10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з біології для 7 класу (ЗПР)

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з біології для 7 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Біологія 6-7». Укладач: Т.В.Сак. 2015. Індивідуальне навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

                                                                                                                 _________________________

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 7 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

                                                                                                                              Складено вчителем: Абарбарчук В.В.

Перевірено: заступником директора з НВР

________________________

 

Ознайомлено:  _______________________

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

20__– 20__ н.р.

 

Біологія

 

Усього –  33години

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Біологія 6-7». Укладач: Т.В.Сак. 2015.)

 

№ уро-

ку

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Вступ

1.

Тварина – живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Учень/учениця  називає:

середовища існування тварин;

прояви життєдіяльності тварин;

ознаки тваринної клітини;

тканини тварин, їх функції;

органи тварин; системи органів

тварин та їх функції; розповідає про: будову тіла тварин;

живлення тварин.

Вчити: порівнювати: будову клітин

тварин і рослин; типи живлення:

автотрофний і гетеротрофний; розпізнавати (на малюнках, фотографіях) клітини тварин; тканини тварин;  робити висновки та висловлювати судження:щодо значення зоологічних знань

1

 

 

 

2.

Особливості живлення тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів

1

 

 

Тема 1.   Різноманітність тварин

 

 

 

 

21.09.16

3.

Поняття про класифікацію тварин.

Різноманітність тварин

Учень/учениця називає:

[на прикладі груп тварин, визначених змістом] середовища існування; визначальні ознаки будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших; ознаки хордових тварин; рідкісні види тварин України та свого краю;  видів тварин, які належать до зазначених груп (1-2);  видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості; видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб; видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству; одомашнених комах; розпізнає: тварин на зображеннях, у колекціях та у природі; розповідає про різноманітність тварин; пристосування тварин до життя у воді; особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі;

Вчити:

 усвідомлювати та  розповідати:

  •  про роль тварин у

 екосистемах та значення в житті людини; визначальні особливості способу життя, розмноження і розвитку  вивчених груп тварин;

порівнювати:

  • особливості зовнішньої будови

тварин різних груп;

визначати:

  • риси пристосованості тварин до середовища існування;

робити висновок про:

  • особливості будови організму тварин, як результат пристосування до умов середовища.

 

1

 

 

4.

Кишковопорожнинні. Кільчасті черви

1

 

 

5.

Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні

1

 

 

6.

Членистоногі: Комахи. Молюски

1

 

 

7.

Паразитичні безхребетні тварини

1

 

 

8.

Загальна характеристика хордових

1

 

 

9.

Риби. Амфібії

1

 

 

10.

Рептилії

1

 

 

11.

Птахи

1

 

 

12.

Ссавці

1

 

 

13.

Контрольна робота № 1

1

 

 

Тема 2.   Процеси життєдіяльності тварин

14.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

пристосування тварин до польоту; пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитарних червів; застосовує знання: про біологічні особливості паразитарних безхребетних для попередження зараження ними.

 

1

 

 

15.

Різноманітність травних систем

1

 

 

ІІ семестр

Тема 2.   Процеси життєдіяльності тварин

16.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції

Учень/учениця називає:

процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток; органи травлення, дихання, кровообігу, виділення; типи кровоносної системи; види скелета; пристосування тварин до захисту та нападу; органи чуття; форми

розмноження; типи розвитку;

розповідає про: способи живлення, травлення, дихання, виділення, подразливості у тварин; про травну систему тварин; способи пересування тварин; різноманітність покривів тіла тварин; особливості нервової системи та органів чуття у тварин; форми розмноження, запліднення тварин; прямий та непрямий розвиток; визначати (за зображенням): органи, системи органів тварин.

Вчити пояснювати:

- значення

живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для тваринного організму;

спостерігати та розповідати про:

- прояви

подразливості у різних груп тварин;

визначати (за зображенням),

тип кровоносної системи;

- вид скелета тварин;

- тип і стадію розвитку тварин;

- спільні ознаки та відмінності в будові систем органів та окремих органів тварин різних груп;

порівнювати:

- замкнену та незамкнену кровоносні системи;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

- органи і системи органів у різних груп тварин;

наводити приклади про: 

- взаємозв’язок життєдіяльності і будови організму тварин.

 

1

 

 

17.

Транспорт речовин у тварин

1

 

 

18.

Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

1

 

 

19.

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

1

 

 

20.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Способи пересування тварин

1

 

 

21.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування до активного захисту і нападу

1

 

 

22.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

1

 

 

23.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

1

 

 

24.

Розвиток тварин  (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин

1

 

 

25.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 3.  Поведінка тварин

26.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Стратегія поведінки. Інстинкт. Біологічне значення інстинкту і научіння

Учень/учениця називає: методи

вивчення поведінки тварин; форми поведінки тварин;

типи поведінкових реакцій тварин; стратегії поведінки тварин; наводить приклади:

проявів поведінки у тварин;розповідати про: зміни поведінки тварин з часом; циклічні зміни

поведінки; роль минулого

досвіду і научіння в поведінці.

Вчити

розповідати про:

- біологічне

значення інстинкту та научіння;

- вроджене і

набуте в індивідуальному розвитку поведінки;

- групову

поведінку;

спостерігати та розповідати

 про поведінку

тварин;

робити висновок:

- про

пристосувальне значення поведінки тварин;

1

 

 

27.

Структура поведінкового акту. Типи поведінкових реакцій

1

 

 

28.

Видова схильність до деяких форм поведінки. Суспільна поведінка тварин

1

 

 

29.

Територіальна поведінка. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

1

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування

30.

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення. Взаємозв’язок компонентів екосистеми

Учень/учениця називає:

чинники середовища існування;

заповідники й заповідні території своєї місцевості та України;

з допомогою вчителя наводить приклади:пристосування

тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи); форм співіснування організмів в угрупуваннях;

вплив людини на організми.

 

Вчити: розповідати про:

роль організмів у

 кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі й повернення хімічних елементів у середовище;

взаємодію

організмів між собою і середовищем життя;

висловлювати судження:

щодо етичного

ставлення до природи та її охорони;

наводити приклади організмів як

продуцентів, консументів, редуцентів.

1

 

 

31.

Співіснування організмів в угрупуваннях. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

1

 

 

32.

Основи охорони природи.  Природоохоронні території. Червона книга України

1

 

 

33.

Узагальнення. Підсумок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Інкл
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
22 травня 2020
Переглядів
1038
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку