24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з біології на 7 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології на 7 клас за новою програмою з урахуванням наскрізних змістових ліній та компетентісного підходу. Матеріали зручно систематизовано та подано у вигляді таблиці.Присутні очікувані результати навчання учнів: знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти до кожної теми.

Перегляд файлу

7 клас

 

№ з/п

Дата проведення уроку

Тема уроку

Практична частина

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

Діяльність (уміння)

Знання

 

ВСТУП (4 години)

 1.  

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

Учень:

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологіпрепарати, колекції;

 

пояснює:

- відмінності тварин від рослин та грибів

 

Підприємливість і фінансова грамотність

(орієнтує на практичне використання тварин у фермерському господарстві, розвиток лідерських ініціатив)

 1.  

 

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

 

 

 

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів

 

називає:

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

 

 

 1.  

 

Особливості живлення тварин.

 

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

 •  

оперує термінами: - тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

 

 

 

 1.  

 

Органи та системи органів.

Демонстрування

 

називає: - середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН (25 годин+1)

 1.  

 

Особливості будовита способу життя тварин.

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин


 

 

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

 • - особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Різноманітність тварин.

 

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

 

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

 

 

 

 1.  

 

Способи класифікації тварин.

 

 

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;

 

 1.  

 

Роль тварин в природі та значення в житті людини.

 

обґрунтовує судження:

щодо значення знань про тварину у житті людини

наводить приклади:
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

Здоров’я і безпека

(орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я)

 

 

 1.  

 

Кишковопорожнинні.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Кільчасті черви.

 

Лабораторне дослідження №1

Зовнішня будови та рух кільчастих червів(на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

 

11.

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин»

 

 

 

 

 

12.

 

Членистоногі.

 

 

 

 

13.

 

Ракоподібні.

 

 

 

 

14.

 

Павукоподібні.

 

 

 

 

15.

 

Комахи.

 

 

 

 

16.

 

Практична робота №1

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

 

 

 

 

 

17.

 

Молюски.

Лабораторне дослідження №2

Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

 

18.

 

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

 

 

19.

 

Риби.

 

 

 

 

20.

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітність тварин»

 

 

 

 

21.

 

Амфібії.

 

 

 

 

22.

 

Рептилії

 

 

 

 

23.

 

Птахи.

 

 

 

 

24.

 

Різноманітність птахів

Практична робота №2.Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

 

 

25.

 

Ссавці. Загальна характеристика.

 

 

 

 

26.

 

Різноманітність ссавців.

 

 

 

 

27.

 

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

 

 

 

 

28.

 

Міні-проект

 

 

 

 

29.

 

Узагальнення знань з теми «Різноманітністьтварин

 

 

 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН (16 годин+1)

30.

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

 

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

 

оперує термінами: - тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

 

 

31.

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

 

порівнює:

-органи та системи органів різних груп тварин;

-прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

називає:органи дихання

 

 

32.

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

 

 

називає: органи кровообігу, основні функції крові та типи кровоносних систем.

 

 

 

 

33.

 

Практичні робота №4.

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

Демонстрування

мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

 •  

 

 

 

 

 

 

34.

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

характеризує: органи виділення

 

 

 

 

 

35.

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

 

 

 

36.

 

Практична робота №5.

Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

 

 

 

37.

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

 

 

 

38.

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

Лабораторне дослідження №3

Особливості покривів тіла тварин

 

 

пояснює:значення покривів тіла

 

39.

 

Узагальнення знань з теми «Процеси життєдіяльності»

 

 

 

 

40.

 

Органи чуття, їх значення

 

 

 

 

41.

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин

 

 

 

 

42.

 

Практична робота №6

Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

 

 

 

 

 

43.

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

 

44.

 

Розвиток тварин (з перетвореннями та без)

Лабораторне дослідження №4

Визначення віку тварин

 

 

 

 

45.

 

Міні-проект

 

 

 

 

46.

 

Узагальнення знань з теми «Процеси життєдіяльності»

 

 

 

 

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН (9 годин+1)

47.

 

Поведінка тварин, методи її вивчення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторне дослідження №5

Спостереження за поведінкою тварин

 

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та ціннісного ставлення до тварин)

48.

 

Вроджена і набута поведінка

 

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

 

 

 

49.

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. міграції

 

 

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

 

 

50.

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна,

 

 

 

 

51.

 

 Форми поведінки тварин:репродуктивн,батьківськатериторіальна,

соціальна

 

 

 

 

52.

 

Практична робота №8

 Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео-матеріалами або описом).

 

 

 

 

53.

 

Типи угруповань тварин за К.Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин.

 

 

 

 

54.

 

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

 

 

 

 

55.

 

Міні-проект

 

 

 

 

56.

 

Узагальнення знань з теми «Поведінка тварин»

 

 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (орієнтовно 6 год+1)

57.

 

Поняття про екосистему та чинники середовища.

 

 

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності, відповідальності за збереження організмів й етичне ставлення до природи та її охорони)

 

58.

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

 

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

 

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення,

 

59.

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

 

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;

 

60.

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

 

наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми

 

61.

 

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

 

 

оперує термінами:

-, охорона природи, Червона книга України

Громадянська відповідальність

(орієнтує на формування відповідального члена суспільства, який усвідомлює необхідність збереження природоохоронних об’єктів держави)

62.

 

Міні-проект

 

 

 

 

 

63.

 

Узагальнення знань з теми «Організми і середовище існування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ (орієнтовно 2 год)

64.

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин. Єдність живої природи

 

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження живої природи)

65.

 

Екскурсії

Різноманітність тварин свого краю.Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
1893
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку