9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

Про матеріал

Якісний рівень навчання й освіти забезпечується за допомогою моніторингу, під яким розуміють систему збору, обробки й поширення інформації про діяльність освітньої системи, що передбачає безперервне спостереження за її станом і прогнозування її розвитку. О. Юртанова визначає моніторинг якості знань як систему контролюючих і діагностуючих заходів, обумовлених цілепокладанням процесу навчання, що дозволяють спостерігати за цим процесом, визначати його результати (рівні засвоєння знань) і коректувати їх у міру необхідності відповідно до встановлених еталонів

Перегляд файлу

О. В. Гульман: [email protected]

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

Якісний рівень навчання й освіти забезпечується за допомогою моніторингу, під яким розуміють систему збору, обробки й поширення інформації про діяльність освітньої системи, що передбачає безперервне спостереження за її станом і прогнозування її розвитку.

О. Юртанова визначає моніторинг якості знань як систему контролюючих і діагностуючих заходів, обумовлених цілепокладанням процесу навчання, що дозволяють спостерігати за цим процесом, визначати його результати (рівні засвоєння знань) і коректувати їх у міру необхідності відповідно до встановлених еталонів [3, с. 106].

Моніторинг виконує певні функції, до яких належать: інформаційна, активізуюча, формувальна, коректувальна, а також – кваліметрична, аналітична, діагностична, моделююча, прогностична, управлінська [2, с. 57]. 

В основі педагогічного моніторингу якості знань лежить діагностична програма з вивчення і відслідковування динаміки цього явища. Це може бути програма вивчення причин низької успішності школярів, їхнього негативного ставлення до навчання, недостатнього рівня якості знань тощо. Діагностична програма допомагає зробити ці спостереження більш цілеспрямованими і результативними, акцентувати увагу на головних, істотних моментах, що підвищує дієвість зібраної інформації і створює можливості для оперування фактами під час вирішення практичних педагогічних завдань [1, с. 244-245].

Для проведення педагогічного моніторингу необхідно розробити критерії, за якими буде проводитися відстеження педагогічних фактів, явищ. У випадку, якщо предметом спостереження є якість знань учнів, критеріями зазвичай вважаються їх глибина, повнота, міцність, оперативність, якість, гнучкість, систематичність. Проте, ефективний моніторинг цими критеріями не вичерпується.

Аналіз наукової і методичної літератури надав нам змогу виявити такі критерії ефективності організації моніторингу якості знань учнів:

  • мотиваційний: усвідомлення учасниками навчально-виховного процесу необхідності збору та обробки інформації про стан якості знань учнів; позитивне ставлення до засобів контролю як необхідної частини моніторингу;
  • змістовий: наявність знань у вчителів щодо поняття «моніторинг», його форм та засобів; рівень якості знань учнів з фізики;
  • контрольно-оцінний: систематичність проведення контролюючих заходів з оцінки якості знань учнів; упровадження різноманітних форм і засобів моніторингу, засобів диференційованої оцінки знань, умінь та навичок учнів; комплексна оцінка усіх якостей;
  • рефлексивний: систематичність аналізу та обробки даних щодо якості знань учнів з фізики; адекватність оцінки та самооцінки якості знань школярів; співтворчість та співпраця учнів та вчителів у проведенні моніторингу якості знань.

О. Юртанова, яка вивчала моніторинг якості знань учнів у навчальному процесі, наводить типологію видів шкільного моніторингу: за масштабами цілей освіти (стратегічний, тактичний, оперативний); за етапами навчання (вхідний, проміжний, підсумковий); за тимчасовими залежностями (ретроспективний, попереджувальний або випереджальний, поточний); за частотою процедур (разовий, періодичний, систематичний); за охопленням об’єкта спостереження (локальний, вибірковий, суцільний); за формами організації (індивідуальний, груповий, фронтальний); за формами об’єкт-суб’єктних відносин (зовнішній, взаємоконтроль, самоаналіз); за використовуваним інструментарієм (стандартизований, нестандартизований, матричний) [3, с. 106-107].

У цілому, моніторинг якості знань учнів припускає проміжний моніторинг; моніторинг якості знань учнів одного класу – поєднання проміжного з локальним; моніторинг якості знань певних суб’єктів – поєднання проміжного моніторингу з вибірковим. На практиці доцільним є поєднання двох різновидів моніторингу на уроках фізики – за формами організації навчання й етапами навчання.

При розробці плану моніторингу якості знань учнів варто виділити проміжні контрольні точки (етапи діагностики) у процесі навчання й визначити зміст поточної діагностики, її засоби. Елементами моніторингу будуть форми поточного (кількісної оцінки), проміжного (самостійні, зрізові й контрольні роботи) контролю, графіки, звітів тощо. Дані, отримані в ході статистичної обробки результатів, дозволяють створити вичерпане уявлення стосовно стану і динаміки якості знань учнів на уроках фізики в будь-який період навчального року.

У своєму досвіді ми використовуємо різноманітні методи моніторингу: фіксування результатів навчальної діяльності учнів, стимулювання самооцінки та самоконтролю школярів, експрес-діагностику, тестовий контроль, спостереження, формувальні й контролюючі вправи; а також діагностичну картку моніторингу якості знань для кожного уроку фізики. Моніторинг якості знань здійснюємо за класною та домашньою роботу учнів, а також за результатами засвоєнням теоретичного й практичного матеріалу. Завдання для контролю в рамках моніторингу підбираємо на засадах індивідуалізації та диференціації, з урахуванням участі школярів у виконанні творчо-пошукових завдань.

Таким чином, упровадження моніторингу в навчальний процес на уроках фізики висуває перед учителем конкретні методичні завдання, вирішення яких створює умови для його застосування в процесі навчання й позитивно впливає на якість знань учнів.

Література

  1. Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : учебное пособие / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, 2004. – 304 с.
  2. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. Лукіна. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
  3. Юртанова Е. М. Моніторинг качества знаний в учебном процессе / Е. М. Юртанова // Информатика и образование. – 2007. – №4. – С. 106-108.
doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
14 січня 2019
Переглядів
339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку