10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

КТП 11 клас хімія академічний рівень

Про матеріал

КТП 11 клас хімія академічний рівень ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

11 клас

ХІМІЯ

Програма: ХІМІЯ 10-11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. ( Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.20101021)

Підручник: Хімія 11 клас. Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська. – Київ: Генеза, 2011р.

Кількість годин: 2 години на тиждень, 5 години резерв, всього 70 година)

Кількість контрольних робіт: 2  ( I семестр 1,   II семестр 1)

Кількість практичних робіт: 3

 

Зміст уроку

К-сть годин

дата

Державні вимоги до загальноосвітньої  підготовки учнів

Повторення основних відомостей про органічні сполуки (2 год.)

1

1

Склад найважливіших органічних сполук.

Демонстрації:

2. Моделі молекул вуглеводнів.

1

 

Учень (учениця)

характеризує:

- властивості органічних речовин на основі складу їхніх молекул;

- застосування органічних речовин на основі їхніх властивостей.

 

2

2

Властивості та застосування найважливіших органічних сполук.

1

 

Тема 1.  Теорія будови органічних сполук (3 год.)

3

1

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова.

 

1

 

Учень (учениця)

наводить приклади:

- структурних формул ізомерів органічних сполук;

- залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови;

 

формулює:

- означення ізомерії;

- основні положення теорії будови органічних сполук;

 

характеризує

- сутність сучасної теорії будови органічних сполук, її значення;

 

висловлює судження

- про роль теорії в системі наукових знань.

 

4

2

Залежність властивостей речовин від складу і  хімічної будови молекул. Ізомерія.

 

1

 

5

3

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук.

Життя і діяльність
О. Бутлерова.

1

 

Тема 2. Вуглеводні (19 год.)

6

1

Утворення ковалентних карбон-карбонових  зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

 

1

 

Учень (учениця)

називає:

- вуглеводні за систематичною номенклатурою;

- загальні формули вуглеводнів;

 

наводить приклади:

- насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів;

 

розрізняє

- вуглеводні різних груп, їхні ізомери;

 

складає:

- молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів;

- моделі молекул вуглеводнів;

 

характеризує:

- ковалентні зв’язки за основним параметрами;

- фізичні та хімічні властивості вуглеводнів;

 

ілюструє рівняннями відповідних хімічних реакцій

- хімічні властивості вуглеводнів;

 

пояснює:

- структурні й електронні формули вуглеводнів;

- утворення одинарного, подвійного, потрійного карбон-карбонових зв’язків;

- сутність структурної, цис-, транс- ізомерії

 

вуглеводнів, конформацій;

- механізми реакцій заміщення та приєднання;

- правило В. Марковникова;

- електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі;

- взаємозв’язок між вуглеводнями;

 

порівнює

- будову і властивості вуглеводнів різних груп;

 

встановлює

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів;

 

обґрунтовує

- застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

 

складає і використовує

- прилади для виконання дослідів;

 

визначає:

- молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовин – продуктів її згоряння;

- ненасичені вуглеводні за характерними реакціями;

 

оцінює:

- пожежну небезпечність вуглеводнів;

- вплив засобів захисту рослин на здоров’я людей та довкілля при їх неправильному використанні;

 

висловлює судження

- про значення засобів захисту рослин;

 

робить висновки:

- про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

- про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

 

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями, засобами захисту рослин та іншими продуктами синтетичної органічної хімії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

Алкани (парафіни).        Загальна формула алканів. Структурна ізомерія.  Фізичні  властивості алканів. Поняття про конформації.

1

 

8

3

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування,  термічний розклад, ізомеризація.

Механізм реакції заміщення.

Демонстрації:

3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

 

 

1

 

9

4

Практична робота № 1.  Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

Демонстрації:

1. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння.

 

1

 

10

5

Добування, застосування алканів.

Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).

1

 

11

6

Розв’язування розрахункових задач:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

 

1

 

12

7

Алкени. 

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів.       Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура.

Лабораторні досліди:

1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів,  конформацій).

1

 

13

8

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація.

Демонстрації:

5. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату

 

 

14

9

Правило
В. Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.  

1

 

15

10

Добування, застосування алкенів.

 

1

 

16

11

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.

Демонстрації:

4. Добування етену

1

 

17

12

Хімічні властивості алкінів: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів.

Демонстрації:

7. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

1

 

18

13

Добування, застосування алкінів

Демонстрації:

6. Добування етину карбідним способом.

 

1

 

19

14

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Демонстрації:

8. Бензен  як розчинник.

 

1

 

20

15

Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення. 

Демонстрації:

9. Відношення бензену до розчину калій перманганату.

10. Горіння бензену.

11.Відношення бензену до бромної води.

 

1

 

21

16

Добування, застосування бензену.  Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній  вплив на довкілля.

1

 

22

17

Взаємозв’язок між вуглеводнями

1

 

23

18

Узагальнення і систематизація знань про вуглеводні

1

 

24

19

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні».

1

 

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (5 год.)

25

1

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

Лабораторні досліди:

2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного  вугілля  (колекція). 

3. Ознайомлення з різними видами  палива (колекція).

Демонстрації:

12. Модель нафтоперегінної установки.

 

1

 

Учень (учениця)

називає

- основні продукти

 переробки нафти і

кам’яного вугілля;

 

описує:

- склад і властивості

нафти, природного газу,

 кам’яного вугілля;

- застосування продуктів

переробки нафти і

 кам’яного вугілля;

 

характеризує

- природну вуглеводневу

 сировину як джерело

добування органічних

 сполук;

 

пояснює:

- сутність процесів

переробки нафти;

- детонаційну стійкість

бензину;

 

обґрунтовує

- значення продуктів

 природної сировини в

 суспільному господарстві;

 

оцінює

- вплив продуктів

 переробки вуглеводневої

 сировини на довкілля та

 значення охоронних

 заходів.

 

 

26

2

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг.  Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

 

1

 

27

3

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

1

 

28

4

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки

1

 

29

5

Узагальнення і систематизація знань про природні джерела вуглеводнів. Самостійна робота

1

 

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки. Спирти. (22 год.)

30

1

Насичені одноатомні спирти.  Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Демонстрації:

13. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

 

1

 

Учень (учениця)

називає

- оксигеновмісні сполуки за систематичною номенклатурою;

 

наводить приклади:

- спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів, їхні тривіальні назви;

 

розрізняє:

- одно- і багатоатомні спирти;

- спирти і феноли;

- натуральні і штучні жири;

- натуральні та штучні волокна;

 

формулює

- означення функціональної групи;

 

класифікує

- оксигеновмісні сполуки за функціональними групами;

 

складає

- загальні, молекулярні, структурні та електронні формули оксигеновмісних сполук;

 

характеризує:

- водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості сполук;

- полісахариди як полімерні сполуки;

- хімічні властивості оксигеновмісних сполук;

 

ілюструє рівняннями відповідних хімічних реакцій

- хімічні властивості оксигеновмісних сполук;

 

пояснює:

- структурні й електронні формули сполук;

- сутність структурної ізомерії сполук;

- електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулах спиртів, фенолу, карбонових кислот;

- сутність спектральних методів дослідження органічних сполук;

 

порівнює:

- будову і властивості сполук з різними функціональними групами;

- мило і синтетичні мийні засоби;

 

встановлює:

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями оксигеновмісних сполук;

- генетичні зв’язки між оксигеновмісними сполуками;

 

обґрунтовує

- застосування речовин їхніми властивостями;

складає і використовує

- прилади для виконання дослідів;

 

визначає

- дослідним шляхом гліцерол, альдегіди, карбонові кислоти, глюкозу, крохмаль;

 

оцінює:

- згубну дію алкоголю на здоров’я людини;

- дію засобів побутової хімії на довкілля;

 

висловлює судження:

- про біологічне значення жирів і вуглеводів їх роль у харчуванні людини;

- значення процесів бродіння і гідролізу;

 

робить висновки:

- про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

- про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

 

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

2

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.

Демонстрації:

14. Взаємодія етанолу з натрієм.

15. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

 

1

 

32

3

Етиленгліколь, гліцерол.  Добування та застосування спиртів. Лабораторні досліди:

4. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. 

 

1

 

33

4

Етиленгліколь, гліцерол.  Добування та застосування спиртів.

1

 

34

5

Фенол, його склад,  будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу.

Демонстрації:

16. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання.

17. Добування натрій феноляту.

18. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією карбон(IV) оксиду.

19. Взаємодія фенолу з ферум(ІІІ) хлоридом.

 

1

 

35

6

Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

1

 

36

7

Альдегіди. Склад,    будова альдегідів. Функціональна альдегідна група.  Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.

1

 

37

8

Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення і відновлення. Добування етаналю.    Застосування метаналю й етаналю.

Лабораторні досліди:

5. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.

6.  Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

7. Окиснення спирту  до альдегіду.

 

1

 

38

9

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти.  Фізичні властивості. Номенклатура.

Демонстрації:

20. Властивості етанової  кислоти. 

 

1

 

39

10

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної  і вуглеводневої груп.

Лабораторні досліди:

8. Дія етанової кислоти на індикатори.

9. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.

10. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

 

 

1

 

40

11

Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування  карбонових кислот.

 

1

 

41

12

Практичні роботи № 2. Властивості етанової кислоти.

 

1

 

42

13

Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

Демонстрації:

21. Добування  естеру.

22. Ознайомлення зі зразками естерів

1

 

43

14

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів.  Біологічна роль жирів.

Лабораторні досліди:

11. Розчинність жирів.

12. Доведення   ненасиченого характеру рідких жирів.

1

 

44

15

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.

Лабораторні досліди:

13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

 

1

 

45

16

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози  як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози.

Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація.

Демонстрації:

23. Взаємодія глюкози з аргентум(Ι) оксидом.

 

Лабораторні досліди:

14. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

 

1

 

46

17

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.

Сахароза, її склад, будова.   Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

Демонстрації:

24. Гідроліз сахарози.

 

1

 

47

18

Крохмаль. Будова крохмалю.   Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом.

Демонстрації:

25. Гідроліз крохмалю (целюлози).

Лабораторні досліди:

15. Відношення крохмалю до води.

16. Взаємодія крохмалю з йодом.

 

1

 

48

19

Целюлоза. Будова целюлози.  Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад.

 

1

 

49

20

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.

Біологічне значення вуглеводів.

1

 

50

21

Практичні роботи № 3. Розв’язування експериментальних задач.

1

 

51

22

Узагальнення і систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки. Самостійна робота

1

 

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8 год.)

52

1

Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості.  Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.

1

 

Учень (учениця)

називає

- нітрогеновмісні сполуки за систематичною номенклатурою;

 

наводить приклади

- амінів, амінокислот;

 

розрізняє:

- первинні, вторинні і третинні аміни;

- аміни жирного ряду й ароматичні;

- амінокислоти і карбонові кислоти;

 

класифікує

- нітрогеновмісні сполуки за функціональними групами;

 

складає

- молекулярні, структурні та електронні формули амінів, амінокислот;

 

характеризує:

- рівні організації білків;

- будову подвійної спіралі ДНК;

- біологічну роль амінокислот, білків, нуклеїнових кислот;

- причини багатоманітності органічних сполук;

 

ілюструє рівняннями хімічних реакцій

- хімічні властивості нітрогеновмісних сполук;

 

пояснює:

- структурні й електронні формули сполук;

- структурну ізомерію сполук;

- електронну сутність взаємовпливу атомів у молекулі аніліну;

- утворення біполярного йона;

- амфотерність амінокислот;

- зміст понять: функціональна аміногрупа, пептидний зв’язок, поліпептид;

 

порівнює

- синтетичні й біотехнологічні методи добування речовин;

 

аналізує

- основний хімічний склад харчових продуктів;

 

встановлює:

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних сполук;

- генетичні зв’язки між органічними речовинами;

 

обґрунтовує

- застосування речовин їхніми властивостями;

складає і використовує

- прилади для виконання дослідів;

 

визначає

- дослідним шляхом білки;

 

оцінює:

- досягнення біотехнології;

- роль біополімерів у функціонуванні організмів;

 

висловлює судження

- про вплив вивчених сполук на організм людини;

 

робить висновки:

- про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

- про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

 

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

 

53

2

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості аніліну: взаємодія з  неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

Демонстрації:

26. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою.

27.Взаємодія аніліну з   бромною водою.

 

 

1

 

54

3

Амінокислоти.  Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон.

Демонстрації:

28. Доведення наявності функціональних груп  в амінокислотах

1

 

55

4

Пептиди. Пептидний зв’язок.

1

 

56

5

Білки як

високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків.  Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.

Демонстрації:

29. Розчинення й денатурація білків.

Лабораторні досліди: 

17.Кольорові реакції білків.

1

 

57

6

Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію.

Біологічне значення амінокислот і білків.

1

 

58

7

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот.  Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

 

1

 

59

8

Узагальнення і систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки. Самостіна робота

1

 

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні  речовини і полімерні матеріали на їхній основі (6 год.)

60

1

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери.

Демонстрації:

30. Зразки пластмас, синтетичних волокон, каучуків.

 

1

 

Учень (учениця)

називає

- найпоширеніші полімери;

 

наводить приклади

- органічних речовин різних класів;

- полімерних сполук та матеріалів на їхній основі;

- синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі;

 

описує

- властивості полімерних матеріалів;

 

складає

- молекулярні і структурні формули найпоширеніших полімерів;

 

характеризує

- застосування полімерів;

 

пояснює

- причини багатоманітності органічних речовин;

- застосування фізичних методів в органічній хімії;

 

порівнює:

- природні, штучні і синтетичні волокна;

- пластмаси і каучуки;

- термопластичні й термореактивні полімери;

- каучук і гуму;

 

встановлює

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням

 

полімерів;

 

обґрунтовує

- значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

 

висловлює судження

- про значення синтетичних методів добування органічних речовин;

 

дотримується правил безпечного поводження із синтетичними матеріалами.

61

2

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.

Лабораторні досліди:

18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.

 

1

 

62

3

Склад, властивості,  застосування.

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Лабораторні лосліди:

19. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів.

20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

1

 

63

4

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.

1

 

64

5

Узагальнення і систематизація знань про оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки. Самостійна робота

1

 

65

6

Контрольна робота за ІІ семестр

1

 

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства (5 год.)

66

1

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві.

Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем.  Найважливіші хімічні виробництва в Україні.

Демонстрації:

31. Матеріальні і віртуальні моделі фулеренів, нанотрубок тощо. 

32. Зразки* природних і синтетичних  полімерів. 

33. Зразки* сировини, традиційних і новітніх матеріалів, виробів з них.

34. Зразки* видів палива.

1

 

Учень (учениця)

називає:

- найважливіші галузі і сучасні напрями розвитку хімічної науки;

- загальні правила поводження з побутовими хімікатами;

 

наводить приклади

- найважливіших хімічних виробництв у світі та в Україні (зокрема, місцевих);

 

описує

- новітні хімічні технології, властивості нових матеріалів;

 

характеризує

- роль хімії в сучасному матеріальному виробництві, медицині, побуті, розв’язанні глобальних проблем;

 

пояснює

- явища повсякденного життя, пов’язані з хімією, застосовуючи предметні знання;

 

складає

- узагальнювальні схеми, таблиці на основі вивченого матеріалу;

 

аналізує

- інформацію, закладену в маркуванні споживчих продуктів, оцінює їхній хімічний склад;

 

експериментально визначає:

- наявність у складі деяких споживчих продуктів неорганічних і органічних речовин вивчених класів;

 

оцінює

- значення продуктів хімічного виробництва у підвищенні добробуту людей;

 

висловлює судження:

- про значення хімії для розуміння наукової картини світу;

 

- про шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини;

 

дотримується правил безпечного поводження з речовинами

 

67

2

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу    та інших захворювань.

Демонстрації:

35. Зразки* лікарських засобів.

38. Визначення наявності нітратів у харчових продуктах

1

 

68

3

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

36. Зразки* мінеральних добрив, засобів захисту рослин, харчових продуктів і добавок.

37. Зразки* засобів для прання, миття, чищення, дезінфікування, парфумерно-косметичних препаратів, автокосметики, розчинників, фарб та інших побутових хімікатів.

Лабораторні досліди:

21. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів).

32. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів.

1

 

69

4

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів.

1

 

70

5

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

1

 

*(реальні і віртуальні)

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
800
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку