. Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 знає історію освоєння океану; називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

 

характеризує особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву; досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

пояснює вплив географічного положення океану на клімат.

оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

 

 

61

10.05.2018

Контрольна робота

 

 

 

 

 

                                                                          Розділ VІ . Вплив людини на природу материків і океанів

62

11.05.2018

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів. Природні багатства  материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

 Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти.

знає і розуміє види природних багатств материків та океанів

пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів

обґрунтовує зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів; дає господарську оцінку природним ресурсам

Екологічна безпека та сталий розвиток

Аналізує  порушення  природної  рівноваги на  прикладі  природних  комплексів  своєї  місцевості.

Описує  антропогенні  ландшафти  своєї  місцевості.

Розуміє  та  пропонує  шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів

 

 

 

63

17.05.2018

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.  

Дослідження 5. Шляхи розв’язування екологічних проблем.

знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи

розрізняє основні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове; знаходить  і  показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха; прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;

аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками екологічного моніторингу.

висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів; оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства

 

 

64

18.05.2018

Урок узагальнення і систематизації знань з тем «Океани» «Вплив людини на природу материків і океанів»

 

 

 

 

 

65

24.05.2018

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

 

 

 

66

25.05.2018

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ

КУРСУ ГЕОГРАФІЯ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ», 8 КЛАС

 

Навчальна  програма   з географії для 6-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804 .

Підручник  «Географія»  Бойко В.М.,І.П. Дітчук, Л.Б. Заставецька.  для 8 класу

Зошит для практичних робіт Бойко В.М., Міхелі С.В.  для 8 класу

Атлас «Україна у світі: природа, населення» для 8класу ЗАТ «Інститут передових технологій», 2016

                                                   Практична частина програми

 

 

Види робіт  їх кількість

Практичні роботи

Дослідження

Тематичні роботи

Контрольні роботи

Річних

11/4

9

8

2

I семестр

6/2

4

4

1

II семестр

5/2

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Примітка

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

 

                                                                               ВСТУП

1

01.09.2017

04.09.2017

 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

 

 

Учень/учениця

називає об’єкти вивчення курсу; наводить приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер; пояснює особливості сучасних географічних досліджень

Учень/учениця

характеризує

методи досліджень фізичної та суспільної географії; розрізняє істотні ознаки  понять «фізична географія» та «суспільна географія»;

вміє користуватися джерелами географічної інформації

Учень/учениця

оцінює значення знань із фізичної та суспільної географії для себе і суспільства

Громадянська відповідальність  Розуміє  важливість знань з географії  у  розв’язанні  актуальних  проблем  розвитку  України

 

 

 

 

2

07.09.2017

Географічні дослідження території України. Географічні відомості про територію України в минулому.  Дослідження  Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Розділ І. Географічна карта та робота з нею

3

08.09.2017

11.09.2017

Тема 1.Географічна карта Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.

 

називає джерела географічної  інформації,  елементи карти;

пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними  проекціями

розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначення; характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загально географічних і тематичних карт;

визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати за навчальними картами; вміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами; застосовує сучасні навігаційні системи на практиці.

оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розуміє важливість  використання  сучасних  навігаційних  систем  для власної безпеки та безпеки інших.

Підприємливість і  фінансова грамотність

Уміє  отримувати  та  аналізувати  інформацію  щодо  природних  і  соціальних  явищ  та  процесів  із  широкого  кола  джерел  географічної  інформації

 

4

14.09.2017

Карти і геоінформаційні системи. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні  інтернет-джерела. Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи

 

 

 

 

 

 5

15.09.2017

18.09.2017

Тема 2. Топографічні карти Топографічна  карта та її елементи. Читання та практичне використання топографічних карт.

 

 

називає елементи топографічної карти;

пояснює особливості читання топографічної карти.

 

читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту; характеризує методи і засоби отримання інформації з топографічних карт;

визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою;

вміє працювати в групі та команді;

застосовує отримані знання в орієнтуванні  на місцевості  з допомогою  топографічної карти, плану, схеми.

оцінює значення топографічних карт  у побуті та господарській діяльності

 

 

 

 

6

21.09.2017

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Плани міст, схеми руху транспорту

 

 

 

 

 

7

22.09.2017

25.09.2017

Практична робота №1

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою Дослідження №1

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування

 

 

 

 

 

8

28.09.2017

Узагальнення та систематизація за темою «Географічна карта та робота з нею»

 

 

 

 

 

                                                                                              Розділ ІІ. Географічний простір України

9

29.09.2017

02.10.2017

Тема 1.

 Україна на політичній карті Європи і світу

Політична карта світу.  Державний лад в Україні. Політична карта світу, її елементи та етапи формування

 

називає істотні ознаки політичної карти, складники державної території;  пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія».

 

 

характеризує географічне положення України;

розрізняє фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, країни-сусіди України; географічні центри України; географічний центр Європи в Україні.

визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах.

обґрунтовує вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси в середині держави;

оцінює політико-географічне положення держав та географічне  положення України

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  вплив  зміни  годинних  поясів  на  здоров’я  людини  та  безпеку.

Громадянська відповідальність

Розуміє  вплив  географічного  положення  країни  на  її  соціально – економічний  розвиток

 

 

10

05.10.2017

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне).

Дослідження №2.

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

 

 

 

 

 

11

06.10.2017

09.10.2017

Державна територія і кордони.  Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

Практична робота №2.*

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи  і зазначення їхніх назв; визначення  координат  точок, протяжності  території України в градусах і кілометрах.

 

 

 

 

 

12

12.10.2017

Тема 2.

Формування території України. Адміністративно-територіальний  устрій України

Формування території України. Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його   проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

 

називає адміністративно-територіальні одиниці України;

пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України; наводить приклади різних адміністративно-територіальних одиниць за географічним положенням на карті України.

аналізує зміни  територіальних кордонів України з ХХст.

прогнозує економічні та соціальні наслідки змін адміністративно

територіального устрою України;

показує на карті одиниці адміністративно

територіального устрою України; зміни кордонів України в ХХст.

оцінює значення знань про адміністративнотериторіальний устрій держави; робить висновки про місце свого населеного пункту в контексті сучасних територіальних змін

Громадянська  відповідальність

Усвідомлює  роль  кордонів  для  безпеки  держави

 

13

13.10.2017

17.10.2017

Тема 3.

Україна на карті годинних поясів

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Час в Україні

 

називає різні види часу, що існують в міжнародній системі його відліку; наводить приклади регулювання часу в країнах світу; пояснює відмінність між поняттями «місцевий час»,  «поясний час».

характеризує особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу; аналізує карту годинних поясів Землі;

показує  на карті лінію зміни дат; визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні.

обґрунтовує вплив літнього часу на господарську діяльність та здоров’я людини; оцінює значення знань про систему відліку часу

 

 

14

19.10.2017

Практична робота №3.

Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу

 

 

 

 

 

15

20.10.2017

23.10.2017

 

Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу.

Дослідження №3

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським

 

 

 

 

 

16

26.10.2017

Узагальнення та систематизація за темою «Географічний простір України»  

 

 

 

 

 

                                                                             Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України

17

27.10.2017

06.10.2017

Тема 1.

 Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери

називає форми земної поверхні; наводить приклади корисних копалин щодо їх використання; формулює визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

 

знаходить  і  показує  на картах  різного  масштабу:  

низовини: Придніпровська Причорноморська

Закарпатська, Поліська;

височини: Придніпровська Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська (г.Берда);

гори: Українські Карпати

(г. Говерла), Кримські

(г. Роман-Кош);

графіту;

поширення різних за віком гірських порід за геологічною картою;

пояснює вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу.

 

обґрунтовує необхідність раціонального використання природних ресурсів;

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр;

встановлює взаємозв`язки  між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами,  геологічною будовою території

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  цілісність  природи  і  взаємозв’язок  її  об’єктів  і  явищ.

Наводить  приклади  та  робить  висновки  щодо необхідності  утилізації  і  переробки  відходів.

Здоров’я і безпека

Знає  поширення  по  території  країни  негативних  процесів, пов’язаних  з  рельєфом, тектонічною  і  геологічною  будовою (зсуви, землетруси, карсти, обвали).

Дотримується  правил  поводження  під  час  землетрусів.

Громадянська відповідальність

Розуміє  необхідність  раціонального  використання  мінеральних  ресурсів.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  значення  корисних  копалин  для  різних  видів  господарської  діяльності  людини

 

18

09.11.2017

Геологічна будова.  Дослідження П.Тутковського.

 

 

 

 

 

19

10.11.2017

13.11.2017

Тектонічні структури. Основні тектонічні структури. Карта «Тектонічна будова».

 

знаходить  і  показує  на картах  тектонічні структури: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи;

 

 

 

20

16.11.2017

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Рівнини. Гори України.  Карта «Фізична поверхня»

 

 

 

 

 

21

17.11.2017

20.11.2017

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні  рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини. 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням,  географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини.  Діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу,  торфу.

 

 

аналізує басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн,Кременчуцькийзалізоруднийрайон,Придніпровськиймарганцеворудний басейн, Іршанськеродовище титанових руд, Артемівське, Слов’янське  родовищакам’яноїсолі,Заваллівське родовище

 

 

 

23

24.11.2017

27.11.2017

Рудні  та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї  місцевості. 

 

 

 

 

 

24

30.11.2017

Практична робота 4.*

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною  будовою, рельєфом  та  корисними  копалинами

 

 

 

 

 

25

01.12.2017

04.12.2017

Узагальнення та систематизація за темою «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»

 

 

 

 

 

26

07.12.2017

Тема 2.

Клімат і кліматичні ресурси Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні.   Повітряні маси, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони

називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату; наводить приклади небезпечних погодних  явищ та їх наслідків; формулює поняття «погода», «клімат», «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»; пояснює дію кліматотвірних чинників.

 

 

характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах України;

визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури,  повітря та опадів; 

порівнює особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами та їх вплив на сільське господарство;

аналізує погодні особливості різних регіонів України за допомогою інтернет- ресурсів.

робить висновки про значення прогнозу погоди для життєдіяльності людей;

оцінює можливість використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розуміє  необхідність  охорони  атмосферного  повітря, залежність  його  стану  від  різних  видів  діяльності  людини.

Здоров’я і безпека

Розуміє  наслідки   погодних  умов  на  самопочуття  та  здоров’я  людини. Усвідомлює  вплив  погодно-кліматичних  явищ  на  безпеку  людини.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наводить  приклади  можливості використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті

 

27

08.12.2017

11.12.2017

Кліматичні показники: температура, опади,  коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Практична робота № 5.

Визначення вологості повітря за заданими показниками

 

 

 

 

 

28

14.12.2017

Несприятливі погодно-кліматичні явища. Сезонні погодні умови та явища. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними  синоптичної карти, народними прикметами.

Дослідження №4

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в  інтернет-джерелах, ЗМІ

 

 

 

 

 

29

15.12.2017

18.12.2017

Кліматичні ресурси та охорона повітря. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.

Практична робота 6.

Визначення причин відмінностей кліматичних  показників  різних регіонів України за аналізом кліматичної  карти.

 

 

 

 

 

30

21.12.2017

Контрольна робота

 

 

 

 

 

31

22.12.2017

Узагальнення та систематизація за темою «Клімат і кліматичні ресурси»

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

10.01.201811.01.2018

 

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки.  Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки.  Живлення і режим річок Будова річкової долини,  твердий стік. Річковий стік, витрати води.

 

 

 

 

називає складові частини  вод суходолу в межах України;

формулює визначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «водосховище», «канал», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»;

пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер.

 

 

 

 

знаходить  та  показує  на картах  різного  масштабу:

річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу;

озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир;

лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний,  Дністровський;

водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке;

канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський;

визначає падіння та похил річки;

характеризує водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;

порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів;

аналізує можливості використання водних ресурсів.

 

 

 

усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів України;

оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості

 

 

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює необхідність  ощадного  використання  та охорони водних ресурсів України.

Здоров’я і безпека

Розуміє  вплив  стану  якості  водних  ресурсів  на  здоров’я  людини.

Усвідомлює  значення  водних  ресурсів  для  створення  сприятливого  середовища  життя.

Громадянська відповідальність

Робить  висновки  щодо  необхідності  заходів  із  охорони  водних  ресурсів  України  і  своєї  місцевості.

Підприємливість і фінансова грамотність

Усвідомлює  необхідність  раціонального  використання  води  у  побуті, заощадження  витрат  в  сім’ї

 

33

15.01.2018

Основні річкові басейни та системи.

Практична робота №7. /протягом вивчення теми/

 Позначення на контурній карті назв найбільших річок,  озер, водосховищ, каналів. України

 

 

 

 

 

34

17.01.2018

18.01.2018

Озера, їх типи. Водосховища та канали.

 

 

 

 

 

35

22.01.2018

Тема 4.

Ґрунти та ґрунтові  ресурси. Ґрунти України. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів.

Практична робота№8.

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;

пояснює умови ґрунтоутворення особливості поширення ґрунтів.

 

 

 

характеризує ґрунтові  ресурси України;

аналізує карту ґрунтів України

робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах;

визначає вплив родючості  ґрунтів на сільськогосподарську діяльність;

оцінює заходи з  підвищення родючості та охорони ґрунтів

Громадянська відповідальність

Знає  і  розуміє  необхідність раціонального використання й охорони ґрунтів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Вміє  отримати  прибуток   з  використання  власної  земельної  ділянки.

Визначає  залежність  напрямку с/г  діяльності  від  типу  ґрунту

 

36

24.01.2018

25.01.2018

Ґрунтові  ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Дослідження В. Докучаєва. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових  ресурсів.

Дослідження №5 Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості

 

 

 

 

 

37

29.01.2018

Тема 5. Рослинність Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.  Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

 

називає видовий склад рослинності;

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

 

характеризує основні типи рослинного покриву України;

розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України;

аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;

спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

 

робить висновки

 щодо закономірностей поширення основних типів рослинності  в Україні;

оцінює стан рослинних ресурсів,  їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;

усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  необхідність  збереження  рослин  та  їх  угрупувань.

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  використання  деяких  властивостей  рослин  для  зміцнення  та  профілактики  здоров’я.

Громадянська відповідальність

Сприяє  формуванню  відповідального  члена  громади, суспільства, який: розуміє  необхідність раціонального  використання  рослинних  ресурсів;

 

38

31.01.2018

01.02.2018

Тема 6.

Тваринний світ України. Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з  їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості

 

називає видовий склад тваринного світу;

наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.

характеризує

фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України;

аналізує карту тваринного світу України.

 

характеризує фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України;

аналізує карту тваринного світу України

робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин  в Україні;

оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності людини;

усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України і своєї місцевості

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  необхідність  збереження  тварин  та  їх  угрупувань.

Громадянська відповідальність

Сприяє  формуванню  відповідального  члена  громади, суспільства, який: розуміє  необхідність раціонального  використання  тваринних  ресурсів; усвідомлює наслідки впливу господарської діяльності  людини на тваринний світ України та своєї місцевості

 

39

05.02.2018

Узагальнення та систематизація знань з тем  «Води суходолу і водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ України»

 

 

 

 

 

40

07.02.2018

08.02.2018

Тема 7.

Ландшафти України. Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Антропогенні ландшафти.

Фізико-географічне районування. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах

називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;

пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.

 

 

знаходить  і показує на картах  різних  масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;

характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

аналізує карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

 

 

прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;

висловлює  судження  про  природно-ресурсний  потенціал  природних  комплексів

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  відповідальність  за  ощадне  використання  природних  ресурсів, екологічний  стан  у  місцевій  громаді, Україні.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  дбайливого  ставлення  до  довкілля (навколишнього  середовища) як  до  потенційного джерела  здоров’я, добробуту  та  безпеки  людини.

Дотримується  правил  безпечної    поведінки  в  природі.

Громадянська відповідальність

Виявляє  готовність  до  розв’язання   проблем, пов’язаних  із  станом  довкілля.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  рекреаційне  значення  природних  комплексів

 

41

12.02.2018

Зона мішаних та широколистих лісів. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішані ліси. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

 

 

 

 

 

42

14.02.2018

15.02.2018

Лісостепова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

 

 

 

 

 

43

19.02.2018

Степова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

 

 

 

 

 

44

21.02.2018

22.02.2018

Практична робота № 9.*

Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

 

 

 

 

 

45

26.02.2018

Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

 

 

 

 

46

28.02.2018

01.03.2018

Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 Дослідження №6

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України

 

 

 

 

 

47

05.03.2018

Природні умови і ресурси Чорного моря. Проблеми раціонального використання

 

 

 

 

 

48

07.03.2018

12.03.2018

Природні умови у ресурси Азовського моря. Проблеми раціонального використання

 

 

 

 

 

49

12.03.2018

15.03.2018

Тема 8. Природокористування Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні. Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на населення.

Дослідження №7 /на вибір/

Вплив компонентів природи на здоров’я людини.

 

називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади об’єктів природно-заповідного фонду України;

пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «заповідник», «національний парк».

 

 

 

знаходить  і  показує на картах  різних  масштабів:

біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський

природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський;

національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри;

регіональний ландшафтний парк «Меотида»;

характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні; 

аналізує природно ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;

визначає об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості; дотримується правил безпеки та норм

поведінки в природі.

оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання й охорони природних умов та природних ресурсів України;

усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій;

оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я населення

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій.

Характеризує  сучасну  екологічну  ситуацію  в  Україні  та  своєї  місцевості.

 

Здоров’я і безпека

Оцінює вплив екологічної ситуації на здоров"я населення.

Дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Оцінює  природно-ресурсний  потенціал  своєї  місцевості  для  організації  туристичної  діяльності

 

 

50

14.03.2018

19.03.2018

Заходи щодо раціонального природокористування. Моніторинг навколишнього середовища. Природокористування в умовах сталого розвитку. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Дослідження №8

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

19.03.2018

22.03.2018

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Практична робота № 10.

Позначення на контурній карті об’єктів природно заповідного фонду України

 

 

 

 

 

52

21.03.2018

02.04.2018

 

Узагальнення та систематизація знань з тем    

«Ландшафти України», «Природокористування»

 

 

 

 

 

                                                                                     Розділ IV. Населення України та світу

53

02.04.2018

05.04.2018

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Зміна кількості населення. Кількість населення в світі та Україні.  Зміна кількості населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Дослідження Павла Чубинського.

називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;

розуміє поняття «природний рух населення», «природній приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»;

пояснює демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

 

визначає

показники  народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у  структурі населення країни (регіону);

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом, країни з найбільш численною українською діаспорою;

знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;

аналізує статево-вікові піраміди України та країн світу (на вибір);

характеризує демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів, механічний рух

 

 

 

 

 

 

населення в Україні.

оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;

усвідомлює необхідність дотримання здорового способу життя

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  здорового  способу  життя  та  його  вплив  на  репродуктивне  здоров’я.

Громадянська відповідальність

Оцінює  поняття  рівності  та  розмаїття народів, явища  дискримінації  та  гендерної  нерівності  у  суспільстві

 

 

54

04.04.2018

12.04.2018

Статево-віковий склад населення світу й України. Демографічна ситуація. Тривалість життя населення. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Практична робота №11.*

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

 

 

 

 

 

55

11.04.2018

16.04.2018

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

 

 

 

 

 

56

16.04.2018

19.04.2018

Тема 2.Розселення Розміщення населення на земній кулі та в Україні. Густота населення, територіальні відмінності густоти  в світі й Україні. Міські і сільські населені пункти.  Міське і сільське населення.  Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу.

називає середній показник  густоти населення в Україні та визначає  найбільш (найменш) густозаселені  країни  світу;

розуміє поняття«урбанізація»,«субурбанізаці»,«агломерація»,«мегалополіс»,«мегаполіс».

 

визначає показники урбанізованості території;

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та  рівнем урбанізації,  найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні; знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях; розрізняє міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто,

агломерація, мегаполіс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації;

порівнює рівень і темпи

урбанізації в Україні і світі.

оцінює важливість знань про особливості розселення населення; усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією; оцінює і пояснює

вплив природних, демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією.

 

Громадянська відповідальність

Оцінює і пояснює вплив природних, демографічних та соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення

 

 

57

18.04.2018

23.04.2018

 

Класифікація міст і урбанізація. Класифікація міст за кількістю населення та функціями.  Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Хибна урбанізація.  Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі.

 

 

 

 

 

58

23.04.2018

26.04.2018

Вплив урбанізації на розселення населення. Субурбанізація.  Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.