9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Методична розробка на тему: "Використання на уроках географії та природознавства інформаційно-комунікативних технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання"

Про матеріал

Дана робота описує особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії та природознавства у поєднанні з інтерактивними методами навчання, а також приклади використання даних технологій на уроках. Це допоможе вчителю активізувати пізнавальну діяльність учнів під час проведення уроків географії та природознавства.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка на тему:

Використання на уроках географії та природознавства

інформаційно-комунікативних технологій у поєднанні з

інтерактивними методами навчання

 

 

Виконав: Боровик Олексій Сергійович

Глобинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5,

учитель географії, природознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ ……………….…………………………………………………………………... 3

Розділ 1. Поєднання інтерактивних методів навчання з використанням ІКТ на уроках географії та природознавства …………………………..…………………… 4

 1.            ІКТ і сучасна освіта ………………………………..………………………. 4
 2.            Використання на уроках географії та природознавства ІКТ у поєднанні з інтерактивними методами навчання ……………………………………… 8

Розділ 2. Практичне застосування ІКТ у поєднанні з інтерактивними методами навчання …………………………………………………………..…………………… 10

 1.            Особливості діяльності на уроках з використанням ІКТ та інтерактивного навчання ……………………………………..………….. 10
 2.            Практичне застосування мультимедійних презентацій ………………... 11
 1.            Використання відеофрагментів та фотографій …………………...…….. 12
 2.            Тестовий контроль знань ………………………………………………… 13

Висновки ………………………………………………………………………………. 15

Список використаних джерел …………………….………………………………… 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сучасну нову якісну освіти неможливо одержати, розв’язуючи педагогічні проблеми застарілими методами. Тому зараз одним з напрямків модернізації системи освіти є впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Це дозволяє активізувати аналітичну діяльність учнів,  поглибити демократизацію методики викладання, розкрити творчі можливості, стимулювати і розвивати психічні процеси, мислення, сприйняття, пам'ять школярів.

На фоні сучасного зниження пізнавального інтересу учнів застосування методики з використанням інформаційно-комунікативних технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання підвищить результативність навчання, інтерес до предмету, сприятиме усвідомленню значущості отриманих знань, росту інформаційної культури та теоретичному і практичному пізнанню навколишнього світу.

Сьогодення пред'являє свої вимоги до освіти і вимагає від нас пошуку нових форм роботи на уроці. У багатьох сучасних школах для вирішення цього завдання застосовуються численні інноваційні технології. Застосування цих технологій немислиме без застосування нових інформаційних комп'ютерних технологій, які допомагають розкривати педагогічні і дидактичні функції цих методів, дозволяють інтенсифікувати процес навчання, підвищити темп уроку.

Школа повинна допомогти учням стати повноправними членами сучасного інформатизованого суспільства, підготувати їх до життя і професійної діяльності, до можливості здобування подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, які підвищать позитивну мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, розвинуть мислення і творчі здібності дитини, сформують активну життєву позицію, сприятимуть переходу від особистості учня, що само ідентифікується, до особистості, яка само реалізується.   

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

 1.        ІКТ і сучасна освіта

В останні роки швидкими темпами розвивається комп’ютерні технології і заповнюють всі сфери діяльності людини. Їх роль визначається як один із інструментів пізнання.

Традиційно школа надавала учневі знання, із яких він сприймав (при прослуховуванні, перегляді) лише його частину – запам’ятовуючи, заучуючи матеріал та відтворюючи його в усній або письмовій формі. Поява інтерактивних засобів навчання дозволяє збирати, накопичувати, зберігати, обробляти інформацію про об'єкти, явища, процеси, а також передавати досить великий обсяг різноманітної інформації, керувати відображеними  на екрані комп’ютера моделями різних явищ, об'єктів, процесів і орієнтує людину на саморозвиток та самонавчання.

Одним з головних напрямів сучасної політики України є впровадження єдиного інформаційно-освітнього простору  та комп’ютерних  технологій в освітню систему держави, що відображається в наказах МОН України.

Для учителя географії та природознавства головним є пошук нових підходів, нових інформаційних технологій, які вимагає розвиток суспільства а також мати комп’ютерну підтримку і можливість використання освітніх комп’ютерних програм.

Головною вимогою для випускника школи є вміння користуватися інформаційними технологіями. Тому завдання освіти в цілому і учителів географії та природознавства навчити школяра швидко сприймати й обробляти інформацію, і вміти її застосовувати.

Поняття «технологія» з грецької перекладається як «наука про майстерність, мистецтво».

Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти. Це по суті опис діяльності вчителя та учнів, метою якого є результативне навчання. Традиційні освітні технології теж дають гарні результати, але лише від учителя залежить, чи використовувати новітні освітні технології. Та сучасність свідчить про необхідність їх використання.

Завдання інформаційно-комунікаційних технології – дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів. Вони дають змогу створити нове середовище для навчання, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. В той же час дозволяє перейти від навчання, основою якого є інформація, почута від учителя чи прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На уроці вчитель, використовуючи різноманітні цифрові навчальні ресурси, може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі).

Чим насичувати пам'ять дитини великим об’ємом знань, важливіше навчити її знаходити, користуватися та застосовувати їх на практиці. Завдяки використанню ІКТ учні працюють в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання.

Використовуючи мультимедіа в навчанні можна не лише збільшити швидкість передачі інформації дітям та підвищити рівень її засвоєння, а й сприяти розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвивати почуття кольору, композиції, брати участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Але я вважаю, що комп'ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя. Лише вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру, спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти географії чи природознавства,  знайти шляхи спонукання до навчання, відзначити їх старанність.

В той же час учителю потрібно не забувати, що будь-який навчальний процес базується на використанні педагогічних технологій, тому ІКТ мають набути педагогічного змісту. Застосування ІКТ повинно покращити навчальний процес, а також розвантажити вчителя і допомогти йому зосередитися на індивідуальній і творчій роботі.

Зупинюся на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, до яких відносяться мультимедійні програмні засоби, Інтернет, навчальне програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання.

На сьогодні Інтернет стає важливим фактором інформаційної взаємодії, який швидко проникає в освітню область. Вчителів та учнів приваблюють можливості Інтернету.

Безпосередньо для вчителів це:

 • самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег;
 • підготовка конспектів, різноманітних матеріалів;
 • використання смарт-кейсів.

А також в цілому для навчального процесу:

 • позакласна робота учнів при виконанні індивідуальних творчих завдань;
 • використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі;
 • тестування знань учнів;
 • участь у дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах.

Увагу педагогів в останні роки привернули мультимедійні технології.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ.

Як ми побачили на практиці, це дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу.
        До дистанційного навчання належать технології, що забезпечують доставку основного об'єму матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію учнів та вчителів в процесі навчання. Найбільш перспективною є взаємодія за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово виділяється середовище інтернет-користувачів.

Найбільш популярними і для учителів і для учнів на сьогодні є створення презентацій  у програмі Місrosoft PowerPoint. В процесі створення слайдів в певній послідовності добирається наочний і текстовий матеріал, що необхідний для уроку.  У слайди презентації можна вставляти діаграми, малюнки, схеми, фотографії, текст, відео- й аудіозаписи, анімацію тощо. Комп’ютерну презентацію можна використовувати протягом усього уроку, а також на окремих етапах навчальної діяльності.

При допомозі комп'ютера з проектором зручно виводити на екран таблиці, плани характеристик, плани практичних робіт, довідкові матеріали.

Завдяки ІКТ можна організувати різні види діяльності учнів на уроках географії та природознавства:

 • наукові дослідницькі роботи;
 • розробку тестових завдань;
 • демонстрацію схем, географічних об’єктів, карт, фотографій, графіків, діаграм;
 • підготовку до олімпіади;
 • розробку презентацій, проектів;
 • виконання практичних робіт;
 • роботу з електронними книгами й атласами;
 • використання мережі Інтернет.

Сучасну людину не можна уявити без використання комп’ютерних технологій. Вони впливають на всі сфери життєдіяльності людини, особливо на інформаційну діяльність та навчання. ІКТ допомагають підвищити продуктивність праці вчителів і учнів, стимулюють пізнавальний інтерес і додають навчальній  роботі проблемний, творчий, дослідницький характер, а цим самим, формують інформаційну грамотність.

 

Використання ІКТ у поєднанні з інтерактивними методами навчання на уроках географії та природознавства

Використовуючи ІКТ у навчанні можна не лише збільшити швидкість передачі інформації дітям та підвищити рівень її засвоєння, а й сприяти розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвивати почуття кольору, композиції, брати участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Але, як було сказано вище, ніколи не зможе повністю замінити вчителя. Лише вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру, спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти географії чи природознавства, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання.

Тому залишається важливим моментом використання інтерактивного навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу для моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільного вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. В той же час використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій лише сприятиме інтерактивному навчанню.

Створення мультимедійних презентацій.

Отримавши випереджальне завдання, учням пропонується вдома створити презентацію у програмі Power Point з подальшим її  представленням на уроці як домашнє завдання. На уроках-семінарах виступи учнівських груп також можуть використовувати презентації для представлення свого матеріалу. Слайди можуть містити текст, фото-, відеоматеріал, графіки, діаграми, музику.

В цілому презентації можна використовувати як на різних етапах уроку, так і при проведенні різних типів уроків: уроках прес-конференціях, рольових іграх тощо.

Програмні засоби дозволяють швидко створити  слайди презентації, та зробити урок більш доступним для сприйняття. Презентації сприяють формуванню в учнів умінь і навичок критичного мислення в умовах роботи з великими об'ємами інформації, навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом з використанням ІКТ, навичок роботи в команді, уміння швидко вирішити завдання.

На етапі уроку актуалізації опорних знань і умінь учнів застосовуються різні інтерактивні прийоми з використання комп’ютера, проектора та екрана.

Наприклад:

«Географічний крос». Учитель зачитує незавершені вислови відображені на екрані та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями (додрукувати).

«Географічна мозаїка». на екрані комп’ютера запропоновано набір слів, з  яких учням потрібно скласти задані поняття.

На другому і третьому етапах уроку учням пропонується фрагмент кінофільму з подальшим обговоренням – «Приваблива мета».

На уроках природознавства у 5 класі пропонується перегляд відеофрагментів про різні явища природи, анімаційні фільми про будову речовини, середовища життя тощо.

На четвертому етапі уроку пропонуються «Експрес – тести» з використання комп’ютера. Також тестування проводиться як засіб контролю результатів навчання.

Програма Місrosoft Excel дає можливість швидко обробляти статистичний матеріал. Наприклад, під час виконання практичної роботи по визначенні середніх температур за добу, місяць, рік, побудові графіків і діаграм, тощо. Як показує досвід, використання в навчальному процесі таких практичних робіт сприяє більш швидкому і глибокому запам'ятовуванню і розумінню матеріалу, що вивчається.

Мультимедійний проектор дозволяє вивести будь яку інформацію на екран.

При наявності інтерактивної дошки та програм із заповнення карт можна було б урізноманітнити роботу на уроці.

Отже, мультимедійні технології дозволяють подати навчальний матеріал захоплююче і яскраво. Це допомагає підвищити мотивацію навчальної діяльності учнів.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПОЄДНАННІ З ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ

2.1. Особливості діяльності на уроках з використанням ІКТ та інтерактивного навчання

Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання, тому при підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель  повинен пам’ятати, що складаючи план, потрібно виходити з його цілей, а відібраний матеріал повинен виконувати основні дидактичні функції: доступності, систематичності та послідовності, диференційованого підходу, науковості тощо. При цьому комп’ютер лише доповнює вчителя, не замінює його.

Саме тому, під час вивчення шкільного курсу географії вчителю важливо мати змогу продемонструвати учням об’єкт вивчення, познайомити їх із втіленням знань про цей об’єкт у реальній практиці людства, навчити специфічним способам діяльності: експериментувати, спостерігати, робити висновки. Робота з комп’ютером дає можливість підвищити інтерес до навчання, можливість регулювати розв’язання навчальних завдань за ступенем складності, оптимізувати засвоєння матеріалу уроку, забезпечити гнучке навантаження всіх учнів класу. Інтерактивні комп’ютерні технології можна використовувати у науково-дослідницькій роботі, створенні та показу презентацій, комп’ютерному моделюванні, підготовці до олімпіади, виконанні практичних робіт, проектній діяльності, контролі знань, демонструванні природничих об’єктів та явищ, отриманні та накопиченні інформації (Інтернет, бази даних), демонструванні схем, малюнків, процесів, явищ, фільмів, наочних посібників, карт, слайдів, таблиць тощо.

Звичайно, можливості ІКТ цим переліком не обмежуються.

Важливу роль у процесі засвоєння шкільного курсу географії та природознавства відіграють програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Більшість наших учнів є візуалами, тому для пояснення нового матеріалу поряд зі словесними формами використовую мультимедійні презентації, новизна подачі матеріалу активізує пізнавальну діяльність учнів, процес навчання проходить цікавіше.

 1.     Практичне застосування мультимедійних презентацій

Створювати мультимедійні презентації дозволяє програма Microsoft PowerPoint. Мною створені презентації до уроків географії та природознавства, позакласних заходів. Для покращення сприйняття доповнюю слайди анімаційними ефектами, фрагментами відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, звуковим супроводом. Це формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Наприклад, мультимедійні презентації, створені мною, до уроків «Загальна характеристика клімату України»  «Сільське господарство України», географічний захід «Подорож географічною картою» тощо.

Частина учнів також зацікавлені цим видом діяльності. Даючи учням випереджальне завдання по певній темі, пропоную їм підібрати цікавий матеріал і підготувати презентацію. Показ учнівських презентацій значно підвищує мотивацію дітей – учень виконує роль учителя, коментуючи не лише зміст своєї презентації, а й можливості програми Microsoft PowerPoint.

Звичайно, використання презентацій на кожному уроці досить важко. Існує небезпека «надлишкової наочності», коли постійний перегляд мультимедіа починає заважати розвитку дитини. Можуть виникати розбіжності між тим, що говорить учитель і тим, що в дійсності сприймає учень. Тому, при підготовці до уроку, вчитель повинен ретельно відібрати і розподілити навчальний матеріал. І не забувати про здоров’язберігаючі технології.

Працюючи з Microsoft Excel, учні дають об'єктивну оцінку географічним явищам, використовуючи цифрові дані. Програма дозволяє створювати діаграми, графіки, таблиці для статистичних даних. Її можна використовувати в усіх класах при вивченні географії, наприклад:

 • графік добового, річного ходу температури;
 • діаграму розподілу суходолу і води на планеті;
 • діаграми статевої та вікової структур населення;
 • таблиці статистичних даних тощо.

Рис 2.1 Графік річного ходу температури у м Глобине

 1.            Використання відеофрагментів та фотографій

Мультимедійні програми містять навчальну інформацію, яка допомагає у формування географічних і природничих уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є у цих програмах, на уроках географії та природознавства можна здійснити "подорож" планетою, в живу природу, молекулярну будову речовини на дно океанів тощо. Для цього часто використовую фрагменти фільмів із сайту https://novashkola.ua/ (Нова українська школа. Мультимедійні уроки), але за наявністю Інтернет.

За допомогою відеофрагментів та фотографій можна показати процеси, що несуть небезпеку для людини. Мультимедійні засоби навчання позбавляють нас цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу. Вивчаючи тему «Магматизму» у 6 класі, можлива демонстрація такого небезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео, а у 5 класі – «Отруйні рослини, тварини, гриби».

На уроках природознавства даю учням завдання провести досліди по властивостям повітря або води, дифузії і відзняти даний процес на відео. Потім учні приносять це відео на урок і я оцінюю проведений дослід.

В цілому, використання відеофрагментів і фотографій на уроках природознавства особливо актуальне. Засвоєння нового матеріалу можливе лише при великій кількості наочності, яку не завжди маєш. Вивчення планет, зірок та інших небесних тіл, молекулярної будови речовин чи утворення хмар без перегляду навчальних фільмів було б складним завданням.

При вивченні фізичних явищ інколи пропоную учням перегляд анімаційного фільму «Фіксики». Дітям це подобається і є результат – вони краще і швидше засвоюють матеріал.

 1.            Тестовий контроль знань

Інтерес до тестового комп’ютерного контролю знань з предмету останніми роками значно зріс. Від того, як  організований контроль навчальних досягнень учнів, на що націлений, залежить ефективність всієї навчальної роботи. Процес засвоєння знань без оцінювання неможливий: скрізь повинен діяти принцип зворотного зв’язку. Потрібно правильно організувати контроль, планомірно та систематично здійснювати його на кожному уроці. Саме тому методи безперервного й інтенсивного контролю знань є істотними компонентами сучасної інформаційної технології в освіті й тестування – найважливіший із них. На уроках географії та природознавства доцільно проводити попередній, поточний, підсумковий, тематичний тестовий контроль, використовуючи різнотипні завдання, включаючи завдання по роботі з картою.

Перевагою тестового комп’ютерного контролю знань є мінімум об'єму письма, можливість одночасної перевірки знань учнів всього класу, економія навчального часу, об'єктивність оцінки, поставленої комп'ютером, оперативна діагностика рівня засвоєння навчального матеріалу кожним учнем, статистика результатів навчання учнів, можливість детальної перевірки засвоєння учнями кожної теми курсу.

При виконанні тестових завдань беруть участь і очі, і мозок, і руки учнів, а ігрові елементи мають велике значення для розвитку у них інтересу до роботи, а відповідно, підтримки необхідного рівня інтенсивності процесу навчання.

Недоліком є те, що він не сприяє розвитку усного та писемного мовлення учнів а вибір відповіді може відбуватися навмання і вчителю неможливо простежити логіку міркувань учнів.

В цілому, система тестування, яка побудована на використанні комп’ютера, дозволяє навчити учнів працювати з тестовими матеріалами. На даний час вона є одним з головних компонентів шкільного моніторингу якості освіти.

Велику допомогу в роботі надає мережа Інтернет. Завчасно підшукавши матеріал в Інтернет я прямо на уроці можу його відкрити і запропонувати дітям для обговорення.

За допомогою ІКТ  можна проводити позаурочні та позакласні заходи, направлені на виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку.

Використання на уроках географії та природознавства інтерактивних, інформаційних технологій дозволяє кожному проводити навчання в співробітництві, створити ситуацію успіху кожному учневі і на кожному уроці, отримувати додаткові знання, забезпечувати публічні виступи, можливість виправляти помилки, підвищувати свій пізнавальний рівень.

Адже важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 Отже, використання ІКТ на уроках географії та природознавства в сьогоднішній освіті має велике значення. В руках учителя сучасний комп’ютер з мультимедіа стає ефективним технічним засобом навчання. Підтримуючи зворотній зв’язок з користувачем він працює в інтерактивному режимі. Це впливає на зміст, методи і форми навчання, сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу, розкриттю талантів та всебічному і гармонійному розвитку дитини. Стимулюючи пізнавальну активність учнів, ІКТ підвищують  їх зацікавленість різними видами діяльності, їх працездатність, поліпшують пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Застосовуючи ІКТ під час вивчення географії та природознавства, ми сприяємо реалізації особистісно-зорієнтованого навчання, опануванню учнями умінь та навичок, поетапному засвоєнню знань, формуванню ключових компетентностей. А в результаті підвищуємо результативність їх навчання.

Застосування на уроках різноманітних навчальних програм, зокрема презентацій, у поєднанні з іншими інноваційними методами навчання дають хороший освітній результат. 

Важливу роль у процесі засвоєння шкільного курсу географії та природознавства відіграють програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та навчальні програми.

За вчителем залишається право керувати навчальним процесом. Оптимально використовувати мультимедійні засоби і навчальні програми для вирішення різних пізнавальних завдань. Лише вчитель визначає дидактичні можливості поєднання на уроці власного слова з наочно-словесним змістом програми.

Використовуючи ІКТ під час навчань, і в позаурочний час підвищує інтерес до предмету, розширює можливості творчості як вчителів, так і учнів, стимулює бажання знати більше.

В сучасному інформаційному суспільстві інформація стає рушійною силою, а інформаційна культура стає головним чинником професійної діяльності людини. Звідси виходить, що освіта залишається важливим, якщо не головним у становленні повноцінного, інформованого громадянина України.

Ще давньокитайський філософ та політичний діяч Конфуцій (VІ-Vст. до н. е.) сказав:

"Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію".

Цей вислів актуальний і сьогодні. Доповнивши його, ми отримаємо кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю;

Те, що я бачу й чую, - я трохи пам'ятаю;

Те, що я чую, бачу й обговорюю, - я починаю розуміти;

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуваю навичок;

Коли я передаю знання іншим - стаю майстром.

Дана робота описує особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії та природознавства у поєднанні з інтерактивними методами навчання, а також приклади використання даних технологій на уроках. Це допоможе вчителю активізувати пізнавальну діяльність учнів під час проведення уроків географії та природознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрєєва В. М., Шматько О. Є. Урок географії в сучасних технологіях. – Харків: ВГ «Основа», 2006.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004.
 3. Інновації на уроках географії / укладач Є. І. Науменко, В. М. Андрєєва. – Харків: Видавнича група «Основа», 2007.
 4. Інноваційні технології в роботі вчителя географії [Текст] / укладач Є.І. Науменко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 127 c.
 5. Інтерактивне навчання [Електронний ресурс]/ Режим доступу https://uk.wikipedia.org/ /wiki/Інтерактивне_навчання
 6. Кобернік С. Г. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання географії в загальноосвітній школі / С. Г. Кобернік // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 2. – С. 36-39. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2015_2_11 (дата звернення 21.10. 2017) – Назва з екрану.
 7. Можаровська О. Е. Основні риси та переваги інтерактивних технологій/ Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс]/ Режим доступу http://ito.vspu.net/
 8. Мультимедіа [Електронний ресурс]/ Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/Мультимедіа
 9. Петрікова Н. І. Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес : матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК» [Електронний ресурс]/ Режим доступу http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/ (дата звернення 21.10. 2017) – Назва з екрану.
 10. Пономаренко Л. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії [Електронний ресурс]/ Режим доступу http://lvponomarenko.blogspot.com/2017/01/blog-post.html
 11. Ставицька І. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : Науково-практична конференція «Новітні освітні технології» (м. Київ, Національний технічний університет України, 14 січня 2015 року) [Електронний ресурс]/ Режим доступу http://confesp.fl.kpi.ua/  (дата звернення 21.10. 2017) – Назва з екрану.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Тарасюк Тетяна Василівна
  Дякую за розкриття теми)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тарасюк Тетяна Василівна
  Дякую за розкриття теми)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вітрук Вікторія
  Дякую за чудовий матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Стремоусова Лидия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
5298
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку