10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Лабораторне заняття "Використання анімації та навігації в комп`ютерних презентаціях"

Про матеріал
Методична розробка лабораторного заняття з інформатики для студентів 1 курсу, які вивчають загальноосвітні дисципліни.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ ТЕХНІКУМ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

 

з дисципліни

 

«Інформатика»

 

на тему:

 

«Використання анімації та навігації в комп’ютерних презентаціях»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 Дана методична розробка складена відповідно до Робочої навчальної програми  для студентів ВНЗ І-ІІ р. а. за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, 071 Облік і оподаткування, за освітньо-професійною програмою «Рибництво та аквакультура», «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури», «Бухгалтерський облік»  із кваліфікацією «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку», «технік рибовод», «технік механік» денної форми навчання з дисципліни «Інформатика» та відповідає вимогам  галузевого стандарту вищої освіти.

 

 Мета розробки надати допомогу студентам при роботі з програмою Power Point при створенні анімації до комп’ютерних презентації.  

 

Основними цілями даної розробки є:

 • формувати навички роботи в програмі MS Power Point;
 • домогтися уміння використовувати набуті знання в практичній діяльності;
 • удосконалювати навички роботи MS Power Point; 
 • розвивати пізнавальні можливості та самостійність студентів;
 • розвивати навички використання MS Power Point для самостійної практичної діяльності;
 • розвивати зацікавленість до вивчення інформатики;
 • виховувати ввічливість, взаємодопомогу і культуру поведінки;
 • формувати навичок індивідуальної роботи.

 

Методична розробка містить наступні складові:

1. Пояснювальна записка

2. Інструкційна картка до проведення  практичного заняття  

3. Методичні рекомендації до проведення лабораторного заняття

 

Лабораторне заняття з інформатики передбачає формування у студентів вмінь і навичок застосування знань шляхом індивідуального виконання завдання.

Метою лабораторного заняття є удосконалення поточних знань та практичне підтвердження їх з теми: «Використання анімації та навігації в комп’ютерних презентаціях». На занятті студенти набувають практичних навичок роботи при створенні комп’ютерних презентації за допомогою програми MS Power Point. 

Лабораторне заняття проводиться за типом індивідуального виконання вправ, що дозволяє студентам показати рівень засвоєного ними матеріалу та формує вміння самостійного виконання завдань.

Лабораторна  робота на вибрану тему дозволяє студентові наблизитися до розуміння необхідності використання знань, вмінь та навичок при вивчені інших дисциплін, для подальшого якісного засвоєння.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання даної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту на паперових носіях та в електронному вигляді.

 Контроль засвоєння студентами матеріалу відбувається шляхом перевірки створення презентації на комп’ютері.

 

Заняття закінчується виставленням оцінок за результатами перевірки презентації та усних відповідей студентів при актуалізації опорних знань.

 

 

 

 

Критерії оцінювання

п.2.3 -2.4- від 1 бала до 5 балів

п.2.5 - від 1 бала до 2 балів

п.2.6-2.7  1 бал

п.2.8-2.10 0,5 бала до 4 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційна картка до проведення

практичного заняття № 10 2 години.

 

Тема заняття. Використання анімації та навігації в комп’ютерних презентаціях.

 

Мета проведення заняття

 

навчальна: ознайомити з можливостями створення презентації в програмі MS PowerPoint; навчити додавати анімаційні ефекти до об’єктів слайда, рухати об’єкти за заданими траєкторіями, застосовувати анімаційні ефекти зміни слайдів; закріпити загальні практичні навички користувачів ПК;

розвивальна: розвинути логіку, просторове мислення, мову, інтерес до предмету; розвинути навички художньо-технічного проектування сюжетної анімації об'єкта за сценарієм, креативність мислення; розкрити творчий потенціал студентів;

виховна: створити умови для естетичного виховання студентів на уроках інформатики; створити умови для виховання грамотного, креативного користувача ПК – майбутньої конкурентно-здатної особистості.

 

Після виконаної роботи студент повинен

 

знати: поняття та призначення комп’ютерних презентацій, етапи створення анімації;

вміти: настроювати анімаційні ефекти зміни слайдів, задавати шляхи переміщення об’єктів.

 

Матеріально-технічне оснащення заняття: методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи студентами; IBM-сумісний ПК; програма MS PowerPoint.

 

Тип лабораторного заняття: індивідуальне виконання завдань.

 

Рекомендована література

основна: Морзе Н. В., Барна О.В. Інформатика (рівень стандарт) 10 (11) кл. Київ, Оріон. 2018 р. — 240 с.: іл.

допоміжна: Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

 

 

Хід заняття

 

1 Організаційна частина заняття

1.1 Повідомлення теми, мети заняття. (3 хв.)

Лабораторна робота № 10 за темою: «Використання анімації та навігації в комп’ютерних презентаціях». Метою роботи є ознайомленя з можливостями створення презентації в програмі MS PowerPoint; навчитися додавати анімаційні ефекти до об’єктів слайда, рухати об’єкти за заданими траєкторіями, застосовувати анімаційні ефекти зміни слайдів;

1.2 Актуалізація опорних знань студентів. (10 хв.)

Фронтальне опитування студентів з теоретичного матеріалу.

Питання до опитування:

 • що таке презентація;
 • типи презентацій;
 • що таке слайдові та потокова презентація;
 • коли доцільно використовувати слайдові, а коли потокову презентацію;
 • що таке гіперпосилання?
 • що таке кнопки дії;
 • що таке анімація.

1.3 Мотивація навчальної діяльності. (4 хв.)

Метою лабораторного заняття є удосконалення поточних знань та практичне підтвердження їх з теми: «Використання анімації та навігації в комп’ютерних презентаціях». На занятті студенти набувають практичних навичок роботи при створенні комп’ютерних презентації за допомогою програми MS Power Point. 

З високою ймовірністю в майбутній професійній діяльності ви будите здійснювати моделювання різноманітних процесів та об’єктів, виконувати статистичне опрацювання даних і подавати результати опрацювання з використанням інфографіки.

Мета нашого сьогоднішнього заняття навчитися використовувати свої знання на практиці, це створення комп’ютерних презентацій.  

В повсякденному житті при добуванні освіти сучасний студент має знати основи створення презентацій.

1.4 Інструктаж з техніки безпеки. (2 хв.)

1.5 Коротке теоретичне обґрунтування до роботи.

Анімація (франц. animation – оживлення) – вид кіномистецтва, в якому рух об’єктів моделюється з використанням мальованих (графічна анімація), об’ємних (об’ємна анімація) або створених з використанням комп’ютерних програм (комп’ютерна анімація) об’єктів.

Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах. Це забезпечує кращу наочність та динамічність показу і в результаті – більшу ефективність презентації.

У презентаціях застосовуються анімаційні ефекти до об’єктів при їх появі або зникненні, при зміні слайдів тощо. Для одного й того самого об’єкта можна застосувати кілька ефектів анімації. Так, поряд з ефектом появи можна використати ефект виділення.

2 Хід виконання  студентами завдань лабораторної роботи

Зміст основної частини заняття (зміст завдання):

2.1 Ознайомитися з методичними вказівками до виконання лабораторної роботи. (10 хв.)

2.2 Виконання завдань. (30 хв.)

3 Методичні рекомендації з виконання та оформлення звіту (2хв.)

Лабораторна робота оформлюється згідно вимогам єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) на аркушах формату А4 з основними написами.

4 Узагальнення (5 хв.)

4.1 Що таке анімація?

4.2 Як додати анімацію?

4.3 Як встановити шляхи переміщення?

Підведення підсумків.

Демонстрація презентацій та оцінювання студентів. (15 хв.)

5 Повідомлення та пояснення домашнього завдання. (3 хв)

Підготувати звіт до наступної лабораторної роботи за темою: «Вставка гіперпосилань. Вставка, настройка та форматування кнопок дії.»

6 Прибирання робочих місць (1 хв.)

 

 

 

 

 

Хід виконання  лабораторної роботи

Зміст основної частини заняття (зміст завдання) (40 хв):

1 Ввімкніть ПК.

2 Запустіть редактор презентацій PowerPoint. (Пуск → Все программы → Microsoft Office →Microsoft PowerPoint 2007)

3 Створіть перший слайд презентації (на вкладці Главная натиснути кнопку Создать слайд) та оберіть макет титульного слайду. У вкладці Дизайн обрати  будь-який інший фон за Вашим смаком.  У заголовку напишіть: Планети сонячної системи.

4 Створіть ще три слайди та наберіть в них наступні визначення:

 

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Заголовок

Сонце

Меркурій

Марс -

Текст слайду

- одна з типових зірок Чумацького шляху. Вона віддалена від Землі в середньому на відстань 149,6 млн км.Навколо Сонця обертаються планети, які розташовані в такому порядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун

Діаметр Меркурія приблизно 4878 км., рівний Атлантичному океану. На поверхні різниця між температурами ночі і дня дуже відрізняється. Так, в нічних областях планети температура може досягати мінус 180˚ С, а в денних областях може підніматися до 430˚ С.

єдина планета, яка має червонуватий колір. У діаметрі ця планета досягає 6780 км. На планеті Марс розташована найбільша гора Сонячної системи – вулкан Олімп. Він має висоту приблизно 27 км., і ширину близько 520 км. Ще з давніх давен ця планета привертає увагу науковців, які ставлять собі питання – Чи може на Марсі бути життя?

 

5 Установіть для вказаних об’єктів ефекти анімації з такими значеннями властивостей:

 

Об’єкт

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Заголовок

Ефект входу-ромб;

Початок – по щелчку;

Швидкість – средне.

 

Ефект входу-жалюзи;

Початок – по щелчку;

Швидкість – быстро.

Ефект входу-проявление с вращением;

Початок – по щелчку;

Швидкість – средне

Ефект входу-бумеранг;

Початок – по щелчку;

Швидкість – быстро.

Текст слайда

Ефект входу-шашки;

Початок – после предидущего;

Швидкість – медленно.

 

Ефект входу-развертывание;

Початок – после предидущего;

Швидкість – быстро.

 

Ефект входу-кнут;

Початок – после предидущего;

Швидкість – очень быстро.

Ефект выделения – подчеркивание (по щелчку)

Ефект входу-ромб;

Початок – после предидущего (задержка 1,5 сек);

Швидкість – средне.

Ефект виходу – ромб (по щелчку)

(Для виклику панелі Настройка анимации необхідно зайти у вкладку Анимация)

 

 

 

 

 

6 Додайте ще один слайд. На ньому додати заголовок Сонячна система і за допомогою меню Вставка - Фігури вставити фігуру Сонце і планети. Кожне коло зробити більше іншого і помістити навколо сонця.

7 За допомогою вкладки Формат задати колір планетам.

8 Додаємо анімацію на кожну фігуру: Анімація настройка анімації - додати ефект - шляхи переміщення - інші шляхи переміщення - коло.

9 Шляхи переміщення кожної планети збільшуємо так, щоб вони знаходилися навколо фігури Сонця і не перетиналися. Налаштування анімації наступні: Початок: з попереднім Швидкість: повільно

10 Для всіх слайдів установіть такі значення властивостей зміни слайдів:

Тип – Часы, Параметри – круговой симметричный, Швидкість – 3 сек.

(Для виконання цього завдання зайдіть в меню Переходы)

11 Покажіть виконану роботу викладачу та збережіть презентацію.

12 Створіть нову презентацію з відповідями на контрольні запитання. (оформлення та ефекти анімації оберіть за своїм смаком)

 

 

 

doc
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
581
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку