Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 5 клас"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 5 клас" складено по підручнику Галини Сохань "Основи християнської етики.5 клас", згідно програми МОН.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 на 2018-2019 н. р.

 

 

Основи християнської етики

5 клас

 

Світ Біблії

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\clip_image002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               І семестр

№ з/п

Дата

проведення

Зміст

навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

      Що вчить Біблія про людину, добро і зло    

 

1

 

Вступ.

Християнська етика – наука про християнську мораль.

Учень / учениця:

- знає зміст понять "етика",  

 "християнська етика", "мо раль", "моральні цінності";

- розуміє суть християнських  

  моральних цінностей;

- прагне наслідувати зразки мо -

  ральної поведінки.

2

 

Біблія – Слово Боже до людини.

Історія написання Біблії. Структура Біблії. Переклади Біблії. Як користуватися Біблією. Значення Біблії для вірян.

Учень / учениця:

- має загальне уявлення про Біб-

  лію, її структуру та зміст, уміє

  користуватися Святим Пись -

  мом;

- усвідомлює, що Біблія є Сло -

  вом Божим;

- розуміє важливість Біблійних  

  настанов у житті та в культурі;

- характеризує Біблію як джере-

  ло моральних цінностей.

3

 

Святе Письмо про створення світу.

Біблійний опис створення світу (Бут. 1, 2:6). Світ – Боже творіння.

Учень / учениця:

- знає біблійне вчення про ство -

  рення світу;

- ставиться з повагою до довкіл-

  ля;

- аргументує біблійний погляд

  щодо виникнення світу.

4

 

Людина – образ і подоба Божа.

Людина – найдосконаліша з істот (Бут. 2: 7-25). Неповторність людини як вінця Божого творіння.

Учень / учениця:

- знає призначення людини у

  світі;

- розкриває відмінності людини

  від тварини, мету її появи на  

  світ, різні погляди на її поход -

  ження;

- усвідомлює власне місце та

  роль у світі, цінність людсько-

  го життя;

- засвоює правила етичної пове-

  дінки;

- розуміє неповторність і доско-

  налість людини як вінця Божо-

  го творіння.

5

 

Добро і зло.

Що таке добро? Бог – джерело добра. Гріхопадіння. Прояви зла у світі (Бут. 3). Торжество добра над злом. Відповідальність людини за вибір.

Учень / учениця:

- знає зміст християнських по -

  нять "добро", "доброчинність",

 "чуйність", "милосердя";

- уміє розрізняти зміст понять

 "добро" і "зло" і тлумачить зло

  як наслідок гріхопадіння;

- виховує в собі потребу безко-

  рисливо робити добрі вчинки;

- прагне остерігатися зла й від-

  повідати за свій вибір.

6

 

Біблія про праведність і вірність.

Праведність як постійний вибір добра. Віра і вірність Богові як основа праведності. Життя Ноя як приклад праведності (Бут. 6–8).

 

 

 

 

Учень / учениця:

- знає поняття "праведність" –  

  "гріховність" і "вірність" – "не-

   вірність";

- усвідомлює хибність непра -

  ведного способу життя;

- знає біблійну позицію щодо  

  праведності на прикладі життя  

  Ноя;

- переконується в необхідності

  бути праведним і вірним у що- 

  денному житті;

- прагне до праведного життя.

7

 

Закони Божі і закони людські.

Заповіді Божі – моральна основа життя людини. Актуальність Заповідей для сучасної людини. Значення закону в житті людини та суспільства. Відповідальність людини перед законом.

Учень / учениця:

- розуміє, що Заповіді Божі –

  зразок досконалого закону;

- знає, що таке закон, і розуміє

  необхідність його існування в

  суспільстві;

- усвідомлює вимоги Заповідей

  та обґрунтовує важливість їх

  дотримання;

- почуває відповідальність пе -

  ред законом;

- виховує в собі бажання вико

  нувати заповіді Божі;

- прагне правильно чинити в

  різних життєвих ситуаціях.

8

 

Закони Божі і закони людські.

Заповіді Божі – моральна основа життя людини. Актуальність Заповідей для сучасної людини. Значення закону в житті людини та суспільства. Відповідальність людини перед законом.

Учень / учениця:

- розуміє, що Заповіді Божі –

  зразок досконалого закону;

- знає, що таке закон, і розуміє

  необхідність його існування в

  суспільстві;

- усвідомлює вимоги Заповідей

  та обґрунтовує важливість їх

  дотримання;

- почуває відповідальність пе -

  ред законом;

- виховує в собі бажання вико

  нувати заповіді Божі;

- прагне правильно чинити в

  різних життєвих ситуаціях.

9

 

Узагальнюючий урок

 «Що вчить Біблія про лю-

дину, добро і зло»

 

 

 

Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі

 

10

 

Любов як вияв самовідданості.

Біблійне розуміння любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака. Поняття "самовідданість".

Учень / учениця:

- усвідомлює, що любов про-

  являється в самовідданості;

- знає біблійну історію про

  Авраама та Ісаака;

- розвиває в собі почуття

  любові як прояву відданості

  Богові.

11

 

Гординя як людська вада.

Наслідки гордині та зарозу -

мілості на прикладі розповіді про будівництво Вавилонської вежі (Бут. 11:1-9). Шляхи подолання гордині та зарозумілості.

 

 

 

 

 

Учень / учениця:

- розуміє поняття "гординя"

  та "зарозумілість" як прояви

  егоїзму;

- висвітлює біблійний погляд

  на гординю, зарозумілість;

- формує в собі негативне

  ставлення до егоїзму;

- знає шляхи подолання

  гордині та зарозумілості;

- виховує в собі покірність,

  поступливість та скромність

12

 

Вміння прощати.

Сила прощення на прикладі життя Йосипа (Бут. 37: 45). Перемагати зло добром (Рим. 12:21). Прощення в житті людини, родини й суспільства.

Учень / учениця:

- усвідомлює зміст понять

  "прощення", "злостивість",

  "ненависть" та важливість

  уміння прощати;

- усвідомлює велич Божого

  милосердя;

- почуває відповідальність пе-

  ред Богом за злостивість  та

  ненависть;

- наводить приклади прощен-

  ня в житті;

- виховує в собі поступли -

  вість, терпіння, милосердя  

  як риси поведінки христия -

  нина.

13

 

Патріотизм. Любов до свого народу. Віра і Божа допомога – запорука перемог.

Біблійна історія про Давида та Голіята (1 Сам. 17). Готовність послужити своєму народові.

Приклади турботи про мир та злагоду видатних діячів Ук -раїни.

Учень / учениця:

- усвідомлює поняття "патрі -

  отизм" як вияв любові до  

  свого народу на прикладі  

  біблійної постаті Давида;

- усвідомлює необхідність

  участі в розбудові держави;

- на прикладі відомих людей

  України пояснює працю на

  благо народу.

14

 

Мужність і непохитність переконань.

Прояв мужності та непохитності переконань на прикладі Даниїла (Дан. 3). Важливість побудови переконань на Слові Божому. Уміння відстоювати правду.

Учень / учениця:

- розуміє зміст понять "муж -

  ність" і "переконання";

- знає біблійну історію про

  мужнього й непохитного у

  вірі Даниїла;

- усвідомлює цінність муж -

  ності й непохитності пере -

  конань у характері людини;

- вчиться доводити власні пе-

  реконання й поважати пере-

  конання інших людей;

- наводить приклади муж -

  ності з історії українського

  народу.

15

 

Узагальнюючий урок

«Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі»

 

16

 

Акція милосердя до Дня святого Миколая

 

17

 

Різдво Христове.

Народження Ісуса Христа – здійснення біблійного пророцтва (Мт. 1-2:12, Лк. 1-2:20). Незвичайне народження Сина Божого. Значення Різдва для людства. Святкування Різдва в Україні.

Учень / учениця:

- знає події, пов’язані з народ -

  женням Ісуса Христа;

- усвідомлює значення народ -

  ження Ісуса Христа для  люд-

   ства;

- знає національні традиції

  українців, пов’язані зі святку -

  ванням Різдва Христового

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ІІ семестр

 

№ з/п

Дата

проведення

Зміст

навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

18

 

Віра та довіра.

Глибока віра в Бога пророка Іллі (1Цар. 17, 18).Значення віри в житті людини.

Учень / учениця:

- знає зміст понять "віра",

  "довіра";

- розповідає біблійну історію

  про пророка Іллю;

- тлумачить віру як основу

  духовності людини;

- усвідомлює важливість віри

  в житті людини.

19

 

Сила і шляхетність.

Біблійна розповідь про Єлисея – Божого чоловіка та пророка

Учень / учениця:

- розуміє суть понять «сила» і  

  «шляхетність»;

- висвітлює біблійний погляд

  на силу і шляхетність;

- знає біблійну історію про

   Єлисея

20

 

Мудрість як Божий дар.

Біблійна історія про мудрого царя Соломона (1Цар. 3). Мудрість та освіченість. Мудрість Божа і людська. Мудрість – духовна зрілість. Християнська просвіта в Україні та її подвижники.

Учень / учениця:

- знає зміст понять "освіченість", "знання", "мудрість";

-  усвідомлює різницю між Бо-

  жою мудрістю та людським

  розумом;

- тлумачить мудрість як Божий  

  дар;

- вчиться виявляти мудрість у

  буденному житті;

- усвідомлює необхідність ос-

  віченості для досягнення муд-

  рості;

- розмірковує про значення

  християнського просвітництва   

  для України, аргументує  пози-

  тивний вплив християнства на   

  моральність українського  

  народу.

21

 

Покликання.  Служіння як відповідь на покликання.

Покликання пророка Ісаї, цариці Естер.  Покликання людини слу -

жити  Богові та людям. Важливість обрання власного життєвого шляху. Відповідальність за власне життя.

Учень / учениця:

- знає зміст понять "покликання",   "служіння Богові та  людям", "патріотизм","відповідальність за долю народу";

- знає біблійні історії про  про –

  рока Ісаю та царицю Естер;

- уміє порівнювати й аналізу вати  

  біблійну та українську  історію

  (на прикладі життя  кн. Ольги),  

  робити висновки;

- обґрунтовує зв’язок між вірою, 

  духовністю, патріотизмом та 

  відповідальністю за долю наро-

   ду;

- усвідомлює важливість узгод -

  ження власного життєвого  

  шляху з Божим промислом;

- вчиться розуміти власне  по-

  кликання в житті, відповіда-

  ти за нього.

22

 

Гостинність та щедрість.

Небесні гості в домі Авраама (Бут. 18:1-15). Дотримання Богом обіт -

ниці: син Авраама. Гостинність та щедрість – християнські чесноти.

Вміння ділитися з ближнім. Щед -

рість та гостинність українського народу.

Учень / учениця:

- знає про гостинність Авраама;

- розуміє суть понять "гостин -

  ність", "щедрість";

- усвідомлює вірність Бога

  Своїм обітницям;

- проявляє гостинність до знайо-

  мих і незнайомих людей та  

  вміння дотримати слова.

23

 

Урок  узагальнення

«Які моральні цінності вміщені в Святому  Письмі»

 

 

 

                      Значення приходу в світ Ісуса Христа

 

24

 

Очікування Спасителя людства.

Господня обітниця приходу Спасителя (Бут. 3: 15). Пророцтва про прихід Спасителя (Ісая, Захарія, Михей).

Учень / учениця:

- розуміє, що прихід  Ісуса

  Христа означає  здійснення

  Божої  обітниці;

- усвідомлює важливість при-

  ходу Спасителя у світ;

- розуміє суть біблійних про -

  роцтв і їх відмінності від

  людських (ворожіння, горо -

  скопи тощо);

- довіряє Святому Письму.

25

 

  Благовіщення.

Біблійна історія про Благові-

щення Діві Марії (Мт. 1: 18-24).

Вірність Марії Слову Божому

Національні традиції, пов’я -

зані з Благовіщенням.

Учень / учениця:

- знає про виконання найбіль-

  шої Божої обітниці – прихід

  у світ Ісуса Христа;

- усвідомлює роль Діви Марії

  для Спасителя;

- розуміє значення слухня - 

  ності та покірності у форму-

  ванні характеру.

 

26

 

Дитинство Ісуса Христа.

Втеча Святого сімейства до Єгипту.

12-річний Ісус у храмі.

Життя Ісуса в Назареті

 (Мт. 2: 13-23, Лк. 2: 21-52).

Учень / учениця:

- вміє знайти в Євангелії вір-

  ші, які розповідають про ди-

  тячі роки Ісуса Христа;

- знає про поведінку Спасите-

  ля в дитинстві;

- ознайомлений із моральни -

  ми принципами, якими ке

  рувався Ісус Христос у дитя-

  чі роки;

- проявляє послух у ставленні 

  до батьків.

27

 

Служіння Ісуса Христа.

Виконання Ісусом Христом вимог тогочасного суспільства.

Значення хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа в Йордані (Мт. 3, Мк. 1: 1-13, Лк. 3: 1-22).

Значення служіння Спасителя для людства.

Учень / учениця:

- знає особливості культури  

  суспільства часів Ісуса  

  Христа;

- знає про хрещення Ісуса

  Христа;

- усвідомлює значення хре -

  щення для християнина;

- знає, як здійснював земне

  служіння Ісус Христос;

- усвідомлює необхідність до-

  тримання заповідей Спасите-

  ля в щоденному житті.

28

 

Дві заповіді любові.

Любов до Бога і до ближньо -

го (Мт. 22: 36-40, Лк. 10: 27). Дві заповіді любові та запові-

ді блаженств у Нагірній про -

повіді Ісуса Христа.

Любов до Бога та до Батьків-

щини (Г. Ващенко).

Учень / учениця:

- знає зміст понять "любов до

  Бога", "любов до ближньо -

  го", "головні заповіді любо -

  ві", "ненависть";

- усвідомлює дві заповіді лю -

  бові та пояснює їх зміст;

- розуміє  єдність Божого За -

  кону (10 заповідей) та Запо -

  відей любові;

- вчиться виявляти любов до  

  Бога, ближнього й до Бать

  ківщини в щоденному житті.

29

 

Дві заповіді любові.

Любов до Бога і до ближньо -

го (Мт. 22: 36-40, Лк. 10: 27). Дві заповіді любові та запові-

ді блаженств у Нагірній про -

повіді Ісуса Христа.

Любов до Бога та до Батьків-

щини (Г. Ващенко).

Учень / учениця:

- знає зміст понять "любов до

  Бога", "любов до ближньо -

  го", "головні заповіді любо -

  ві", "ненависть";

- усвідомлює дві заповіді лю -

  бові та пояснює їх зміст;

- розуміє  єдність Божого За -

  кону (10 заповідей) та Запо -

  відей любові;

- вчиться виявляти любов до  

  Бога, ближнього й до Бать

  ківщини в щоденному житті.

30

 

Ісус Христос – Спаситель душі і тіла.

Зцілення Ісусом Христом хворих і воскресіння мертвих. Спасіння грішників. Навчання Божій мудрості.

Учень / учениця:

- знає та розуміє суть служін-

  ня Христа;

- наводить приклади з Єван

  гелія про служіння Ісуса

  Христа;

- розуміє, що Ісус Христос –

  Спаситель душі та тіла

  кожної людини;

- виховує в собі почуття

  вдячності Ісусу Христу за

  Його жертву та прагнення

  жити за Його настановами.

31

 

Страждання Ісуса Христа.

Події Страсного тижня (Мт. 26, 27, Мк. 14, 15; Лк. 22, 23; Ів. 18, 19).

Велич Голгофської жертви.

Учень / учениця:

- знає основні події Страсно-

  го Тижня й розуміє значення

  хресного страждання Ісуса

  Христа, велич Його любові

  до людей;

- замислюється над ціною

  жертви Ісуса Христа й рів -

  нем моральності свого жит-

  тя;

- благоговійно ставиться до

  подвигу Ісуса Христа, розу -

  міє, якою ціною Він здійс -

  нив спасіння людей;

- намагається дотримуватися

  вчення Ісуса Христа.

32

 

Воскресіння Христове.

Значення Воскресіння Христового для людства (Мт. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ів. 20). Свято Великодня. Національні традиції, пов’я -зані з Пасхою.

Учень / учениця:

- розуміє поняття Пасхи;

- знає євангельські події, по

  в’язані з Воскресінням

  Христовим;

- усвідомлює значення Вос -

  кресіння Христового;

- пояснює українські традиції  

  святкування Великодня.

33

 

Урок  узагальнення

«Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі»

 

 

 

34

 

Підсумок вивченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Етика, 5 клас, Планування
До підручника
Основи християнської етики 5 клас (Жуковський В.Л., Лахман Н.М.)
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
2871
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку