Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Короткотривалий педагогічний проект “Внутрішня будова плазунів” (аналогове конструювання тварини, представника класу Reptilia)Урок з біологіїї, 7 клас.

Про матеріал

Плазуни є першими справді наземними тваринами, що належать до підтипу Хребетні цей клас в подальшій еволюції дає початок птахам та ссавцям. В зв'язку із переходом до наземного способу життя плазуни набули ряд нових ознак внутрішньої будови, що використовуватимуться птахами і ссавцями. Знання внутрішньої будови плазунів сприятиме формуванню в учнів комплексу знань і навичок, що полегшать в майбутньому вивчення більш високорозвинених представників хребетних

Перегляд файлу

                                “Внутрішня будова плазунів” (аналогове конструювання тварини,

представника класу Reptilia)

 

Опис  короткотривалого педагогічного проекту

 

Назва проекту:  “Внутрішня будова плазунів” (аналогове конструювання тварини, представника класу Reptilia)

 

Обґрунтування вибору проблеми

     Плазуни є першими справді наземними тваринами, що належать до підтипу Хребетні цей клас в подальшій еволюції дає початок птахам та ссавцям. В зв’язку із переходом до наземного способу життя плазуни набули ряд нових ознак внутрішньої будови, що використовуватимуться птахами і ссавцями. Знання внутрішньої будови плазунів сприятиме формуванню в учнів комплексу знань і навичок, що полегшать в майбутньому вивчення більш високорозвинених представників хребетних

 

Мета проекту: дослідити внутрішню будову плазунів, використовуючи прийоми аналогово конструювання.

 

Завдання проекту

1. Вивчити зміни, що виникають у внутрішній будові плазунів, з’ясувати іх значення для життєдіяльності тварин.

2. Розглянути зміни, що мали місце в основних органах та системах плазунів, шляхом практичної діяльності створити схеми основних систем органів, об’єднавши їх в єдину схему організму плазуна.

3. Розробити алгоритм діяльності під час реалізації проекту.

 

Характеристика проекту

За кінцевим результатом: практико-орієнтований.

За змістом: монопредметний

За кількістю учасників: колективний ( груповий).

За тривалістю: короткотривалий.

За ступенем самостійності: репродуктивно-дослідний.

За характером контактів: внутрішній.

 

База реалізації проекту: ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Славути

 

Учасники проекту:

 

1. Учні 8 класу

2. Вчитель біології

3. Спеціаліст з компютерних технологій

        4. Методист ХОІППО

 

 

 

Термін реалізації проекту

 

Початок : березень 2011 року.

Закінчення: травень 2011 року.

 

Прогнозований результат

1. Розробка алгоритму проведення уроку з теми та навчально-методичного забезпечення до нього

2. Розробка схем основних органів та систем плазунів, об’єднання їх у єдиний план будови організму.

 

Ресурси

 

Людські: наявність учнів8 класу, кваліфікованого вчителя біології та спеціаліста з комп'ютерних технологій, консультанта з ХОІППО

 

Матеріально-технологічні: наявність досвіду та відповідних авторських матеріалів вчителя; комп'ютера, ксерокса.

 

Інформаційні: доступ до Інтернету, потрібна література.

 

Потреби:  60 листів ксероксного паперу; фотопапір; допомога у розмноженні матеріалі; CD– диск, компютер.

 

Науково-методичний консультант: доцент кафедри педагогіки та методик

навчальних предметів ХОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації завдань проекту

 

Етап

Завдання

Діяльність

Термін

Ресурси (потреби)

Результат

Хто виконує

Примітка

 

1.Розробити план та програму вивчення теми, визначити можливий характер та зміст занять

 

1.Розробити план та алгоритм уроку

2. Визначити типи та види діяльності

3. Розробити алгоритм діяльності учнів та вчителя для кожного із етапів уроку

10-20

березня

Програма, підручник

1. План та алгоритм уроку

2. Визначення типів та видів діяльності

3. Алгоритм діяльності учнів та вчителя для кожного із етапів уроку

Вчитель та методист

 

 

1.Збирання необхідної інформації та матеріалів

2. матеріально-технічне забезпечення

 

 

Робота у бібліотеці, Інтернеті.

Закупівля паперу, дискет

20-30

березня

Наявність Інтернету

Кошти, папір, оргтехніка

Отримання необхідних матеріалів

Лаборант з інформаційних технологій, вчитель

 

 

Розробка методико-дидактичного забезпечення заняття

1.Розробка конспекту заняття, алгоритмів діяльності вчителя та учнів

2. Розробка дидактичного забезпечення всіх етапів заняття

квітень

Папір, оргтехніка

1.Електронний та друкований варіанти конспекту заняття та алгоритмів діяльності учнів та вчителя

2. Електронний та друкований варіанти дидактичного забезпечення заняття

Вчитель

 

 

Експертиза та захист матеріалів

Експертиза матеріалів

Корекція

Захист

Висновки та рекомендації

травень

За можливості компютер

Електронний та друкований відкорегований варіант конспекту, алгоритмів та дидактичного забезпечення

Вчитель

Експерт

 

 

 

 

Алгоритм уроку

 

Тема: Внутрішня будова плазунів

Мета:

  • реалізувати спільний проект по вивченню внутрішньої будови плазунів із виходом на продукт діяльності учнів у вигляді схем основних систем та органів представників класу Плазуни
  • продовжити формування базових природничих компетентностей учнів, шляхом поетапного використання набору певних форм, методів та прийомів педагогічної діяльності
  • В процесі реалізації проекту використовувати міждисциплінарні зв’язки, активізувати когнітивну діяльність учнів шляхом застосування аналогово конструювання запропонованого об’єкту

 

Обладнання і матеріали: листи чистого паперу формату А4, дидактичні матеріали диференційованого характеру, алгоритми діяльності учнів, схеми, таблиці текст підручника, олівці

 

Концепція реалізацій проекту

 

           Пропонований проект є комплексним і включатиме в себе окремі елементи різних форм та методів діяльності в процесі його реалізації. На підготовчому етапі використовуються елементи випереджаючого навчання та актуалізації набутих знань, умінь та навичок. Це здійснюється шляхом пропонування учням певного алгоритму дій під час реалізації самого проекту. Одночасно здійснюється розбивка класу на окремі групи (групова форма роботи) у відповідності із основними системи та органами тварин, що повинні досліджуватись. Кожній групі в алгоритмі діяльності пропонуються певні питання та “підказки” мотиваційного та актуалізаційного характеру, що розглядаються учнями заздалегідь. В процесі реалізації завдань проекту вчитель виконує функцію фасилітатора та консультанта з окремих питань, що можуть виникнути в учнів. Дослідження і вивчення основних органів та систем плазунів здійснюється учасниками проекту  із використанням аналогово конструювання та виявлення їх ускладнення та вдосконалення у рептилій в порівнянні із амфібіями. Кінцевим продуктом реалізації проектної діяльності в групах є створення схеми будови та пояснення принципів функціонування запропонованої системи органів. Спільним видом діяльності є поєднання  групових результатів і створення єдиної моделі будови типового представника класу плазунів.

 

 

 

 

Алгоритм діяльності вчителя в процесі реалізації проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм діяльності групи, що досліджує опорно-руховий апарат

 

1. Якою є активність плазунів в порівнянні із амфібіями   висока

 

2.Які зміни у відділах скелету це викличе:

 

Осьовий                                             Пояси кінцівок                Вільні кінцівки     

А.Поділ хребта на відділи                 Загальне зміцнення           Суттєві зміни

Б. Поява епістрофея                           поясів                                  відсутні

В. Розвиток ребер

 

3. Поясніть зміни в рухах голови за аналогією, використавши малюнок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Загальні висновки про розвиток скелету плазунів В порівнянні з амфібіями спостерігається ускладнення осьового скелету, зміцнення поясів кінцівок, що викликане більшою руховою активністю

 

5. Якою є активність плазунів в порівнянні із амфібіями   висока

 

6. Які ознаки мали мязи риб і амфібій  метамерії

 

7. Запропонуйте зміни в системі мязів

 

  Метамерія            Розчленованість тіла                 Висока диференціація м’язів

 

Загальні висновки про розвиток опорно-рухового апарату плазунів Змін зазнає осьовий скелет та пояси кінцівок. Хребет поділено на відділи, виникає епістрофей, що покращує рухливість голови, розвиваються ребра, що окрім захисту органів беруть пряму участь в диханні. В порівнянні із амфібіями має місце висока диференціація м’язів, викликана розчленованістю тіла і зростанням рухової активності

 

 

 

Алгоритм діяльності групи, що досліджує кровоносну систему

 

1. Чим викликана відносно низька активність плазунів Наявністю змішаної крові в кровоносній системі

2. Запропонуйте спосіб подолання проблеми  в серці за аналогією

 

 

 

 

 

 

В серці виникає неповна перегородка, що запобігає повному змішуванню крові в шлуночку

3. Які зміни виникли в кровозабезченні систем органів Перша порція чистої артеріальної крові прямує до мозку і передньої частини тіла, що повинно покращувати їх активність. Після злиття дуг аорти, задня частина тіла забезпечується змішаною кровю.

 

3. Які зміни виникли в малому колі кровообігу В звязку із втратою шкірного дихання розвиток легеневих судин покращується

 

Загальні висновки про розвиток кровоносної системи плазунів Зміни в будові серця покращують забезпечення мозку артеріальною кров’ю. Втрата шкірного дихання сприяє розвитку легеневого кола кровообігу. Забезпечення більшості органів змішаною кров’ю не сприяє значній активізації обміну речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм діяльності групи, що досліджує дихальну систему

 

1. Які зміни виникли в диханні плазунів в зв’язку із повністю наземним способом життя Зникає шкірне дихання і залишається виключно легеневе

2. Які зміни це викликає в дихальній системі Зростає навантаження на легені по забезпеченню газобміну

3. Запропонуйте спосіб подолання проблеми  в легенях за аналогією

 

 

 

 

 

 

Легені збільшують площу поверхні, набуваючи губчастої структури за рахунок внутрішніх виростів або додаткових бічних мішків, що покращує газообмін

4. Як здійснюється процес вдиху і видиху Дихання плазунів пасивне, наповнення легень повітрям  здійснюється завдяки рухам грудної клітки і скороченням міжреберних м’язів.

5. Що змінилось в повітроносних шляхах Черепахи та крокодили мають кісткове піднебіння, яке розділяє носову і ротову порожнини. Це дозволяє тримати їжу в роті і одночасно дихати

Загальні висновки про розвиток кровоносної системи плазунів Дихання виключно легеневе, рух легенів пасивний за рахунок грудної клітки та міжреберних мязів. Самі легені губчасті, що збільшує поверхню газообміну. Окремі рептилії мають виокремлені носову і ротову порожнини за рахунок появи твердого піднебіння.

 

 

 

 

 

Алгоритм діяльності групи, що досліджує нервову систему та органи чуття

1. Як зміни виникли в будові та діяльності мозку в звязку із наземним способом життя

Збільшена активність підвищує потік інформації, що сприяє розвитку мозку (виникає кора)

Рухова активність вимагає контролю – розвивається мозочок

Забезпечення мозку артеріального кров’ю  покращує його роботу

 

2. Які зміни спостерігаються в органах чуття Пристосовані до наземного способу життя

 

3. Поясніть зміни органу зору за аналогією

 

 

 

 

 

Вперше кришталик ока у плазунів діє не як людина з лупою, змінюючи відстань до предмета для отримання чіткого зображення. Завдяки мязам кришталик змінює форму, даючи таким чином чітке зображення

4. Які особливі органи чуття притаманні рептиліям Деякі плазуни мають особливий орган, що реагує на інфрачервоні промені і здатний вловлювати різницю температур в 0,001оС.

Загальні висновки про розвиток нервової системи та органів чуття плазунів Розвинені значно краще, ніж у земноводних, що викликано наземним способом життя. Мозок має кору півкуль, працює краще за рахунок забезпечення артеріальною кровю. розвивається мозочок для кращого контролю за рухами тварин. Кращого розвитку досягають зір, слух, нюх, дотик. Окремі мають орган термічного чуття

 

 

 

 

Єдина модель внутрішньої будови представника класу рептилій

Опорно-руховий апарат Змін зазнає осьовий скелет та пояси кінцівок. Хребет поділено на відділи, виникає епістрофей, що покращує рухливість голови, розвиваються ребра, що окрім захисту органів беруть пряму участь в диханні. В порівнянні із амфібіями має місце висока диференціація м’язів, викликана розчленованістю тіла і зростанням рухової активності.

 

Кровоносна система Зміни в будові серця покращують забезпечення мозку артеріальною кров’ю. Втрата шкірного дихання сприяє розвитку легеневого кола кровообігу. Забезпечення більшості органів змішаною кров’ю не сприяє значній активізації обміну речовин

Дихальна система Дихання виключно легеневе, рух легенів пасивний за рахунок грудної клітки та міжреберних мязів. Самі легені губчасті, що збільшує поверхню газообміну. Окремі рептилії мають виокремлені носову і ротову порожнини за рахунок появи твердого піднебіння.

Нервова система та органи чуття Розвинені значно краще, ніж у земноводних, що викликано наземним способом життя. Мозок має кору півкуль, працює краще за рахунок забезпечення артеріальною кровю. розвивається мозочок для кращого контролю за рухами тварин. Кращого розвитку досягають зір, слух, нюх, дотик. Окремі мають орган термічного чуття

Органи травлення та виділення Не зазнають особливих змін в порівнянні із амфібіями. Варто відзначити, що внаслідок економії води сеча плазунів кашицеподібна і містить не сечовину, а сечову кислоту

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертиза та оцінювання проекту

 

Оформлені результати проекту

Зміст

 

Форма подання

Оцінка якості

1. Алгоритм проектного уроку

Друковані матеріали

Електронна форми

 

2. Алгоритми діяльності вчителя

Друковані матеріали

Електронна форми

 

3. Алгоритми діяльності груп

Друковані матеріали

Електронна форми

 

 

Загальні висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Консультант:

 

Експерт:                                

 

doc
Додано
21 січня 2018
Переглядів
277
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку