5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Надорганізмові біологічні системи

Про матеріал
Тести з біології будуть корисні як для простої перевірки й кращого вивчення навчального предмета, так і для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Перегляд файлу

1.            Предметом вивчення екології є...

а) різноманітність організмівб) взаємозв'язки між організмами, їхніми

угрупованнями та середовищем життя

в) історичний розвиток організмівг) правильні відповіді відсутні

2.            Вчений запропонував термін "екологія" - це:

а) Ч. Дарвінб) Е. Геккель

в) Руфьєг) Ломоносов

3.            Яким методом дослідження користуються учені-екологи?

а) генеологічнимб) моделювання

в) історичнийг) порівняльно-описовий

4.            Екологи використовують методи...

а) індикаціїб) моніторингу

в) моделюванняг) усі відповіді вірні

5.            Структура не належить до екосистеми - це:

а) видоваб) просторова

в) статеваг) екологічна

6.            Структура визначається ярусністю - це:

а) видоваб) просторова

в) статеваг) екологічна

7.            За походженням екосистеми бувають:

а) штучні і наземніб) природні і штучні

в) природні і глобальніг) мікро- і макроекосистеми

8.            Вказати біотичний фактор:

               а) клімат                                                                                                        взаємозв'язки між популяціями

організмів

               в) полювання                                                                             г) рельєф

9.            Вказати абіотичний фактор природного середовища:

а) вологістьб) землеробство

в) взаємозв'язки між організмамиг) вирубування лісів

10.        Укажіть до якої групи відносять рослин у ланцюгу живлення:

а) редуцентиб) консументи

в) продуцентиг) консорції

11.        Зазначте форму співжиття видів за якої відбувається боротьба організмів за їжу:

а) мутуалізмб) конкуренція

в) коменсалізмг) нейтральна

12.        Укажіть, до якої групи відносять тварин відповідно в трофічному ланцюзі:

а) консументиб) консорції

в) продуцентиг) редуценти

13.        Виберіть з перелічених організмів той, що належать до консументів першого порядку:

а) вовкб) заєць

в) лисицяг) капуста

14.        Організми здатні утворювати органічні речовини з неорганічних...

а) гетеротрофніб) автотрофні

в) біотичніг) абіотичні

15.        Природоохоронні науково‑дослідні установи загальнодержавного значення...

а) природні заповідникиб) національні природні парки

в) регіональні ландшафтні парки г) пам’ятки природи

16.        Червона книга -це:

        а) відомості про цінні види                                                              опис видів, які перебувають під

загрозою зникнення і потребують спеціальних заходів щодо їхньої охорони

        в) відомості про зниклі види

17.        Компонент середовища належить до абіотичних екологічних факторів - це:

а) атмосферний тиск      б) вирубування тропічних лісів

в) коменсалізм           г) конкуренція за особин протилежної

18. Екосистема складається з компонентів...

статі

а) біотичногоб) популяційного

в) антропогенногог) абіотичного

19.      Тип сукцесії, при якій з′являється і розвивається рослинне угрупування, де рослинності раніше не було - це...

а) первиннаб) вторинна

в) катастрофічнаг) гетеротрофна

20.      Виберіть характеристику агроценозу

а) існує без втручання людиниб) слабка стійкість

в) добре розгалужені трофічні сіткиг) висока саморегуляція

21.      Виберіть правильну послідовність появи угрупування при первинній сукцесії

а) мохи-лишайники-трав′янисті рослини-б) трав′янисті рослини-чагарникидерева-чагарникидерева-лишайники-мохи

в) лишайники-мохи-трав′янисті рослини-г) дерева-чагарники-трав′янисті

чагарники-дерева

22. Прикладом агроценозу є...

рослини-мохи-лишайники

а) полеб) ліс

в) степг) луки

23.      До прикладів вторинної сукцесії не належить...

                  а) відновлення лісу після пожеж                                                  оселення лишайників на скельних

породах

в) культурні рослини витісняються дикорослими на кинутому полі

24.      Припустімо, у деякій лісовій екосистемі сумарна біомаса продуцентів становить 1000 тонн. Ґрунтуючись на правилі екологічної піраміди, спільна біомаса консументів другого порядку в цій екосистемі становить приблизно:

           а) 100 000 тонн, оскільки консументів                  б) 1000 тонн, оскільки біомаса усіх завжди більше, ніж продуцентів        трофічних рівнів в екосистемі

приблизно однакова

           в) 10 тонн, оскільки консументів другого            г) 100 кг, оскільки на кожний наступний рівня приблизно в 100 разів менше,          трофічний рівень зазвичай переходить ніж продуцентів       1% енергії

25.      Назвіть з наведених живих організмів усіх консументів І порядку

а) конюшина лучнаб) бактерії гниття

в) миша польоваг) самка комара

д) самець комара

26.      Сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які проживають на одній території та взаємодіють між собою і з умовами середовища життя -

а) біоценозб) екосистема

в) ареалг) біосфера

27.      Кожному організмові властива своя оптимальна доза того чи іншого фактора. Це :

а) закон взаємокомпенсації факторівб) правило екологічної індивідуальності

в) явище взаємодії факторівг) закон оптимуму

28.      Зелена книга України - офіційний державний документ, у якому зведено відомості просучасний стан:

а) типових рослинних угрупованьб) видів тварин

в) видів тварин і рослинг) відомості про цінні види


29.      Забруднення повітря оксидами Нітрогену небезпечне через:

а) А зниження концентрації азоту вб) Б збільшення концентрації азоту в атмосферіатмосфері

в) В збільшення концентрації амоніаку вг) Г зниження концентрації кисню в атмосфері     атмосфері

д) Д збільшення ризику випадання кислотних дощів

30.      Ключова відмінність закону толерантності Шелфорда від закону мінімуму Лібіха в тому, що

          а) А закон мінімуму Лібіха розширює                         б) Б закон толерантності Шелфорда

                        закон толерантності Шелфорда,                                                 розширює закон Лібіха, включаючи в

                        включаючи в себе абіотичні фактори                                 себе біотичні фактори


         в) В закон Шелфорда розширює закон            

мінімуму Лібіха, включаючи фактори, що перебувають у максимумі

           д) Д ці два закони еквівалентні та різняться лише формулюваннями

г) Г закон мінімуму Лібіха, на відміну від закону Шелфорда, поширюється лише на штучні екосистеми


Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. б (1 балів)

3. б (1 балів)

4. г (1 балів)

5. в (1 балів)

6. б (1 балів)

7. б (1 балів)

8. б (1 балів)

9. а (1 балів)

10. в (1 балів)

11. б (1 балів)

12. а (1 балів)

13. б (1 балів)

14. б (1 балів)

15. а (1 балів)

16. б (1 балів)

17. а (1 балів)

18. а г (1 балів)

19. а (1 балів)

20. б (1 балів)

21. в (1 балів)

22. а (1 балів)

23. б (1 балів)

24. в (1 балів)

25. в д (1 балів)

26. б (1 балів)

27. г (1 балів)

28. а (1 балів)

29. д (1 балів)

30. в (1 балів)

 

 

 

pdf
Додано
2 травня 2020
Переглядів
365
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку