14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Методика фізики викладання педагогічних вмінь, матеріал поза шкільною тематикою

Про матеріал
Методикоко освітні викладання фізики. Власні розроблені теми роботи. Методичні вказівки Педагогічні аспктификладання фізики ядерної.
Перегляд файлу

Презентація ядерна фізика ,атомна з частинками астрономії .викладання в школі.

Дослідження Всесвіту таЧорних Дир.

 

Кафедра методики фізики

Аспірантка

Данилова І.В

Актуальність теми:

Одним з ключових напрямків модернізації освітнього процесу  в старшій школі є диференціація навчання ,яка забеспечує учня в його потребі в освітньом процесі.

 

Відповідно до Концепції профільного навчання,вивчення предметів у закладах середньої освіти відбуваеться за сучасною навчальною програмою  до всіх відповідних умов.

У даний час акценти сучасної  шкільної освіти зробленні на природничі  та технічні науки.

У теоретичній  основі впровадження диференціації навчання фізики  в своїх роботах:Л.Ю.Благодаренко, О.В.Сергеєв,В.Д Сиротюк,С.У.Гончаренко,О.І.Бугайов.

 

Однак за сучасними науковими досягненями дослідження вивченя ядерної ,атомної фізики ,та астрономії  не вичерпують  багатогранної проблеми навчання фізики та астрономії учнів у класах  природничого напрямку і вимагають вдосконалення методів та засобів навчання ,спрямованих на реалізацію в освітньом процесі принципів доступності ,послідовності в класах природничо-математичного напрямку.

Водночас,дослідження з компютерної шкільної лсвіти переконливо доводять  інфро- технології сучасності дуже важливо ,нано технології в комп'ютерної  технологій дуже розповсюженно інтерес до навчанні фізики учнів.

Вивчення рівня дослідженності  обраної теми та постановки проблеми в науковл-методичній та психолого-педагогіній літератури встановленно проблеми  фізичної освітив класах.

Запропоновано можливості поєднання  сучасних засобів навчання  з традиційними,що забеспечують різними прийомами,способів ,форм організації.

Розроблено впровпджено в освітній  процес  навчально -методичний комплекс  "фізика":-природничий напрям профільного навчання вчителя.

高中教育過程現代化的關鍵領域之一是學習的差異化,這將為學生提供對教育過程的需求。 根據概貌教育的概念,中學教育的科目根據所有相關條件根據現代課程進行。 當前,現代學校教育的重點是自然科學和工程學。 在介紹物理學教學差異的理論基礎上:L.Yu.Blagarenko,OVSergeyev,VD Syrotyuk,S.U.Goncharenko,OIBugayov。 但是,根據核,原子物理學和天文學研究的現代科學成果,並未窮儘自然科學班學生的物理學和天文學教學的多方面問題,需要改進旨在在教育過程中實施可訪問性原則的教學方法和手段,方向。 同時,對計算機學校教育的研究令人信服地證明了現代化的基礎技術非常重要,計算機技術中的納米技術是向學生教授物理的非常廣泛的興趣。 在科學方法論和心理教育學文獻中對所選主題的研究水平和問題陳述的研究揭示了體育課的問題。 提供了將現代教具與傳統方法結合起來以提供不同方法,形式和組織形式的可能性。 將教育和方法綜合的“物理學”引入教育過程:-教師簡介培訓的自然方向。

One of the key areas of modernization of the educational process in high school is the differentiation of learning that will provide the student with his or her need for the educational process. According to the Concept of Profile Education, the study of subjects in secondary education is conducted according to the modern curriculum to all relevant conditions. Currently, the emphasis of modern school education is on the natural sciences and engineering. In theoretical basis of introduction of differentiation of teaching of physics in their works: L.Yu.Blagarenko, OVSergeyev, VD Syrotyuk, S.U.Goncharenko, OIBugayov. However, according to the modern scientific achievements of the study of nuclear, atomic physics, and astronomy do not exhaust the multifaceted problem of teaching physics and astronomy of students in the natural science classes and require the improvement of methods and means of teaching aimed at implementing in the educational process the principles of accessibility, direction. At the same time, research on computer school education convincingly proves the infra- technology of modernity is very important, and nano technology in computer technology is a very widespread interest in teaching physics to students. The study of the level of research of the chosen topic and statement of the problem in the scientific-methodological and psychological-pedagogical literature revealed the problems of physical education classes. Possibilities of combination of modern teaching aids with traditional methods providing different methods, forms and forms of organization are offered. The educational and methodical complex "physics" is introduced into the educational process: - the natural direction of the teacher's profile training.

고등학교 교육 과정의 현대화의 주요 영역 중 하나는 학생이 교육 과정에 대한 필요를 제공 할 수있는 학습의 차별화입니다. 프로파일 교육의 개념에 따르면 중등 교육 과목의 연구는 모든 관련 조건에 대한 현대 커리큘럼에 따라 수행됩니다. 현재 현대 학교 교육은 자연 과학 및 공학에 중점을두고 있습니다. L.Yu. Blagarenko, OVSergeyev, VD Syrotyuk, S.U. Goncharenko, OIBugayov : 물리학 교수의 차별화 도입을 이론적으로 기초로합니다. 그러나 핵, 원자 물리학 및 천문학 연구의 현대 과학 업적에 따르면 자연 과학 수업에서 학생들의 물리학 및 천문학을 가르치는 다방면의 문제를 해결할 필요는 없으며 교육 과정에서 접근성 원칙을 구현하기위한 교육 방법과 수단의 개선이 필요합니다. 방향. 동시에, 컴퓨터 학교 교육에 대한 연구는 현대의 인프라 기술이 매우 중요하다는 것을 입증하고 컴퓨터 기술의 나노 기술은 학생들에게 물리학을 가르치는 데 매우 광범위한 관심을 가지고 있습니다. 과학-방법론 및 심리학-교육학 문헌에서 선택된 주제에 대한 연구 수준과 문제 진술에 대한 연구는 체육 수업의 문제를 밝혀 냈습니다. 다양한 방법, 형태 및 형태의 조직을 제공하는 전통적인 방법과 현대의 교육 보조기구의 조합 가능성이 제공됩니다. 교육적이고 체계적인 복잡한 "물리학"은 교육 과정에 도입되었습니다 :-교사의 프로필 교육의 자연스러운 방향.

ядерна фізика

Дослідивши дані проблеми  такого дослідження можна сказати що,НАУКПОП 24 березня 2019, 13:13 ,Загадка світобудови. Фізики висунули гіпотезу про таємничі білі діри у Всесвіті  .

Про чорні діри чули навіть далекі від астрофізики люди. А про білі - майже ніхто. І це несправедливо. Адже ця гіпотеза ставить під сумнів багато з того, що ми сьогодні знаємо про Всесвіт Чорні діри є одними з найбільш руйнівних об'єктів у Всесвіті. Але їхні гіпотетичні сестри - білі діри мають набагато менш жахливу природу. Сама по собі гіпотеза про білі діри не нова, констатує британський оглядач Джаспер Хемілл.

Їх передбачив Альберт Ейнштейн у своїй Загальній теорії відносності. Вона містить рівняння, які передбачають, як чорні, так і білі діри. Але якщо докази існування перших у нас вже є, то з другими справа йде набагато складніше. Можливо, тема "зрушиться" з місця завдяки новим дослідженням на цю тему. Адже в них в задіяна квантова гравітація.

Чорні діри відомі завдяки своїй жадібності воістину галактичних масштабів. Вважається, що вони володіють такою високою щільністю, що від них не може втекти навіть світло. По суті, ми досі не знаємо цього точно, але вже можна з упевненістю стверджувати, що чорні діри, які активно поглинають матерію, існують насправді. Астрономи в останні роки навіть навчилися отримувати їхні зображення. Іншими словами, в існуванні чорних дір сьогодні сумнівів практично немає. Імовірно, вони формуються, коли руйнуються зірки. Хоча створення надмасивних чорних дір, як, наприклад, та, що знаходиться в центрі Чумацького шляху, досі залишається загадкою, відзначає оглядач Мішель Стар.

Білі діри

Але білі діри, передбачені Ейнштейном і досі не виявлені, являють собою набагато більшу загадку.

 

Після Ейнштейна дослідженням ідеї білої діри займалися радянські фізики Ігор Новіков і Микола Кардашев. У 1976 році роботу на цю тему опублікував знаменитий британський фізики Стівен Хокінг.

Альберт Ейнштейн передбача як чорні, так и білі дірі

Теоретично, білі діри це "чорні діри навпаки". Ніщо не може потрапити всередину. Матерія лише виходить назовні. Перші теоретики білих дір вважали, що вони можуть утворюватися при виході з-за обрію подій речовини чорної діри, що знаходиться у зворотному напрямку термодинамічної стріли часу. Повна карта простору-часу містить як чорну, так і білу діри, вважали теоретики. А окремі утворення тільки «чистої» чорної або тільки «чистої» білої діри на повній карті простору-часу не може бути в принципі. Говорячи більш простою мовою, можна сказати, що біла діра, являє собою чорну діру, розгорнуту назад у часі. Вчені найчастіше пояснюють цю ідею за допомогою наступного прикладу. Уявіть собі, що ви знімаєте на відео народження чорної діри в результаті смерті зірки, потім падіння в неї світла, пилу та іншої матерії. А тепер уявіть собі, що ви відмотуєте цей фільм у у зворотньому напрямку. Це і буде процес, в ході якого біла діра викидає з себе матерію аж до появи нової зірки.

 

"Оскільки рівняння загальної теорії відносності не обирають, у який бік рухається час, то раз можливе існування чорних дір, значить, можливе й існування білих дір", - вважає Ерік Куріеель, філософ зі Стенфордського університету. На сьогоднішній день ці творіння існують тільки в чернетках фізиків-теоретиків. Ми досі не бачили жодної білої діри або навіть натяку на існування таких об'єктів у Всесвіті. І багато експертів упевнені, що ми ніколи їх не знайдемо. Однак, інтерес до теми білих дір не згасає завдяки деяким вченим-ентузіастам. Кілька публікацій на цю тему останнім часом роблять гіпотезу про білі діри більш чіткою. У 1980-х було висунуто припущення, що Великий вибух сам по собі був великою білою дірою. Простіше кажучи, одна з білих дір послужила відправною точкою існування Всесвіту. Ізраїльські астрономи Алон Реттер і Шломо Хеллер спробували пояснити за допомогою білих дір знаменитий аномальний гамма-сплеск GRB 060614, який було зафіксовано в 2006 році. Це був прояв білої діри, заявили вони. Реттер навіть припустив, що білі діри розпадаються відразу після свого виникнення. І назвав цей процес "маленьким вибухом" (small bang на противагу Big Bang).

Згідно з більш свіжим дослідженням, білі діри можуть формуватися, коли чорні діри "випаровуються".

Квантова гравітація

На думку авторів нового дослідження, чорні діри вибухають і перетворюються на білі діри, які вивергають всю ту матерію, енергію та інформацію, яку засмоктали на попередньому етапі своєї еволюції. "Я вивчаю можливість того, що в кінці свого життєвого циклу чорні діри стають білими дірами", - пояснює автор одного з таких досліджень, італійський фізик Карло Ровеллі, що займається дослідженнями квантової гравітації в Марсельському університеті (Франція).

За цим сценарієм, чорними дірами є зірки, які руйнуються, а потім перероджуються. Але ми бачимо це у вкрай повільному темпі, вважає Ровеллі. Дана гіпотеза заснована на ще недоведеній і дуже спірній теорії квантової гравітації. Однак така модель може дати відповідь на хвилююче питання про те, куди зниккає вся та матерія, яку чорні діри засмоктують у себе. Чи справді вони руйнують матерію і інформацію безповоротно? Відповідно до гіпотези Ровеллі, біла діра викидає з себе матеріал, колись затягнутий в чорну діру. Але найцікавіше в тому, як Ровеллі та його колеги пояснюють неспівставні терміни існування чорних і білих дір. Чому чорні діри існують довго, а білі - швидкоплинні?

Тому що гравітація розтягує час, пояснюють дослідники. Перехід від чорної діри до білої відбувається досить швидко, але для стороннього спостерігача це виглядає так, ніби чорна діра існує мільярди років. У зв'язку з цим Ровеллі передбачає, що білі діри можуть бути джерелами таємничих сигналів, які відомі як "перші радіоспалахи", тих , які багато вчених приймають за послання інопланетних цивілізацій. Старі чорні діри, що утворилися на зорі Всесвіту, давно еволюціонували, але через "фокуси" гравітації з часом ми бачимо, як вони вибухають тільки зараз. Можливо, саме так можна пояснити деякі джерела високоенергетичного випромінювання, які вчені сьогодні приписують надновим зіркам.

Частка скепсису

Так чому ж ми так і не зустріли у Всесвіті навіть натяк на існування феномена, який має такі вагомі теоретичні обгрунтування? На думку вчених, на те є ціла низка вагомих причин. В першу чергу, не зовсім зрозуміло, як формуються білі діри. Для чорних дір у нас є відповідні теорії, але як саме утворюються білі діри, не зрозуміло. Адже не можна ж насправді відмотати час назад у Всесвіті? Чи можна?

Для цього довелося б почати з сингулярності та відмотувати час назад. Біла діра викидає з себе матерію, поки, зрештою, не перетвориться на зірку. Цікавий сценарій. Але він потребував би зменшення ентропії, що порушує другий закон термодинаміки. А отже, прийнявши цю гіпотезу, ми піддали б під сумнів фундаментальні основи сучасної фізики. Наші уявлення про будову Всесвіту в мить похитнулися. На думку астрофізика Карен Мастерс, єдине пояснення існування сингулярності у Всесвіті з самого її зародження, це гіпотеза про те, що сингулярність існувала і раніше. "Всесвіт якимось чином сформувалася з уже готовими сингулярностями", - підкреслює Мастерс. Далі більше. Що говорить сучасна фізика з усіма її розрахунками про те, чи може біла діра існувати насправді? А ось що. Ніяка матерія не може існувати в околицях чорної діри. Як тільки матерія опиняється в цьому регіоні, поряд з нею вже не може бути білої діри. Іншими словами, чорна діра, що всмоктує  матерію, і біла діра, що вивергає її, просто не можуть співіснувати поблизу одна від одної. Допустити таке, значить, знову таки просто відкинути всю сучасну космологію.

Тому, якщо білі діри колись існували у Всесвіті, то їхній життєвий цикл досить швидко припинився. Фактично, це сталося за мільярди років до того, як почало зароджуватися життя на Землі. Але це не означає, що сам по собі феномен неможливий. І більше того, він може мати величезне значення для нашого розуміння Всесвіту. Не страшно, що білі діри поки є чистою теорією, констатує Старр. Чорні діри теж колись були теорією. І скептиків з цього питання вистачало ще зовсім нещодавно, наголошує вона.

Теги:   Космос  Квантова фізика

檢查此類研究問題的數據,可以說是NAUKOPO,2019年3月24日,13:13,宇宙之謎。物理學家推測宇宙中神秘的白洞 人們甚至聽說黑洞遠非天體物理學。關於白人-幾乎沒人。這是不公平的。畢竟,這種假設使人們對當今我們對黑洞宇宙作為宇宙中最具破壞力的物體之一的認識大為質疑。但是他們假想的白洞姐妹卻沒有那麼恐怖的天性。英國觀察家賈斯珀·赫米爾(Jasper Hemill)表示,就其本身而言,白洞的假設並不新鮮。 愛因斯坦在廣義相對論中對它們進行了設想。它包含可預測黑洞和白洞的方程式。但是,如果我們已經有了前者的證據,那麼後者要復雜得多。也許該主題將被對該主題的新研究“取代”。畢竟,量子引力與它們有關。 黑洞以真正銀河系的貪婪而聞名。據信它們具有高密度,使得沒有光可以從它們逸出。實際上,我們仍然不確定這一點,但是可以肯定地說,存在著主動吸收物質的黑洞。近年來,天文學家甚至學會瞭如何獲取圖像。換句話說,幾乎沒有人懷疑今天存在黑洞。它們可能在恆星坍塌時形成。觀察家米歇爾·斯塔爾(Michel Starr)觀察到,儘管超大質量黑洞的形成(例如銀河系中心的黑洞)仍然是個謎。

Examining the data of the problem of such a study, we can say that, NAUKOPO March 24, 2019, 13:13, The Riddle of the universe. Physicists have hypothesized the mysterious white holes in the universe Black holes have even been heard by people far from astrophysics. And about whites - almost no one. And this is unfair. After all, this hypothesis calls into question much of what we know today about the Black Holes Universe as one of the most destructive objects in the Universe. But their hypothetical white-hole sisters have a much less horrifying nature. By itself, the hypothesis of white holes is not new, states British observer Jasper Hemill. They were envisioned by Albert Einstein in his General Theory of Relativity. It contains equations that predict both black and white holes. But if we already have evidence of the former, then the latter is much more complicated. Perhaps the topic will be “displaced” by new research on the subject. After all, quantum gravity is involved in them. Black holes are known for their greed of truly galactic proportions. It is believed that they have a high density that no light can escape from them. In fact, we still do not know this for sure, but it is safe to say that the black holes that actively absorb matter do exist. In recent years, astronomers have even learned how to get their images. In other words, there are virtually no doubts about the existence of black holes today. They probably form when the stars collapse. Although the creation of supermassive black holes, such as the one in the center of the Milky Way, remains a mystery, observes observer Michel Starr.

그러한 연구의 문제에 대한 데이터를 조사한 후, 우리는 NAUKOPO가 2019 년 3 월 24 일 13:13, 우주의 신비를 말할 수 있습니다. 물리학 자들은 우주에서 신비한 화이트 홀을 가정했다 사람들은 심지어 천체 물리학에서 멀리 떨어진 블랙홀에 대해 들었습니다. 그리고 백인에 대해서는 거의 아무도 없습니다. 그리고 이것은 불공평합니다. 결국,이 가설은 우주에서 가장 파괴적인 대상 중 하나 인 블랙홀 우주에 대해 오늘날 우리가 알고있는 많은 것에 의문을 제기합니다. 그러나 그들의 가정적인 화이트 홀 자매들은 훨씬 덜 끔찍한 성격을 가지고 있습니다. 영국의 관측자 재스퍼 헤밀 (Jasper Hemill)은 그 자체로 화이트 홀의 가설은 새로운 것이 아니라고 말한다. 그들은 알버트 아인슈타인에 의해 그의 일반 상대성 이론에서 구상되었다. 블랙홀과 화이트 홀을 모두 예측하는 방정식이 포함되어 있습니다. 그러나 우리가 이미 전자의 증거를 가지고 있다면 후자는 훨씬 더 복잡합니다. 아마도 주제에 대한 새로운 연구로 주제가 대체 될 것입니다. 결국 양자 중력이 관여합니다. 블랙홀은 은하계의 탐욕으로 유명합니다. 그들은 빛이 그들로부터 벗어날 수없는 고밀도를 가지고 있다고 믿어집니다. 사실, 우리는 여전히 이것을 확실하게 알지 못하지만 물질을 적극적으로 흡수하는 블랙홀이 존재한다고 말하는 것이 안전합니다. 최근 천문학 자들은 이미지를 얻는 방법을 배웠습니다. 다시 말해, 오늘날 블랙홀의 존재에 대해서는 거의 의심의 여지가 없습니다. 아마도 별이 무너질 때 형성됩니다. 은하수 중심에있는 것과 같은 초대형 블랙홀의 생성은 여전히 ​​미스터리이지만 관찰자 Michel Starr는 관찰했다.

Інший варіант даного дослідження  .

Учні повинні знати, що дослідження можна проводити різними способами,різной інфра структурой знання .

Освітні вимоги ,що постають перед навчальним закладами України ,визначають необхідність пошуку  новітніх методів роботи вчетеля з учнями ,досягнення їх високої ефективності.

Важливою складовою навчанні фізики ,та астрономії ,яка забеспечуе його процесуальний компонент  є дослідження ,певні свої розробки.

Це своею чергою, забеспечує  поглиблення знань  про явищя та процеси ,що ,вивчаються в шкільному курсі фізики та астрономії.

Знаменитий британський фізик Стівен Гокінг переглянув свої колишні теорії і дав правдоподібне пояснення природі чорних дір Невідомо, чи дивився Гокінг недавній блокбастер Крістофера Нолана Інтерстеллар, і якщо дивився, то що він думає про можливість батька, який потрапив у чорну діру, відправляти своїй доньці повідомлення через простір і час.

 

Однак, нова теорія Гокінга про чорні діри також торкається здатності чорних дір незвичайним чином поводитися з інформацією, яка в них... провалюється. У січні 2016 року Гокінг у черговий раз потрапив до заголовків провідних ЗМІ планети. Тоді він заявив, що знайшов можливе вирішення парадоксу чорних дірок, тобто зміг пояснити, як чорні діри можуть одночасно стирати інформацію і зберігати її.

 

Роботу Гокінга було опубліковано на сайті ArXiv.org, що дозволило іншим фізикам ознайомитися з нею і висловити критичні зауваження. І ось шість місяців потому, не зустрівши серйозного опору світової наукової еліти, теорію Гокінга опублікували в авторитетному журналі Physical Review Letters. Разом зі своїми співавторами - Ендрю Стромінжером з Гарвардського університету і Малколмом Перрі з Кембриджського університету - Гокінг стверджує, що чорні діри являють собою не що інше, як портали в інший Всесвіт. НВ спробувало простежити за ходом думки Гокінга і розібратися, чому його нова теорія вважається подією у світі фізики. Вічна пам'ять? Нинішні уявлення про чорні діри сформовані на базі загальної теорії відносності Ейнштейна.

 

Згідно з усталеним уявленням, все, що перетинає горизонт подій на краю чорної діри, безслідно зникає. Навіть світло не може уникнути такої долі. Власне, тому чорні діри і отримали свою назву. Адже вони поглинають світло, і ми їх не здатні побачити.

Дослідивши дослідженя  за допомогою сучасниз методів комп'терної технології;.

Однак, у 1970-х британський фізик Стівен Гокінг припустив, що є щось, здатне "втекти" від чорної діри завдяки законам квантової механіки. Це щось - радіація. Якщо постаратися переповісти цю теорію Гокінга простою мовою, то виходить приблизно таке. Коли чорна діра "заковтує" одну половину пари частинка-античастинка, то інша половина повертається назад в космос у вигляді радіаційної частинки, несучи з собою невелику частку енергії чорної діри.

Вода камінь точить, як кажуть. Тому й навіть незначний відтік енергії рано чи пізно може призвести до зникнення чорної діри. І її єдиним слідом залишиться електромагнітна радіація, яку випромінювала ця діра. Це явище отримало назву "випромінювання Гокінга". Проблема полягає в тому, що згідно з підрахунками Гокінга, радіація не може містити ніякої цінної інформації про те, що "заковтувала" чорна діра за час свого існування. Іншими словами, вся інформація втрачається назавжди.

 

А це твердження суперечить уявленням сучасної фізики про те, що час завжди можна повернути назад. Принаймні, в теорії всі процеси у Всесвіті повинні виглядати однаково, незалежно від того, рухається час вперед або назад. На перший погляд, це звучить дивно. Але якщо порівняти цей принцип з принципом роботи сучасного комп'ютера, то все стає гранично ясно, пояснює астрофізик Денніс Овербай.

 via GIPHY “Всесвіт являє собою щось на суперкомп'ютера, - каже він. - І передбачається, що він здатен вести облік всього, що відбувалося в його межах". Як приклад він наводить логи камер дорожнього спостереження. Вони містять записи про те, що одна з машин, яка проїхала повз вас, була зеленим пікапом, а інша - червоним Porsche. І ця інформація зберігається через тривалий час після того, як обидві машини роз'їхалися. Точно так само і Всесвіт пам'ятає про те, що одна з частин складалася з матерії, а друга - з антиматерії. "Частинки можуть бути зруйновані, але інформація про них - про їх основні фізичні атрибути - має існувати завжди", - пояснює Овербай. Чорні діри суперечать цій основоположній теорії квантової механіки, адже прийнято вважати, що вони повністю знищують будь-яку інформацію.

 

Ця суперечність є проблемою не тільки для астрофізики, але і для фізики загалом. І ось тепер, Гокінг стверджує, що знайшов рішення проблеми. Волосся пам'яті Навколо чорної діри може існувати певне гало - світіння з м'якого "волосся", яке здатне зберігати інформацію, що передбачає Гокінг. Насправді, "волосся" - це метафора. Вона описує квантові порушення, які несуть дані про все, що проходило через чорну діру. І ці порушення існують навіть після того, як зникає сама чорна діра.

 

via GIPHY За словами Овербая, ці порушення найпростіше описати як якийсь космічний аналог доріжок на поверхні вінілових платівок. На цих "доріжках" записана інформація про те, що проходило крізь горизонт подій, а потім зникало. Висунувши цю гіпотезу в січні 2016 року, Гокінг визнав помилковість своїх колишніх розрахунків, ґрунтуючись на яких, свого часу припускав, що чорні діри поглинають інформацію назавжди. У нової гіпотези Гокінга про "волосся" за півроку з моменту першої публікації так і не з'явилося серйозних критиків. Дослідники відзначають, що це витончене пояснення інформаційного парадоксу виглядає цілком правдоподібно.

 

"Без минулого ми втратимо свою індивідуальність", - констатує Гокінг Хоча і не до кінця вичерпно. “Сама собою гіпотеза не дає повноцінного розв'язання проблеми збереження інформації чорними дірами, - пояснює Гарі Горовіц, фізик з Каліфорнійського університету. - Розрахунки також мають бути зроблені для гравітаційних полів, а не тільки для електромагнітних". Горовіц також не впевнений, що цього "волосся" достатньо для зберігання всієї інформації про те, що падає на чорну діру. Однак, Горовіц вважає, що власне хід думки Хокінга може привести до відкриття нових видів зберігання інформації у Всесвіті. І таким чином, проблема інформаційного парадоксу чорних дір зрештою буде вирішена, припускає він. Інший Всесвіт "Чорні діри не є вічною в'язницею, як раніше вважали, — говорив Гокінг, представляючи свою теорію в січні. — Якщо вам здається, що ви потрапили в чорну діру, не здавайтеся. Є вихід". У цій цитаті є частка жарту, проте загалом вона наводить на головну думку, яку Гокінг приховав у своїй роботі.

Дослідивщи дану гітотезу я безсувніву погоджуюсь на дану теорію длятого, щоб  продемосрувати учням відповідно за вимогами стандарту освіти.

 Якщо знищення інформації можливо в принципі, міркує Гокінг, то можна припустити, що можливо стерти інформацію про минуле.

 

Таким чином, якби чорні діри могли й справді без сліду знищувати будь-яку інформацію, що в них потрапляє, це означало б, що, знову таки, чисто теоретично, вони можуть видаляти частинки минулого.

Але ж саме минуле говорить нам про те, хто ми є. "Без минулого ми втратимо свою індивідуальність", - констатує Гокінг. Тому наслідком припущення про "волосся" чорних дір є гіпотеза про альтернативний Всесвіт. Або ж про те, що їх безліч. Гокінг вважає, що все, що падає в чорну діру, виявляється в іншому просторі. При цьому, Гокінг переконаний, що чорні діри являють собою квиток в один кінець. Повернутися в наш Всесвіт через чорну діру не вдасться. Простіше кажучи, за теорією Гокінга, показані в Інтерстелларі події не могли б відбутися. Потрапивши в чорну діру, головний герой не зміг би відправляти послання доньці в минуле. "Я з азартом ставлюся до космічних польотів, але летіти в чорну діру не збираюся", - жартує Гокінг щодо безжальності чорних дір.

Теги:   Інформація  Космос  Всесвіт  Стивен Хокинг Радіація  Черная дыра.

這項研究的另一種形式。 學生需要知道可以以不同的方式,不同的知識基礎結構來進行研究。 烏克蘭教育機構的教育要求決定了尋找與學生合作的最新方法並實現其高效率的需求。 物理學教學的重要組成部分,以及提供其程序組成部分的天文學,是研究及其某些發展。 反過來,這提供了對物理和天文學學院研究的現象和過程的深入了解。 英國著名物理學家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)修改了他以前的理論,並對黑洞的性質給出了合理的解釋。霍金是否看到克里斯托弗·諾蘭·星際(Christopher Nolan Interstellar)的近期大片還不得而知,如果他看了一下,他對黑父母的可能性有何看法空間和時間。 但是,霍金關於黑洞的新理論也觸及了黑洞以不尋常的方式處理黑洞信息的能力。 2016年1月,霍金再次成為全球主要媒體的頭條新聞。然後他說,他找到了解決黑洞悖論的可能方法,也就是說,他能夠解釋黑洞如何同時擦除信息和存儲信息。 霍金的工作發表在ArXiv.org上,它使其他物理學家可以熟悉它並提出批評意見。六個月後,霍金的理論沒有受到世界科學精英的嚴重抵抗,卻發表在權威雜誌《物理評論快報》上。霍金與他的合著者,哈佛大學的安德魯·斯特羅明格和劍橋大學的馬爾科姆·佩里一起認為,黑洞不過是通向另一個宇宙的門戶。 NV試圖追溯霍金的思想歷程,並理解為什麼他的新理論被認為是物理學界的一件大事。永恆的記憶?關於黑洞的當前思想是在愛因斯坦的相對論一般理論的基礎上形成的。

Another variant of this study. Students need to know that research can be done in different ways, different infra structures of knowledge. The educational requirements of Ukrainian educational institutions determine the need to find the newest methods of working with students and to achieve their high efficiency. An important component of the teaching of physics, and the astronomy that provides its procedural component, is research, some of its developments. This, in turn, provides an in-depth knowledge of the phenomena and processes studied in the School of Physics and Astronomy. Famous British physicist Stephen Hawking revised his former theories and gave a plausible explanation for the nature of black holes It is unknown whether Hawking saw Christopher Nolan Interstellar's recent blockbuster, and if he looked, what he thought of the possibility of a black parent space and time. However, Hawking's new theory about black holes also touches on the ability of black holes to deal with the information that they ... in an unusual way. In January 2016, Hawking once again hit the headlines of the world's leading media. He then stated that he had found a possible solution to the paradox of black holes, that is, he was able to explain how black holes could simultaneously erase information and store it. The work of Hawking was published on ArXiv.org, which allowed other physicists to get acquainted with it and to make critical comments. And six months later, without encountering serious resistance from the world's scientific elite, Hawking's theory was published in the authoritative journal Physical Review Letters. Together with his co-authors, Andrew Strominger of Harvard University and Malcolm Perry of Cambridge University, Hawking argues that black holes are nothing more than portals to another universe. NV tried to trace the course of Hawking's thought and to understand why his new theory was considered an event in the world of physics. Eternal memory? Present ideas about black holes are formed on the basis of Einstein's general theory of relativity.

이 연구의 또 다른 변형. 학생들은 연구가 다른 방식으로, 다른 인프라 구조로 수행 될 수 있음을 알아야합니다. 우크라이나 교육 기관의 교육 요구 사항에 따라 학생들과 협력하는 최신 방법을 찾고 높은 효율성을 달성해야합니다. 물리학 교수의 중요한 구성 요소와 절차 적 구성 요소를 제공하는 천문학은 연구이며 일부 개발입니다. 이것은 차례로 물리학과 천문학 학교에서 연구 된 현상과 과정에 대한 심층적 인 지식을 제공합니다. 유명한 영국 물리학 자 스티븐 호킹 (Stephen Hawking)은 그의 이전 이론을 수정하고 블랙홀의 본질에 대해 그럴듯한 설명을했다 공간과 시간. 그러나 블랙홀에 대한 호킹의 새로운 이론은 블랙홀의 정보에 대한 정보를 다루는 블랙홀의 능력에도 영향을 미칩니다. 2016 년 1 월, Hawking은 다시 한 번 세계 최고의 미디어의 헤드 라인을 쳤습니다. 그런 다음 블랙홀 역설에 대한 가능한 해결책을 찾았으며 블랙홀이 정보를 동시에 지우고 저장할 수있는 방법을 설명 할 수있었습니다. Hawking의 연구 결과는 ArXiv.org에 게재되어 다른 물리학 자들이이 사실을 알게되고 비판적인 논평을 할 수있게했습니다. 6 개월 후, 세계의 과학 엘리트들로부터 심각한 저항을받지 않으면 서 호킹의 이론은 권위있는 저널 인 Physical Review Letters에 실 렸습니다. 호킹은 그의 공동 저자 인 하버드 대학교의 앤드류 스트 로밍 거와 케임브리지 대학교의 말콤 페리와 함께 블랙홀은 다른 우주의 관문 일 뿐이라고 주장한다. NV는 Hawking의 사고 과정을 추적하고 그의 새로운 이론이 물리 세계에서 사건으로 여겨지는 이유를 이해하려고 노력했습니다. 영원한 기억? 블랙홀에 대한 현재의 아이디어는 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 기초하여 형성됩니다.

Висновки

Узагальнення результатів проведеного дослідження з питань методики вивчення ядерної ,атомної фізики та астрономії в шкільному курсі за даною програмою ,та дослідження з проведення астрономічних теорій вивчення всесвіту ,та чорних дир,.

Результатом такого дослідження   можутьбути використані у процесі створення цілових структур  майбутніх вчителів фізики,вдосконалення змісту досліджень всесвіту чорних дир у  навчальних закладах.

Література

  1. Шевчук О.В. формування фахових  компететностей  майбутніх вчителів -2015. (20.355).-С.54-60

 

Перевод здійснений з власних міркувань.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Позакласні заходи
Інкл
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
§ 65. Квантові постулати Бора
Додано
24 травня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку