Міні - підручник "Time for leisure" для 5 класу

Про матеріал

Міні - підручник “TIME FOR LEISURE” створений для учнів 5 – го класу відповідно до нової програми з англійської мови і Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та підручників з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Це практичний посібник, який складається з 5 уроків і відповідає підтемам нової програми з англійської мови. Міні підручник містить матеріали для фонетичної зарядки, нові лексичні одиниці, ілюстрації, матеріали для індивідуальної , парної та групової роботи, скоромовки, тексти, діалоги, граматичні куточки. В посібнику також є завдання для проектної роботи. Він містить цікаві сторінки, де можна знайти загадки, жарти, ігри. Цей міні підручник допоможе дітям повторити раніше вивчений матеріал. Використовуючи цей підручник, вчитель матиме змогу заощадити свій час в пошуках цікавих і різноманітних вправ, урізноманітнити роботу на уроці і досягти своєї мети – навчити учнів спілкуватися англійською мовою.

Перегляд файлу

Міністерство  освіти  і  науки  України

Путивльська  районна  державна  адміністрація

Відділ  освіти

Путивльський  районний  методичний  кабінет

Комунальний  заклад  Сумської  обласної ради –

Путивльська  загальноосвітня  школа – інтернат 1 – 11 ступенів

 

 

 

 

 

 

 

 

Міні підручник  для  5  класу                                              

вчителя англійської мови

                                                                                                 І кваліфікаційної категорії

                                                                                                 Колтунової Катерини  Василівни   

 

 

 

м.Путивль, 2014р.

Колтунова К.В. –  Міні підручник  TIME  FOR  LEISURE  для 5 – го класу загальноосвітніх навчальних  закладів. – Путивльська  загальноосвітня  школа – інтернат. П. – 2014. – 41с. Міні підручник  TIME  FOR  LEISURE” створений  для  учнів 5 – го  класу відповідно  до  нової  програми з англійської  мови і  Державного стандарту базової  та  повної  загальної середньої  освіти  та підручників  з  англійської  мови для  загальноосвітніх  навчальних  закладів. Це  практичний  посібник, який складається з  5  уроків  і  відповідає  підтемам  нової  програми з  англійської  мови. Міні  підручник  містить  матеріали  для  фонетичної  зарядки, нові  лексичні  одиниці, ілюстрації, матеріали  для  індивідуальної , парної  та  групової  роботи, скоромовки, тексти, діалоги, граматичні  куточки. В  посібнику також є  завдання  для  проектної  роботи. Він  містить  цікаві  сторінки, де  можна  знайти  загадки, жарти, ігри.  Цей міні  підручник  допоможе  дітям  повторити  раніше  вивчений  матеріал. Використовуючи  цей  підручник, вчитель  матиме  змогу  заощадити  свій  час  в  пошуках  цікавих  і  різноманітних  вправ, урізноманітнити  роботу  на  уроці  і  досягти  своєї  мети – навчити  учнів  спілкуватися  англійською  мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

Unit 2.

TIME  FOR  LEISURE.

Lesson 1

All about  my  friends

4 - 9

Lesson 2

Hobbies  and  interests

10 - 15

Lesson 3

Free  time

16 - 19

Lesson 4

Friends online

20 - 24

Lesson 5 (розробка  уроку  з  презентацією)

Reading 4 fun

25 - 35

 

Interesting pages

36 – 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 1

ALL ABOUT  MY  FRIENDS

 1. Pronunciation drills

a)

 

ck - [k]

i.y - [i] – ee.ea та e (у відкритому  складі) - [i:]

 

u - [Λ]

 

ar - [a:]

 

i - [ai]

 

  tion –[ʃn] ,         [ʃən] 

Nick

black

sick

nickname

 

pit – Pete

tin – teen

fit – feet

tis - tease

 bus

ugly

trust

clumsy

car

park

dark

smart

life

polite

kind

invite

nation

information

tradition

attention

b) Read, repeat and learn the tongue-twister.

Sid sees, Sid sees, Sid sees

Six trees, six trees, six trees.

c) New Vocabulary

nickname

[‘nikneim]

прізвисько

 

clumsy

[‘klΛmsi]

незграбний

curious

[‘kjuriəs]

цікавий

helpful

[‘helpfel]

корисний

imaginative

[i’mædʒinətiv]

образний, уявний

lazy

[‘leizi]

лінивий

polite

[pə’lait]

ввічливий

tidy

[‘taidi]

охайний

unusual

                                        [Λn‘ju:ʒuəl]

незвичайний

 

message

[‘mesidʒ]

повідомлення

bully

[‘buli]

забіяка,хуліган

carefully

[‘keəfeli]

оборежно

invite

[in’vait]

запрошувати

kind

[kaind]

добрий

lonely

[‘ləunli]

самотній

smart

[sma:t]

розумний

 

 

attention

[ə’tenʃən]

увага

to cheat

[tʃi:t]

обманювати

to expect

[ik’spekt]

очікувати

 

to join

[dzɔin]

приєднуватися

 

to tease

[ti:z]

дражнити

to trust

[trΛst]

довіряти

 

 

 

 

 

 1. Answer the questions.
 1. Have  you  got  a  nickname?
 2. How  many  friends   have  you?
 3. Do you  spend  much  time  with  your  friends?
 4. Are  your  friends helpful (clumsy, lazy, polite, tidy, kind,  smart, lonely)?
 5. Do  you  send  e – mail  messages  to  your  friends?
 6. Do you  often   invite  friends  to  your  place?
 7. Do you  trust  your  friends?
 1. Read  about  some  British  children p.50 – 51 and  say if they are true or false. Correct the false sentences.
 1. Lolly  is  an  usual  girl.
 2. David  has  got  a  lot  of  books about  science because  he  wants  to  be  a  teacher.
 3. Tom  is  a  basketball  player  and  he is  in  the  school  basketball  team.
 4. Luka  has  got  a  little  brother.
 5. Jasmine  is  very  polite  and  helpful.
 1. Work in pairs. Ask each other  and  answer.

Example: Who  is …  curious? -   Lolly   is  very  curious.

                                      helpful?

                                      lazy?

                                  polite?

                                    tidy?

                             clever?

 1. Put the words in the correct order,  read the words  and  translate  them.

ANTETITON

GEMASES

 ZYLA


TENIVI                                              NELOYL                                           DITY

     6.   Tell the classmates about  your  best  friend.

Example: My  best  friend’s   name …. He (she)   is   ….  boy (girl). His  (her)  real  name  is…. He (she)  likes ….  …. Has  got  a  lot  of … He (she)  is  very….

Grammar Corner

Remember.

Модальне дієслово

Can(вміти) можу, можеш, може,…

Example:

1) My sister   can  cheat.

2) Can  your sister  cheat? – Yes, she can. (No, she cannot).

3) My sister  cannot  cheat.

7.   Read and translate the sentences.

 1. You can speak English well.
 2. His brother can  do this exercise.
 3. We  can  wear a school - uniform.
 4. They can  answer the phone.
 5. Children can  play computer  games.
 6. You can   read  your textbook.
 7. My sister can  write well.
 8. I  can  do morning exercises.

 

8.   Make up questions and negative sentences (to the sentences from Exercise 7)

9.  Complete  and  write  sentences with  can  or  can’t.

Swim, read a  book in  one  day, do  morning  exercises,  dance well, paint

 

 1. Ann  can  paint_______________.

2.Children _______________________________.

3.Jasmine ________________________________.

4. Polly  _________________________________.

5.  Betty _________________________________.

 

1)Learn the new vocabulary.

Write  the  story  about your friend . (5-6 sentences)

 

Lesson  2

HOBBIES  AND   INTERESTS

1.   Pronunciation drills

a)

ng - [ ŋ ]

ph -  [f]

oo -  [u], [u:]

ture -  [t∫ә]

all - [כ:l]

running

skiing

skating

swimming

photo

alphabet

telephone

football

cartoon

book

school

picture

culture

literature

furniture

ball

wall

volleyball

basketball

b)  Read, repeat and learn the  poem.

I like to skip

 I like to skip,

 I like to jump,

 I like to run around,

 I like to play,

 I like to sing,

 I like to laugh and shout. 

New Vocabulary

camera

[‘kæmərə]

фотоапарат

cartoon

[ka:’tu:n]

мультиплікаційний  фільм

coin

[kɔin]

монета

stamp

[stæmp]

марка

to  collect

[kə’lekt]

колекціонувати

fair

[feə]

ярмарок

be  fond  of

[bi  fand  əv]

любити  когось, щось

be  interested  in

[bi:  ‘intrəstid  in]

цікавитися (чимось)

take  pictures (photos)

[teik ‘pikt∫ә / ‘fəutəuz]

фотографувати

aerobics

[eә’rәubiks]

аеробіка

choir

[kwaiә]

хор

drama  group

[dræmә gru:p]

драмгурток

yoga

[‘jәugә]

йога

2.   Name these pictures.

3. Game “Chain”.

 - My  hobby  is dancing. And  what  is  your  hobby?    - …

4.   Read  and  name the boy’s  hobbies.

Children  can  have  different  hobbies. Some  children  collect  coins  or stamps, some children  like  to  read  or   play.

My  name  is Petro.  My hobby  is  reading.  Also  I  attend  drama  group.  I  like  to  read  books  for  children. I  also  like  to  go  for  walks  in  the  park or in  the  forest. I usually  take  pictures  when  I walk. Taking  photos  is  my  hobby, too.

5. Let us see if you understand and remember the text.

 - What do  some  children  collect?

 - What  do  some  children  like?

 - What  is  the  boy’s name?

 -  What  is  his  hobby?

 - What  group  does  he  attend?

 - What  does  he  like?

 - Where does  he  like  to go for  walks?

 6.   Look at the pictures and  tell  about  Pete’s  hobbies:

 

Grammar Corner

Remember. The  Present  Simple  Tense  називає регулярну, повторювану  дію  або  постійний  стан  в  теперішньому  часі.  The  Present  Simple  Tense   часто  вживається  з  такими  обставинами  часу: every  day/ week/ month/ year; daily, weekly; on  Sundays/  Mondays/  ets.; in the  morning, in  the  afternoon, in  the  evening;  in  winter/ ets.; often/   usually/ sometimes/ always/ never/ seldom/  rarely.

Read 1, page 261

 Present Simple Tense (теперішній неозначений час)

+

I  You We They

 He She  it

 } get up at 7.

  } gets up at 7.

?


Do

 

Does

I       we

you    they

 

he she  it

 

} get up at 7?

Yes, I / we/ you/ they   do.

No, I / we/ you/ they   don’t.

Yes, he/ she/ it   does.

No, he/ she/ it   doesn’t.

-

I

You We They

 He  She  It

 

} do not

  } does not

 

 } get up at 7.

 1. Make  sentences  about  Max.
 1. live/ Kharkiv/  in    -  Max  lives  in  Kharkiv.
 2. get  up/  in  the  morning/  7  o’clock/  at
 3. go/at/ school/ to/  8  o’clock
 4. do/ homework/  every  day
 5. has  got/ 90/ coins/ and/ hundreds  of/  stamps
 6. read/  in/ books/  bedroom/  his
 7. watch/  at/ TV/  weekends
 8. go/ bed/ to/ 10  o’clock/ at
 1. Complete  the  dialogue.

Mark: Do         you  like  to  do  something  every  day?

Kim: Yes,  I  _______.

Mark: What  _______  you  do?

Kim: I swim _____.

Mark: What  time ______  you  start?

Kim: I ______  at 7.  I ______  up at  6  o’ clock  every  morning.

Mark: _____   you  swim  in   a  swimming   pool?

Kim: No, I ______. I ______  in the  river

Mark: Really?  _____  your  parents  go  with  you?

Kim: No, they _______.  My  dog ______ with  me!

Mark: ______  it  swim  with  you?

Kim: No, it ________.   It  sleeps.  Swimming  is  only  my   hobby.

 1. True or false? If a sentence is false, use 'don't  or ‘doesn’t’  in it.
 1. Kim  does  something  every  day.
 2. Mark  swims  every  day. – Mark  doesn’t  swim every  day Kim  swim every  day.
 3. Kim  gets  up  at  7  o’clock  every  day.
 4. Kim  swims  in  the  swimming  pool.
 5. Kim  goes  to  the river  with her  parents.
 6. Dog  swims  with  Kim.

9.  Complete the  sentences. Use  to play the,    to  play,    to  go. Write  them.

1. Vicki  plays the  piano.

2. Tom ____________.

3. Bear__________________.

4. Pete  and  Max _________________.

5. Children _______________________.

6. Oleh __________________________.

7. Mary__________________________.

1)Learn the new vocabulary. 

Project Work 1  

Draw and write  about  your  hobby. (Намалюй і  напиши про  своє  хобі.)

 

 

 

Lesson 3

FREE  TIME

1.   Warming up

HOW ACTIVE ARE YOU?

1. At the weekend, when it’s sunny, which of these things do you like doing?

a) sitting in the garden reading a book;

b) going to the swimming pool;

c) playing tennis or football.

2. On a cold, wet Sunday afternoon which of these activities do you like doing?

a) going to the cinema;

b) staying at home and doing nothing;

c) playing table tennis with friends.

3. After a long day at school, which of these activities do you like doing?

a) watching TV;

b) visiting your friends;

c) playing games with your family.

Scores

 

а

b

с

1

0

1

2

2

1

0

2

3

0

2

1

Results

7—9 = you are very active!

4—6 = you like doing things!

Under 4 = you love relaxing!

 Answer the  question:  Who  are  you? What  do  you  like  to  do?

 «І like doing things», «I’m very active», «I’m relaxing».

New Vocabulary

badge

[bædʒ]

значок

fancy  dress

[‘fænsi dres]

костюм

glue

[glu:]

клей

guest

[gest]

гість

invitation

[invi’tein]

запрошення

pastime

[‘pa:staim]

розвага

theme

[θi:m]

тема

2. Spelling  test.

Using  the  letters  make  up new  words. Translate  them.

1. METHE –

2. EMTISAP –

3. DABEG –

4. NIVIATONTI –

5. LEUG –

6. FNAYC  SSERD –

7. STEGU –

3.   Make up sentences with the new words.

Example: I  like fancy  dress  parties.

4. Match  the  parts  of the  questions.

 [f] 1) What is                                    a) take you to do your homework!

[ ] 2) What do you                            b) play badminton?

[ ] 3) How long does it usually          c) a day do you watch TV?

[ ] 4) Are you a member                    d) think of collecting coins?

[ ] 5) Where can you                          e) of sports in your class?

[ ] 6) Who is fond                               f) your hobby?

[ ] 7) How many hours                       g) of any club, group or section?

5. Answer the questions of Task 3.

1) My hobby is reading._________________

2)___________________________________

3)___________________________________

4)___________________________________

5)___________________________________

6)___________________________________

7) ____________________________________

6.   Read the text  and  draw  picture  for  this  text.

It’s  a  sunny  morning  and Kate  and  Tom are  getting  ready  for  their  cousin’s  birthday  party. It’s  a  fancy  dress  party. Kate  is  wearing  a  beautiful  dress  and  a  tall  hat. She  is  wearing  a  princess’s  costume.  Tom  is  wearing  a  false  nose,  big  trousers  and  very  big  shoes. He  is  wearing  a  clown’s  costume. Kate  is  smiling.  She’s  happy  because  she  loves  parties.  Her  brother  Eric  isn’t  smiling  because  he  doesn’t  like  parties.  He  hates  dancing.  He  wants to  stay  at  home and  watch  the  football  match  on  television  with  his  father.

 

 

Grammar Corner

REMEMBER

Time markers: Present  Simple

always

She always gets up at  7 o’clock.

usually

She  usually makes  her  bed.

sometimes

She sometimes does  morning  exercises.

rarely

She  rarely  watches  TV in the  morning.

never

She  never  plays  games  before  school.

 1. Make  up  sentences  about  your  pastime (using  the words).

 

 1. Translate  into English.
 1. Я інколи люблю виготовляти запрошення для моїх гостей.
 2. Зазвичай  Тарас пише запрошення на кожну вечірку.
 3. Моїм батькам завжди дуже подобаються тематичні вечірки.
 4. Ен  завжди приходить на вечірку  в  костюмі.
 5. Іноді мої друзі і я любимо вечірки з ночівлею.
 6. Я рідко танцюю  на  вечірках.

 

1)Learn the new vocabulary.

Project Work 2 

Write  and  design an  invitation card  for  your  party.

 

Lesson  4

FRIENDS  ONLINE

1.   Pronunciation drills

a) Read,  repeat  the poem  and  think of a title for it.

Being  a  good  friend  is  really  an  art.

A  wonderful talent, that comes  from  the heart.

It’s knowing a  kind  thing, to  do  or  to  say,

Listening  and  talking, a  problem  away.

Its being  together,  in  good  times  and  bad,

And  just  with  a  smile, making  each  other  glad.

It’s  caring  for  someone, and showing  it, too,

Thank goodness  for  good  friends,

Friends  just like you!

New Vocabulary

contact

[‘kantækt]

контакт

experience

[ik’spiəriəns]

досвід

 

freak

[fri:k]

дивацтво, дивак

to  search

[sέ: t∫]

пошук, шукати

to  share 

[∫eə]

ділитися

useful

[‘ju:sfl]

корисний

 

to  be  keen  on

[bi: ki:n כn]

захоплюватись чимось

to  waste  time

[weist taim]

даремно  витрачати  час

2. Match. Make  the  word – combinations. Translate  them.


1. to  share

2. to  use

3. to  make

4. to  send

5. to  search

6. to  waste

3. Ask  and  answer  in  pairs.

a)  time

b)  e – mails

c)  experience

d) information

e) an  e – mail  friends

f)  the Internet


1. Have  you  got  a  computer  at  home?

2. Can  you  use  a  computer?

3. Do  you  go  to  a  computer  centre?

4. Do  you  play  computer  games?

5. Can  you  work  on  a  computer?

6.  How  much  time  do  you  spend  on  a  computer  every  day?

4. Read  and  translate  the  letter.

65, Allendale Road

London — GI5 8SG

 July  27, 2014

Hello Jane,

What are you doing? I’m just writing to let you know that everything is all right now. This is a nice quiet place. The people are friendly, and the weather is warm. We’ve been staying here for ten days now, and we are already used to it.

I walk a lot, but Phil just spends his time  playing  computer  games and writing e – mail  letters. Sometimes we are going for a walk together.

Last week I went to the nearest park. This is a  very beautiful place. I saw a lot of squirrels, they were so noisy and begged for food all the time. I gave them all the peanuts that I had. There is also a small pond at the park with ducks and beautiful water lilies.

Next week I’m going to start reading the  new book, and it’s going to be very hard work. That is all for now.

Give my regards to Peter and the family. I look forward to hearing from you soon.

Your loving sister,

Ann

 1. Say  if  the  sentences  true  or  false.
 1. Ann was  writing to  let  Jane  know  that  everything  was  all  right.
 2. The people  were  friendly, but  the  weather  was  cold.
 3. Ann  and Phil  walked  a  lot.
 4. Phil  played  computer  games  and  wrote e – mail  letters
 5. Ann  saw  a lot  of  foxes.
 6. There  was a  big  pond  at  the  park  with  swans.
 1. Work  in group. Think  and  say  who  in  your  group  is  keen  on:
 • playing  computer  games
 • speaking  English
 • reading  books
 • e – mailing
 • making e – mail  friends
 • spending  too  much  time  on  a  computer

 

 

 

Grammar Corner

Remember.

THE  GERUND (Герундій)

Talk  about  likes  and  dislikes  with  the  gerund  form.

I/WE/YOU/THEY

like/ don’t  like

playing

love

dancing

hate

doing   homework

HE/SHE/IT

likes/ doesn’t like

swimming

loves

reading

hates

singing

 

 1. Read. Then   complete   the  table.

Tom  loves  fishing  and  riding  a  bike  in  the  countryside,  but  he  doesn’t  like  the  river. He doesn’t  like  swimming   and  he  hates  diving.

Nick  likes  sports. He  loves  playing  football  but  he  hates  watching  it  on  TV.  He  doesn’t  like  parties  and  he  hates  writing  e – mail  letters.

Ann  loves  dancing  and  shopping.  She  doesn’t  like  sports  and  she  hates  doing  her  homework.

 

 

loves

likes

doesn’t  like

hates

TOM

fishing

 

 

 

NICK

 

 

 

 

ANN

 

 

 

 

 

 

 

8. Write   about  the people.

 

Lucy

Lucas  and  Vicki

Ben

swimming

 

X

+

playing  football

X

 

XX

making  new  friends

+

 

 

playing  computer  games

XX

+

+

wasting  time

X

XX

X

 

  - love     + - like   X – not  like   XX - hate

1. Lucy  loves  swimming. She  likes  making  new  friends.  But  she _________________________________________________________.

2. Lucas  and  Vicky ____________________________________. They _________________________________________________________.

But  they___________________________________________________.

3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Complete  the  letter.  Use  the  correct  form  of  the words.

Dear  Kate,

It (be) is___  wonderful  here!  We  (be)  __________  at  the  beach  and  I  (love/ swim) _______________,  (jump)______________ and (play) _______________  in the  sea.

I  (like/  dive) ___________, too. There  (be) ________ a  diving  club  here. Tim ( not like/ dive)______________  and   he  (hate/ swim) ____________________  but  he (love/ sit) on  the  beach  and (like/fish)!

Love,  Ann

1)Learn the new vocabulary.

Write  the  letter  to  your  pen -  friend  (using  the gerund).

Lesson  5

READING  4  FUN

Тема: Happy  birthday.

Підтема: “Winnie-the-Pooh and his friends”, “Eeyore’s  birthday”. 

Мета:  вдосконалювати комунікативні здібності, розширювати  знання  учнів  з  теми; розвивати навички діалогічного та монологічного висловлювання, фонематичний  слух, здатність  до  імітації, якість  вимовних  навичок,  слухову  пам'ять, уяву, здатність  до  здогадки; вміння учнів  користуватися лексикою,  послідовно  та  логічно  висловлювати  свої  думки  іноземною  мовою, сприяти розвитку інтелекту учнів; виховувати  інтерес  до  вивчення  іноземної  мови,  доброзичливе ставлення до друзів, однокласників.

Обладнання: презентація  до  уроку, ноутбук, назви  слів, роздатковий  матеріал, картки, горщик, кулька.

                                                 PROCEDURE

 1.  The  beginning  of  the  lesson.
 1.                     Greeting,  setting  aims.
 • Hello !  How  are  you? Today   I  want  to  practice  English  with  your. 

  Would  you  like  to  play  with  me?

 1.                     Warming   up.
 • Look  at  the  screen  and  guess  what’s  our  lesson  about?       

  Let’s  start! (слайд  2)  (discussing pictures)

      What    is  this?   What  are  your  ideas  about  today’s   lesson?

      The  cake  with  candles  is  the  main  thing  of  Birthday   Party!  Really?

       You’re  clever.  The  topic  of  our  lesson  is  “ Birthday” (слайд  3).

      I  think  you  like  your  Birthday    Party  and  today  we’ll  prepare  for it. 

Do  you  know   any  poem  about  birthday?  Let’s  read  one  of  them.

    You have a date to celebrate

    Which comes but once a year

    And so today we'd like to say

    From all of us to you:

    Happy birthday!  Happy birthday!

    Happy birthday to you!

ІІ. The  main  part  of  the  lesson.

 1. Presenting  the  theme  of  the  lesson.

1)Did you read tales by A.Milne?

2)Do you know the story about Winnie-the-Pooh and his friends?

3)Did you like it?

       Teacher: Yes, you are right. The topic of our lesson is “Winnie-the-Pooh and his friends”.

 Today at the lesson we’ll

 •                   practice new vocabulary in speech;
 •                   revise verb tenses;
 •                   do exercises on the text.

2.Watching  a  cartoon “Eeyore’s  birthday”.

  Do  you  like the  cartoon?

1)Guess  the  words. Group  work  of  three.

   Iniewn –Winnie, eoeeyr-Eeyore, nkodye-donkey, thaydrib-birthday,  aboonll-balloоn, telgip – Piglet.

 2) Who said these words:

1)”But it isn’t my birthday, Eeyore”.

2)”Why are you so sad?”

  3)”No it’s my birthday”.

  4)”Do you know it’s Eeyore’s birthday today?”

  5) “ I  haven’t  got  any  idea, Pooh”.

  5)”You are very kind, Pooh”.

3. RoleplayEeyores  birthday”.

 

4. Rest time. Song “Happy  birthday”.

T: One more congratulation is the song   « Happy Birthday »

                              Happy birthday to you!

                              Happy birthday to you!

                              Happy birthday, dear …!

                              Happy birthday to you!

                                        May your birthday be bright!

                                        May your birthday be bright!

                                        May your birthday be bright!

                                         From morning till night.

5. Work  time.

1) Answer the questions (питання діставати з горщика з надписом “honey”)

1.When did Winnie-the –Pooh get up one day?

2.Who did he see in the forest?

3.Why was Eeyore so sad?

4.Did the Piglet know about Eeyore’s birthday?

5.What presents will Pooh  give Eeyore?

6. What presents will  Piglet give Eeyore?

 2) Choose the right word:

1. Winnie got up early/late in the morning.

2.He went for a walk in the forest/ field.

3.There he saw the donkey/ the piglet.

4.Pooh ran home/ to the forest to get a present.

5.I shall give him a jar of honey/ milk.

6. In the evening/ morning happy friends went to Eeyore’s birthday party.

    3) True or false:

 1. One day Winnie-the-Pooh met a donkey.
 2. The donkey looked very happy.
 3. It was Pooh's birthday.
 4. The donkey wanted to say 'thank you'.
 5. Pooh went home to get Eeyore a present.
 6. On his way home he met a Rabbit.

   4) Work in groups: - arrange the sentences in the right order:

“Why are you so sad?”

“It’s my birthday today, but I haven’t got any presents”.

“Oh! Many happy returns of the day, Eeyore!”

“ And many happy returns to you, Pooh!”

“But it isn’t my birthday, Eeyore.”

“No, it’s my birthday.”

“But you said “many happy returns” to me”.

“Did I? Oh I wanted to say “Thank you”, Pooh –Bear.”

5.  What poems about birthday do you know? Let’s recite them.

        Count your nights

       By starts,

       Not shadows,

       Count your days

       By smiles,

       Not tears.

       And on any birthday morning

       Count your age by friends, -

       Not years!

        Wishing you a birthday

        That is just the happy start

        Of a year that brings you everything

        That’s dearest to your heart.

III. Summing  up.

Have  you  learned  anything  new?  What  did  you  like  about the  lesson?

 Say,   what  words  associate   with   “Birthday”.

1)Find  10  words  about  “Birthday”

 

 Presentfgcardhjcakefriendshjsongsgkpartygjcandydanceshgfunjkguests

( Present, card,  cake, friend, songs, party, candy, dances, fun, guests).

Write  and translate  the words.

 

 2)  Home  work.

 •                         Make  an  invitation  to  Eeyore’s  birthday.  And tell  how  did  you  do  it?
 •                         10 – 12 – Ex. 3, p. 99 Look  at  the  pictures  and  tell  the  story.

 

 

 

 

 

Interesting pages

 1. Guess the riddles.

 - W hat   hobby  is it?

1.  Such people like to visit different cities, towns and historical places. Some people even visit other countries. They can travel by car, by plane, by train, by bus or on foot. This hobby helps them to learn history, geography and traditions of different people and countries.

 Travelling

2. People like to spend their free time near the rivers or lakes . They often go there with their friends or relatives . They can have a picnic there. They go usually there in summer but some people like to go there in winter too . Also they can boil fish  after going there.

Fishing

3. This hobby is interesting and useful. People try to find or buy different things such as stamps, badges, coins, pictures and dolls. Their collection can be thematic. This hobby helps people to make new friends and to learn some new things about countries and lands, animals and birds, famous people and historical events.

Collecting

4. This hobby is popular with the people of all ages. People like to go to the stadium or to the sports ground. They are strong and healthy. Their hobby helps to develop their mind and body and teaches them to plan their time.

 Sports

5. People like to go to the library. Some of them have a good collection of books at home. And they are really proud of it. They can have different books: fiction, historical novels, books about animals and birds, books about different countries. Their hobby helps them to relax, to learn the world and understand people better.

 Reading

 

 

 

 

 

 1. Jokes.
 1. Girl: You would be a good dancer except for two things.
  Boy: What are the two things?
  Girl: Your feet.
 2. Pupil: Sir, would you punish someone for something they didn’t do?
  Teacher: Of course not.
  Pupil: Oh good, because I didn’t do my homework.
 3. A teenage girl had been talking on the phone for about half an hour, and then she hung up.
  “Wow!,” said her father, “That was short. You usually talk for two hours. What happened?”

    “Wrong number,” replied the girl.

 1. Father: What did you do today to help your mother?
  Son: I washed the dishes
  Daughter: And I helped pick up the pieces.
 2. Teacher: Did your father help your with your homework?
  Student: No, he did it all by himself.
 3. A   family of mice were surprised by a big cat.
  Father Mouse jumped and   said, “Bow-wow!” The cat ran away.
  “What was that, Father?” asked Baby Mouse.
  “Well, son, that’s why it’s important to learn a second language.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 1. Games.
 1.                     Гра «Guess  the  word» (10 хвилин)

Для цієї гри необхідна кольорова крейда.

Учитель у довільному порядку пише на дошці вивчені слова  по  теміХобі. Учні читають їх вголос. Потім клас ділиться на дві команди. Кожна з команд отримує крейду різного кольору. Учитель  називає  слово, а  перший  учень  з  кожної  команди біжить до дошки та обводить слово. Потім – другий, третій… Виграє команда, яка обведе більшу кількість слів.                                                                            

2.  Гра «Boasting game» (4 хвилини)                                                                           

 Учні змагаються у кількості рухів, які вони можуть назвати й продемонструвати.  Кожний  по  черзі  показує  рух  і  називає  його  англійською, а  всі повторюють.  Виграє  той, хто  назве  найбільшу  кількість  дієслів.

I can jump (стрибає).

I can swim (імітує плавання).

I can run (біжить).

I can dance (танцює).

3. Гра «Snowball» (5 хвилин)

Перший гравець вимовляє коротке речення по  теміХобі, яке  складається  з  3-4 слів . Другий повинен  повторити  його  і  додати  до  нього  своє. Наступні  гравці  за  чергою  роблять те саме. Той, хто не може в памяті відновити усі речення, вибуває з гри.

     4. Гра «Guess who is that» (8 хвилин)

Один  учень  призначається  ведучим. Тримаючи  одну  руку  за  спиною долонею  вгору, він  стає  спиною  до  інших  гравців, які  стоять  півколом  біля нього. Гравці  вимовляють:

 

        We are very funny guys,

         Turn away and close your eyes!

         We will pat you on the back.

         Say “one, two, three” and guys who’s that.

Один з гравців непомітно підходить до ведучого, торкається  його  руки  та  відходить на своє місце. Як  тільки  ведучий  відчуває  чиєсь торкання, він починає  вголос  рахувати “one, two, three”, потім  повертається  обличчям  до  гравців та  намагається  відгадати, хто  до  нього  підходив. Усі  гравці  переступають  з  ноги на ногу. Якщо ведучий відгадує, він міняється місцями з тим гравцем, котрий до нього підходив. Якщо ні, то гра продовжується з тим же самим ведучим.

5.Гра «Miming Game».

Один з учнів за допомогою міміки та жестів показує, чим він захоплюється. Клас намагається відгадати, ставлячи запитання в Present Continuous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Learn   the  rhyme.

1. Work while you work.

Play while you play.

This is the way

To   be happy and gay.

2. It’s  party time, it’s party time.

Time for games and time for toys,

Time for happy girls and boys,

Time for cakes and gifts for you,

Time to laugh and  say  «Thank you».

3. We are good friends

My hobbies   and  I.

We have such fun

My hobbies and I

We are good friends.

Can you say why?

4. Come to the party

Today, if you please.

Roses and lilies

Will   dance  in   the   breeze.

Bright yellow candles

Will   bow   to   the  blue.

All will be dancing,

And I’ll dance with you.

5. WHAT ARE YOU GOING TO DO AT TWO?

What are you going to do at two?

What are you going to do?

Where are you going to be at three?

Where are you going to be?

Who are you going to see?

What are you going to say?

How are you going to go?

Where are you going to stay?

What are you going to do?

Who are you going to see?

When are you going to leave?

Where are you going to be?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 квітня 2018
Переглядів
2273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку