Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Матеріали до занять з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"за темою: "Абревіатури фахових термінів. Фінанси"

Про матеріал
Матеріали до занять з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"за темою: "Абревіатури фахових термінів. Фінанси" для студентів ІІ - ІІІ курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В., викладач англійської мови ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

ЗАНЯТТЯ  № 11

Абревіатури фахових термінів. Фінанси

1. Ознайомтесь з матеріалом практичного заняття,зробіть опорний конспект.

2. Складіть список з абревіатур,що найчастіше зустрічається за вашою спеціальністю.

3. Складіть 5 речень з абревіатурами.

4. Прочитайте та перекладіть текст Finance ” .

5. Виконайте завдання після тексту.

Абревіатури

    Внаслідок дуже тісного зв’язку усної та письмової форми мови, іноді важко розрізнити усічення, створені в усному мовленні, від графічних абревіатур. Тим більше, що останні все частіше з’являються в усному мовленні і широко використовуються у спілкуванні.

Протягом Першої Світової Війни і після неї традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації й посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, але й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в англомовних країнах, а й в усьому світі. Пізніше тенденція стала ще більш явною, наприклад, СРСР, the U. N.; the U. N. O.; M.P. Сьогодні тенденція полягає в тому, щоб опустити крапки між літерами: GPO ( General Post Office).

Деякі скорочення однак з’являються в обох формах: EPA and E. P. A. (Enviroment Protection Agency). Такі слова, сформовані з початкової літери або літер від кожної із послідовних частин словосполучення має два можливих типи орфоепічної кореляції між письмовими й розмовними формами.

Якщо скорочена письмова форма пишеться та читається як звичайне англійське слово, то сформоване у такий спосіб слово називається акронім. Акроніми утворюються з початкових літер слів, що входять у словосполучення, об’єднане загальним змістом. Наприклад: AIDS – acquired immune deficiency syndrome; USA – United States of America.

Цей спосіб формування нових слів стає все більше популярним в майже всіх галузях людської діяльності і особливо в політичному й технічному словниках. Наприклад: U. N. O., також UNO [‘ju:nou] – United Nations Organization; NATO – the North Atlantic Treaty Organization; SALT – Strategic Arms Limitation Talks.

Останній приклад показує, що акроніми частіше омонімічні до звичайних слів; іноді навмисно обрані, щоб створювати деякі асоціації. Таким чином, наприклад, the National Organization for Women називається NOW.

Акроніми стали настільки популярними, що їхня кількість виправдала публікацію спеціальних словників, типуКомпютерний посібник по використанню акронімівД.Д. Спенсер (1974). Ми згадаємо тільки один приклад від компютерної термінологіїдосить іронічний GIGO, що означає garbage in, garbage out. Акроніми становлять особливий інтерес, тому що вони ілюструють роботу лексичної адаптивної системи.

Інша підгрупа складається із початкового скорочення з буквеним збереженням читання, тобто як ряд літер. Вони також зберігають кореляцію зі зразками. Наприклад:

B. B. C. [‘bi:’bi: ‘ci:] – the British Broadcasting Corporation,

G. I. [‘dzi:’ai] – Government Issue.

Останнє скорочення було спочатку американізмом, але було твердо встановлене також в британській англійській мові.

Інші приклади початкових скорочень із збереженням буквеного читання: S.O.S. [‘es’ou’es] – Save Our Souls – кодовий сигнал надзвичайної небезпеки.

Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням, наприклад: CAD (Computer-Aided Design) – САПР (Система автоматизованого проектування).

Отже, після опрацювання необхідної термінології, яка використовується у роботі, варто перейти до визначення особливостей перекладу комп’ютерних текстів, а саме абревіатур та скорочень.

Особливості перекладу абревіатур та скорочень у англомовних

комп’ютерних текстах

Комп’ютерна лексика англійської мови має специфічні особливості. Одна з них – притаманність деяким комп’ютерним термінам “образності”. [Носенко И.А., 1974: 125]. Хоча в цілому науково-технічні тексти характеризуються відсутністю емоційності та образності, деякі комп’ютерні терміни мають яскраво виражений відтінок конкретної образності англійської мови, наприклад, термін mouse, що позначає пристрій для регуляції пересування курсору, зовні дійсно нагадує мишу, а назва програми Windows базується на схожості принципу надання інформації у вигляді вікон на дисплеї комп’ютера.

Даючи характеристику комп’ютерної терміносистеми, не можна не сказати про динаміку її розвитку, інтенсивність її збагачення новими лексичними одиницями. Бурний розвиток комп’ютерної техніки спричинив активізацію номінативних процесів, у результаті яких утворилася і продовжує утворюватися велика кількість лексичних одиниць термінологічного характеру.

Особливістю комп’ютерних термінів є те, що вони, на відміну від інших технічних термінів, у результаті глибокого проникнення комп’ютерної техніки у всі сфери життя суспільства, поступово втрачають вузькоспеціальний характер функціонування та стають здобутком загальнолітературної мови.

Таким чином, у другій половині ХХ століття інформаційна революція спричинила формування та бурний розвиток комп’ютерної терміносистеми. У 80-90-ті роки вона збагатилася великою кількістю лексичних інновацій, які, на думку лінгвістів, складають 10% від кількості усіх неологізмів, створених за цей час [Зацний Ю.А., 1998: 371].

Основними вимогами до перекладу термінів є повне збереження семантичного наповнення одиниці перекладу. Переклад характеризується як процес вторинної номінації і терміни, що були перекладені, займають чинне місці в термінологічній структурі української мови і навіть отримують статус загальновживаної лексики.

Засоби перекладу в комп’ютерних текстах

Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми.

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу В.І.Карабан виокремлює "багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова (терміна), особливості вживання загальнонародних слів в науково-технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики. Визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі "фальшиві друзі" перекладача, як псевдоінтернаціоналізми. лексикалізовані форми множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і етнонаціональна варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в англійських науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви (фірм, установ і організацій) тощо" [Карабан В.І., 1999: 12].

До граматичних відмінностей автор відносить особливості граматичної будови мови, форми і традиції письмового наукового мовлення. "Так, в англійських фахових текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та неособові форми дієслова, дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні інфінітивні й номінативні речення тощо" [Карабан В.І., 1999: 14].

Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад термінів як таких. Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, - повне розуміння його перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі. Перекладач повинен детально вивчити ту область науки і техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо користуватися відповідними термінологічними словниками.

1. Read, translate (into Ukrainian) and retell (in English) the text.

Finance

Finance studies and addresses the ways in which individuals, businesses, and organizations raise, allocate, and use monetary resources over time, taking into account the risks entailed in their projects. The term finance may thus incorporate any of the following:

• The study of money and other assets;

• The management and control of those assets;

• Profiling and managing project risks;

• The science of managing money;

• As a verb, “to finance” is to provide funds for business or for an individual’s large purchases (car, home, etc.).

The activity of finance is the application of a set of techniques that individuals and organizations (entities) use to manage their money, particularly the differences between income and expenditure and the risks of their investments.

An income that exceeds its expenditure can lend or invest the excess income. On the other hand, an entity whose income is less than its expenditure can raise capital by borrowing or selling equity claims, decreasing its expenses, or increasing its income. The lender can find a borrower, a financial intermediary, such as a bank or buy notes or bonds in the bond market. The lender receives interest, the borrower pays a higher interest than the lender receives, and the financial intermediary pockets the difference.

A bank aggregates the activities of many borrowers and lenders. A bank accepts deposits from lenders, on which it pays the interest. The bank then lends these deposits to borrowers. Banks allow borrowers and lenders, of different sizes, to coordinate their activity. Banks are thus compensators of money flows in space.

A specific example of corporate finance is the sale of stock by a company to institutional investors like investment banks, who in turn generally sell it to the public. The stock gives whoever owns it part ownership in that company. If you buy one share of XYZ Inc, and they have 100 shares outstanding (held by investors), you are 1/100 owner of that company.

Of course, in return for the stock, the company receives cash, which it uses to expand its business in a process called “equity financing”. Equity financing mixed with the sale of bonds (or any other debt financing) is called the company’s capital structure.

Finance is used by individuals (personal finance), by governments (public finance), by businesses (corporate finance), etc., as well as by a wide variety of organizations including schools and non-profit organizations.

In general, the goals of each of the above activities are achieved through the use of appropriate financial instruments, with consideration to their institutional setting. Finance is one of the most important aspects of business management. Without proper financial planning a new enterprise is unlikely to be successful. Managing money (a liquid asset) is essential to ensure a secure future, both for the individual and an organization.

2. Make 5 questions to the text and answer them.

3. Translate into English.

1. Провідною ланкою фінансової системи держави є фінанси підприємств усіх форм власності, які через систему податків перераховуються до бюджетів усіх рівнів. 2. При вивченні фінансів підприємств необхідно враховувати різні форми власності: державну, акціонерну, орендну і приватну. 3. Фінансові ресурси підприємстваце його грошові засоби, що перебувають у його постійному або частковому володінні для забезпечення умов безперебійної діяльності, а також достатніх доходів і накопичень. 4. Джерелом фінансових ресурсів є створюваний підприємствами чистий продукт у грошовому вираженні. 5. Фінансова самостійність підприємств потребує активної фінансово-господарської діяльності, яка забезпечувала б можливість не лише покривати виробничі витрати, а й створювати прибуток.

 

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
30 березня 2020
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку