Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу( НУШ ) на 2023/2024 н.р.

Про матеріал

Складене відповідно до навчальної програми, розробленої на основі модельної навчальної програми «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О. С.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

За підручником Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : «Генеза», 2022. 304 с.

Прописане домашнє завдання (параграфи, інтерактивні вправи та самостійні роботи).Стане в пригоді педагогам, які ведуть електронні журнали (домашні завдання та теми можна копіювати та вставляти,а також змінювати).

Перегляд файлу

 

                                    

               ____________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Заступник директора з НВР                                                       ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                        

 

 

__________________________________             _________________________________________

(ПІБ)                                                                                            (ПІБ)

 

 

                          __________________________________                   _____________________________________

                                (підпис)                                                                                               (підпис)

 

«______» __________________20____ р.                          «______» __________________20____ р.

 

«______» __________________20____ р.                          «______» __________________20____ р.         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ

(5 годин на тиждень, 175 годин на навчальний рік)

на 2023 -2024 н.р.

Складене відповідно до навчальної програми, розробленої на основі модельної навчальної програми «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О. С.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

За підручником Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : «Генеза», 2022. 304 с.

У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).

Для дистанційного навчання:   https://www.youtube.com/watch?v=0Of-k9iJd70&list=PLeb-UxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y

№п/п

Тема

К-сть год

К-сть робіт

Тема 1.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

(12 годин)

1

Тема 2.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

(68 годин)

(15 ГОД)

1

ТЕМА 3.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

(13 ГОД)

1

ТЕМА 4.

ЧИСЛОВІ ТА БУКВЕНІ ВИРАЗИ. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

(15 ГОД)

1

ТЕМА 5.

Резерв часу на І семестр (4 год).

ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ

(21 ГОД)

2

ТЕМА 6.

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

(13 ГОД

1

ТЕМА 7.

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

(19 ГОД)

1

ТЕМА 8.

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ПОРІВНЯННЯ, ОКРУГЛЕННЯ, ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

(13 ГОД)

1

ТЕМА 9.

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

(20 ГОД)

1

ТЕМА 10.

СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ. ВПРАВИ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ І ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ

(12 ГОД)

1

ТЕМА 11

Резерв часу на ІІ семестр. Додаткові теми (5 год).

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
 

(13 ГОД)

1

 

 

 

 

 

№ уроку

Тема уроку

Дата проведення уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

ТЕМА 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 ГОД)

відтворює  послідовність  чисел у межах  мільйона;

читає  і записує  числа та дроби; порівнює числа та дроби з однаковими знаменниками;

володіє навичками  письмового  додавання, віднімання, множення та ділення чисел у межах  мільйона; розумієспосібодержаннядробу,сутьчисельникаізнаменника дробу;

застосовує правила знаходженнядробу від числа та числа зазначенням його дробу; правила порядку виконання дій пі час обчислень  значень виразів без дужок та з дужками

знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу та співвідношення між ними;

вимірює і порівнює величини довжину,масу,місткість,час; перетворює величини, подані в двох одиницях найменувань, в одну,і навпаки; виконує  арифметичні дії з іменованими числами;

записує  математичні  вирази  і твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; розв’язує рівняння з одним невідомим на основі правил знаходження

невідомого компоненту арифметичної дії; перевіряє, що одержане  значення невідомого є розв’язком рівняння;розпізнає і класифікує  геометричні фігури за істотними ознаками; називає істотні ознаки прямокутника (квадрата); будує прямокутник (квадрат); коло, круг за заданим значенням радіуса, діаметра; знаходить периметр многокутника та площу прямокутника (квадрата) в навчальних і практичних ситуаціях.

 

1.

Вступ. Інструктаж з БЖД. Повторення вивченого в початковій школі.

 

№3,5,16, 

2.

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 

№7,14, 

3.

Арифметичні дії з натуральними числами

 

№9,25,26,32 

4.

Поняття дробу. Порівняння дробів

 

№19,21 

5.

Знаходження дробу від числа.

Знаходження числа за значенням його дробу. Самостійна робота

 

№23,35, 

6.

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

56 ,45,66

7.

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

№58,,62,60 

8.

Числові та буквені вирази

 

№78,81 

9.

Числові та буквені вирази

 

 88,90 

10.

Рівняння. Самостійна робота

 

№84,92

Завдання домашньої самостійної роботи № 1 знаходь за посиланням https://cutt.ly/YIbbEsR

11.

Геометричні фігури на площині

 

№97,100,103,105 

12

Тематична діагностична (контрольна) робота № 1  «Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи»

 

 Повторити вивчений матеріал 

https://learningapps.org/view22838707

https://learningapps.org/view22813280

 

https://vseosvita.ua/test/diahnostychna-kontrolna-robota-3377611.html

 

https://vseosvita.ua/u.20e6j

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ     (ТЕМИ 25) – 64 ГОД

ТЕМА 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ  НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (15 ГОД)

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні  фігури, вказані у змісті;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності; використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур;  площі прямокутника, квадрата;

пояснює, що таке: натуральне число;значення виразу; степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа; відрізок, пряма; промінь; координатний  промінь; шкала; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; рівні фігури; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення,  ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення  натуральних чисел;

знає  одиниці  вимірювання довжини  відрізка  та співвідношення  між  ними;

знає  одиницю  вимірювання  величини  кута;

класифікує:  кути за їхньою градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів та довжиною сторін;

зображує: відрізок даної  довжини та кут даної  градусної  міри; вказані у змісті геометричні фігури  за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний  промінь, натуральні  числа на координатному промені;

знає одиниці  вимірювання  площі;

розуміє та записує співвідношення між одиницями вимірювання площі;

   вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута;        периметр трикутника і прямокутника;

застосовує прийоми  раціональних  обчислень;

розв’язуєвправи,що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел;виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

піднесення натурального числа до

квадрата та куба; ділення з остачею;обчислення значень числовихі

буквених виразів, периметра і площі  прямокутника і квадрата;

розв’язуєвправи,що передбачають: аналіз лінійних тастовпчастих діаграм;

розв’язує:рівняння на основі залежностей  між компонентами  та результатом арифметичних дій;розв’язує: текстові задачіна рух,роботу та пов’язані з купівлею-

продажем арифметичним способом;

знаходить на малюнках:стовпчасті діаграми;

розв’язує сюжетні задачі  з реальними  даними щодо:використання природних ресурсів

рідного краю; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги

класної кімнати, розрахунків, пов’язаних із календарем і годинником.

 

13.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Натуральні числа. Число нуль.

 

Опрацювати §1, зап1-4.с 19.виконати №116,121 №118 

14.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

Опрацювати §1, виконати №123,125,127

15.

Порівняння натуральних чисел

 

Опрацювати §2, зап1-2..с 22.виконати №144,146,153

16.

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

№148,150,155

17.

Округлення натуральних чисел

 

Опрацювати §3.зап1.с.27, виконати №184,187 

18.

Округлення натуральних чисел

 

№189,195 

19.

Округлення натуральних чисел. Самостійна робота

 

https://learningapps.org/view22838410

 

20.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

Опрацювати §4, зап1-4.с 30.№203,

21.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

№207,216 

22.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

№221,224,229 

23.

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

Опрацювати §5, за1-4.с.36.№245,253, 

24.

Додавання і віднімання натуральних чисел.

 

№256,262,266 

25.

Додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота

 

№264 ,268

26.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

№273,287 

27.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 2  «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

https://learningapps.org/view22819299

 https://learningapps.org/view22889529

 

ТЕМА 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 ГОД)

28.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Множення натуральних чисел

 

Опрацювати §6  зап.1-5.с.43.

№294,299,302

29.

Множення натуральних чисел

 

№305,313,316 

30.

Властивості множення

 

Опрацювати §7 зап1-4.с.49. 

№329,331,335

31.

Властивості множення

 

 340,345,350

32.

Множення натуральних чисел. Самостійна робота

 

 

33.

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

Опрацювати §8, зап 1-5.с.53

№358,360,366. 

34.

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

№368,372,380 

https://learningapps.org/view22838863

 

35.

Ділення натуральних чисел

 

Опрацювати §9. Зап 1-4.с.57.  №394,397,399

36.

Ділення натуральних чисел

 

№403,405,410 

37.

Ділення з остачею.

 

Опрацювати §10 зап1-2.с.61 №423,429. 

38.

Ділення з остачею. Самостійна робота

 

№434,431 

39.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

https://learningapps.org/view22828241

 

40.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 3 «Множення та ділення натуральних чисел»

 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-mnozhennya-i-dilennya-naturalnih-chisel-kvadrat-i-kub-chisla-mnozhennya-i-dilennya-naturalnih-chisel-na-10-100-1000-i-t-d-252986.html

 

ТЕМА 4. ЧИСЛОВІ ТА БУКВЕНІ ВИРАЗИ. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ (15 ГОД)

41.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

Опрацювати §11 зап1-4.с.65 №443,447,450. 

42.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

№452,456,463 ,470

43.

Рівняння

 

Опрацювати §12. зап1-6.с.71.

№480,482,484. 

44.

Рівняння

 

№488,492,497 

45.

Рівняння. Самостійна робота

 

499,502,504 

46.

Текстові задачі на рух

 

 

47.

Текстові задачі на рух

 

Опрацювати §13  №526,528,537

48.

Текстові задачі на рух

 

№530,533 ,539

49.

Текстові задачі економічного змісту

 

Опрацювати §14 зап1-7.с.86. №550,552,554 

50.

Текстові задачі економічного змісту

 

№558,562,570 

51.

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

Опрацювати §15  №583,587,591 

52.

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

№594,598 

53.

Вправи на всі дії з натуральними числами. Самостійна робота

 

№600,602,607 

54.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

№577,612,614, 

55.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 4

https://naurok.com.ua/uploads/files/2388286/358563/412299_html/images/358563%201.png«Числові та буквені  вирази. Текстові задачі»

 

Повторити вивчений матеріал 

ТЕМА 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ (21 ГОД)

56.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Відрізок та його довжина.

 

Опрацювати §16   зап1-8.с.96. №618,622,624

57.

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка. Рівність відрізків.

 

№626,630,632,637 

58.

Промінь, пряма

 

Опрацювати §17 зап1-4.с.101 №647,655,667

59.

Промінь, пряма

 

№651,661,664 

60.

Координатний промінь. Шкала

 

Опрацювати §18 зап1-3.с.106 №676,678,680. 

61.

Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота

 

№683,692,697 

62.

Лінійні та стовпчасті діаграми

 

Опрацювати §19 зап1-2.с.111.  №711,713

63.

Лінійні та стовпчасті діаграми. Розв’язування  вправ

 

№716 

64.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 5

 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-vidrizok-promin-shkala-265267.html

 

65.

Кут. Види кутів

 

Опрацювати §20 зап1-6.с.116.  №723,726

66.

Кут. Види кутів

 

№730,733,740 

67.

Величина кута. Вимірювання кутів

 

Опрацювати §21 зап1-5.с.123.  №755,758,763

68.

Величина кута. Побудова кутів

 

№767,769,777 

69.

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

Опрацювати §22 зап1-4.с.130.  №788,791,

70.

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Самостійна робота

 

№794,798,800 

71.

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 

Опрацювати §23 зап1-3.с.135 №825,831 

72.

Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур

 

№833,835,839 

73.

Рівність фігур

 

Опрацювати §24 зап 1-2.с.139 №849,859. 

74.

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі

 

Опрацювати §25.зап1-7.с.144 №868,870,880 

75.

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі. Самостійна робота

 

№875,878,880 

76.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

№817,842,902 

77.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 6

«Геометричні фігури на площині»

 

Повторити вивчений матеріал 

78.

Резерв часу на І семестр (4 год).

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Розв’язування задач і вправ

Узагальнення та систематизація знань учнів: «Вправи на всі дії з натуральними числами»

 

 

№287,515, 641

 

79

Узагальнення та систематизація знань учнів: «Рівняння. Текстові задачі»

 

№353, 417,606,

80.

Підбиття підсумків першого семестру. Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 №612,782,914 

ІІ СЕМЕСТР

ТЕМА 6. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 ГОД)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/Учениця: наводитьприклади: простих і складених чисел ;парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2,3,5,9,10;

розуміє зміст терміну «ознака»;

розрізняє: прості і складені числа;дільники і кратні натурального числа; формулює означення понять:дільник,кратне, просте   число, складене число, спільний дільник; ознаки подільностіна2,3,5,9,10;взаємно прості числа

розв’язує вправи, що

передбачають: використання ознакподільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10 розкладання натуральних чисел на прості множники в межах тисячі; знаходження спільних  дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох (кількох) чисел в межах ста; знаходження

   найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел (кількох) в межах ста.

 

81.

Дільники та кратні натурального числа

 

Опрацювати §26  зап 1-4.с.153 №921,926,931 

82.

Дільники та кратні натурального числа

 

№928,933,940 

83.

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

Опрацювати §27 зап 1-4.с.156 №952,954,959 

84.

Ознаки подільності на 9 і 3

 

Опрацювати §28 зап 1-2.с.154 №970,972,976,978 

85.

Прості та складені числа

 

Опрацювати §29 зап 1-4.с.162 №990,992,995 

86.

Прості та складені числа. Самостійна робота

 

№997,1000,981 

87.

Розкладання чисел на прості множники

 

Опрацювати §30 зап 1-3.с.165 №1009,1014, 

88.

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

Опрацювати §31 зап 1-4.с.164 №1023,1027,1031 

89.

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

№1033,1035, 

90.

Найменше спільне кратне

 

Опрацювати §31 зап 1-4.с.173 № 1046,1051

91.

Найменше спільне кратне.Самостійна робота

 

№1054,1056 

92.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

№1052,1043 

93.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 7

«Подільність натуральних чисел»

 

Повторити вивчений матеріал 

ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (ТЕМИ 710) – 64 ГОД

ТЕМА 7. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (19 ГОД)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє:звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби;пояснює, що таке чисельник  і знаменник дробу ;мішане число; називає розрядні одиниці цілої та дробової частини десяткового дробу; читає і записує: звичайні та десяткові дроби ;мішані числа;

формулює  означення: правильного і неправильного дробу; середнього

арифметичного; знає, розуміє та застосовує правила:округлення десяткових дробів,знаходженнясереднього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають:порівняння, додавання і відніманнязвичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення ділення десяткових дробів на натуральне число та на десятковий дріб; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження середнього арифметичного кількох чисел;

розв’язує вправи, що передбачають:знаходження середнього значення величини;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: безпеки руху;розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; безпеки і охорони здоров’я; практичних аспектів  фінансових питань прогнозує очікуваний результат.

 

94.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Звичайні дроби

 

Опрацювати §33. зап 1-4.с.177 №1066,1068,1074

95.

Знаходження дробу від числа

 

 1083,1087,1092 

96.

Знаходження числа за його дробом

 

 1094,1099,1102 

97.

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

Опрацювати §34 зап 1-2.с.184 №1115,1118,1120 

98.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

Опрацювати §235 зап 1.с.187 №1131,1133,1140,

99.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1142, 1144 

100.

Правильні і неправильні дроби

 

Опрацювати §36 зап 1-4.с.142 №1152,1154,1157 

101.

Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота

 

 1160,1163,1165 

102.

Мішані числа

 

Опрацювати §37 зап 1-3.с.147 №1185.1191,1193 

103.

Мішані числа

 

 1195,1201,1204 ,1229

104.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

Опрацювати §38 зап 1-3.с.203 №1217,1219, 1227,

105.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1221,1223, 1237

106.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1225, 1233,1242

107.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

Опрацювати §39 зап 1.с.209 №1249,1253,

108.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1257,1264,

109.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1259,1266 

110.

Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота

 

№1268,1273

111.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 1122,1173,1175 

112.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 8

«Звичайні дроби»

 

Повторити вивчений матеріал 

ТЕМА 8. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ПОРІВНЯННЯ, ОКРУГЛЕННЯ, ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ (13 ГОД)

113.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

Опрацювати §40.зап 1-4.с.210. №1283,1285, 

114.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

№1288,1295,1307 

115.

Порівняння десяткових дробів

 

Опрацювати §41.зап 1-2.с.223. №1329,1333,1335  

116.

Порівняння десяткових дробів

 

№1337,1339, 

117.

Порівняння десяткових дробів. Самостійна робота

 

№1341,1346,1348 

118.

Округлення десяткових дробів

 

Опрацювати §42.зап 1.с.228. №1365,1367,  1370

119.

Округлення десяткових дробів

 

№1372,1375 

120.

Округлення десяткових дробів

 

№1378,1363 

121.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

Опрацювати §43.зап 1-4.с.233. №1392,1394, 1396 

122.

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

№1399,1403,1405 

123.

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота

 

№1407,1409,1419 

124.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

№1422,1424,1431 

 https://cutt.ly/mIbbCVC

 

125.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 9

«Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів»

 

Повторити вивчений матеріал 

ТЕМА 9. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ (20 ГОД)

126.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Множення десяткових дробів

 

Опрацювати §44.зап 1-3.с.244. №1462,1465,  

127.

Множення десяткових дробів

 

№1467,1469 

128.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

№1471,1473 

129.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

№1476,1479 

130.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

№1485,1489 

131.

Окремі випадки множення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю 10, 100, 1000, ...

 

Опрацювати §45.зап 1-2.с.250. №1504,1506,1 ст.  1512

132.

Окремі випадки множення десяткових дробів.  Множення десяткових дробів на розрядну одиницю 0,1; 0,01; 0,001Самостійна робота

 

Опрацювати §45.зап 3-4.с.250.  

№1504,1506, 2 ст ,1’510

133.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

Опрацювати §46.зап 1-4.с.256. №1540,1542,1546,  

134.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

№1544,1550, 

135.

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ..

 

№1537, 1557

136.

Ділення на десятковий дріб

 

№1554, 

137.

Ділення на десятковий дріб

 

Опрацювати §47. зап 1-2.с.264.№1600,1605

138.

Ділення на десятковий дріб

 

№1602,  1612

139.

Ділення на десятковий дріб

 

№1615,1619 

140.

Ділення на десятковий дріб

 

№1617,1624 

141.

Ділення на десятковий дріб

 

№1628,1633 

142.

Ділення на десятковий дріб

 

№1637,1639 

143.

Ділення десяткового дробу на натуральне число та ділення на десятковий дріб. Самостійна робота

 

№1643,1648 

144.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

https://cutt.ly/sIbbNDw

№1653,1657 

145.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 10

«Множення та ділення десяткових дробів»

 

https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-z-temy-dilennia-desiatkovykh-drobiv-790942.html

 

ТЕМА 10. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ. ВПРАВИ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ І ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ (12 ГОД)

146.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Середнє арифметичне

 

Опрацювати §48.зап 1-3.с.272. №1666,1670,  

147.

Середнє арифметичне

 

№1668,1673, 1686

148.

Середнє значення величини

 

№1675,1679 ,1688

149.

Середнє значення величини

 

№1681,1684 ,1690,1693

150.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

Опрацювати §49.с.278. №1721,1723,1730  

151.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

№1725,1727 ,1733

152.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

№1736,1738,1742 

153.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

№1744,1747 

154.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

№1750,1753 

155.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Самостійна робота

 

№1755,1758 

156.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

№1760,1765 

157.

Тематична діагностична (контрольна) робота №11

«Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами»

 

Повторити вивчений матеріал 

ТЕМА 11. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
(13 ГОД)

158.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Натуральні числа. Порівняння й округлення натуральних чисел.

 

№1763 

159.

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

№1758 

160.

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

№1766,1781,1785

161.

Текстові задачі. Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь.

 

 №1765 ,1774

162.

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

 

№1786 ,18181661

163.

Подільність натуральних чисел

 

 

164.

Подільність натуральних чисел

 

 

165.

Звичайні дроби

 

№1805,1809 

166.

Звичайні дроби

 

 

167.

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів

 

№1792 ,1794

168.

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

№1790,1800 

169.

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

№1809,1811 

170.

Тематична діагностична (контрольна) робота №12

«Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

https://vseosvita.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-za-5-klas-942582.html

 

171.

Резерв часу на ІІ семестр. Додаткові теми (5 год).

Аналіз діагностичної №1813(контрольної) роботи. Найпростіші комбінаторні задачі

 

https://cutt.ly/fIbb0h2 

172.

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом.

 

№1816 

173.

Розв’язування нерівностей з одним невідомим

 

№1818 

174.

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Знаходження НСД і НСК двох (кількох) чисел в межах тисячі

 

 

175.

Логічні задачі. Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Макуха Василь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Самікова Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
19 вересня 2023
Переглядів
2144
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку