Методична розробка на тему: „ Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні “

Про матеріал
Для покращення енергозабезпеченості господарств України слід застосовувати на всіх виробничих об'єктах енергозберігаючі технології, додержувати суворого режииму економії електроенергії у виробництві, на транспорті, у комунальному господарстві та побуті населення. Актуальною є проблема спорудження нових екологічно чистих електростанцій.
Перегляд файлу

 

Міністерство охорони і здоров’я України

Комунальний заклад

«Бериславське медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

Методична розробка на тему:

„ Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні “

 

 

 

 

 

 

 Приготував викладач: Дідик О.О

                                                                        Розглянуто, обговорено і затверджено

на засіданні циклової комісії викладачів

                                                загальноосвітніх дисциплін

                                                                   Протокол №___ від «__»____20_ р.

      Голова циклової комісії _____Драган Л.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета : - дати уявлення про електроенергетику Украї­ни, розміщення вели- 

                ких електростанцій і ліній елект­ропередач;

 • розкрити проблеми енергосистеми Украї­ни;
 • показати шляхи ефективного енергозбереження; на­вчити визначати структуру енергетики;
 • порівнювати особливості виробництва електроенергії на ТЕС, ТЕС, АЕС;
 • з’ясувати значення енергетики у розвитку країни ;
 • показати можливість розвитку електроенергетики України;
 • розкрити екологічні проблеми у зв’язку з розвитком атомної промисловості та ін галузей електроенергетики;
 • складати схему міжгалузевих зв'язків електро­енергетики, розвивати вміння застосовувати знання на практиці;
 •  розвивати пам'ять, логічне мислення, умін­ня працювати з картою;
 •  виховувати любов до рідного краю.

 

Обладнання : карта „Україна. Паливно-енергетичний розвиток“, схема роботи теплової та атомної електростанції , фотогазети, графік виробництва електроенергії, додаткова література.

 

Тип заняття :  прес – конференція

 

Методи : репродуктивний, частково-пошуковий.

 

Учасники : Міністр електроенергетики України,міністр паливної промисловості, міністр теплової електроенергетики, міністр атомної електроенергетики, міністр гідро електроенергетики, міністр екології України, міністр наук України, міністра економіки України .

 

Журналісти:

газета “ Факти “ ,газета „Новини Придесення“, газета„Дзеркало тижня“ , газета „Зелений світ “,інтернет видання „Форум“, журнал „Кореспондент“, газета „ Столичные новости“.

 

Кореспонденти:

Канал інтер, Канал „ICTV“, „5 канал“, „СТБ“, „Новий канал“

 


Хід заняття

Учитель

Сьогодні урок пройде у незвичайній форі. Ви зможете відчути себе в ролі мініст­рів, кореспондентів та журналістів. Під час конференції представники можуть за­дати питання до наших міністрів на які вони вам нададуть відповідь.

Сьогодні в нас на уроці присутні міністри :

Міністр електроенергетики –

Міністр паливної промисловості -

Міністр теплової електроенергетики  -

Міністр атомної електроенергетики  -

Міністр гідро електроенергетики -

Міністр екології України -

Міністр наук України -

Міністра економіки України –

Журналісти:

Газета “ Факти “ Журналіст

Газета „Новини Придесення“ Журналіст

Газета„Дзеркало тижня“ Журналіст

Газета „Зелений світ “

Газета „ Сільські вісті “

Журналіст

Інтернет видання „Форум“

Журналіст:

Журнал „Кореспондент“

Газета „ Столичные новости“

Кореспонденти:  Канал „ICTV“

 Канал „ Інтер“

„ 5 канал“

Канал „ СТБ “

 „Новий канал “

 

Ми сьогодні вирішуємо важливу проблему : „Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України “.

Першим до слова запрошуємо міністра електроенергетики України.

 

Міністр електроенергетики

Електроенергетика – одна з найважливіших галузей господарства України, та світу. Перспективи  електроенергетики Україна має значні. Так як розміщена між країнами Європи і Азії, тобто великими споживачами електроенергетики. Адже ви самі розумієте, що потреби в електроенергетиці з кожним днем у світі збільшу­ються. Ще в 1950році вироблялося 1 трлн. КВт год/рік ( в Україні 50 млрд. КВт год /рік ). На початку 21 ст. вже виробництво електроенергії становило 15 трлн. КВт год/рік , в Україні 171 млрд. КВт год/рік . З кожним роком попит на електроенер­гію все стає більшим і більшим. А Україна саме може надати таку можливість бо на території України є велика кількість електростанцій які можуть працювати як на внутрішній так і на зовнішній ринок.

 

  Енергетичне господарство України належить до найстаріших у країні, перше згадування про використання енергії річок датується 1292 р. , у Києві  в 1930р. по­чала працювати перша електрична станція загального користування, що освітлю­вала міський театр і Хрещатик. А вже зараз на Україні виробляється на 1 жителя приблизно 3500 кВт год електроенергії. Основними виробниками є : теплові, атомні та гідроелектростанції, що становить 98 % виробництва електроенергії України, з них теплові виробляють 48,2% , атомні –45,1%, гідроелектростанції 5 %, нетрадиційні джерела електроенергії – 2%. Дякую.

 

Журналіст

Газета “ Факти “:

Скажіть, будь ласка :”Яке пальне використовують на електростанціях ? Як ми за­безпечені пальним до їх ? Дякую.

 

Учитель

Дякуємо.Це питання до вас міністре паливної промисловості

 

Міністр паливної промисловості

В Україні розвідано понад 90 видів корисних копалин, відкрито близько 8000 ро­довищ ,відкрито три вугільні басейни, три нафтогазоносні області і на пн. України родовища торфу.

Великі запаси вугілля дають перспективи для розвитку енергетики України. Вони становлять більше  100 млрд. тонн, з яких 10 млрд. тонн уже підготовлені до експлуатації, тобто на цій території можна будувати шахти. Для електроенерге­тики України нині необхідно 90 млн тонн у. п., що в перерахунку на енергетичне вугілля становить 140 млн тонн. Щоб цілком відмовитися від використання природного газу чи мазуту для виробництва електроенергії на ТЕС, необхідно щорічно додатково добувати ще 100 млн. тон вугілля. Отже, в цілому потрі­бно довести його видобуток до 240 млн. тонн. За таких темпів видобутку ву­гілля в Україні вистачить на 400 років.

 

Журналіст

Газета „Новини Придесення“:

 А як ми забезпечені пальним до атомних електростанцій ? Дякую

 

Міністр паливної промисловості

З Українським щитом пов'язані основні родовища урану , які відкриті в Дніпро­петровській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях. Діоксид урану вико­ристо­вується як ядерне паливо. Ресурси цього «палива» значні. Лише на краще розвіданому Новокостянтинівському родо­вищі на Дніпропетровщині видобуток діоксиду урану може досягти 800 т, а в перспективі — близько 3 тис. т на рік. Для порівняння: атомні електростанції України використо­вують близько 1500 т діок­сиду урану на рік. Дякую

 

Учитель

Дякуємо. Слово надається міністру теплової електроенергетики.

 

Міністр теплової електроенергетики

Початок розвитку теплоенергетики дав Едісон. За його проектом в 1882 р в Нью-Йорку було побудоване 1 в світі теплову електростанцію.

Зараз в сіті близько 65% електроенергії виробляють теплові електростан­ції. На території України зараз діє 15 , які мають потужність більше 1 млн. кВт год, які забезпечують Україну на 48,2 % електроенергії. До них відно­сять ТЕС і ТЕЦ.

Вони працюють на вугіллі, природному газі, мазуті та дизельному паль­ному. Розміщені вони по території країни за двома принципами : споживач і сировина.

Найпотужнішими на Україні серед теплових електростанцій є: Вуглегір­ська (Донецька обл..) потужністю 4 млн. кВт год, Запорізька – 3,6 млн. кВт год. На заході України Бурштинська.

Найпотужнішими серед ТЕЦ є київська ТЕЦ-5 потужністю 700 тис кВт.

 

Журналіст

Газета„Дзеркало тижня“:

 Ви сказали , що в нас серед теплових електростанцій діють теплоелект­ростанції і теплоелектроцентралі   . Поясніть будь-ласка, яка між ними рі­зниця ? Як вони працюють ? Дякую.

 

Міністр теплової електроенергетики

На це питання вам дадуть краще відповідь наші експерти-технологи.

 

Учитель

До слова запрошуються експерти-технологи  теплової електроенергетики .

 

Експерт – технолог

На теплових електростанціях енергія, яка виділяєть­ся під час спалювання різних видів палива: вугілля, газу,  нафти,  торфу,  горючих  сланців  за  допомогою еле­ктрогенераторів, що приводяться в обертання паро­вими і газовими турбінами або двигунами внутрішнього згоряння, перетворюється в електричну енергію. Біль­шість   сучасних   потужних   теплових   електростанцій є паротурбінними. В па­рогенераторах електростанцій перегріта (до 500—560 °С) пара під великим тис­ком (до 2,4* 107Па) спрямовується в турбіну. Об'єм пари зро­стає, а тиск відпові­дно падає при цьому потенціальна енергія  стиснутої  пари  перетворюється  в   кінетичну. В турбіні кінетична енергія струменем пари передається  на ротору турбіни. Вал турбіни жорстко з'єднаний з валом електрогенератора і тому турбіна приво­дить в обертан­ня ротор електрогенератора.

Коефіцієнт корисної дії паротурбінних електростан­цій досягає 40 %. Більша час­тина енергії палива втра­чається разом з гарячою парою, яка відпрацювала. Важли­вим напрямом підвищення економічності тепло­вих електростанцій є теплофікація — використання значної частини кількості теплоти відпрацьованої пари для по­треб заводів, фабрик, для опалення і гарячого водозабезпечення житлових будин­ків тощо. В результаті коефіцієнт корисної дії ТЕЦ підвищується до 60—80% Тому в нашій країні споруджуються, як правило, ТЕЦ, що веде до великої економії па­лива.

 

 

Журналіст

Газета „Зелений світ “:

Як ви вирішуєте проблеми, що електростанції значно забруднюють атмосферне повітря? Дякую.

 

Експерт – технолог

Для зменшення  шкоди від  забруднення атмосферного повітря,  вугілля очищають від сполук сірки перед його спалюванням в топках ТЕС, влов­люють з диму оксиди сірки й азоту за допомогою фільтрів, установок типу “ циклон “.

Шлак який залишається від спалювання вугілля використовується для виготовлення будівельних матеріалів, засипають ними яри тощо. Дякую.

 

 Учитель

Дякуємо. До слова запрошуємо Міністра атомної енергетики .

 

Міністра атомної енергетики

Велику роль в електроенергетиці відіграють атомні електростанції (АЕС). Які виробляють 45,1% електроенергії України. На них для виробниц­тва електроенергії використовують уран.Так1 кг урану виділяє стільки ж тепла, скільки дає 2,5 тис. т вугілля. Будують АЕС в районах, де немає енергетичної бази, а потреба в електро­енергії значна.

Після закриття в грудні 2000 р. Чорнобильської атомної електростанції в Україні діє 4 АЕС : Запорізька в м Енергодар– яка найбільша не тільки в Україні але й в Європі на якій діє 6 енергоблоків і виробляється 25% електроенергії України;

Південноукраїнська в м. Південноукраїнська;

Хмельницька в м. Нетішин;

Рівненська в м. Кузнецовськ, на яких працює 16 реакторів.

Кореспондент

Канал інтер:

 Як ви прокоментуєте даний матеріал ?

( Показується відео матеріал про Чорнобиль  )

 

Міністра атомної енергетики

Чорнобільськка АЕС, на якій 26 квітня 1986 р. Стала найбільша аварія, закрита. Катастрофа на ЧАЕС призвела до загибелі людей, багатомільярд­ним втратам в економіці, негативним екологічним наслідкам, вплинула на стан здоров'я мільйонів жителів України, Білорусі, Росії. Після аварії на ЧАЕС перспектива розвитку атомної енергетики в Україні проблематична. Конструкції Чернобільської атомної електростанції була недосконала че­рез недосконалість ядерних реакторів, багатомільярдні витрати. Що ви­кликало викликало згубний вплив радіації на здоров’я мільйонів людей. Постраждалі від радіації отримують компенсацію. Дякую

 

 

 

Учитель

Дякуємо. А зараз слово надається міністру гідро електроенергетики України.

 

Міністру гідро електроенергетики

 

Найдешевшу електроенергію виробляють гідроелектростанції.Які дають 5% електроенергії України. Вони виробляють електроенергію на базі гідроресурсів. Але будівництво їх надто дороге. Виробництво енергії на ГЕС залежить від клі­матичних умов і змінюється по сезонах. Найбільшими гідроелектростанціями є Дніпрогес, Кременчуцька, Каховська, Дніпродзержинська, Канівська, Київська (на Дніпрі), Дністровська (на Дністрі), Костянтинівська (на Південному Бузі). Важливе господарське значення мають гідроелектростанції, побудовані на малих річках. Вони мають малу потужність і забезпечують електроенергією невеликі території. Усього на малих річках працює близько 60-ти станцій. Крім гідро­електростанцій ще на Україні працюють гідроакумулятивні.Які коли спожи­вання електроенергії скорочується, перекачують воду з нижнього басейну у вер­хній, і під час пікових навантажень перетворюють енергію усієї води в електри­чну, пропускаючи воду через турбіни . За такою системою працюють київська та Дністровська ГАЕС.             

 

Журналіст

Інтернет видання „Форум“:

А коли і де була  побудована перша в світі гідроелектростанція ? Які переваги гідроелектростанції перед іншими видами електростанцій ? Дякую.

 

Міністру гідро електроенергетики

Перші гідроелектростанції були побудовані  в 1876-1881р в Німеччині і Англії.

Однією з головних переваг гідроелектростанції – це те , що вони не забрудню­ють повітря. У порівнянні з ТЕС і АЕС гідро­електростанції мають певні пере­ваги: зовсім не забруднюють ат­мосфери. Затоплюючи водосховищами по­рожисті ділянки рік, ГЕС поліпшують роботу річкового транспорту, а пра­цюючи в парі з ТЕС,— роботу енергосистеми, беручи на себе наванта­ження в часи максимального (пікового) споживання електроенергії, оскі­льки агрегат ГЕС можна ввести в дію дуже швидко, на відміну від агрегатів ТЕС, яким потрібно кілька годин для розігріву й ви­ходу на робочий режим (або ж потрібно утримувати один з агрега­тів у „гарячому“ режимі, витрача­ючи дефіцитне пальне).Дякую

 

Журналіст

Журнал „Кореспондент“:

У мене питання до міністра екології України

Які проблеми розвитку має електроенергетика ? Дякую.

 

Міністр екології України

Однією з основних проблем електроенергетики є екологічна проблема. Різні типи електростанцій по різному впливають на навколишнє середовище. Розрізнюють такі чинники впливу електростанцій на навколишнє середовище:

 • забруднення продуктами згоряння;
 • теплове забруднення;
 • радіоактивне забруднення;
 • вилучення території з господарського використання.

Найбільш небезпечні теплові електростанції. Вони забруднюють навколишнє сере­довище і біосферу в цілому. Стічні води ТЕС, потрапляючи у водойми, впливають на якість води, на умови життя в ній. При згорянні твердого палива в атмосферу потра­пляють багато які шкідливі речовини, що порушують склад атмосфери.

Виробництво електроенергії на ГЕС не забруднює навколишнє середовище, але гре­блі ГЕС порушують екологічний баланс водойм, впливають на рівень ґрунтових вод. Значні території при будівництві ГЕС затоплюються, населення виселяється з цих районів.

Страшним наслідком роботи АЕС є аварії, під час яких може статися радіоактивне забруднення території і водойм.

Подальший розвиток електроенергетики в Україні вимагає проведення природо­охоронних заходів.Дякую

 

 

Журналіст

Газета „ Столичные новости“:

У мене питання до міністра наук України : Як вирішуються проблеми електроенергетики ?Які перспективи розвитку ? Дякую.

 

Міністр наук України

За останні 10 років виробництво електроенергії знижується. У1990 році було вироб­лено 298 млрд. кВт/ч., а в 2000 році - 171 млрд кВт/ч. Ця динаміка свідчить про складну ситуацію в енергетиці. Вихід з цієї ситуації багато які фахівці бачать у за­стосуванні нетрадиційних джерел енергії і раціональному використанні електроенер­гії. З нетрадиційних видів джерел енергії найбільш вигідно використання ене­ргії, що відновляється: сонячної, вітру, океану. Більше усього енергії може дати сонячне випромінювання та вітрові..

Вже зараз у Сімферополі працює геліоустановка, яка економить 400 т палива на рік. Там же в Криму ведуться роботи по будівництву інших геліоустановок.

І це не всі наші здобутки , адже в Україні використовується також енергія вітру. У 1931 р. Кондратюком в Криму поблизу Севастополя в с Іллінка споруджена перша в світі вітроелектростанція потужністю 100 квт , яка забезпечувала міську мережу.

 У Криму була побудована і перша сонячна електростанція. З інших видів нетра­диційних джерел енергії використовується геотермальна енергія. Принцип дії гео­термальних електростанцій - освоєння глибинного тепла землі, для цього використо­вують енергію підземних вод. Геотермальні електростанції працюють в Криму і в Присивашші. Перспективними районами створення геотермальних елекгростанцій є Закарпаття і Крим.

 

Кореспондент

Канал „ICTV“
У мене питання до Міністра економіки :Як розподіляється використання електро­енергії України ? Дякую .

 

 

Міністра економіки

Електрична енергія – це єдиний вид енергії якого не можна накопичувати, а тільки збільшувати обсяги. Так на території України  на одного жителя вироб­ництво електричної енергії становить 3500 кВт год. Частина її продається за межі України з допомогою ліній електропередач у країні створено єдину енер­госистему, які об'єднані лініями електропередачі (ЛЕП) високої напруги великі та частину середніх електростанцій. Це дає можливість без­перебійно забезпечу­вати електроенергією споживачів на­віть у тих районах, де місцева електростан­ція тимчасово припинила свою роботу (профілактичний ремонт тощо).

Одним з напрямів подальшого розвитку електроенергетики є створення енергосистем. Енергосистеми являють собою могутні територіальні об'єднання електростанцій різних типів, пов'язаних між собою. Створені Донбаська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Кримська, Львівська, Вінницька, Одеська енерго­системи. Вони пов'язані між собою і складають енергосистему України. Робота єдиної енергосистеми дозволяє зняти напруження в одних районах країни за рахунок перекидання електроенергії з інших районів.

 

Так на території України проходять лінії електропередач напругою 800 кВт  постійного струму. Крім того високовольтні лінії електропередач напругою 750 кВт з’єднують регіони України, та забезпечують їх електроенергією.

Для підтримки напруги на лініях електропередач побудовані підстанції напругою 750 кВт переважно у великих містах.

Основними споживачами електроенергії в Україні є про­мисловість (близько 48 %), зокрема чорна металургія, па­ливна, хімічна і нафтохімічна, електроенерге­тика, тран­спорт, а також житлово-комунальне господарство.

Важлива господарська проблема в Україні — подолання нестачі електроенергії в період її максимального споживан­ня, особливо у вечірній час (години „пік“).

Для покращення енергозабезпеченості господарств Ук­раїни слід застосовувати на всіх виробничих об'єктах енергозберігаючі технології, додержувати суворого режи­му економії електроенергії у виробництві, на транспорті, у комунальному господарстві та побуті населення.

Актуальною є проблема спорудження нових екологічно чистих електростанцій.

 

 

Підсумок уроку:

Отже, ви побачили, що в нас існують перспективи і поряд з ними проблеми розвитку. Тому вашим завданням в майбутньому постає розв’язати не тільки проблеми, але й в перспективі підняти економіку нашої країни до рівня економічно розвинутих країн світу, як Японія, США …

А кореспондентам і журналістам потрібно довести до широких мас населення інформацію, та інформувати про зміни, які відбуваються в розвитку нашої держави.

Домашнє завдання

Скласти звіт про прес-конференцію. Випусти експрес газету.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
§ 75. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологічна безпека
Додано
23 квітня
Переглядів
124
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку