10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з біології для 7 класу (1 год на тиждень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології. 7 клас. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Біологія 6-7». Укладач: Т.В.Сак. 2015.) Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

 учня 7 класу (програма: ЗПР)

 

                                                                                                                       Складено вчителем:

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

н.р.

 

 

 

Біологія

Усього –  33години

1година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Біологія 6-7». Укладач: Т.В.Сак. 2015.)

№ уро-

ку

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Вступ

1.

Тварина – живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Учень/учениця  називає:

середовища існування тварин;

прояви життєдіяльності тварин;

ознаки тваринної клітини;

тканини тварин, їх функції;

органи тварин; системи органів

тварин та їх функції; розповідає про: будову тіла тварин;

живлення тварин.

Вчити: порівнювати: будову клітин

тварин і рослин; типи живлення:

автотрофний і гетеротрофний; розпізнавати (на малюнках, фотографіях) клітини тварин; тканини тварин;  робити висновки та висловлювати судження:щодо значення

зоологічних знань

1

 

 

 

2.

Особливості живлення тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів

1

 

 

Тема 1.   Різноманітність тварин

 

 

 

 

21.09.16

3.

Поняття про класифікацію тварин.

Різноманітність тварин

Учень/учениця називає:

[на прикладі груп тварин, визначених змістом] середовища існування; визначальні ознаки будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших; ознаки хордових тварин; рідкісні види тварин України та свого краю;  видів тварин, які належать до зазначених груп (1-2);  видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості; видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб; видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству; одомашнених комах; розпізнає: тварин на зображеннях, у колекціях та у природі; розповідає про різноманітність тварин; пристосування тварин до життя у воді; особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі; пристосування тварин до польоту; пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитарних червів; застосовує знання: про біологічні особливості паразитарних безхребетних для попередження зараження ними.

Вчити:

 усвідомлювати та  розповідати:

  •  про роль тварин у

 екосистемах та значення в житті людини; визначальні особливості способу життя, розмноження і розвитку  вивчених груп тварин;

порівнювати:

  • особливості зовнішньої будови

тварин різних груп;

визначати:

  • риси пристосованості тварин до середовища існування;

робити висновок про:

  • особливості будови організму тварин, як результат пристосування до умов середовища.

 

1

 

 

4.

Кишковопорожнинні. Кільчасті черви

1

 

 

5.

Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні

1

 

 

6.

Членистоногі: Комахи. Молюски

1

 

 

7.

Паразитичні безхребетні тварини

1

 

 

8.

Загальна характеристика хордових

1

 

 

9.

Риби. Амфібії

1

 

 

10.

Рептилії

1

 

 

11.

Птахи

1

 

 

12.

Ссавці

1

 

 

13.

Контрольна робота № 1

1

 

 

Тема 2.   Процеси життєдіяльності тварин

14.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

 

 

1

 

 

15.

Різноманітність травних систем

1

 

 

ІІ семестр

Тема 2.   Процеси життєдіяльності тварин

16.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції

Учень/учениця називає:

процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток; органи травлення, дихання, кровообігу, виділення; типи кровоносної системи; види скелета; пристосування тварин до захисту та нападу; органи чуття; форми

розмноження; типи розвитку;

розповідає про: способи живлення, травлення, дихання, виділення, подразливості у тварин; про травну систему тварин; способи пересування тварин; різноманітність покривів тіла тварин; особливості нервової системи та органів чуття у тварин; форми розмноження, запліднення тварин; прямий та непрямий розвиток; визначати (за зображенням): органи, системи органів тварин.

Вчити пояснювати:

- значення

живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для тваринного організму;

спостерігати та розповідати про:

- прояви

подразливості у різних груп тварин;

визначати (за зображенням),

тип кровоносної системи;

- вид скелета тварин;

- тип і стадію розвитку тварин;

- спільні ознаки та відмінності в будові систем органів та окремих органів тварин різних груп;

порівнювати:

- замкнену та незамкнену кровоносні системи;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

- органи і системи органів у різних груп тварин;

наводити приклади про: 

- взаємозв’язок життєдіяльності і будови організму тварин.

 

1

 

 

17.

Транспорт речовин у тварин

1

 

 

18.

Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

1

 

 

19.

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

1

 

 

20.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Способи пересування тварин

1

 

 

21.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування до активного захисту і нападу

1

 

 

22.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

1

 

 

23.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

1

 

 

24.

Розвиток тварин  (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин

1

 

 

25.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 3.  Поведінка тварин

26.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Стратегія поведінки. Інстинкт. Біологічне значення інстинкту і научіння

Учень/учениця називає: методи

вивчення поведінки тварин; форми поведінки тварин;

типи поведінкових реакцій тварин; стратегії поведінки тварин; наводить приклади:

проявів поведінки у тварин;розповідати про: зміни поведінки тварин з часом; циклічні зміни

поведінки; роль минулого

досвіду і научіння в поведінці.

Вчити

розповідати про:

- біологічне

значення інстинкту та научіння;

- вроджене і

набуте в індивідуальному розвитку поведінки;

- групову

поведінку;

спостерігати та розповідати

 про поведінку

тварин;

робити висновок:

- про

пристосувальне значення поведінки тварин;

1

 

 

27.

Структура поведінкового акту. Типи поведінкових реакцій

1

 

 

28.

Видова схильність до деяких форм поведінки. Суспільна поведінка тварин

1

 

 

29.

Територіальна поведінка. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

1

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування

30.

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення. Взаємозв’язок компонентів екосистеми

Учень/учениця називає:

чинники середовища існування;

заповідники й заповідні території своєї місцевості та України;

з допомогою вчителя наводить приклади:пристосування

тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи); форм співіснування організмів в угрупуваннях;

вплив людини на організми.

 

Вчити: розповідати про:

роль організмів у

 кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі й повернення хімічних елементів у середовище;

взаємодію

організмів між собою і середовищем життя;

висловлювати судження:

щодо етичного

ставлення до природи та її охорони;

наводити приклади організмів як

продуцентів, консументів, редуцентів.

1

 

 

31.

Співіснування організмів в угрупуваннях. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

1

 

 

32.

Основи охорони природи.  Природоохоронні території. Червона книга України

1

 

 

33.

Узагальнення

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Інкл
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
1620
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку