15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Лабораторна робота з інформатики для 10-11 класу на тему "Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint"

Про матеріал
Викладено методику проведення лабораторної роботи, яка спрямована на формування системи знань, вмінь та навичок у студенів коледжу з дисципліни інформатика щодо основних функцій, призначення та напрямів використання ефектів анімації та застосування команд для завдання переходів в презентації, правил роботи з основними типами елементів слайдів, основних етапів роботи по створенню, редагуванню та форматуванню презентації засобами MS PowerPoint 2010. Показаний зв'язок між теоретичним матеріалом даної теми та практичними напрямами його використання, необхідними для ефективного розв’язання фахових завдань з використанням обчислювальної техніки в рамках формування комп'ютерної грамотності сучасних фахівців.
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА  РОЗРОБКА

 відкритого заняття

 

 

 

ТЕМА: «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint»

 

з дисципліни:

«Інформатика»

 

Для спеціальності  272 «Авіаційний транспорт»

Освітня програма «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018


Методична розробка з дисципліни «Інформатика».

Підготував О.Є. Чиримпей викладач ВСП НАУ Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету –  2018.

 

 

 

Викладено методику проведення лабораторної роботи, яка спрямована на формування системи знань, вмінь та навичок у студенів щодо основних функцій, призначення та напрямів використання ефектів анімації та застосування команд для завдання переходів в презентації, правил роботи з основними типами елементів слайдів, основних етапів роботи по створенню, редагуванню та форматуванню презентації засобами MS PowerPoint 2010.

Показаний зв'язок між теоретичним матеріалом даної теми та практичними напрямами його  використання, необхідними для ефективного розв’язання фахових завдань з використанням обчислювальної техніки в рамках формування комп'ютерної грамотності сучасних фахівців.

 

 

 

Для викладачів інформатики  вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

 

 

 

Рецензенти:

Нечволода Л.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень ВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

Солдатова В.Ю. – викладач вищої кваліфікаційної категорії ВСП НАУ Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету.

 

 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні  циклової комісії «Інформатика та програмування» протокол №_____ від _____________2018 року

 

 

 

 

Голова циклової комісії «І та П»              О.Є. Чиримпей 2012зміст

с.

Передмова

Хід заняття

1 Організаційний момент

2 Ознайомлення студентів з темою й метою заняття (план заняття)

3 Мотивація навчання

4 Актуалізація опорних знань

6 Формування професійних вмінь та навичок

6.1 Ознайомлення студентів з інструкцією і методикою виконання лабораторної роботи              

6.2 Ознайомлення студентів з правилами безпеки

7 Сприйняття та засвоєння студентами навчального матеріалу

7.1 Закріплення знань студентів (творча самостійна робота)

7.2 Підсумки роботи

8 Рефлексія, висновки

9 Коментар виконання практичної роботи

10 Підсумок заняття

11 Домашнє завдання

Висновки

Література

Додаток 1 Презентація «Використання ефектів анімації при оформленні  презентацій MS PowerPoint»

Додаток 2  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

Додаток 3  Протокол лабораторної роботи

Рецензія


Передмова

 

Тема відкритого заняття «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint» базується на питаннях навчальної програми дисципліни «Інформатика», основною задачею якої є оволодіння сучасними інформаційними технологіями та формування комп’ютерної культури і грамотності, системи вмінь та навичок у студентів на основі отриманих науково-методичних і теоретичних знань.

У процесі формування комп'ютерної культури досвідченої, всебічно розвинутої особистості, яка володіє основними принципами і методами сучасних інформаційних технологій вказана тема набуває актуальності тому, що використання інтерактивних електронних презентацій надає можливостей майбутньому фахівцю підготувати та презентувати різний професійний ілюстративний матеріал у вигляді, який поєднує всі необхідні засоби з організації якісного представлення об’єкту презентації та взаємодії з ним.

Навчальна мета практичного заняття:  актуалізувати, систематизувати та вдосконалити знання студентів про засоби та методи організації інтерактивної презентації за допомогою анімаційних ефектів та переходів; оволодіти навичками роботи зі стандартними алгоритмами та інструментами програмної системи MS PowerPoint; узагальнити й систематизувати знання студентів про елементи та функції анімації та посилань в презентації; закріпити навички роботи на персональному комп’ютері під управлінням операційної системи Windows та в програмній системі створення електронних презентацій.

Виховна мета: виховувати дисциплінованість, організованість та відповідальність, прищеплювати інтерес до предмету; виховувати повагу до рідної мови, інтерес до українських технічних можливостей і традицій в будуванні літаків.

Розвиваюча мета: виховувати дисциплінованість, організованість, уважність, особисту відповідальність за якість отриманих знань, прищеплювати інтерес до предмету, повагу до обраної спеціальності.


план заняття

 

Група 1М(о)17       «_____» ___________ 2018р.

 

Тема заняття: «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint»

Мета заняття:

Методична удосконалення методики впровадження  принципу взаємовідповідності й взаємозв’язку матеріального й інтелектуального компонентів навчального середовища за допомогою суб’єкт-суб’єктної навчальної взаємодії викладача і студентів, яка відбувається в умовах інформатизації та технічної забезпеченості навчально-виховного процесу;

Навчальна – актуалізувати, систематизувати та вдосконалити знання студентів про засоби та методи організації інтерактивної презентації за допомогою анімаційних ефектів та переходів; оволодіти навичками роботи зі стандартними алгоритмами та інструментами програмної системи MS PowerPoint; узагальнити й систематизувати знання студентів про елементи та функції анімації та посилань в презентації; закріпити навички роботи на персональному комп’ютері під управлінням операційної системи Windows та в програмній системі створення електронних презентацій;

Розвиваюча – розвивати інтерес у студентів до теми заняття, розвивати творчі здібності та креативне мислення;  інформаційну пильність, пам'ять, увагу.

Виховна – виховувати дисциплінованість, організованість та відповідальність, прищеплювати інтерес до предмету; виховувати повагу до рідної мови, інтерес до українських технічних можливостей і традицій в будуванні літаків..

Вид заняття: лабораторна робота

Форма проведення заняття:  репродуктивне, групове виконання лабораторної роботи


Міжпредметні зв’язки:

забезпечуючі: основи інформатики, математика;

забезпечувані: дисципліни циклу професійної та практичної підготовки у вигляді представлення та демонстрації досліджень з питань самостійної та індивідуальної роботи.

 

 

Методичне забезпечення: інструкції з методикою виконання завдань лабораторної роботи, картки, презентація.

 

 

Література:

Обов’язкова:

 1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Під­ручник. 4-те вид. - К.: Каравела, 2012. - 496 с
 2. Г.И. Хубаев, С.М. Патрушина, Н.Г. Савельева, Е.Г. Веретенникова   Информатика: учеб. пособие – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010 – 288 с.
 3. Ю.Д. Романова, И.Г. Лесничая   Информатика и информационные технологии. Конспект лекций: учеб. пособие – М.: Эксмо, 2009 – 320 с.

Додаткова:

 1. В.А. Острейковский, И.В. Полякова  Информатика. Теория и практика: Учеб. пособие – М.; Издательство Оникс, 2008 – 608 с.: ил.
 2. А.В. Терехов Информатика: Учеб. пособие – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та., 2007 – 128 с.

 

 

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

 


Хід заняття

 

1 Організаційний момент                1 хв.

1.1. Привітання студентів.

1.2. Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

2 Ознайомлення студентів з темою й метою заняття (план заняття)          1 хв.

Вступне слово викладача: Шановні студенти! Тема нашої лабораторної роботи «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint». Метою нашого заняття є: оволодіти навичками роботи з анімаційними ефектами та посиланнями для оформлення презентації засобами системи MS PowerPoint; вивчити основні типи анімації, посилань та методи їх застосування; систематизувати та вдосконалити знання про можливості системи MS PowerPoint; узагальнити й систематизувати знання про загальну структуру презентації MS PowerPoint, закріпити навички роботи на персональному комп’ютері під управлінням операційної системи Windows та в системі MS PowerPoint.

 

3 Мотивація навчання                 1 хв.

Практичні навички з даної теми допоможуть вам візуалізувати та «оживити» свої програмні продукти, адже важлива не тільки працездатність вашої презентації, а й зовнішній вигляд та методи представлення об’єкту презентації. Цікаве текстове, графічне, анімаційне оформлення, логічна система переходів та яскравий інтерфейс створеної інтерактивної презентації – це також запорука того, що користувач віддасть перевагу саме об’єкту вашої презентації. Адже, як відомо, зустрічають за зовнішнім виглядом!  То ж ці знання будуть необхідні в подальшому вивченні дисципліни, допоможуть в оформленні та представленні об’єктів дослідження по курсовим проектам з спецдисциплін, а також в майбутній професійній діяльності.

 

 

 

4 Актуалізація опорних знань                5хв.

Актуалізація опорних знань проходить у вигляді розв’язування кросворду з ключовим словом. Викладач пропонує згадати основні поняття, визначення і елементи презентації, які будуть використовуватися на занятті. Правильні відповіді на завдання складуть ключове слово АНІМАЦІЯ.

1.  – набір форматів оформлення слайдів:

Правильна відповідь: дизайн

2. – Заготовка презентації:

Правильна відповідь: шаблон

3. – елемент слайду:

Правильна відповідь: відео

4. – розмітка слайду:

Правильна відповідь: макет

5. – сторінка презентації:

Правильна відповідь: слайд

6. – Файл MS PowerPoint:

Правильна відповідь: презентація

7. – елемент слайду:

Правильна відповідь: фігури

8. – елемент слайду:

Правильна відповідь: таблиця

Після опрацювання кросворду викладач пропонує зробити взаємоперевірку робіт – обмінятись розгаданими кросвордами і оцінити знання один одного:


 • Відмінно – всі відповіді вірні;
 • Добре – вірні 6-7 відповідей;
 • Задовільно – вірні 4-5 відповідей;
 • Незадовільно – вірні менше 4.

 

5 Коментар відповідей та робіт студентів             1 хв.

Викладач питає студентів про результати взаємоперевірки,  коментує відповіді та за результатами відповідей робить висновки про готовність до виконання лабораторної роботи.

 

6 Формування професійних вмінь та навичок

6.1 Ознайомлення студентів з інструкцією і методикою виконання лабораторної роботи                                                                                                                                                                               2 хв.

Викладач пропонує студентам відкрити зошити та оформити протокол лабораторної роботи: написати тему, мету.

Пояснює, що лабораторна робота буде складатися з двох частин – спочатку студенти будуть виконувати завдання за зразком та разом із викладачем, а потім, використовуючи отримані знання, будуть створювати інтерактивну презентацію самостійно.

6.2 Ознайомлення студентів з правилами безпеки            1 хв.

Викладач нагадує про правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером та про правила поведінки в лабораторії обчислювальної техніки.

 

7 Сприйняття та засвоєння студентами навчального матеріалу       20 хв.

Викладач пропонує виконати завдання лабораторної роботи разом. Деякі елементи роботи викладач розказує і показує як виконувати, а деякі пропонує виконати самостійно за аналогією. Якщо у студентів виникають запитання чи проблеми – викладач допомагає їх вирішити. В результаті виконання практичних завдань студенти створюють презентацію з анімаційними об’єктами,  кнопками управління з заданими діями, що дозволяє управляти демонстрацією презентації.

7.1 Закріплення знань студентів (творча самостійна робота)         30 хв.

Для закріплення знань студентів використовується творча самостійна робота. Викладач роздає студентам індивідуальні завдання, які треба самостійно виконати. Індивідуальне завдання складається з  повторення  алгоритму виконання основного завдання лабораторної роботи за аналогією і доповнення  навчальної презентації серією індивідуально створених слайдів.

Індивідуальне завдання видається на двох чи одного студента – таким чином, щоб за кожним комп’ютером виконувалося унікальне завдання. Студенти повинні виконати завдання за виділений час.

Якщо студент виконує завдання правильно, то він повинен отримати  аналогічний фрагмент презентації до основного, згідно свого варіанту завдання.

Під час виконання завдання викладач слідкує за ходом роботи. Відповідає на питання, якщо такі будуть виникати.

7.2 Підсумки роботи                7 хв.

Після виконання практичного завдання лабораторної роботи студентам пропонується пройти тестування з теми «Створення презентації MS PowerPoint». Тестування проводиться за допомогою комп’ютерів. Після проходження тесту студенти повідомляють оцінки викладачу, а викладач виставляє їх у журнал. На розсуд викладача, оцінка може бути підвищена або знижена на бал за результатами виконання практичного завдання. Якщо в цьому стане необхідність, то викладач повинен прокоментувати і аргументувати дану дію.

 

8 Рефлексія, висновки                7 хв.

Так як за комп’ютером займаються по двоє студентів, то під час виконання тестування одним з учнів іншому пропонується зробити висновки по роботі в зошиті з лабораторних робіт. Також пропонується на виданому аркуші із завданням написати продовження фраз, які характеризують відчуття студента на занятті.

 

9 Коментар виконання практичної роботи            2 хв.

Наприкінці  заняття аркуші з виконаним завданням і коментарями студентів збираються викладачем. Викладач робить висновки, повідомляє учням оцінки та аналізує їх помилки.

 

 

10 Підсумок заняття                 1 хв.

Викладач зазначає що студенти на занятті узагальнять й систематизують знання з теми «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint» яка дозволить  використовувати алгоритми по створенню інтерактивної презентації в навчанні, при виконанні та представленні учбових докладів з дисциплін спеціальності, та в майбутній трудовій діяльності за обраним фахом.

 

11 Домашнє завдання               1 хв.

Використовуючи вивчені на занятті алгоритми завдання анімації і додавання дії до об’єктів презентації, створити особисту презентацію-портфоліо – презентувати себе, свої інтереси та захоплення.


Висновки

 

Згідно керівних документів в закладах вищої освіти України основними видами занять є лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття. Цими документами оговорюється також, що викладач вільний у виборі форм, методів та засобів донесення навчального матеріалу студентам.

В даній методичній розробці наводиться досвід методичного опрацювання і проведення лабораторної роботи на тему: «Використання ефектів анімації при оформленні презентацій MS PowerPoint». Особливістю методичної розробки є використання  принципу наочності – використання сучасних візуальних засобів навчання, що оптимізують процес навчання та активізують інтерес та мислення у студентів. На занятті буде застосовуватися інноваційний метод навчання за допомогою використання технічних засобів, що є ефективним і наочним методом проведення заняття, але яке потребує від викладача ретельної підготовки навчального матеріалу, впровадження програмних розробок. Але цілі, які планується досягнути під час проведення заняття за такою формою, виправдовують складності під час підготовки, бо мають позитивно відображатися на якості знань та вмінь студентів.

За методами проведення, заняття можна віднести до репродуктивної лабораторної роботи, коли студенти користуються докладними інструкціями, де сформульовані пояснення по основним алгоритмам, порядок виконання завдань та наочні зображення елементів інтерфейсу програми MS PowerPoint, які при цьому використовуються.

На занятті будуть поєднані дві форми навчання – фронтальна, де викладач буде управляти навчально-пізнавальною діяльністю всієї підгрупи, і групова, де студенти будуть працювати в групах, що складаються з 2-х чоловік, і виконувати завдання за власним варіантом.

На початку заняття буде використаний ігровий момент, де студентам буде запропоновано в якості актуалізації опорних знань вирішити кросворд, який буде перевірено методом взаємоперевірки студентами.

Провідними принципами заняття обрано принцип взаємовідповідності й взаємозв’язку матеріального й інтелектуального компонентів навчального середовища, які спрямовані  на раціональне поєднання форм аудиторної фронтальної та групової навчальної роботи студентів.

Для підвищення ефективності використання робочого часу заняття на основі теорії оптимізації процесу навчання та технології педагогічного проектування розроблено опорний шаблон протоколу лабораторної роботи на друкованій основі для студентів.

Майстерність викладача на лабораторному занятті полягає головним чином в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною і практичною діяльністю студентів, їх інтелектуальним розвитком.

Виконання студентами практичних завдань лабораторної роботи має бути направлено на:

 • узагальнення, систематизацію, поглиблення та закріплення отриманих теоретичних знань з теми «Система створення електронних презентацій MS PowerPoint» дисципліни «Інформатика»;
  • формування умінь застосовувати отримані знання на практиці, реалізацію єдності інтелектуальної та практичної діяльності;
 • розвиток інтелектуальних умінь у майбутніх фахівців: аналітичних, проектувальних, конструктивних та ін.
 • вироблення при вирішенні поставлених завдань таких професійно значущих якостей, як самостійність, відповідальність, точність, творча ініціатива.

Принципи навчання, використовувані у даній методичній розробці  підпорядковані вимогам сучасної освіти – підготувати сучасну, інтелектуально-розвинуту особистість, яка володіє основними аспектами комп'ютерної грамотності, що є однією з основних вимог підготовки висококваліфікованого, професійно-мобільного фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці в рамках розвитку сучасного суспільства.


Література

 

 1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Під­ручник. 4-те вид. - К.: Каравела, 2012. - 496 с
 2. Г.И. Хубаев, С.М. Патрушина, Н.Г. Савельева, Е.Г. Веретенникова   Информатика: учеб. пособие – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010 – 288 с.
 3. Ю.Д. Романова, И.Г. Лесничая   Информатика и информационные технологии. Конспект лекций: учеб. пособие – М.: Эксмо, 2009 – 320 с.
 4. В.А. Острейковский, И.В. Полякова  Информатика. Теория и практика: Учеб. пособие – М.; Издательство Оникс, 2008 – 608 с.: ил.
 5. А.В. Терехов Информатика: Учеб. пособие – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та., 2007 – 128 с.
 6. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. — М. : Эксмо, 2010. – 320 с.
 7. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2010. Самоучитель. — СПб.: Питер, 2011. – 432 с.: ил.

 

docx
Додано
11 листопада 2019
Переглядів
795
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку