Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу до підручника Істер О. ІІ семестр.

Про матеріал
Календарне планування для 5 класу містить теми уроків, предметні компетентності, очікувані результати, наскрізні вміння.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Математика. 5 клас

(5 год на тиждень, усього 175 год)

Дата

Тема уроку

Обов’язкові очікувані результати

Види діяльності + наскрізні вміння

Ключові компетентності

Домашнє завдання

Примітка

Тема 6. Подільність натуральних чисел (14 год)

83.

 

Дільники і кратні натурального числа.

Наводить приклади: простих і  складених чисел; парних і непарних  чисел; чисел, що діляться націло на 2,  3, 5, 9, 10; [6 MAO 2.1.1] [6 MAO 4.3.1]

 

Розуміє зміст терміну «ознака»; [6 MAO 4.1.2] Розрізняє: прості і складені числа;  дільники і кратні натурального числа; [6 MAO 1.2.3]

 

Формулює означення понять:  дільник, кратне, просте число,  складене число, спільний дільник;  ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; взаємно прості числа [6 MAO 4.3.2]

 

Розв’язує вправи, що  

передбачають: використання ознак  подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;  розкладання натуральних чисел на  прості множники в межах тисячі;  знаходження спільних дільників двох  чисел; найбільшого спільного  

дільника (НСД) двох (кількох) чисел  в межах ста; знаходження  

найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел (кількох) в межах  ста. [6 MAO 4.1.2] [6 MAO 4.2.2]

 

Прогнозує очікуваний результат[6 MAO 1.3.1]

Короткі усні/письмові

відповіді на запитання+вміння висловлювати власну думку усно й письмово

 

Робота з підручником+читання з розумінням

 

Пошук інформації в

друкованих джерелах та

Інтернеті+ініціативність

Вільне володіння державною мовою: чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми, поповнювати свій словниковий запас.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

В. п. 26.

№ 933; 942, вивчити правило.

 

84.

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10.

Усний рахунок+здатність логічно обгрунтовувати позицію.

Дидактичні ігри+вміння конструктивно керувати емоціями

Дослідницька, проєктна

та пошукова діяльність

• Дослідницькі задачі на встановлення подільності числа на задане число або добуток заданих чисел+творчість.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Культурна: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій.

В. п.27.

№ 954; 959.

 

85.

 

Ознаки подільності на 3 і 9.

В. п. 28.

№ 974; 981.

 

86.

 

Розв’язування вправ на ознаки подільності. Самостійна робота.

Робота з підручником + читання з розумінням

Групове обговорення

проблемних ситуацій + співпраця з іншими

Виконання інтерактивних

вправ + критичне та системне мислення.

П. п. 27, 28.

№ 963, 978.

 

87.

 

Прості і складені числа.

Короткі усні/письмові

відповіді на запитання+вміння висловлювати власну думку усно й письмово

Робота з підручником+читання з розумінням

Дидактичні ігри+вміння конструктивно керувати емоціями

Завдання взаємного

оцінювання знань + приймати рішення

Дослідницька, проєктна

та пошукова діяльність

Визначення виду числа + творчість

Вільне володіння державною мовою: чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми, поповнювати свій словниковий запас.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

В. п. 29.

№ 995; 997.

 

88-89.

 

Розкладання натуральних чисел на прості множники

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

Громадянські та соціальні компетентності: висловлювати власну думку, слухати і чути інших осіб, співпрацювати в команді.

Компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій: обгрунтовувати рішення, критичне оцінювання досягнень науково-технічного прогресу.

В. п. 30.

№ 1009; 1011. Вивчити правило.

П. п. 30.

№ 1014; 1016.

 

90-91.

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Усний рахунок+здатність логічно обгрунтовувати позицію.

Дидактичні ігри+вміння конструктивно керувати емоціями

Завдання патріотичного характеру + творчість

Робота з підручником+читання з розумінням

В. п. 31.

№ 1027; 1033.

П. п. 31.

№ 1035; 1037.

 

92-93.

 

Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне.

В. п. 32.

№ 1048; 1051. Вивчити правило.

П. п. 32.

№ 1054; 1056.

 

94.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

навчання + ініціативність

Виконання інтерактивних вправ+критичне та системне мислення.

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Інноваційність: генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

П. п. 29-32.

№ 1019; 1059.

 

95.

 

Діагностувальна робота №6.

Пов. вивч. матер.

 

96.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розв’язування вправ.

Виконати ДСР №6 за QR-кодом.

 

Тема 7. Звичайні дроби (20 год)

97.

 

Звичайні дроби.

Наводить приклади: звичайних  дробів; [6 MAO 2.1.1] [6 MAO 4.3.1]

Розрізняє: звичайні дроби,  правильні і неправильні дроби; [6 MAO 1.2.1]

Пояснює, що таке чисельник і  

знаменник дробу; мішане число; [6 MAO 4.3.1]

 

Короткі усні відповіді на запитання + вміння висловлювати власну думку усно

Робота з підручником + читання з розумінням

Усний рахунок + здатність логічно обгрунтовувати позицію.

Завдання практичного змісту + творчість.

Пошукова діяльність “Використання звичайних дробів в повсякденному житті” + ініціативність

Інноваційність: генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення.

Вільне володіння державною мовою: чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми, поповнювати свій словниковий запас.

Екологічна: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв’язати математичними методами.

В.п. 33. № 1066; 1077.

 

98.

 

Знаходження дробу від числа.

В.п. 33.

№ 1083; 1092.

 

99.

 

Знаходження числа за його дробом.

В.п. 33. № 1096; 1099.

 

100.

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

В.п. 34. № 1115; 1118.

 

101.

 

Порівняння дробів.

Читає і записує: звичайні дроби; мішані числа; [6 MAO 4.3.2]

Формулює означення: правильного і  неправильного дробу; [6 MAO 4.3.1]

Розв’язує вправи, що передбачають:  порівняння, додавання і віднімання  звичайних дробів з однаковими  знаменниками; перетворення мішаного числа у  неправильний дріб; перетворення  неправильного дробу в мішане число  або натуральне число;  [6 MAO 4.1.2] [6 MAO 4.2.2]

Застосовує прийоми раціональних  обчислень; [6 MAO 1.2.2] [6 MAO 3.2.1]

Розв’язує сюжетні задачі з  

реальними даними щодо: безпеки  руху; практичних аспектів фінансових  питань; [6 MAO 1.1.1] [6 MAO 1.1.2] [6 MAO 2.2.1] [6 MAO 2.2.2] [6 MAO 2.3.1]

Короткі усні відповіді на запитання + вміння висловлювати власну думку усно

Робота з підручником + читання з розумінням

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

навчання + ініціативність

Виконання інтерактивних вправ+критичне та системне мислення.

 

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Інноваційність: генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

В.п. 35. № 1131; 1136.

 

102.

 

Правильні і непаравильні дроби.

В.п. 36. № 1154; 1160.

 

103-104.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

П.п. 36. №1138; 1142.

 

105.

 

Мішані числа.

В.п. 37. № 1191; 1195.

 

106-107.

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

В.п. 38. № 1123; 1229.

 

108-110.

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

В.п. 39. № 1249; 1266.

 

111-112.

 

Розв’язування текстових задач на звичайні дроби.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

 

П.п. 39. № 1255; 1264.

 

113-114.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

Навчання + критичне мислення

П.п. 33-39. № 1209; 1242.

 

115.

 

Діагностувальна робота № 7.

П.в.м.

 

116.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розв’язування вправ.

В. Дср 7 за QR-кодом.

 

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (16 год)

117-118.

 

Десятковий дріб.

наводить приклади: десяткових дробів; [6 MAO 2.1.1] [6 MAO 4.3.1]

розрізняє десяткові дроби;  [6 MAO 1.2.1]  називає розрядні одиниці цілої та  дробової частини десяткового дробу; [6 MAO 1.2.2] [6 MAO 2.1.1] [6 MAO 4.3.1]

читає і записує: десяткові дроби [6 MAO 4.3.2]

 

знає, розуміє та застосовує правила:  округлення десяткових дробів [6 MAO 1.2.2] [6 MAO 3.2.1] [6 MAO 4.1.2]

розв’язує вправи, що передбачають:  порівняння, додавання і віднімання  десяткових дробів порівняння,  

округлення, додавання, множення  ділення десяткових дробів на 

натуральне число та на десятковий  дріб;   [6 MAO 4.1.2] [6 MAO 4.2.2]

застосовує прийоми раціональних  обчислень; [6 MAO 1.2.2] [6 MAO 3.2.1]

розв’язує сюжетні задачі

можливості [6 MAO 1.1.1] [6 MAO 1.1.2] [6 MAO 2.2.1] [6 MAO 2.2.2]

Короткі усні відповіді на запитання + вміння висловлювати власну думку усно

Робота з підручником + читання з розумінням

Усний рахунок + здатність логічно обгрунтовувати позицію.

Завдання практичного змісту + творчість.

Пошукова діяльність “Використання десяткових дробів в повсякденному житті” + ініціативність

Вільне володіння державною мовою: чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми, поповнювати свій словниковий запас.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Громадянські та соціальні компетентності: висловлювати власну думку, слухати і чути інших осіб, співпрацювати в команді.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

В.п. 40. № 1283; 1293.

 

119-120.

 

Порівняння десяткових дробів.

В.п. 41.

№ 1329; 1341.

 

121.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

П.п. 40-41. № 1314;1348.

 

122-123.

 

Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.

В.п. 42. № 1365; 1370.

 

124-126.

 

Додавання та віднімання десяткових дробів.

В.п. 43. № 1409; 1424.

 

127-128.

 

Розв’язування текстових задач на десяткові дроби.

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

навчання. Виконання інтерактивних вправ + критичне мислення

В.п. 43. № 1412; 1422.

 

129-130.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

П.п.40-43. № 1354; 1443.

 

131.

 

Діагностувальна робота №8.

П.в.м.

 

132.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розв’язування вправ.

В. дср 8 за QR-кодом.

 

Тема 9. Множення і ділення десяткових дробів (21 год)

133-134.

 

Множення десяткових дробів.

наводить приклади  десяткових дробів; [6 MAO 2.1.1] [6 MAO 4.3.1]

формулює означення  середнього  арифметичного; [6 MAO 4.3.1]

знає, розуміє та застосовує правила:    знаходження середнього 

арифметичного; [6 MAO 1.2.2] [6 MAO 3.2.1] [6 MAO 4.1.2]

розв’язує вправи, що передбачають:  множення і ділення десяткових дробів на 

натуральне число та на десятковий  дріб; перетворення мішаного числа у  неправильний дріб; перетворення  неправильного дробу в мішане число  або натуральне число; знаходження  середнього арифметичного кількох  чисел; [6 MAO 4.1.2] [6 MAO 4.2.2]

розв’язує вправи, що передбачають:  знаходження середнього значення  величини; [6 MAO 1.3.1] [6 MAO 2.3.2]

розв’язує сюжетні задачі з  

розрахунку сімейного бюджету,

можливості здійснення масштабних  покупок; безпеки і охорони здоров’я; практичних аспектів фінансових  питань; [6 MAO 1.1.1] [6 MAO 1.1.2] [6 MAO 2.2.1] [6 MAO 2.2.2] [6 MAO 2.3.1]

Короткі усні/письмові відповіді на запитання+вміння висловлювати власну думку усно й письмово.

Усний рахунок+вміння конструктивно керувати емоціями

Дидактичні ігри.

Робота з підручником+читання з розумінням.

Групове обговорення проблемних ситуацій+зданість працювати з іншими людьми.

Виконання інтерактивних вправ.

Завдання взаємного оцінювання знань.

Завдання патріотичного характеру.

Завдання практичного змісту+творчість.

Пошук інформації в друкованих джерелах та інтернеті.

Виконання вправ та розв’язування задач, передбачених очікуваними результатами навчання, самостійних і тематичних контрольних робіт, інших видів робіт для діагностики, контролю знань та оцінювання результатів навчання+ініціативність.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Культурна: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій.

Екологічна: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв’язати математичними методами.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

В.п. 44. № 1462; 1476.

 

135-137.

 

Властивості множення.

В.п. 45. № 1504; 1508.

 

138-140.

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

В.п. 46. № 1537; 1550.

 

141-143.

 

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

В.п. 47. № 1600; 1615.

 

144-145.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

П.п. 47. № 1624; 1653.

 

146-147.

 

Розв’язування текстових задач.

В.п. 46, 47. № 1573; 1633.

 

148-149.

 

Середнє арифметичне.

В.п. 48. № 1668; 1675.

 

150-151.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

навчання + критичне та системне мислення

П.п. 44-48. № 1586; 1657.

 

152.

 

Діагностувальна робота №9.

П.в.м.

 

153.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розв’язування вправ.

В. дср 9 за QR-кодом.

 

Тема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (23 год)

154.

 

Арифметичні дії. Квадрат і куб числа.

Наводить приклади натуральних чисел. [МАО 2.1.] Розрізняє цифри і числа. [МАО 1.2.]

Читає і записує числа в межах мільярда, числові нерівності. Додає числа використовуючи властивості додавання. [МАО 2.2.] Використовує властивості арифметичних дій з натуральними числами [ МАО 2.2.] [МАО 2.3.] [МАО 3.2.]

Пояснює, що таке степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа [ МАО 2.1.],[ МАО 4.1.], [МАО 4.3.]

вимірює та обчислює: довжину  відрізка; градусну міру кута;  

периметр трикутника і прямокутника; [6 MAO 4.1.1] ,[6 MAO 4.2.3]

Формулює означення понять:  дільник, кратне, просте число,  складене число, спільний дільник;  ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; взаємно прості числа [6 MAO 4.3.2]

розв’язує вправи, що передбачають:  порівняння, додавання і віднімання  звичайних дробів з однаковими  знаменниками; порівняння,  

округлення, додавання, множення  ділення десяткових дробів на 

натуральне число та на десятковий  дріб; перетворення мішаного числа у  неправильний дріб; перетворення  неправильного дробу в мішане число  або натуральне число; знаходження  середнього арифметичного кількох  чисел; [6 MAO 4.1.2] [6 MAO 4.2.2]

Короткі усні/письмові відповіді на запитання+вміння висловлювати власну думку усно й письмово.

Усний рахунок+вміння конструктивно керувати емоціями

Дидактичні ігри.

Робота з підручником+читання з розумінням.

Групове обговорення проблемних ситуацій+зданість працювати з іншими людьми.

Виконання інтерактивних вправ.

Завдання взаємного оцінювання знань.

Завдання патріотичного характеру.

Завдання практичного змісту+творчість.

Пошук інформації в друкованих джерелах та інтернеті.

+ ініціативність

Виконання вправ та

розв’язування задач,

передбачених

очікуваними

результатами навчання,

самостійних та

тематичних контрольних

робіт, інших видів робіт

для діагностики,

контролю знань та

оцінювання результатів

навчання + критичне та системне мислення

Вільне володіння державною мовою: чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми, поповнювати свій словниковий запас.

Математична компетентність: оперувати текстовою та числовою інформацією, доводити правильність тверджень, використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях.

Інформаційно-комунікаційна компетентність: структурувати дані, діяти за алгоритмом, використовувати різні знакові системи, доводити істинність тверджень.

 

 

155-156.

 

Подільність натуральних чисел.

 

 

157-158.

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

 

 

159.

 

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів.

 

 

160.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

 

161-162.

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Навчання впродовж життя: організовувати та планувати свою навчальну діяльність, оцінювати результати своєї навчальної діяльності.

Громадянські та соціальні компетентності: висловлювати власну думку, слухати і чути інших осіб, співпрацювати в команді.

Підприємливість та фінансова грамотність: генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розвя’зувати життєві проблеми.

Інноваційність: генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення.

Культурна: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій.

Екологічна: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв’язати математичними методами.

 

 

 

163-165.

 

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння.

 

 

166.

 

Розв’язування текстових задач.

 

 

167-168.

 

Розв’язування задач геометричного змісту.

 

 

169.

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

 

170.

 

Розв’язування задач комбінаторного характеру. Логічні задачі.

 

 

171.

 

Розв’язування вправ.

 

 

172.

 

Діагностувальна робота №10.

 

 

173.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розв’язування вправ.

 

 

174-176.

 

Підсумкове повторення та оцінювання за рік.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
27 вересня 2023
Переглядів
865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку