2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Методика використання та впровадження передового педагогічного досвіду на уроках інформатики.

Про матеріал
Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі інформатики, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя.
Перегляд файлу

Методика використання та впровадження передового  педагогічного досвіду на уроках інформатики.

 За допомогою  методики  дослідження передового педагогичного досвіду вчителя інформатики  я припустився таких положень  :

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі інформатики, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засо­би вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підго­товки їх до життя. Вирішення зга­даних завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систе­матичного озброєння вчителів інформатики міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Згідно з По­ложенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, методичний кабінет ре­комендується створювати в усіх освітніх закладах, щоб він був «організаційним центром методич­ної роботи з педагогічними праці­вниками». Цю організаційну функ­цію виконує методична рада, ство­рена на базі методичного кабінету. Методична рада повинна постійно вивчати новий педагогічний досвід та якщо він отримав похвальну оцінку серед вчителів та учнів, то потрібно його впроваджувати в освітню програму з інформатики.

   Методики дослідження передового педагогічного досвіду  включали  себе  такі пункти :

1 Спостереження за організацією учнів до навчання

2 Аналіз визначеної навчально-виховної та розвиваючої мети уроку вчителем інформатики

3 Проаналізувати спроможність вчителя активізувати увагу учнів на даній темі уроку .

4 Аналізування спонукальної роботи вчителя до осмислення учнями почутої інформації.

5 Спроможність вчителя підвести учнів до узагальнення, обґрунтування нового вивченого матеріалу. 

Використання та створення передового педагогічного досвіду на уроках інформатики здійснюється завдяки таким завданням:

 •                 створення банку даних про­грамно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інфор­мації з інформатики;
 •                 надання навчально-мето­дичних консультацій педагогічним працівникам зокрема вчителям інформатики;
 •                 координація колективних форм і методів роботи та самоос­віти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдос­коналення фахової підготовки вчи­телів інформатики;
 •                 задоволення запитів, потреб вчителів інформатики в інформації професійно-особистісної орієнтації;
 •                 організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчо­го потенціалу педагогів, впрова­дження досягнень кращого педа­гогічного досвіду та інноваційних технологій.

Наведемо орієнтовний зміст діяльності методичного кабі­нету, щодо сворювання передового педагогічного досвіду з інформатики :

 створення умов для само­стійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників,  шляхом за­безпечення їх постійною науково-методичною літературою;

 •                 здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці, в роз­витку педагогічної майстерності, спри­яння діяльності творчих колективів і проблемних груп;
 •                 організація консультацій з питань психології, педагогіки, фа­хової підготовки, методики викла­дання предметів;
 •                 організація та періодич­не проведення виставок на­вчальної літератури, забезпе­чення педагогічних працівників необхідною інформацією;
 •                 участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань,творчих звітів, виставок , тощо;
 •                 здійснення видавничої діяль­ності на різних рівнях узагальнен­ня кращого досвіду роботи загаль­ноосвітнього навчального закладу;

 здійснення наставництва, стажування молодих учителів інформатики;

 сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній
та експериментальній роботі;

 •                 сприяння впровадженню в практику вчителів кращого педагогічного досвіду з інформатики, досягнень су­часної науки та освітніх технологій;
 •                 підключення до комп'ютер­них мереж та організація навчан­ня педагогічних працівників нових інформаційних технологій.

Викладання інформатики потребує добро продуманої і достатньо різноманітної системи вправ і завдань для закріплення знань і формування вмінь складати і розвязувати задачи з ЕОМ. Підвищення зацікавленості предметом залежить також від диференціованого підходу до навчального матеріалу, а це і є передовий педагоггічний досвід, так як він включає в себе постійний пошук та розробку  чогось нового в науці.

Матеріали узагальненого дос­віду мають пройти етап об'єктив­ного оцінювання. Серед найпоши­реніших методів оцінювання пере­дового педагогічного досвіду мож­на назвати:

 • метод експертного оціню­вання, який полягає в широкому обговоренні й оцінюванні досвіду експертами вчителями інформатики, психо­логами, методистами, вченими-практиками тощо;
 • метод експерименту, який полягає в перевірці всього досві­ду або його елементів загально­прийнятими в сучасній педагогіці правилами. Наприклад, в одному класі працює вчитель інформатики, який прой­шов навчання в носія досвіду, в другому вчитель, який вивчив досвід за друкованими матеріала­ми, третій клас контрольний, який працює за загальноприйня­тою методикою. Висновки про ре­зультативність досвіду та мож­ливість його використання в ма­совій педагогічній практиці слід робити, порівнюючи результа­тивність навчально-виховного про­цесу в цих класах.

            Після отримання позитивної оцінки передовий педагогічний досвід необхідно затвердити на засіданні методичної (педагогіч­ної) ради школи, видати наказ про його впровадження в практику роботи педагогічного колективу, автор досвіду отримує диплом відповідного змісту.

Останнім часом досить акту­альним є «вирощування» передо­вого педагогічного досвіду за за­здалегідь складеним планом. При­хильником активної позиції в цій справі був В.Сухомлинський, який писав: «Іноді керівники скаржать­ся: кращий досвід з певного пи­тання не вивчається і не поши­рюється через те, що його в школі немає. Такі міркування є резуль­татом неправильного розуміння кращого досвіду, як чогось сти­хійного, що виникає само по собі, завдяки щасливому збігу обста­вин. Чекати, поки в школі виникне кращий досвід,— це значить при­рікати педагогічний колектив на застій. Позитивного досвіду мож­на досягти в кожному педагогіч­ному колективі.

Безпосередня робота з «виро­щення» досвіду полягає у ство­ренні й організації діяльності твор­чої групи за добровільною участю кращих учителів інформатики (3—5 осіб) з ме­тою конструювання, проектування, створення особистого педагогіч­ного досвіду на основі рекомен­дацій науки та передового досві­ду, відомого з описів. Керівники школи (директор або його заступ­ник) можуть безпосередньо очо­лити роботу творчої групи або ке­рувати нею опосередковано, якщо керівником групи є один із досвід­чених педагогів школи.

Найбільш недосконала, на мій погляд, ланка методичної роботи це впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи педагогічного колективу. Часто керівники школи, організо­вуючи цю роботу, переконливо розповідають, кому і що слід зро­бити, зрідка цілеспрямовано пока­зують, що саме зробити, зовсім рідко навчають учителів, як це зро­бити. Отже, впровадження пере­дового педагогічного досвіду об­ривається на вирішальному етапі практичного навчання вчителів технології впровадження нових ме­тодів роботи.

Використовуючи усі методики описані вище можна виділити загальну технологію впровад­ження передового педагогічного досвіду в практику можна вирази­ти в такій послідовності:

 •                 ознайомлення вчителів з пе­редовим досвідом, роз'яснення його переваг порівняно з тради­ційними методами;
 •                 створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів роботи на прак­тиці;
 •                 тренування вчителів аж до оволодіння вміннями та навич­ками;

 організація внутрішньо-шкільного контролю за застосу­ванням безперечно раціональних методів і прийомів роботи;

 моральне й матеріальне за­охочення носія передового педа­гогічного досвіду.

Перший етап цієї роботи визначення, обґрунтування й по­пуляризація проблеми, над впро­вадженням якої працює педаго­гічний колектив, своєчасне на­дання вчителям необхідної інформації про сучасні досягнен­ня науки і передового досвіду, підведення вчителів до висновку про неминучість відмови від зас­тарілого в практиці та не­обхідність упровадження сучас­них передових ідей.

Другий етап створення твор­чої лабораторії за добровільною участю кращих учителів з метою конструювання, створення,  впровадження передового педагогіч­ного досвіду. Для впровадження результатів наукових досліджень з відповідної науково-методичної теми (проблеми) або відомого в регіоні чи вирощеного в школі сво­го педагогічного досвіду створю­ються творчі групи, які вивчають запропонований педагогічною на­укою чи передовою педагогічною практикою спосіб розв'язання проблеми і забезпечують його творче впровадження в практичну діяльність педагогічних праців­ників

docx
Додано
6 квітня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку